ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ХІМІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

ShulgaВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ХІМІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Шульга Руслан.

Використання комп’ютерних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) є важливим і актуальним питанням для сучасної освіти, яка відкриває можливості не тільки для оптимізації навчання, використання нових форм і методів проведення уроків, а й підвищення мотивації учнів до навчання. Інформаційні й комунікаційні технології дозволяють покращити якісний рівень класних та самостійних занять. Нині в освіті використовуються найчастіше педагогічні програмні засоби (ППЗ) навчального призначення.

Метою виступу є розкриття технологічних підходів організації  оптимізованого процесу навчання хімії з використанням педагогічного програмного засобу «Віртуальна хімічна лабораторія 8-11 кл.» для загальноосвітніх навчальних закладів з подальшим наданням рекомендацій щодо їх застосування.

Використання інноваційних технологій, зокрема комп’ютерних, у загальноосвітніх навчальних закладах є важливим і актуальним питанням для сучасної освіти, яке відкриває можливості для оптимізації навчання, використання нових форм і методів проведення уроків, підвищення мотивації учнів до навчання.

Перехід сучасного суспільства до інформаційної епохи свого розвитку висуває в якості однієї з основних задач, що стоять перед системою шкільної освіти, задачу формування основ інформаційної культури майбутнього фахівця. Реалізація цієї задачі неможлива без включення інформаційного компонента в систему профільної і допрофільної хімічної освіти.

Посилаючись на те, що «оптимізація процесу навчання – вид управління процесом, що забезпечує оптимальне (найкраще, найдоцільніше за даних умов) функціонування навчально-виховної системи», визначимо основні критерії оптимізації процесу навчання: результативність і якість вирішення навчально-виховних завдань; витрата часу й зусиль педагога і учнів, які затрачені на досягнення поставлених завдань.  На сучасному уроці забезпечення оптимізації процесу навчання відбувається за рахунок використання педагогічних програмних засобів. Саме педагогічний програмний засіб призначений для забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти і охоплює питання, які передбачені затвердженою МОН України навчальною програмою з певного предмету.

Розглянемо педагогічний програмний засіб «Віртуальна хімічна лабораторія 8-11 кл.» орієнтований на поєднання сучасних форм навчання та забезпечення розкриття змістового аспекту курсу хімії.

Побудова ППЗ дає можливість досягнення педагогічних цілей, зокрема:

  • підвищення мотивації учіння школярів шляхом створення умов самодослідження природних явищ (середовище – віртуальна дослідницька лабораторія);
  • підтримка різних форм організації навчального процесу (індивідуальна, парна, групова, фронтальна, колективна) при вивченні хімії в умовах класно-урочної системи навчання;
  • забезпечення ІКТ-супроводу у викладанні хімії;
  • здійснення  диференційованого підходу до вивчення хімії.

          Вкажемо технологічні підходи до організації навчального процесу у двох режимах. В режимі самостійної роботи учнів  ППЗ забезпечує:

  • роботу учнів зі змістом ППЗ, демонстраційними та довідниковими матеріалами;
  • відпрацювання всіх компонентів робіт – ознайомлення з метою, необхідними реактивами та обладнанням, технікою безпеки та порядком виконання роботи в віртуальній лабораторії;
  • виконання інтерактивних експериментів, лабораторних і практичних робіт у віртуальному лабораторному середовищі;
  • закріплення знань при виконанні тестових завдань.

 Режим самостійної роботи.

Головне вікно ППЗ зображене на рис 1.

  1 (1)                                       3 (1) 2 (1)

Кнопки вибору тематичних розділів рис.2  дозволяють обрати один з тематичних розділів, при цьому в вікні переліку інформаційних об’єктів буде відкрито відповідний перелік демонстрацій, лабораторних дослідів, практичних робіт. Обраний розділ виділяється кольором. Вибір будь-якої кнопки дозволяє здійснити перехід до обраного об’єкту або файлу.

          Після натиснення кнопки Почати переходимо у вікно  віртуальної роботи. Це може бути демонстрація, лабораторний дослід, практична робота.

 При виборі будь-якої демонстрації ми можемо продемонструвати хімічні реакції розпаду, або утворення речовин.

          Вибір лабораторного досліду чи практичної роботи дозволяє перейти у вікно віртуальної роботи (рис. 3.)

4 (1)

У ході виконання  лабораторних дослідів і практичних робіт передбачено поточне тестування, а у деяких роботах, зокрема: лабораторні досліди 8.3, 10.4, 11.2, 11.10 та практичні роботи 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.2 подаються завдання тестування у окремому вікні, яке відкривається при натисканні кнопки «Тестування». Таким чином, вчитель може здійснити перевірку змістового матеріалу та оцінити роботу учнів на уроці.

Звернемо увагу, що робота з довідниковими та допоміжними матеріалами сприяє формуванню інформаційної компетентності учнів, а швидкий пошук необхідної інформації в системі ППЗ прискорює цей процес, таким чином відбувається оптимізація процесу навчання.

Особливістю роботи у мережі  є можливість вчителя контролювати процес тестування кожного учня окремо. Для цього необхідно:

На учительський комп’ютер завантажити Сервер учителя та ППЗ у режимі самостійної роботи.На учнівському комп’ютері завантажити ППЗ у режимі самостійної роботи та виконано реєстрацію на Сервері вчителя рис.4.

Примітка. Інформація про стан тестування відображається тільки по зареєстрованим учням (рис. 5).

5

 

 

Таким чином, дидактична доцільність використання ППЗ навчального призначення, що сприяє оптимізації навчального процесу базується на висновках:

використання в практиці навчання ППЗ навчального призначення доцільно орієнтувати на тренування засвоюваних умінь, навичок, на контроль результатів навчання;

застосування ППЗ у навчальному процесі значно підвищує мотивацію навчання за рахунок надання можливості самостійного вибору режиму роботи з ППЗ, забезпечення різноманітних видів самостійної роботи, комп'ютерної візуалізації, використання проблемних ситуацій;

реалізація в ПЗ навчального призначення можливостей сучасної комп'ютерної графіки, різноманітних засобів наочності формує і розвиває наочно-образний, наочно-діючий вид мислення;

виконання учнем експериментально-дослідницької діяльності, організованої за допомогою ППЗ, формує дослідницькі вміння, ініціює самостійне придбання знань;

реалізація ідей алгоритмізації навчання в ППЗ навчального призначення ініціює навчання оптимальному пошуку стратегії вирішення завдань певного класу, розвиває алгоритмічний, логічний стиль мислення;використання навчальних баз даних, електронних таблиць, застосування системи підготовки текстів, включення в навчальні програми діяльності з класифікації навчальної інформації формує інформаційну компетентність учня.

Comments

  1. Дякую, Оксано! Дійсно завдяки сучасним освітнім технологіям на уроках дає можливість вокористанню різноманітних видів самостійної роботи, комп'ютерної візуалізації, використання проблемних ситуацій

Залишити відповідь