ДЕНИСЕНКО АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ

Денисенко Альона Олександрівна
Златопільська гімназія м. Новомиргорода Новомиргородська районна рада Кіровоградської області
Вчитель біології

Сучасний етап розвитку суспільства ставить перед освітою цілий ряд принципово нових проблем, обумовлених політичними, соціально-економічними, світоглядними і іншими факторами, серед яких слід виділити необхідність підвищення якості і доступності освіти.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ

В даний час змінюються цілі і завдання, що стоять перед сучасною освітою, відбувається зміщення зусиль з засвоєння знань на формування компетенцій, акцент переноситься на особистісно-орієнтоване навчання. Якість підготовки учнів визначається змістом освіти, технологіями проведення уроку, його організаційної та практичною спрямованістю, тому необхідне застосування нових педагогічних технологій в освітньому процесі. Реальність така: зменшилася кількість годин на викладання хімії, біології, географії, тому перед вчителем стоїть непросте завдання: зберегти цілісність і системність навчального процесу за невелику, жорстко лімітований час, відпущений на вивчення предмета. Для створення цілісного уявлення про таких дисциплінах, як хімія і біологія, потрібні нові підходи, які могли б реалізувати поставлені цілі. Саме ці причини змусили мене звернутися до використання ІКТ в роботі.

Біологія і хімія – унікальні предмети, вони дають знання про навколишній світ. Вивчення в школі предметів «Біологія» та «Хімія» на вербальному рівні не створює правильного уявлення про досліджуваних об'єктах і явищах. Сьогодні в практику роботи вчителя хімії та біології поряд з традиційною методикою широко входять методи активного навчання: інтерактивні, рольові, і багато інших. Використання інформаційно –комунікативних технологій дозволяє значно розширити і урізноманітнити зміст навчання природничих наук.

До найбільш активних форм представлення навчального матеріалу слід віднести мультимедійні презентації. Дана форма дозволяє подати матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією. Подача навчального матеріалу у вигляді презентації скорочує час навчання, вивільняє ресурс здоров'я дітей. Використання мультимедійних презентацій на уроках хімії та біології підвищує ефективність навчально-виховного процесу за рахунок: активізації сприйняття учнів (використання звукових і зорових демонстрацій, виділення головних думок); під час викладу матеріалу не втрачається контакт з класом, не витрачається час на виписування тексту на дошці; учням простіше відповідати, коли вони спираються на слайд презентації. При поясненні нового матеріалу презентації дозволяють проілюструвати новий матеріал, зробити його більш наочним, а значить більш доступним для сприйняття і більш цікавим. Так само презентації можна використовувати і при закріпленні і перевірці. Мультимедіа – технології дозволяють не тільки вибудовувати матеріал у вигляді послідовного викладу, але і створюють можливість нелінійного переміщення між окремими частинами теми. Учні отримують можливість працювати в зручному йому темпі і звертати увагу на питання, які викликають труднощі саме у нього.

Серед моделей навчання хочеться виділити інтерактивну. Інтерактивна модель своєю метою ставить організацію комфортних умов навчання, при яких всі учні активно взаємодіють між собою. Саме використання цієї моделі навчання особливо на уроках хімії та біології, говорить про його інноваційної діяльності. Наприклад, на практичній роботі «Добування вуглекислого газу, взаємоперетворення карбонатів і гідроген карбонатів» в 10 класі учні використовують «Віртуальну хімічну лабораторію». «Віртуальна лабораторія» включає більше 150 хімічних дослідів, які розкривають справжні властивості хімічних речовин і техніку безпеки при їх використанні. Так, наприклад, небезпечні властивості реагентів і їх токсичність не можна продемонструвати в хімічному кабінеті, неможливі лабораторні досліди і практичні роботи з вибуховими, погано пахнуть, горючими, отруйними речовинами. Наочне уявлення виробництва хімічних продуктів також демонструється на екрані. В даний час існує великий вибір електронних видань.

Найбільшу активність учні виявляють в позаурочний час. Це участь в олімпіадах, КВК, вікторинах, предметних тижнях, які в нашій школі проводяться щорічно, а також конкурси, предметні турніри, ігри, олімпіади, що проводяться в дистанційному режимі. На сьогоднішній день вибір сайтів, які дають можливість розкрити в учнів інтелектуально-творчі здібності, досить широкий. Переваг у дистанційних конкурсах чимало:

1. Різнорівневий характер дистанційних конкурсів. Є можливість вибору конкурсу відповідно до інтелектуально-творчим потенціалом, хто навчається.

2. Не упереджена оцінка результатів.

3. Психологічно комфортна проба сил учнів з подальшим розкриттям їх інтелектуально-творчих можливостей і залучення учнів до самого предмету.

4. Мобільність. Швидка і зручна подача заявки, досить швидка перевірка роботи, своєчасна відправка документів, що підтверджують їх участь.

Метод проектів із застосуванням інформаційних технологій отримав останнім часом широке визнання. Цей метод я використовую як під час уроку, так і позаурочної роботи з обдарованими дітьми при виконанні навчально-дослідних робіт. В основу проекту покладено самостійна цілеспрямована дослідницька діяльність учнів. Для підготовки і виконання проектів учень проводить величезну науково-дослідну роботу, використовує велику кількість джерел інформації, працює з усіма вивченими додатками (MS Office, Internet, MS Power Point), що дозволяє уникнути шаблону і перетворити кожну роботу в продукт індивідуальної творчості. Зацікавлені учні проводять самостійні дослідні роботи, отримують певні результати, роблять висновки. Результатом проекту є створення мультимедійної презентації, що дозволяє зробити доступнішими і привабливішими результати дослідницької роботи, і виходять на захист свого проекту, виступаючи на шкільних, районних конференціях. За останній час учнями були розроблені і презентовані проекти за наступними темами: «Здорове харчування і вітаміни», «Значення тренування серця для льотчика», «Вплив комп'ютерів і телефонів на зір підлітків», «Шкідливі звички підлітків і способи боротьби з ними »і т.д. До самостійної творчості інтерес в учнів величезний, самі можуть підказати нові ідеї, готувати цікаві доповіді та повідомлення з використанням мультимедійних технологій. Учні, працюючи над проектами, опановують методами наукової творчої роботи і беруть участь в експериментах, дослідженнях, що дозволяє їм відчути впевненість в собі, «не загубитися», самоствердитися, відчути радість успіху. Займаючись проектною діяльністю, обдаровані діти розвивають самостійне мислення, вміння здобувати інформацію, прогнозувати, приймати нестандартні ситуації. Діти вчаться презентувати свою роботу, відповідати на питання своїх товаришів і вчителів, справлятися з хвилюванням під час виступу.

Інформаційні технології в освіті забезпечують не тільки отримання знань і умінь, а й оволодіння досвідом творчої діяльності як учня, так і вчителя, що є основоположним у стандартах нового покоління. Хочу зазначити, що використання ІКТ на уроках та в позаурочний час дозволяє педагогу самовдосконалюватися і такий педагог може дати учням більш якісну освіту, підсумком якого є учень з розвиненим інтелектом, мобільного ініціативою, здатний до самостійного і відповідального вчинку. Адже саме таким учням належить будувати майбутнє нашої країни.

Бібліографія

1.Бученко І. В. Комп’ютеризація навчання – свідчення професійної майстерності педагога. // Все для вчителя. — 1999.- С.34-48.

2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках: Качинська Г. В. 2012 рік, // Директор школи. — 2000. –С.45-57.

3. Тасенко О. В. Використання комп’ютерів у викладанні хімії та біології / О. В. Тасенко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2007. – № 1. – С. 16–18.

4.Євтушенко Я. Інтернет- ресурси з хімії//Біологія і хімія в школі №2 2009.-

С. 15-18.

Comments

  1. Дякую за статтю! В своїй роботі також інтенсивно використовую ІКТ. 

Comments are closed