ПРАВИЙ ВІКТОР ПАВЛОВИЧ | СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Правий Віктор Павлович
Користівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
директор  школи

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

У процесі вивчення фізики широко застосовується сучасний інструментарій вчителя. На уроках фізики систематично використовуються дидактичні матеріали – навчально-фізичний експеримент у всіх його різновидах: демонстрація та фронтальні експерименти, лабораторні роботи, експериментальні завдання. До сучасного інструментарія вчителя можна віднести чималу різновидність контролюючих програм, тестівособливо у форматі підготовки до здачі зовнішнього незалежного оцінювання.

Однією з актуальних проблем удосконалення навчального процесу є комплексне використання сучасного інструментарію вчителя. При цьому слід чітко визначити місце кожного виду інструментарію в системі навчальної роботи. Інструментарій, який використовує вчитель повинен бути певною мірою взаємопов’язаний, доповнювати один одного, а всі разом давати оптимальний педагогічний ефект. Ефективність використання сучасного інструментарію можна встановити лише внаслідок аналізу результатів їх практичного використання, тому систематичне використання сучасного інструментарію вчителя, як і  методика його використання вдосконалюється у процесі навчання.

Одним з напрямків використання сучасного інструментарію є засоби сучасного Інтернету. Щоб привчити учнів знаходити необхідну інформацію самостійно необхідно знати розміщення матеріалів на навчальних сайтах та вміло керувати їхньою учнівською пізнавальною діяльністю.

Важливими засобами вивчення  фізики є навчальний експеримент. На сьогоднішній день його можна проводити безпосередньо в класі, а можна і віртуально з використанням сучасних педагогічних програмних засобів та можливості Інтернету.

Серед інструментарію вчителя фізики є:

1. ППЗ „Віртуальна фізична лабораторія. Фізика 7-9 клас”,

2. ППЗ „Віртуальна фізична лабораторія. Фізика 10-11 клас”,

3. ППЗ „Бібліотека електронних наочностей. Фізика 7-9 клас”,

4. ППЗ „Фізика 8”,

5. ППЗ „Фізика 9”.

Завданням цих методичних електронних посібників є організація виконання віртуальних лабораторних робіт з фізики у 7-11 класах. У навчально-виховному процесі фізики даний електронний посібник виступає як керівництво до дії учнів та як засіб планування їх навчальної діяльності та контролю навчальних досягнень.

Зміст ППЗ „Віртуальна фізична лабораторія 7-11 кл.” розроблений у повній відповідності до чинної програми та традиційного змісту навчання фізики з деяким поширенням.

Використовуючи ППЗ „Віртуальна фізична лабораторія 7-9 кл.” та „Віртуальна фізична лабораторія 10-11 кл.”, я отримую можливість:

1. Забезпечити індивідуальне та групове виконання фронтальних лабораторних робіт. Формувати експериментальні уміння та навички учнів за допомогою тренажерів при підготовці до виконання реальних фронтальних лабораторних робіт, використовуючи для цього інтерактивні моделі лабораторних робіт або відеофрагменти їх виконання. Використання фонду бібліотек ППЗ в сукупності із вмонтованою в нього оболонкою „Конструктор уроку” надає можливість учителеві фізики самому визначити структуру видів наочності та послідовність її пред’явлення залежно від поставлених цілей та вибору методів їх реалізації.

2. Пропонувати учням експериментальні завдання різних рівнів складності, забезпечуючи диференціацію під час виконання експериментальних завдань.

3. Урізноманітнити та збагатити методичний апарат виконання фронтальних лабораторних робіт.

4. Використовувати як в цілому, так і окремі фрагменти віртуальних лабораторних робіт.

5. Під час підготовки до виконання лабораторної роботи знайомити учнів із приладами, які використовуватимуться у процесі її виконання, використовуючи для цього інформацію, що міститься в модулях „Галерея приладів”.

6. Перевіряти шляхом тестування степінь сформованості відповідних практичних умінь і навичок.

         Серед педагогічних можливостей, на мою думку, слід відзначити:

1. Можливість самопідготовки учня до виконання лабораторних досліджень.

2. Скорочення часу для підготовки до виконання лабораторних робіт.

3. Формування орієнтовних основ діяльності при виконання лабораторних досліджень.

4. Самоконтроль результатів діяльності в процесі підготовки і виконання лабораторних досліджень.

5. Надання можливостей отримання інформації про фізичний процес і про кількісні значення фізичних величин, що його характеризують (характер їх зміни) – відеофрагменти.

6. Безпосередня участь учня в процесі виконання лабораторного дослідження – інтерактивні моделі лабораторних робіт.

         ППЗ „Віртуальна фізична лабораторія 7-11 кл.” забезпечує роботу в таких режимах:

а) самостійна робота учнів;

б) проведення уроку вчителем з використанням ППЗ;

в) робота учнів з ППЗ у комп”ютерному класі;

г) конструктор уроків.

         У режимі самостійної роботи учнів ППЗ забезпечує:

а) навігацію (переходи на наступну, попередню сторінку, на початок);

б) перегляд змісту сторінки;

в) перегляд та (або) інтерактивне виконання лабораторних робіт,включених до ППЗ.

         У режимі проведення уроку ППЗ забезпечує:

а) вибір розроблених та включених до ППЗ фрагментів занять;

б) відтворення підготовлених фрагментів занять на екрані монітора, телевізора або проектора (за наявності  відповідного апаратного забезпечення).

         У режимі роботи учнів у комп’ютерному класі ППЗ забезпечує:

а) вибір вчителем фрагмента заняття зі списку та призначення його учням;

б) завдання параметрів перегляду учнями фрагмента заняття (рівня складності, навігації, випадкового вибору завдання);

в) реєстрацію учнів зі своїх робочих місць;

г) відстеження вчителем проходження учнями запропонованого фрагмента заняття;

д) перегляд та збереження результатів роботи учнів вчителем.

         Як уже зазначалося вище важливим засобом сучасного інструментарію вчителя фізики є тестові завдання.

Тестові технології навчання природничо-математичних дисциплін, зокрема фізики – є одним із пріоритетних напрямів діяльності вчителя у зв’язку зі здачею в кінці навчального року державної підсумкової атестації за тестами за вибором учнів та імовірно здачі зовнішнього незалежного оцінювання.

Тест – це іспит, випробування для учнів, стандартизоване завдання або виготовлене власноруч вчителем на основі інструментального програмного забезпечення з урахуванням програмних вимог до знань, вмінь та навичок учнів з предмету. Тест є показником рівня знань учня, завжди ставить перед ним певну умову, котрою обмежується вибір відповіді із запропонованих варіантів.

У фізиці, яка є основою природничих наук присутні всі види навчально-пізнавальної діяльності. Тому в процесі її вивчення можна успішно розвивати всі види мислення. Носієм необхідної для цього інформації є завдання побудовані у формі тестів. Тести з фізики можна використовувати з різною метою – для навчання, контролю, самоконтролю. Навчальні тести використовуються на етапі усвідомлення навчальної інформації; контрольні – на етапі перевірки знань; тести для самоконтролю – на етапі вивчення нового матеріалу і на етапі закріплення навчального матеріалу, а також у процесі виконання домашнього завдання.

Виходячи з практичної потреби у створенні тестів самостійно вчителем, використовуючи інструменти програмних засобів Test-W2-V1.1, який дає можливість самостійно створювати тести і при цьому вчителеві коригувати шкалу оцінювання: за 5, 6, 9 чи 12 бальною системою, а також можна коригувати кількість запитань у тестовому завданні. У комплекті програми використовуються елементи текстового редактора Word та графічного редактора, що дає можливість візуально покращити програму, побудувати графіки чи інші наочні матеріали. Дана тестова програма призначена для контролю. Загалом комплекс тестування дає можливість отримувати об’єктивну інформацію про рівень навчальних досягнень учнів, збільшити обсяг навчального матеріалу на конкретному уроці. Використання даного програмного засобу  дає можливість вчителю самостійно встановлювати час відповіді, а, отже, і керувати часом всього процесу тестування. Використання тестів при вивченні фізики дає можливість:

  • об’єктивно оцінювати знання учнів;
  • використовувати обмежений час, може бути перевірено рівень навчальних досягнень в 50-80% учнів за урок;
  • створювати умови для самостійної роботи учня, виключаючи списування;
  • є можливість враховувати індивідуальні можливості учнів (особливо при створенні тестів на основі Test-W2-V1.1).

Одним із ефективних засобів є використання генератора тестів для тематичного контролю за 12 бальною системою науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України за редакцією Л.Є.Генденштейна та Л.А.Кирик. У даному генераторі тестів передбачено стандартні тестові завдання для всього курсу фізики – від 7 до 11 класів, охоплюють всі теми та розділи фізики. Існує можливість використання даних тестів на українській та російській мовах. Виходячи з бажань вчителя, може бути зроблена необхідна кількість варіантів завдань залежно від кількості учнів у класі. Даний програмний продукт з набором конкретних завдань дає можливість не тільки констатувати рівень знань, умінь та навичок учнів, а й підвищувати пізнавальний інтерес до фізики, посилювати їх мотивацію до навчання, розвитку логічного мислення, формуванню навичок застосовувати набуті знання і вміння на практиці.

Такі тести дають можливість підвищувати ефективність навчально-виховного процесу з фізики, оскільки мають суттєві переваги перед іншими видами контролю.

Comments

  1. Якщо учень вчить фізику з цікавістю і захопленням, значить Ви, пане Вікторе, на правильному шляху. Так тримати!
     

Comments are closed