ОЛІЙНИК ТАМАРА МИХАЙЛІВНА | СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Олійник Тамара Михайлівна
Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради»
заступник директора закладу з науково-методичної роботи

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Вчитель математики має різноманітний сучасний інструментарій, який він може використовувати в своїй роботі: підручники, наукова література, навчально-наочні та електронно-наочні посібники, екранні засоби навчання, спеціалізовані програмні засоби, які забезпечують інтерес до вивчення математики й інтелектуальний розвиток молоді. Крім того, вчитель у своєму арсеналі на сучасному етапі розвитку освіти має й певний методичний інструментарій, який забезпечує використання інноваційних технологій навчання на основі активної діяльності учнів на уроці та в позаурочний час. І принцип активності дитини в процесі навчання залишається одним із основних. Найбільш вдалою технологією для цього є технологія інтерактивного навчання. Саме інтерактивна методика дозволяє робити процес навчання активним як для вчителя, так і для учнів, які включаються в процес пізнання через критичне мислення, самостійне розв’язування завдань на основі аналізу інформації, участь в дискусіях тощо.

Як правило, інтерактивна технологія не застосовується в чистому вигляді, а в комплексі з інформаційно-комунікаційними, проектними технологіями, проблемним навчанням, що дозволяє змінювати форми діяльності учнів на уроках, дає можливість кожному учневі самостійно опановувати новими знаннями та здійснювати компетентнісний підхід в навчанні. Застосування інтерактивної дошки, цифрових освітніх ресурсів дозволяє ефективно керувати демонстрацією наочного матеріалу, організовувати групову роботу та проводити контроль засвоєного матеріалу.

Я вважаю, що невід’ємною складовою сучасного педагога є оволодіння ним сучасними технологіями отримання і передачі учням нової інформації. В недалекому минулому і вчитель і учень жили в стабільному світі з незмінними підручниками, програмами, державною системою забезпечення навчальними посібниками. З одного боку це давало досить стабільний і високий рівень організації навчального процесу, а з іншого навпаки, не давало можливості творчо розвиватися вчителеві та пригнічувало ініціативу учнів. На даному етапі розвитку освіти ми розуміємо, що існує дуже багато шляхів, які приводять до успіху та стимулюють творчість вчителя і учнів. Як учні так і вчителі потребують динамічної освіти, яка була б тісно пов’язана з життям, з тими проблемами, які це життя ставить перед людиною.

На перший план виходить використання інформаційних технологій під час навчально-виховного процесу. Хоча це й не вирішує всіх питань як в освіті, так і в повсякденному житті, але допомагає вчителю ефективно використовувати навчальний час та час підготовки до уроків. На сьогодні комп’ютери стали невід’ємною частиною життя. Їх використовують на роботі, вдома, в години дозвілля. З точки зору дидактики  використання вчителями ІКТ на уроках дозволяє:

 • Здійснювати  зворотній зв’язок в процесі навчання;
 • зробити навчання більш інтенсивним;
 • підвищити унаочненість навчального процесу;
 • забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел;
 • індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з різними стилями навчання і різними можливостями сприйняття;
 • моделювати досліджувані процеси або явища;
 • організувати колективну й групову роботи;
 • здійснювати контроль навчальних досягнень;
 • створювати сприятливу атмосферу для спілкування.

Поява комп’ютерів та мережі Інтернету підвищили можливості педагогічної самоосвіти: розробка електронних уроків, посібників, пакету тестових завдань в електронному вигляді, олімпіадного матеріалу для підготовки учнів, пакету стандартного поурочного планування, ознайомлення з  методичними новинками викладання предмету тощо. Результатом такого виду самоосвіти є підвищення якості навчально-виховного процесу та творче зростання педагога. А створення власного блогу чи сайту дає вчителю математики безкоштовний інструментарій on-line для реалізації творчих ідей в урочній та позаурочній діяльності. З огляду на це, інформаційні технології стають потужним багатофункціональним засобом навчання, використання якого привчає учнів жити в інформаційному середовищі та сприяє залученню їх до інформаційної культури, а вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. І кожен учень чекає на вчителя, який володіє комп’ютерними технологіями на високому рівні та мистецтвом викладання предмету. Систематичне використання ІКТ на уроках учить кожну дитину сприймати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності велику кількість інформації. Учні мають можливість активно і з захопленням  працювати на уроці та бачать плоди своєї праці і можуть їх оцінити. З використанням ІКТ посилюється співпраця учителя та учнів на уроці, розширюється самостійність дітей, значно підвищується їхня пізнавальна діяльність та результативність навчального процесу.

Використання спеціалізованих програмних засобів у навчальній діяльності все ширше входить у процес викладання математики і може по праву називатись інструментарієм вчителя. Переважна більшість навчальних закладів має у своїй матеріально-технічній базі у наявності комп’ютерні класи, що забезпечує використання програмних засобів з розробленими методиками їх застосування. Увазі вчителів пропонуються програмні продукти для комп’ютерного супроводу  розв’язування задач з математики: Derive, Eureka, MathCad, MathLab, Mathematika, Maplev, Gran1, Gran-2D, Gran-3D. Звичайно цей перелік можна продовжити. Але не всі з них можна використовувати в школі. Кожен вчитель повинен сам вирішувати, що йому найбільше імпонує у використанні та й необхідно враховувати з яким контингентом учнів він працює.

Ще одним із стимуляторів інтересу до навчання є навчальна гра, застосування якої значно розширює інструментарій вчителя і посилює його виховну дію на учнів. За допомогою гри можна здійснювати позитивну мотивацію до навчання, активізувати учнів, забезпечувати психологічний комфорт на уроці. Така форма організації навчального процесу на різних етапах уроків (актуалізація знань учнів; під час вивчення нового матеріалу; при закріпленні знань; при організації контролю за знаннями учнів) здійснюється за допомогою ігрових прийомів та ситуацій. Вона приносить задоволення учням та стимулює їх до навчальної діяльності.

Безумовно, використання ігрових ситуацій на уроках має бути обґрунтованим і кожен вчитель математики повинен пам’ятати, що перенасиченість їх на уроках приводить до негативних наслідків. Діти перестають ними цікавитись. Розглядати гру необхідно як один із засобів розумового розвитку дитини і яка дозволяє учням вивчати математику. З досвіду можу констатувати, що, навіть пасивні учні, під час гри включаються в роботу з бажанням.

Думаю, що використання на уроках математики заздалегідь підготовлених тестових завдань дозволяє розширювати перелік  інструментарію вчителя.  Тестові завдання можна використовувати на різних етапах уроку, вони дозволяють орієнтуватися вчителеві на кожного учня окремо, забезпечуючи індивідуальний підхід до вивчення математики. В такому випадку до роботи включаються як сильні учні, так і слабші. Готуючи тестові завдання, вчитель може враховувати зв’язок між вивченим раніше матеріалом та вивченим на уроці. Розв’язуючи завдання тестів, які на перший погляд здаються досить простими, учень в реальності відповідає на запитання, які вимагають об’ємної та кропіткої роботи. Використання тестів під час проведення уроків стимулює учнів до продуктивної праці.  

Вчитель, у будь-якому випадку, може сам створювати свій особистий інструментарій для викладання предмету, здійснювати підбір технологій, методик, які для нього є пріоритетними. Адже кожен вчитель має свій почерк, свій досвід застосування того чи іншого інструментарію. Набір інструментарію для вчителя залежить від часу в якому вчитель живе і навчає.  

Професія вчителя може по праву називатись найдавнішою, оскільки вона з’явилася в той момент, коли виникла потреба передавати знання і вміння від одних поколінь до інших. Так як і вчитель і учні основну частину дня проводять у школі, то можна із впевненістю сказати, що вчитель відіграє велику роль у житті кожної дитини. Звернемось до праць В.О.Сухомлинського, який влучно охарактеризував вчителя: «Що означає хороший учитель? Це насамперед людина, яка любить дітей… Хороший учитель – це, по друге, людина, що добре знає науку, на основі якої побудований предмет… Хороший учитель знає набагато більше, ніж передбачає програма… для вчителя важлива не тільки всебічна освіта, а й особистий інтерес до якоїсь певної науки, галузі знань. Хороший учитель – це, по третє, людина, яка знає психологію і педагогіку, розуміє і відчуває, що без знання науки про виховання працювати з дітьми неможливо. Хороший учитель – це, по четверте, людина, яка досконало володіє вміннями в тій чи іншій трудовій діяльності, майстер своєї справи».

Джерела та література

 1. Ігрові технології навчання на уроках математики / Упоряд. Коць Т.Г. – Тернопіль-Харків: Видавництво «Ранок», 2010. – 176 с.
 2. Математика після уроків // Бібліотека журналу «Математика в школах України». – Харків: «Основа», 2005.
 3. Семеніхіна О. В. Комп’ютерні інструменти програм динамічної математики та методичні проблеми їх використання / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Т. 42. – № 4. – C. 109–117.
 4. Шамрай С. Уточнення переліку комп’ютерних математичних інструментів, необхідних вчителю математики / С. Шамрай // Фізико-математична освіта. – 2015. – 1(7). – С. 129–138.