ЛУЧАНОВ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Лучанов Віталій Анатолійович
Іванівський НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської РДА
директор НВК, вчитель географії
 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

В умовах швидкої зміни всіх сторін життя нашого суспільства, його ідеології, системи цінностей і моральних ідеалів, удосконалюється соціальна роль учителя, підвищуються вимоги до його професійної компетентності, особливого значення набувають такі якості педагога, як здатність опановувати нові концепції предмета, нові педагогічні технології, а також широка обізнаність у сфері змісту предмета і методики його викладання.

Інформаційно – комунікаційні технології на уроці,  розглядаю як:

 • один з найважливіших шляхів формування інформаційної та полікультурної компетентності учнів;
 • інструмент дослідницької роботи;
 • джерело додаткової, значної за обсягом інформації з предмета;
 • як спосіб самоорганізації праці і самоосвіти;
 • можливості реалізації особистісно орієнтованого підходу;
 • уміння використовувати різні способи інтегрування інформації;
 • образну, наочну форму подання матеріалу;
 • підтримку активних методів навчання;
 • можливість залучення до процесу активного навчання;
 • можливість зробити навчання більш ефективним.

Виходячи з загальних засад методики викладання географії, комп’ютер використовується  з метою:

 • демонстрування і розкриття особливостей і закономірностей розвитку географічних явищ;
 • показу певної території, її комплексної характеристики і виділення характерних особливостей;
 • демонстрування різних тем, карт, графіків, таблиць тощо;
 • контролю знань, умінь і навичок;
 • проведення географічних ігор.

Застосування інформаційних комп’ютерних технологій не тільки полегшує засвоєння навчального матеріалу, але й надає можливості для творчого розвитку учнів:

 • підвищує мотивацію та інтерес учнів до навчання;
 • активізує пізнавальну діяльність;
 • розвиває критичне мислення і творчі здібності;
 • формує активну життєву позицію.

Більшість учнів є візуалами, тому для пояснення нового матеріалу поряд зі словесними формами використовую мультимедійні презентації, новизна подачі матеріалу активізує пізнавальну діяльність учнів, процес навчання проходить цікавіше.

Основними напрямами використання ІКТ під час проектування уроків є:

мультимедіа – уроки на основі комп’ютерних навчальних програм.

Розроблено багато електронних видань з географії, поширених на СD-ROM, тому можливе їх використання під час проведення уроків, починаючи з шостого класу.

Уроки на основі авторських комп’ютерних презентацій у формі лекцій, семінарів, доповідей учнів.

Прихід комп’ютера в школу значно полегшив працю вчителя. Вводити комп’ютерні інтерактивні елементи можна на різних уроках: пред’явлення географічної інформації учням, засвоєння навчального матеріалу в процесі інтерактивної взаємодії з комп’ютером, повторення й закріплення засвоєних знань, умінь і навичок, підсумковий контроль і самоконтроль досягнутих результатів навчання, нарешті, це етап коригування конкретного процесу навчання географії, його результатів, що здобуваються шляхом удосконалення дозування навчального матеріалу, його систематизації тощо.

Використання комп’ютера дозволяє економити час, ефективно здійснювати контроль знань, результати стають об’єктивнішими.  Проведення уроків з наочними комп’ютерними демонстраціями допомагає учням краще запам’ятати матеріал.

Використання інформаційних технологій формує безперервний пізнавальний інтерес в учнів, який часто переходить у проектно – дослідницьку діяльність .

Комп'ютер є універсальним засобом навчання і може використовуватися для проведення різних типів занять лекції, практичної роботи, семінару, самостійної роботи, контролю знань тощо. Застосування персональних комп’ютерів вирішує проблему змісту навчання, нових його форм і методів, значно підвищує рівень мотивації у навчанні. Це відбувається на всіх рівнях засвоєння нового матеріалу, його закріплення і перевірки знань, умінь і навичок.

Використовуючи комп’ютер,  маю можливість постійно контролювати рівень засвоєння знань учнями, вміння використовувати їх для вирішення поставлених задач. Комп’ютер звільняє мене від дуже нудної і втомливої процедури контролю якості знань учнів шляхом перевірки великої кількості письмових робіт. Вивільняється час для творчої діяльності.

         Використана література:

 1. Геращенко С.Ф. Використання сучасних інноваційних і інформаційних технологій на уроках географії., ж. Географія., №3-4, 2015, с.3-6.
 2. Голембієвська Н.В.Інформаційні комп’ютерні технології у процесі навчання географії., ж. Географія., №15-16, 2008, с. 57-59.
 3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.
 4. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки».
 5. Замудрякова Л.І. Використання кіно- і відеофільмів на уроках географії., ж. Географія., № 15-16, 2007, с.63.
 6. Лихач Н.С. Формування інформаційної компетентності учнів у процесі навчання географії., ж. Географія., №15-16, 2008, с.61-62.

 

Comments

 1. Напрочуд цікава, змістовна та корисна стаття. Одразу стає зрозуміло, що вчитель добре знається не тільки на теорії. Реалії сучасного вчителя – добре володіти усіма хмарними технологіями навчання. Тільки тоді ми будемо цікаві сучасному учневі ХХІ ст. Дякую автору за прекрасні матеріали.

 2. Погоджуюсь, що використання ІКТ на уроках дозволяє якісно підвищити пізнавальний інтерес учнів.

Comments are closed