ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

PetrenkoЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

Петренко Надія 

Сучасний урок важко уявити без застосування інформаційних технологій. Інформаційні технології  – з одного боку, це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, з іншого – ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо. Тому  їх треба активно використовувати  у навчальному процесі. Даний матеріал містить елементи досвіду використання ППЗ та програми Power Point на уроках математики, а також розробки уроків та практичних робіт.

 

У зв’язку з активним розвитком інформаційних технологій та їх впровадженням у різні сфери життя все більшої актуальності набуває формування інформаційної культури сучасних школярів. Одним із предметів,  де найбільш виправдано використання комп’ютера – математика

Уроки з комп’ютерною підтримкою викликають велику зацікавленість учнів, дозволяють урізноманітнити види діяльності, дають можливість ефективно використовувати  диференційований підхід у навчальному процесі.

Комп’ютер допомагає розвивати розумові здібності: швидкість мислення, пам’ять, уміння переключати увагу. Програмні засоби використовуються у трьох напрямах: ілюстративному, схематичному та інтерактивному.

При плануванні уроків математики з використанням ІКТ треба враховувати:

 • наявний набір комп’ютерного та мультимедійного обладнання,

 • наявність програмно-методичного комплексу до підручника, що відповідає діючій програмі,

 • наявність програм,

 • готовність учнів до роботи з використанням комп'ютера,

 • можливості учня використовувати комп'ютерні технології поза класом.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання:

 • Під час уроків (при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі, при цьому для учня він виконує різні функції: учителя, робочого інструменту, об'єкта навчання, члена колективу);

 • При виконанні домашніх завдань (як довідник, тренажер, інструмент);

 • Самостійне навчання учнів;

 • При виконанні творчих робіт, роботі над проектами індивідуальними чи груповими;

 • При поглибленому вивченні предмета.

 

Етап засвоєння нових знань:

На цьому етапі уроку бажано використовувати комп’ютерні презентації як наочні посібники і джерело навчальної інформації.

Візуальна форма подачі означень, формул, теорем, їх доведень, якісних креслень до геометричних задач, подача рухомих зображень забезпечує ефективне засвоєння учнями нових знань та вмінь.

Етап перевірки засвоєння учнями нових знань та способів розв’язування задач:

 • Тести

 • Дидактичні ігри

 • Диктанти

Результатом застосування ІКТ на даному етапі є позитивний педагогічний ефект:

 • швидке отримання результатів,

 • оперативність,

 • відсутність суб’єктивного фактора,

 • керівна роль учителя.

Комп’ютерні презентації

Комп’ютерні презентації органічно вписуються в будь-який урок, ефективно допомагають учителю за мінімальний час самостійно виготовити мультимедійний посібник до уроку, що унаочнює навчальний матеріал, дає можливість провести математичний диктант і його перевірку, продемонструвати способи розв’язання завдань тощо. Причому достатньо одного лише комп’ютера та проектора для використання презентацій на уроці математики. Цьому допомагає прикладна програма Power Point.

Мультимедійні засоби навчання допомагають посилити мотивацію навчання, урізноманітнити форми подання інформації, посилити співтворчість учителя та учня на уроці, розширити самостійність учня.

На уроках геометрії використовую пакет програм "Динамічна геометрія" ("DG"), GRAN 1, GRAN 2D, GRAN 3D, GRAPHER 3, ADVANCED GRAPHER  

Що дозволяє DG:

виконувати побудови, які аналогічні класичним побудовам, за допомогою циркуля й лінійки;

 будувати відрізки, промені, прямі за двома точками;

 будувати коло за центром і точкою на ньому;

 будувати кола за даним радіусом;

 відкладати відстані й кути, які дорівнюють даним;

 проводити паралельні й перпендикулярні прямі, бісектриси;

будувати точки, які належать фігурам;

 знаходити точки перетину фігур;

 будувати образ точки при центральній та осьовій симетрії, сере­дину відрізка, інверсну точку відносно кола.

Ефективному засвоєнню понять, способів діяльності та вивченню властивостей геометричних фігур сприяє динамічне унаочнення відповідних геометричних фігур.

·Практичні роботи з геометрії 7 клас на тему  "Трикутники" з використанням ППЗ «Динамічна геометрія» (встановити пакет програм «DG» на ваш компютер можна http://cikavosvit.at.ua/load/paket_dinamichnoji_geometriji_dg/1-1-0-5)

Проектна діяльність учнів:

Використання інформаційних технологій, можливостей Інтернету в проектній діяльності учнів розвиває їх творчі, дослідницькі здібності, сприяє самовираженню, підвищує інтелектуальну дієвість, створюючи мотивацію для самостійної пізнавальної діяльності в групах або індивідуально.

Проведення уроку – проекту дозволяє активізувати учнів, перетворити їх з пасивних накопичувателів знань в активних добувачів. Робота над проектом згуртовує учнів, викликає почуття взаємодопомоги, зацікавлює їх, дає можливість кожному проявити себе: якщо учень не може проявити себе з математичної сторони, то тут він може показати свої вміння під час виготовлення моделей, креслення плакатів, підбору задач практичного напрямку.

Проблеми використання ІКТ при вивченні математики:

 • Недостатній рівень забезпечення комп’ютерною технікою.

 • Організаційні і технічні ускладнення при використанні обладнання кабінету інформатики

 • Недостатня кількість якісного ППЗ

 • Відсутність методики застосування ІКТ

 • Недостатній рівень підготовленості учнів до роботи з комп’ютером

 

Comments

 1. Надія Григорівна, справді сучасний урок важко уявити без застосування інформаційних технологій. Проте не завжди кабінет математики оснащенний комп'ютерною технікою. Я погоджуюсь з Вами, що використання ІКТ на уроках безперечно допомагає посилити мотивацію навчання, урізноманітнити форми подання інформації, посилити співтворчість учителя та учня на уроці, розширити самостійність учня.

 2. Цікаві розробки уроків та практичних робіт з використанням програмних засобів. На мій погляд, програми GRAN найбільш придатні для підтримки вивчення курсу математики в загальноосвітніх навчальних закладах. Призначені для розв'язування задач шляхом моделювання об'єктів, що фігурують в умові задачі.

  Дякую за підготовлений матеріал.

Залишити відповідь