ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ РОЗРОБЛЕНОГО ВЕБ-САЙТУ «МЕХАНІКА В ШКФ»

LazarenkoВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ РОЗРОБЛЕНОГО ВЕБ-САЙТУ «МЕХАНІКА В ШКФ»

Дмитро Лазаренко

Розкриті можливості використання інформаційних технологій на прикладі розробленого веб-сайту «Механіка в ШКФ», як невід’ємної частини навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

 

 

Сучасний світ – це світ науково-технічного прогресу, який вимагає від сучасної молоді вміння користуватись комп’ютерною технікою, володіти певними знаннями новітніх інформаційних технологій і застосовувати їх у різних сферах життєдіяльності. Упровадження нових технологій у навчальний процес сприяє всебічному розвитку особистості, активізує навчальну діяльність учнів, сприяє творчому зросту дитини.

Використання інформаційних технологій як засобу підвищення ефективності навчального процесу в сучасних умовах набуває все ширшого розповсюдження. Кожен вчитель у міру можливостей навчального закладу та своєї компетенції намагається використовувати в освітній діяльності електронні засоби навчання, що дозволяє досягнути більших успіхів у розв’язанні цілого ряду завдань – це і забезпечення наочності, інтерактивності, щільності, повного систематичного контролю й об’єктивності контролю успішності, самостійності та індивідуальності навчального процесу [5].

З метою якісного методичного забезпечення навчальних занять  створюються  навчальні посібники,  презентації,  мультимедійні підручники та інші матеріали. На жаль, їх розробка досить трудомістка, не завжди вчитель має достатньо часу, окрім того, в сфері комп’ютерних наук матеріали дуже швидко стають застарілими. Життєвий цикл програмного продукту в середньому рік-півтора. Далі з’являються нові версії, багато чого потрібно змінювати, іноді навіть у середині семестру.

Таким чином, одним із елементів інформаційно-комп’ютерних технологій є використання веб-сайтів у навчальному процесі. У сучасних умовах створити веб-сайт має можливість будь-який вчитель, для цього існує ряд проектів зі створення сайтів,  надається безкоштовна та за оплату інформаційно-технологічна база і реальний ресурс у вигляді електронного простору, модулів, шаблонів, систем управління.

Найпоширенішим ресурсом у мережі Інтернет є веб-сайт, що є веб-вузлом, сукупністю веб-сторінок, які фізично знаходяться на одному сервері, об'єднані однаковим дизайном, тематикою і навігацією [1].

Веб-сайт служить для інтерактивної і самостійної работи  учнів та студентів із навчальним матеріалом у процесі здобуття освіти. Він також використовується для розміщення, систематизації, збереження і використання різного навчального матеріалу. Це може бути ілюстративний текстовий матеріал, відеоматеріали, слайди, онлайн-тести. Також це можуть бути різні посилання і гіперпосилання, які значно розширюють можливості сайту і збільшують його безпеку. Якщо інформаційний масив із навчальної дисципліни достатньо систематизований, охоплює робочу програму з дисципліни і до нього мають доступ учні та студенти як на занятті, так і в позаурочний час, то сайт є частиною навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу [3].

Як приклад наведемо розроблений веб-сайт «Механіка в ШКФ», створений на основі систем управління контентом CMS DLE.

CMS (Content Management System) – це комп’ютерна програма або система, яку використовують для забезпечення і організації сумісного процесу створення, редагування і керування вмістом сайту (текстовими, графічними чи мультимедійними елементами). Зазвичай, в CMS вміст розглядається як сукупність неструктурованих даних предметного завдання на противагу до структурованих даних сайтів, які знаходяться під керуванням СУБД [4].

Система керування контентом DLE для відвідувачів сайту надає наступні можливості: реєстрація на сайті; додавання коментарів; зміна й видалення користувачами своїх власних коментарів; можливість додавання новин з боку відвідувачів; модерація новин; статистика по конкретному користувачеві (включаючи рейтинг і профіль); можливість завантаження фотографії в профілі користувача, можливість відновлення забутого пароля; можливість редагування новини безпосередньо на сайті.  Адміністратори за допомогою DLE можуть на своєму сайті додавати, редагувати або видаляти новини, управляти обліковими записами користувачів, створювати необмежені групи користувачів з можливістю призначення їм різних прав доступу [2].

Веб-сайт «Механіка в ШКФ» складається з трьох основних сторінок (Історія механіки, Тестові завдання з механіки та Дидактичні матеріали з механіки, кожна з яких посилається на розділи сайту. Сайт розміщено на хостингу у мережі Internet http://www.ukraine.com.ua та має доменне ім’я http://www.mechanics.in.ua. Інформаційна система має два інтерфейси: користувача та адміністратора.

Розроблений веб-сайт має вигляд:

laz

 

Рис. 1. Веб-сайт «Механіка в ШКФ».

Викладене вище дозволяє зробити наступні висновки: Сьогодні, в епоху бурхливого розвитку інформаційних технологій, електронне представництво в мережі Інтернет необхідно будь-якої організації, будь то комерційна фірма або освітня установа. Web-сайт дозволяє вирішувати цілий ряд різноманітних завдань, слугує візитною карткою установи, дозволяє реалізовувати освітню функцію, привертає додаткову увагу цільової аудиторії. Використання веб-сайту дає змогу забезпечити зворотнiй зв’язок у процесi навчання; реалiзувати принцип індивідуалізації навчального процесу та пiдвищити його наочнiсть; сформувати навички пошуку даних у мережi Iнтернет; змоделювати педагогiчнi процеси та явища; органiзувати колективну і групову роботи учасникiв педагогічного процесу.

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Лещев Д. В. Создание интерактивного web-сайта: учеб. курс / Д. В. Лещев. – Спб.: Питер, 2003. – С. 184-185.
 2. Осадчий В. В. Освітні можливості мережі Інтернет / В. В. Осадчий // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 2. – С. 179–188.
 3. Полат   Е.С. Интернет  в  гуманитарном  образовании: Учеб.  пособие  для  студ.  высш.  учеб. заведений / Е.С. Полат – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 125 с.
 4. Лазаренко Д. С. Використання системи управління контентом для спільного доступу до навчальних ресурсів / Д. С. Лазаренко // Хмарні технології в освіті: всеукр. наук.-метод. Інтернет-семінар, 21 груд. 2012 р.: мат. семінару. – Кривий Ріг, 2012. – С. 138-139.
 5. Лазаренко Д. С. Використання веб-технологій на прикладі розробленого веб-сайту «Механіка в ШКФ та ВНЗ» / Д. С. Лазаренко // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі: міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 вер. 2012 р.: мат. конф. – Херсон, 2012. – С. 191-193.

 

Comments

 1. Використання веб-сайту дає змогу забезпечити зворотнiй зв’язок у процесi навчання; реалiзувати принцип індивідуалізації навчального процесу та пiдвищити його наочнiсть.
   

 2. Дуже гарна стаття. Погоджуюсь з автором, що в бурхливий розвиток інформаційних технологій електронне представництво в мережі Інтернет необхідно будь-якії організації, будь то комерційна фірма або освітня установа.
   

 3. Дякую за інформацію. Ваша стаття дуже актуальна,важливо в роботі вчителя знати, покращувати ефективність навчального процесу,для цього потрібно використовувати веб-сайт,що розширює можливості для інтерактивної і самостійної діяльності учнів. 

Залишити відповідь