АСТАНОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Астанова Олена Олександрівна

Миколаївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  Кіровоградського району

вчитель початкових класів

Пам'ятаймо, що в освіті головні цінності – дитина і педагог, здатний розвивати, захищати, оберігати її індивідуальність.
Савченко О.Я.

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Анотація . У статті розкрито суть змін, які вимагають й зміни у системі навчанні. У зв’язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного учителя на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати інформаційні технології як допоміжний навчальний ресурс.

Бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій протягом останніх років наклав певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій у телебаченні, поширення ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів суттєво впливають на виховання дитини та її сприймання навколишнього світу. Тому інформатизація освіти – один з головних напрямків процесу інформатизації суспільства. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, реалізацію ідей педагогіки розвитку, вдосконалення форм і методів організації навчання. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій – це основний напрямок розвитку країни на шляху побудови інформаційного суспільства.

Нині якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп'ютерні технології. Адже вони дають змогу вчителю краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та підвищити їхній інтерес до навчання.

Головним завданням навчання засобами інформаційних і комунікаційних технологій стає не передача учневі певної суми знань, а формування вмінь здобувати й опрацьовувати інформацію, формування навичок мислення високого рівня: аналізувати, синтезувати, оцінювати.

Завданнями впровадження інформаційних технологій у початковій школі:

 • розвиток нахилів і здібностей дітей;
 • задоволення їхніх запитів і потреб;
 • розкриття творчого потенціалу учнів;
 • закладення основ сучасної інформаційної культури молодших школярів;
 • підготовку дитини до вивчення основного курсу інформатики;
 • використання комп'ютеру як засобу навчальної діяльності.

Завдання вчителя – забезпечити реалізацію вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, всебічний розвиток молодших учнів та повноцінне оволодіння ними всіма компонентами діяльності. Інформаційно-комунікаційні технології виступають як засіб для досягнення цих цілей. Тільки вчитель, який добре володіє методикою використання ІКТ в навчальному процесі, бачить їх місце в системі засобів навчання, знає особливості використання на уроках різних типів і на різних етапах, розуміє переваги застосування ІКТ для реалізації цілей навчання і виховання, зможе не тільки добитися позитивних результатів в навчанні молодших школярів, але й підготувати їх до сучасного інформаційного суспільства.

На уроках вчитель має застосовувати комп'ютер у декількох режимах:

 • демонстраційному (демонстрація певної навчальної інформації);
 • індивідуальному (організовую індивідуальну роботу учнів);
 • комбінованому (застосовую на одному уроці демонстрації та індивідуальну роботу).

Для роботи в демонстраційному режимі достатньо мати на уроці один комп'ютер і мультимедійний проектор, за допомогою якого потрібну інформацію виводимо на екран, як правило, у вигляді слайдів. Щоб організувати індивідуальну роботу, кожен учень має бути забезпеченим комп'ютером, тому такі уроки рекомендовано проводити в комп'ютерному класі. Але, перед плануванням використання ІКТ на уроці, поставте перед собою питання:

 • Для чого я буду їх використовувати?
 • Яка їх перевага перед іншими засобами?
 • Який позитивний результат використання ІКТ я отримаю (з точки зору вчителя та учня)?

І тільки після усвідомлення необхідності використання ІКТ на даному уроці продовжуйте підготовку матеріалів до уроку.

Широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій сприяє реалізації  особистісно зорієнтованого підходу до учнів, поетапному засвоєнню знань, умінь, навичок. Уявлення про сучасний урок цілком природно передбачає використання інформаційно-комунікаційних технологій як істотного і необхідного компоненту навчання.

Застосування ІКТ та мультимедійних технологій у навчальному процесі початкової школи здійснюю з урахуванням дидактичних умов:

 • апробації комп'ютерних навчальних програм із предметів початкової школи;
 • урахування рівня відповідності програмного забезпечення загально дидактичним вимогам і вимогам методики навчання конкретних навчальних дисциплін;
 • урахування дидактичних можливостей мультимедійних технологій як засобу активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів;
 • різноманітність мультимедійних форм і методів; підготовка вчителя до застосування мультимедійних технологій; варіативність під час роботи з мультимедіа – від кількох хвилин до повного циклу заняття.

Згідно з функціями мультимедійних технологій використовуються такі програмні засоби:

 • презентаційні (призначені для супроводу викладу нового матеріалу);
 • контролюючі (для контролю засвоєння навчального матеріалу);
 • інформаційно-довідкові (для надання необхідної інформації та застосування її під час самостійної роботи учнів).

Типи мультимедійних уроків:

 • урок-презентація або урок-лекція;
 • урок-екскурсія;
 • урок захисту проектів;
 • урок-практикум;
 • узагальнюючий урок
 • урок-творча лабораторія;
 • урок-вистава;
 • урок-подорож.

Зупинимося на питанні використання комп'ютера при роботі з навчальними іграми. Зараз з'явилися нові педагогічні програмні засоби для 1-4 класів початкової школи з таких курсів як «Природознавство», «Українська мова», «Математики», «Образотворче мистецтво», «Музика» та інші з ігровою складовою.  Їх я використовую не на кожному уроці, бо вони розраховані на індивідуальну самостійну роботу учнів. Ці ігри я пропоную придбати і батькам, які можуть перевірити роботу дітей.

Учень повинен бути співтворцем уроку. Адже використання ІКТ передбачає активну взаємодію учителя та учня. Атмосфера доброзичливості та співробітництва сприяє інтелектуальній розкутості учнів, вільному обміну думками, реалізації їх пізнавальних потреб й інтересів. 

Впровадження інформаційних технологій в практику тільки для творчих вчителів, які рухаються вперед, кому небайдужий рівень своєї професійної компетентності, кого турбує, наскільки він, педагог, «відповідає вимогам сучасного життя».

В цілому хочу зробити висновок, що накопичений значний досвід використання комп'ютерів у навчанні молодших школярів, свідчить про те, що завдяки комп'ютеру на уроках в учнів подвоєно час довільної уваги, а ігровий аспект часто сприяє кращому сприйманню учнями моделі або осмисленню необхідності застосування алгоритму. Використання інформаційних технологій сприяє розвитку здібностей у дітей, активно залучає їх у навчальний процес, підвищує зацікавленість, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. Життя маленького учня стає цікавішим. Застосування сучасних інформаційних технологій сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з математики, української мови, природознавства та інших предметів.

Навчальні і контрольні програми, програми-тести, програми-редактори стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів та активізації навчально-пізнавальної діяльності в цілому. Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі є одним із найсучасніших засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування інформаційної культури.

Список використаних джерел

 1. Анісімова Г., Нікулочкіна О., Петрик О. Упровадження інновацій в освітній процес початкової школи. Запоріжжя: ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2010. с.35-36.
 1. Анісімова Г. О., Нікулочкіна О. В., Сучасний урок у початковій школі: традиції та іновації ( навчально – методичний посібник ) – Тернопіль: Мандрівець , 2012. – 104 с. 65- 71.
 2. Вильяме Р., Маклин К. Компьютеры в школе.  М. 1988.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.

 1. Нікулочкіна О. Розвиток інформаційної компетентності вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти: [навчальний посібник.]. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС»ЛТД, 2009.
 2. Пономаренко Л.В. Використання інформаційних технологій у практиці роботи початкової школи. –Х. : Вид.група «Основа», 2010.   
 3. Химинець В., Кірик М. Інновації в початковій школі. Т. 2010. с.283-305.

Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти. К. 2009.

 1.  Селевко Г.К. Информационные технологии в школе. Ярославль: ИРО. 2003.
 2.  Трайнев В.А., Травнев И.В. Информационные комуникационные педагогические технологии. В.А.  М. 2008.- 208с.
 3.  Шакотько В.В. Методика використання ІКТ у початковій школі: [ навч.-метод. посібник] – К. : ТОВ Редакція «Комп’ютер»,  2008. – 128с.

Comments

 1. Олено Олександрівно, Ваша стаття актуальна, пізнавальна для сьогодення. Бажаю успіхів.

 2. Цікава і змістовна стаття.Бажаю творчого горіння та успіхів у роботі!

 3. Дуже  актуальна  думка, що потрібно  використовувати електронні  носії на урокахв початковій школі Це піднімає інтерес до вивчення предметів. Продуктивно працюєте!!! 

 4. Сучасними мультимедіями легко зацікавити учнів і спонукати їх до роботи.Успіхів Вам у ваших починаннях!

 5. Дякую за актуальну статтю. Використовую програмні засоби не перший рік, впевнилась у їх важливості для активіцації учнів на уроках.Цікаві презентації,ігри, новизна подачі матеріала привертає увагу всіх учнів, особливо учнів початкової школи. бажаю успіхів у роботі!

 6. Дуже сподобалась ваша робота! Я підримую такі типи мультемедійних уроків , і бажаю Вам успіхів у їх застосуванні.

 7. Цікава стаття! Дякую автору. Творчих злетів бажаю в роботі!

Comments are closed