ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ  ОСВІТНІХ  РЕСУРСІВ  У  ПРОЦЕСІ  ВИВЧЕННЯ  ФІЗИКИ

PriymakВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ  ОСВІТНІХ  РЕСУРСІВ  У  ПРОЦЕСІ  ВИВЧЕННЯ  ФІЗИКИ

                                                                                        Тамара Приймак

У статті основна увага приділена методиці використання електронних освітніх ресурсів  для вивчення  фізики, показане позитивне практичне значення використання електронних освітніх ресурсів для формування предметних компетенцій учнів при вивченні фізики.

 

 

     У контексті євроінтеграційних освітніх процесів особливої актуальності набуває питання щодо застосування методів навчання, спрямованих на формування компетентного школяра.         Національною доктриною розвитку освіти в Україні в XXI столітті визначено, що одним з пріоритетних напрямів її розвитку є впровадження у всі ланки освітньої галузі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, тобто використання електронних освітніх ресурсів. Це забезпечить подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості, доступності та ефективності освіти, вироблення у підростаючого покоління умінь і навичок, необхідних для практичного використання в сучасному інформаційному середовищі.

         Випускник повинен мати високий рівень компетенцій, вміти самостійно вчитися все життя, працювати з інформацією, бути підготовленим до творчої, інноваційної діяльності. . Цього можна домогтися через інноваційний розвиток школи, насамперед через системне використання електронних освітніх ресурсів.

Фізика – унікальна дисципліна, найбільш механізована та точна, найбільш тісно пов'язана з навколишнім світом. На уроках фізики мають даватися глибокі й міцні знання, але важливо, щоб фізика допомагала формувати уявлення про роль людини в світі та роль даної науки в освоєнні світу людиною. Учень повинен не тільки отримати певну суму знань з фізики, а й сформувати достатній рівень компетенції, необхідний для подальшого його використання в професійній діяльності та продовженні фізичної освіти. І саме використання електронних освітніх ресурсів дозволяє реалізувати один із принципів демократизації освіти – доступність до якісної освіти: незалежно від місця проживання чи інших об’єктивних причин.

        Актуальність проблеми використання ЕОР на уроках фізики полягає в тому, що сучасні досягнення науки та техніки вимагають сучасних уроків, які враховують ці досягнення. Інформаційні засоби потрібно використовува­ти як комп’ютерну підтримку уроку в поєднанні з класичними методами навчання основам фізики.

          Про необхідність впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес у навчальних закладах наголошується в таких Законах України: «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про інформацію»; указах Президента України: «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій».

     У методиці навчання фізики активно досліджувалися навчальні можливості технічних засобів та відповідного програмного забезпечення, електронних підручників, програм для обробки результатів вимірювань та здійснення контролю знань, комп’ютерних проектів такими відомими педагогами як Л. Благодаренко, В. Гриценко, Ю. Жук, В. Савченко, М. Шут. Дослідженнями проблеми впровадження ЕОР у загальноосвітні навчальні заклади займалися відомі науковці: В.Ю. Биков, Л.В. Брескіна, А.С.Звягіна, В.С. Зіяутдінов та ін..

      Електронний освітній ресурс (ЕОР) — це навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі і представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами. ЕОР є важливим інструментом навчально-виховного процесу, має навчально-методичне призначення та використовується для забезпечення навчальної діяльності учнів і є одним з головних елементів інформаційно-освітнього середовища. Метою створення ЕОР є змістове наповнення освітнього простору, забезпечення рівного доступу учасників навчально-виховного процесу до якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно від місця їх проживання та форми навчання, створених на основі інформаційно-комунікаційних технологій.

Дидактичні можливості ЕОР:

 • індивідуалізація навчального процесу;
 • високий ступінь наочності під час викладання фізики;
 • пошук необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо);
 • можливість моделювання фізичних процесів і явищ;
 • організація групової роботи;
 • забезпечення зворотного зв’язку в процесі навчання;
 • контроль та перевірка засвоєння навчального матеріалу.

Багато явищ в умовах сучасного шкільного фізичного кабінету не можуть бути продемонстровані, то ж для демонстрації використовуються короткі відеофільми та анімації різних фізичних процесів, фотографії та наочні схематичні зображення. Традиційними джерелами демонстраційних матеріалів можуть служити мультимедійні диски (навчальні курси та енциклопедії), матеріали в мережі Інтернет, власні розробки і розробки учнів.

      ЕОР дають можливість створити в учня уявлення про об’єкт, що вивчається, в сучасній трактовці, пред’явити модель, яка дозволяє найбільш чітко розкрити істотні зв’язки, відношення об’єкта; а при відсутності обладнання – допомогти віртуально виконати лабораторну роботу.       Уроки з використанням ЕОР дозволяють підвищити мотивацію учнів у вивченні фізики, активізувати їх пізнавальну діяльність, формувати загальний світогляд на науковому рівні. Так, відеофрагменти, представляють собою фізичні експерименти, цікаві досліди, в яких спостерігаються ефектні фізичні явища, і сучасні технічні пристрої. Вони мають звуковий супровід, у якому пояснюються принципи дії пристрою, викладається елементи змісту курсу фізики, пов'язані з тим, що відбувається на екрані явищем. Дуже важливо, що можлива зупинка фрагмента в ході перегляду і повторний його перегляд. Анімації представляють собою динамічні ілюстрації теоретичних уявлень, роботи технічних пристроїв або природних явищ. Фотографії природних явищ, побутових приладів і пристроїв, експериментальних установок, технічних об'єктів, портрети вчених покликані проілюструвати експериментальну базу, на якій будуються фізичні уявлення й численні технічні застосування фізичних явищ, відкритих в лабораторії. Малюнки являють собою схеми приладів, експериментальних установок, електричних ланцюгів і дають образне уявлення фізичних величин, це також графіки залежностей фізичних величин від часу, відстані тощо, діаграми, що ілюструють взаємозв'язок різних фізичних параметрів об'єктів. Узагальнюючі таблиці  є зведенням основних понять і законів, вивчених в даній темі. Узагальнюючі таблиці можуть містити різноманітну інформацію: текстову, графічну, символьну і т.д. Текстові фрагменти представляють собою визначення фізичних понять, величин, явищ, формулювання законів і меж їх застосовності, опис найважливіших технічних пристроїв

Отже, використання інформаційних технологій дає можливість:

 • здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність (комп’ютерне  моделювання);
 • формувати інформаційну культуру, уміння об­робляти інформацію;
 • розвивати мислення;
 • готувати учнів до майбутньої професійної ді­яльності.

А також сприяє  інтесифікації викладання фізики:

 • підвищення ефективності, якості, результатив­ності процесу навчання;
 • забезпечення спонукальних стимулів, що зу­мовлюють активізацію пізнавальної діяльнос­ті (комп’ютерна візуалізація навчальної ін­формації);
 • поглиблення міжпредметних зв'язків.

Слід відзначити позитивні моменти використання мультиме­дійних засобів:

 • яскраві образи надовго запам’ятовуються;
 • відтворення фізичних процесів;
 • керування відображеними на екрані моделями різних об’єктів, явищ, процесів;
 • автоматичний контроль (самоконтроль) результатів навчальної діяльності, тестування;
 • створення позитивної атмосфери

Презентація до виступу

 

Список використаної літератури

 1. Використання інформаційних технологій на уроках фізики. //Бібліотека журналу Фізика в школах України. – Основа, 2007, 200ст.
 2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти.
 3. Національна доктрина розвитку освіти.

Comments

 1. Шановна Тамаро Федосіївно! Неможу не погодитись з тим, що як би не намагався сучасний учитель йти в ногу з часом, використовувати існуючі та створювати нові ЕОР, проте слід не забувати й "класичні методи навчання основам фізики".

Залишити відповідь