ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО –КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ  ІСТОРІЇ

SamaychukВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО –КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ  ІСТОРІЇ

Самайчук Валентина 

Стаття висвітлює актуальні питання використання інформаційних технологій в процесі навчання історії учнів 5-11 класів. Пропонується характеристика інформаційно-комунікативних технологій, їх види, функції та умови використання на уроках історії.

 

Сучасний період розвитку людства, а зокрема  освітньої галузі можна визначити як  перехід від індустріального до інформаційного суспільства, появу якого пов’язують з інформаційною революцією, розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, які змінюють суспільне життя кожної людини, а особливо сучасних школярів.

Виходячи із нових реалій і потреб суспільства, ми повинні зрозуміти, що особливістю сучасності є те, що людина, щоб  реалізуватися в суспільстві, повинна вчитися практично все своє життя, активно діяти і природно сприймати зміни. Узгодженість освітнього процесу, освітніх показників, які визначають його якість відповідно до вимог суспільства – це умова, без якої якісна освіта залишається лише на рівні розмов про неї.

         Сучасні школярі із величезною цікавістю сприймають матеріал уроку, коли учитель застосовує ІКТ – такий урок набуває високої ефективності і полегшує сприймання для учнів. Основною метою використання ІКТ на уроці історії є досягнення поглибленого розуміння та осмислення навчального історичного матеріалу, образне сприйняття, посилення емоційного впливу історії на особистість учня, його перенесення у період вивчення. Все це відбувається за рахунок карт, схем, навчальних картин, відео- та аудіокоментарів, історичних фільмів, презентацій до уроку, які представлені в електронному варіанті.

Науковцями виділено такі форми організації роботи з використанням ІКТ на уроках суспільствознавчих дисциплін [5,3-7]:

1) вивчення теми уроку учнями самостійно або в парах із допомогою певного програмного забезпечення.. Складність цього напряму полягає у тому, що не завжди вчителі-предметники мають вільний доступ до комп’ютерної техніки для одночасної роботи, принаймні, половини учнів класу;

2) використання на уроці мультимедійних можливостей комп’ютера, що слугує наочним посібником. Це найпоширеніша форма організації навчання із застосуванням комп’ютера на уроці історії;

3) використання Інтернету, компакт-дисків для виконання лабораторно-практичної роботи, проекту, написання реферату, виконання будь-якого творчого завдання;

4) проведення  різноманітних опитувань, тестувань, тематичного оцінювання.

Програмного забезпечення, придатного для систематичного використання у процесі навчання предметам гуманітарного циклу, в Україні недостатньо. Необхідно відзначити, що комп’ютерна підтримка підручника, як засобу посилення функціональності змісту і забезпечення мотивації навчання, є вкрай необхідною на сьогоднішній день.

Враховуючи вимоги часу, на сьогоднішньому уроці історії найчастіше використовується комп’ютер для перегляду фільмів, представлення презентацій, аналізу схем, таблиць історичних карт,джерел тощо.

Наприклад, вивчаючи тему «Початок Другої Світової війни» в 11-му класі завжди під час вивчення нового матеріалу показую відеофільм «Абіль у серці не стиха…», де на прикладі звичайної сільської родини  розповідається про життя людей у воєнний період (зі слів очевидиці тих подій). Діти ніби переносяться в той період і стають учасниками подій війни, кожен із них так глибоко проймається цією темою, неначе і справді побував у далекому 1941 році. Слід зазначити, що відео має бути лаконічним, логічно використовуватися на уроці, обов’язково аналізуватися та обговорюватися, щоб урок не перетворився на кінозал.

Також шостий клас полюбляє вивчати історію на кінофільмах. Вивчивши ту чи іншу тему, вони вдало порівнюють достовірність історичних фактів та художнього фільму. На мою думку, саме фільми допомагають школярам зобразити в уяві різних історичних персонажів та події. Вивчаючи тему «Стародавній Єгипет», учні мали можливість переглянути документальний фільм «Єгипетські піраміди» .

         Під час актуалізації опорних знань я ще готую різні завдання, які учні виконують із задоволенням. Наприклад, користуючись програмою Microsoft Word  я складаю схеми, а учні  повинні вказати відповідність між даними положеннями. Наприклад при вивченні теми: « Київська держава за часів князя Володимира Великого» використовую подібні завдання:

1.Встановіть відповідність подій з іменами князів:

1) придушення повстання                а) Олег

деревлян

2) перші угоди Русі з                       б) Ольга

Візантією

3) дунайські походи                         в) Ігор

4) повстання деревлян                      г) Святослав

5) Аскольд                                     д) першим прийняв

хрещення на Русі

Щоб ефективніше використовувати час уроку, можна звернутися до електронної презентації, яка істотно полегшує роботу вчителя, адже у презентації можна використати різноманітні карти, схеми, невеличкі відеоролики та аудіокоментарі.  Учні 9-11-х класів які вже давно знайомі з ІКТ та з Інтернетом, допомагають створювати презентації до уроків, найбільше вони полюбляють створювати презентації до уроків, де вивчають про життя різних історичних постатей: Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, Михайло Грушевський, Степан Бандера та ін..

Учителі нашої школи мають можливість застосовувати ІКТ на практиці, у кабінеті інформатики, використовуючи мультимедійну дошку, зробивши таким чином урок набагато цікавішим та ефективнішим.

Готуючись до кожного уроку використовую не лише друковані розробки, а й можливості Інтернету, наприклад часто звертаюся до матеріалів, що розміщені на сайтах вчителів історії та правознавства.

         Саме під час підготовки до нового уроку учитель має визначитися, чи потрібно використовувати комп’ютер на даному уроці, на якому саме етапі уроку використання комп’ютера буде найбільш ефективним. Проте завжди потрібно пам’ятати про доцільність використання можливостей комп’ютера на даному уроці, адже із безлічі позитивних моментів використання ІКТ можна знайти і мінуси, тому що комп’ютер ніколи не зможе повністю замінити учителя. Бо саме учитель може зацікавити учнів, викликати у них допитливість, завоювати довіру, тільки учитель може спрямувати увагу дітей на ті або інші важливі аспекти періоду, що вивчають учні, і лише тільки справжній педагог зможе відзначити старанність та знайти підхід до кожного учня індивідуально, а не до усіх загалом.

Отже, завдяки поєднанню традиційних педагогічних технологій та ІКТ вдається зробити урок більш насиченим та цікавим, донести більше інформації до кожного учня.

 Список використаної літератури

1.       Барладін О., Ісаєв Д., Даценко Л. Історичний атлас у комп’ютерному класі / О.Барладін, Д.Ісаєв, Л.Даценко // Історія в школах України, 2005. – № 5. – С. 5-7.

 2.       Бирка М.Ф. Інноваційні засоби навчання / М.Ф.Бирка // Освіта Буковини. – № 19 (91). – 20 травня 2011 р. – (вкладка: наукова діяльність). – С. 1-13.

 3.       Гриценчук О.О. Електронний посібник і його роль у процесі інформатизації освіти // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2005. – с. 255-261.

 4.       Ладиченко Т. Електронний педагогічний програмний засіб з історії – новий крок в оволодінні навчальним матеріалом // Історія в школах України. – 2005. – №4.- с.35-36.

 5.       Мокрогуз О. ПК як універсальна складова оптимізації роботи вчителя (З практики запровадження комп’ютерних технологій на уроці історії) / О.Мокрогуз // Історія в школах України. – 2005. – №1. – С. 3- 

6.      Фоменко А. Деякі підходи до розробки і створення навчальних комп’ютерних програм (комп’ютерних посібників) з історії / А.Фоменко // Історія в школах України. – 2003. – №1. – С.21-25.

Comments

 1. Вдало підібрані ІКТ забезпечують розвиток творчих здібностей, стимулюють пізнавальну активність, емоційну сферу та інтелектуальні почуття школярів. При цьому підвищується працездатність учнів, зацікавленість їх різними видами діяльності, поліпшується просторова уява, пам’ять, логічне мислення, розширюється їх світогляд. Ви, Валентина Леонідівна, розкрили актуальну тему, що відповідає вимогам сьогодення. Успіхів Вам у реалізації поставленої мети.

 2.      Сучасні інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають абсолютно нові можливості для творчості, набуття та закріплення різних професійних навичок. 
          Пізнавальну активність у всіх учасників освітнього процесу викликає Інтернет. Учням надається можливість попрацювати в мережі в пізнавальних і навчальних цілях.  
  Нові інформаційні технології не замінять вчителів і підручників, вони створюють нові можливості для розвитку всієї системи освіти. Не розвиток технологій задля технологій, а використання їх заради підтримки і розвитку інтересу до знань та навчанні учнів – актуальне завдання сучасної освіти, при модернізації якого особливу роль приділяють інформатизації навчання. 
  Таким чином, можна стверджувати, що застосування інформаційних технологій у навчанні історії досить ефективно. Використання інформаційних технологій гарантує зростання якісної успішності, підвищення міцності знань, підвищення загальної ефективності та інтересу учнів до предмета історії. 

        Тож учителю історії бажаю творих злетів та гарних результатів у своїй роботі!

  1. Дякую за зацікавленість. Так, сучасні освітні технології дозволяють гарно провести урок. От тільки вчителеві слід бути вкрай обережним, щоб не загубитися у такій різноманітності. До всього, ніщо і ніколи не замінить на уроці історії живого слова вчителя.

 3.        Дійсно,готуючись до уроку,учитель має добирати такі технологіі навчання,які спонукатимуть не тільки пасивно засвоювати інформацію,а й розвиватимуть навчально-пізнавальну активність та уміння здобувати знання самостійно.                                                                                                        У  Вас,Валентина Леонідівна,якраз вдало виходить розвивати такий пізнавальний інтерес..Діти залюбки знаходять нову цікаву інформацію  по тій чи іншій темі завдяки тому,що Ви вмієте надихнути,створити атмосферу реальних подій,викликаючи різні почуття в дитячих душах; чи то смутку й співчуття ,чи радості й гордості за минуле нашоі краіни.

        

 4. Використання ІКТ технологій на уроках гуманітарного циклу дають змогу дітям стрімко поринути у навчальну тему, розвиває їх уяву, власне бачення ситуації. Дякую за корисний досвід!!! Валентино Леонідівно Ваш творчий підхід викликає захоплення!!! Так тримати. Тож яка із запропонованих ІКТ технологій є Вашою улюбленою?

  1. Дякую за коментар.Нне можна конкретно визначити одну технологію. Кожна з них доцільна на певному етапі уроку і  по своєму розкриває пізнавальний інтерес учнів.

 5. Сьогодні основним завданням вчителя є навчити дитину вчитися та зацікавити до вивчення предмету. Прочитавши Вашу статтю я зрозуміла, що Ви зі своїми вихованцями через ІКТ вивчаєте минуле, досліджуєте та аналізуєте історичні події даного часу, здійснюєте історично-пошукову роботу. Валентино Леонідівно, Ви є творчим педагогом, бажаю Вам не зупинятися на досягнутому.

  1. Так , ІКТ технології – це безумовний крок в майбутнє , який полегшує процес навчання , робить його цікавішим , повнішим , спонукає до самостійності учнів . Дякую за відгук.

 6. Валентино Леонідівно, дякую, що сьогодні Ви у своїй статті вдало показуєте формування пізнавального інтересу до вивчення предмету через ІКТ, спонукаєте своїх вихованців до пошукової роботи. Бажаю творчо працювати, не зупинятися на досягнутому.

  1. Так, візуалізація  є одним із важливих засобів мотивації до навчання. Тому крокуємо вперед завдяки ІКТ технологіям. Щиро вдячна.

 7. Дана стаття –  це дійсно нове бачення на застарілі форми роботи на уроці. Адже, доцільне використання ІКТ на уроках надихне учнів на успішне навчання та стане надійним помічником кожного вчителя. Дякую за дуже цікаві ідеї та новий погляд на звичайні, буденні уроки. Валентино Леонідівно, бажаю Вам натхнення, успіхів та нових звершень! Так тримати!

  1. Щиро вдячна за коментар. Адже новітні технології як найсучасніша форма навчання, найкраще розкривають пізнавальні та комунікативні здібності учнів.

  1. Вдячна за коментар, дійсно – дати знання, що переросли в життєві навики – це найбільша нагорода для вчителя.

  1. Дякую, приємно, на мою думку, саме візуалізація є основою розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів.

 8. Елементи ІКТ, які ви запропонували, також можна використати і на у роках в початковій школі. Цікаво, актуально, корисно.

Залишити відповідь