ГРИЦЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | УНІВЕРСАЛЬНІ ДИДАКТИЧНІ КАРТКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ

Гриценко Наталія Володимирівна
Комунальний заклад "Боківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради"
вчитель хімії та біології

Сучасному педагогу, аби повноцінно, у відповідності до нових освітніх технологій сформувати життєві, загальнонавчальні та предметні компетентності сучасного школяра, треба вибудовувати  систему своєї роботи на основі наукової організації педагогічної праці. Для цього є необхідність у таких засобах та інструментах уроку, які би відповідали  новим вимогам часу. Автор пропонує своє бачення наукової організації праці вчителя хімії через використання універсальних карток.

УНІВЕРСАЛЬНІ ДИДАКТИЧНІ КАРТКИ
ЯК ІНСТРУМЕНТ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ

Висококваліфікованого педагога характеризує вміння працювати методологічно обґрунтовано, системно, постійно вдосконалюючи прийоми і методи задля максимального використання і розвитку можливостей педагогічного процесу, раціонального використання часу, сил, засобів педагога та учня. Загалом на цих засадах ґрунтується наукова організація педагогічної праці (НОПП)[2].

Ґрунтовною історико-педагогічною розробкою окремих загальнопедагогічних проблем наукової організації праці характеризуються наукові дослідження В.О. Вихрущ, Н.М. Гупана, Н.М. Дем'яненка, Л.М. Дуднік, М.Г. Заволоки, В.А. Лук'янової, В.К. Майбороди, Б.М. Ступарика.

Теоретичну основу дослідження наукової організації праці суб'єктів педагогічної взаємодії становлять праці відомих науковців О.К. Гастєва, І.В. Зельдіс, О.Г. Молібога, І.П. Радченко, А.Т. Сайка, М.В. Чаплінського  [3].

Значна кількість науковців у системі НОПП велику увагу приділяють засобам (інструментарію) навчання. Засоби навчання – це різноманітні матеріали і знаряддя навчального процесу, завдяки яким більш успішно і за короткий час досягається визначена ціль навчання. Засоби навчання виконують наступні функції: інформаційну, засвоєння нових знань, контрольну (за Н.Є. Мойсеюк). Провідною функцією інструментарію процесу навчання є співпраця та співтворчість педагога та учня [1,2].

П.І. Підкасий за типологією визначає матеріальні та ідеальні засоби навчання. Матеріальні – це фізичні об'єкти, які використовує вчитель та учень для деталізованого навчання, ідеальні – це ті засвоєні раніше знання та вміння, які використовує вчитель та учень для засвоєння нових знань [3].

До ідеальних засобів навчання можна віднести універсальні дидактичні картки (УДК). Використання даного інструменту навчання хімії створює сприятливі умови для:

 • формування цілісного образу світу в його єдності та різноманітті;
 • пошуку закономірностей хімічних явищ та процесів;
 •  передбачення фактів хімічних знань;
 • логічного осмислення інформації;
 • формування вміння учнів асимілювати та виокремлювати певну інформацію;
 • розвитку критичного мислення школярів;
 • підвищення мотивації навчання, формуванню пізнавального інтересу учнів.

 Орієнтація навчального процесу на використання універсальних дидактичних карток дозволить не тільки урізноманітнити форми співпраці вчителя та учня, але й:

 • раціонально скоротити об'єм інформації, запропонованої школярам (більшість цієї інформації буде знаходитись у змісті УДК і стосуватися кількох навчальних тем);
 • усвідомлено тлумачити взаємозв'язки інформації, що міститься в картці;
 • вилучати інформацію та інтерпретувати її;
 • творчо використовувати інформацію для виконання закритих завдань та завдань дивергентного змісту;
 • перевести рутинну навчальну діяльність ранг роботи над винахідницькими завданнями;
 • створити простір для усвідомлення унікальності та ціннісності власного «Я» кожної дитини.

Пропоную систему використання універсальних дидактичних карток стосовно базової дисципліни «Хімія».

Універсальні картки побудовані у формі таблиць за подобою Періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва (зазначимо, що Періодична система являє собою також універсальну таблицю, глобальність змісту якої вражає). Таблиці карток складаються з горизонтальних рядів, позначених арабськими цифрами, та вертикальних, позначених великими літерами українського алфавіту (школярі наголошують, що такі картки нагадують карти гри «Морський бій»).

Спочатку учні навчаються користуватися періодичною системою як універсальною таблицею, що містить значну кількість інформації, яку може здобути навіть семикласник. Потім за аналогією навчаються користуватися запропонованими вчителем УДК.

Деякі УДК заповнені в певній послідовності з дотримання певних хімічних закономірностей, інші містять невпорядковану інформацію, а ще інші можуть бути порожніми (вимагають заповнення) або напівпорожніми (потребують дозаповнення). Порожні або напівпорожні УДК можна використовувати під час виконання дивергентних завдань (відкритих завдань з кількома варіантами відповіді або кількома способами розв'язку) та на побудову логічних ланцюжків або фігур.

Універсальні дидактичні картки містять інформацію, доступну для дітей з різним рівнем навчальних досягнень.

УДК може служити опорним конспектом, умовою вправи або задачі (Додаток 1), ігровою карткою, певною інформацією, винахідницьким завданням, тестовим завданням, експериментальним або дослідницьким завданням тощо. За універсальною карткою можна провести тестовий контроль, перевірочну, самостійну або контрольну роботу.

Таблиці універсальних карток за змістом можуть містити хімічні поняття, формули, числа, знаки, схеми рівнянь хімічних реакцій, назви речовин, назви хімічних явищ та процесів тощо (Додаток 2,3).

Цікавими для школярів, що вивчають хімію, є картки із малюнковим зображенням лабораторного обладнання, склянок із реактивами, лабораторного посуду. За ними учні можуть передбачати обладнання для лабораторних дослідів та практичних робіт.

Універсальні дидактичні картки можна використовувати під час проведення уроків різних типів та на різних етапах будь-якого уроку. В одному випадку УДК може слугувати мотиваційним інструментом, в другому – носієм інформації, в третьому засобом узагальнення та систематизації знань, в четвертому – контрольним завданням, в п'ятому – рефлексією, в шостому – умовою вправи або задачі, в сьомому випадку індивідуальним або груповим завданням, у восьмому – засобом створення проблемної ситуації, в дев'ятому – засобом для постановки запитань, в десятому випадку – інформацією для складання умов різноманітних завдань з хімії тощо (все залежить від творчого підходу вчителя і навіть учня).

На одному уроці можна використовувати одну УДК на всіх етапах уроку, або кілька окремих на різні етапи. Деякі картки використовуються на кількох уроках однієї теми або різних тем, деякі є необхідними для вивчення хімії в усіх класах. Умову завдання може містити одна картка, а відповідь інша(Додаток4).

Якщо УДК містить багато рядів і колонок, то бажано вказувати в якому з вертикальних або горизонтальних рядів міститься зміст завдання. Якщо таблиця невелика, то завдання може стосуватися всього її змісту.

В деяких випадках за універсальним картками учні можуть самі вибудовувати перспективи уроку та самостійно  визначати зміст завдань, робити висновки, підсумовувати.

Використання УДК передбачає виконання за ними завдань: розрахункового типу, інформаційно-пізнавального типу, проблемного та практичного змісту.

Універсальність УДК підтверджується в її способах, напрямках, етапах та прийомах використання, творчого підходу вчителя та зацікавленості школяра.

Не зайвим буде наголосити, що головне завдання вчителя – дати такий інструмент співпраці педагога та учня, який допоможе учневі розвинути свій інтелект. Це дозволить учню – ефективно та раціонально досягти підвищення рівня навчальних досягнень, вчителю – підвищити якість освітнього процесу.

Використані джерела:

 1. textbooks.net.ua;
 2. westudents.com.ua;
 3. lib.iitta.gov.ua

Відомості про автора:

Гриценко Наталія Володимирівна, вчитель хімії і біології комунального закладу «Боківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради». Відділ освіти Долинської районної державної адміністрації.

Додаток 1.

Універсальна картка 1. Таблиця значень величин для обчислень за хімічними формулами

 

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

І

К

Л

1

 ν (моль)

2

0,25

4

1

0,1

0,2

5

0,5

3

2,5

1,5

2

1

m (г)

2

36

20

50

5

10

8

0,4

2,5

32

3

10

1

m (кг)

3

5

2,4

4

0,5

0,2

0,25

2

20

4

5,6

11,2

22,4

V (л)

44,8

67,2

10

20

6,72

2,24

1,12

2,24

5

5,6

11,2

22,4

44,8

V (м3)

10

0,5

67,2

6,72

2,24

1,12

0,56

6

44

98

63

18

2

М (г/моль)

64

102

32

17

40

36,5

7

1,103

0,586

0,551

1,517

2,206

(за пов.)

D

(за Н2)

16

8

22

23

8

6,02

3,01

12,04

1,204

18,06

24,08

Ν ( ·1023 атомів, або молекул, або йонів

30,1

602

Зразки завдань:

 1. Якою літерою позначається молярна маса? (ключ: 6-Є);
 2. На яку величину треба домножити число Авогадро у формулі визначення кількості частинок? (ключ:1-А)
 3. Обчисліть кількість речовини газу за такими даними: 2-Г, 6-Г.
 4. Із групи «В» виберіть числове значення, що відповідає значенню молярного об'єму (ключ: 4 або 5)

Додаток 2.

Універсальна картка 2. Таблиця назв неорганічних речовин

 

А

Б

В

1

Хлорид на кислота

Кальцій карбонат

Ферум (ІІІ) оксид

2

Барій хлорид

Натрій  

Цинк оксид

3

Кальцій гідроксид

Ортофосфатна кислота

Сульфур (VІ) оксид

4

Арґентум нітрат

Нітроген (ІV) оксид

Натрій карбонат

5

Натрій сульфат

Ферум (ІІІ) хлорид

Кальцій нітрат

6

Алюміній

Натрій гідроксид

Магній оксид

7

Вода

Хлор

Натрій хлорид

8

Калій оксид

Амоніак

Водень

9

Ферум (ІІ) хлорид

Алюміній гідроксид

Купрум (ІІ) оксид

10

Кальцій оксид

Калій гідроксид

Ферум (ІІ) оксид

11

Сульфатна кислота

Карбон (ІV) оксид

Алюміній сульфат

12

Алюміній хлорид

Хлороводень

Сірководень

13

Кисень

Нітроген (ІІ) оксид

Цинк гідроксид

14

Сульфур (ІV) оксид

Сульфітна кислота

Сірка

15

Натрій оксид

Цинк

Калій ортофосфат

16

Карбонатна кислота

Натрій нітрат

Фосфор

17

Фосфор (V) оксид

Азот

Натрій цинкат

18

Сульфітна кислота

Сульфатна кислота

Магній

19

Алюміній оксид

Кальцій гідрогенкарбонат

Купрум (ІІ) гідроксид

20

Карбон (ІІ) оксид

Купрум (ІІ) сульфат

Мідь

21

Залізо

Алюміній

Вуглець

22

Нітроген (ІІ) оксид

Метан

Хлор

23

Натрій алюмінат

Гідроген пероксид

Натрій тетрагідроксоцинкат

24

Алюміній нітрат

Силікатна кислота

Фосфін

Зразки завдань:

 1. Використовуючи речовини з 14 періоду складіть ланцюг перетворень та запишіть до нього рівняння хімічних реакцій;
 2. Із групи «Б» назвіть речовини, поводження з якими вимагає дотримання особливих правил техніки безпеки. В чому полягає згубна дія цих речовин? (ключ: 2,3,4,6,7,8,10,12,18,22);
 3. Складіть рівняння реакцій йонного обміну між речовинами 15-Б та 4-А;
 4. Обчисліть масові частки Оксигену в сполуках 17-А, 13-Б та 3-В, вкажіть суму цих значень;
 5. Включіть до умови складеної вами задачі на розрахунки за хімічними формулами речовину 19-А.

Додаток 3.

Універсальна картка 3. Загальні формули  неорганічних та органічних речовин

 

А

Б

В

Г

1

Еm Оn

 

Меm Оn

неМеm Оn

Ме (ОН)n

2

Нm (кисл. зал.)n

 

Меm (кисл. зал.)n

Е2

Е3

3

Е Нn

 

Ме

неМе

Нm Е

4

Сn Н 2n+2

 

Сn Н 2n-2

Сn Н 2n

Сn Н 2n+1 (ОН)m

5

Сn Н 2n+1 СООН

 

ΝН2 – R – СООН

R-СОН

R-СОО-R

6

R-О-R

 

R-СООН

R-ОН

Сm2О)n

7

 Сn Н 2n-6

 

R – Сn Н 2n-6 – (ОН)m

ΝН2 – R

R-ΝО2

Зразки завдань:

 1. Запишіть кілька варіантів хімічної взаємодії речовин із загальними формулами 4-Б та 2-В;
 2. Запропонуйте кілька способів добування речовин із загальною формулою 4-А;
 3. Складіть схему перетворень, використавши речовини із загальними формулами: 1-В, 2-В, 4-Б, 4-В, 7-А;
 4. Яку назву мають функціональні групи речовин, із загальною формулою 6-В, 5-А, 5-Б?
 5. Віднайдіть певну закономірність у періоді 4. На основі чого вона базується?
 6. Чи можливі взаємодії речовин із загальними формулами періоду 3? Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

Додаток 4.

Універсальна картка 4. Знаки до органічної хімії

 

А

Б

В

Г

Д

Е

1

=

 

 1.  

σ

2

2

180°

 

3

― СООН

р

3

― ОН

 

π

[К]

120°

 

4

 

R ―

 

― ΝН2

 

– δ

 

Н    О

          ǀ      ǀǀ    

―Ν―С―

 

 

Універсальна картка 5. Типи хімічних реакцій

 

А

Б

В

1

сполучення

 

обміну

нейтралізації

2

без зміни ступеня окиснення

 

ендотермічна

окисно-відновна

3

полімеризації

 

оборотна

йонна

4

екзотермічна

 

горіння

дегідратації

5

гідрування

 

галогенування

реакція Вюрца

6

бромування

 

гідратації

окиснення

7

гідролізу

 

реакція Вагнера

розкладу

8

дегідрування

 

хлорування

заміщення

9

взаємодії з галоген оводнями

 

приєднання

поліконденсації

10

нітрування

 

естерифікації

відновлення

11

внутрішньомолекулярної

дегідратації

міжмолекулярної дегідратації

ізомеризації

12

гомогенні

гетерогенні

Необоротна

 

13

реакції за правилом Зайцева

 

реакції за правилом Марковнікова

Реакція Зініна

Зразки завдань з використанням двох універсальних карток:

 1. Вкажіть типи хімічних реакцій з картки 5, характерні для речовин із характеристикою 1-Е із картки 4;
 2. Чи можлива реакція 9-Б із картки 5 для  сполук із характеристикою 1-А? відповідь підтвердіть рівняннями хімічних реакцій;
 3. Для яких типів хімічних реакцій (картка 5) для органічних сполук найчастіше виникає необхідність в умові 4-Г (картка 4);
 4. Запропонуйте кілька способів добування речовини з характеристикою 3-Д (картка 4), використовуючи реакції групи А (картка 5).

Comments

 1. Дякую за статтю! Якщо дітей призвичаїти до роботи з картками, тоді їхнє мислення стає більш гнучке, а знання систематизовані. Також в своїй роботі використовую роботу з картками.

Comments are closed