ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

BondarenkoВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Бондаренко Катерина 

     Дана стаття дає можливість стверджувати , що головне завдання використання ІКТ у процесі вивчення української мови й літератури  вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета у комп’ютерному класі, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу , і акцентує увагу на всім відомому вислову «шукати енергію слова в енергії душі».

          Перехід від індустріального до інформаційно – технологічного суспільства зумовлює необхідність перебудови всієї системи освіти, змінює освітні потреби щодо підготовки й розвитку сучасного спеціаліста, мобільність якого залежить від володіння інформацією та здатності до обміну нею, комунікативності, самостійного набуття необхідних для професійної діяльності знань, умінь, навичок.

          Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп’ютерів, комп’ютерних комунікацій, будь-яких електронних пристроїв), а отже, поява нових технологій обробки, передачі, одержання і збереження інформації відкриває нові можливості для застосування комп’ютерів у навчальному процесі.

           Сучасному вчителеві літератури вже недостатньо просто мати глибокі предметні знання, володіти практичними уміннями та навичками. Йому необхідно творчо використовувати набуті знання в нестандартній змінній ситуації, виявляти конструктивність в організації і плануванні педагогічного процесу.

            Інформатизація освітнього процесу є одним із важливих шляхів пізнання світу та науки і посідає провідне місце в реформі освіти України. У педагогіці поняття «інформаційні навчальні технології»  –  не нове.  Усі педагогічні технології належать до інформаційних, бо будь-який навчальний процес – це передача інформації стосовно певної предметної галузі знань. На даному етапі розвитку суспільства в поняття «інформаційні навчальні технології» вкладається новий зміст, який привнесло використання технічних засобів інформатизації навчального процесу (комп’ютерів, комп’ютерних комунікацій, різноманітних електронних пристроїв тощо.

        Комп’ютерні технології, увібравши в себе елементи різних методик (особистісно-орієнтованого, розвивального, проектного навчання)  надають кожному школяреві, спираючись на його інтереси, здібності, особисті цінності й суб’єктивний досвід, можливість самореалізації в пізнавальній та інших видах діяльності, створюють комфортні умови для самовизначення особистості в інформаційному суспільстві. Комп’ютерні засоби навчання:

електронний підручник, статистичні таблиці, динамічні таблиці, літературні портрети, тестові завдання, диктанти, медіа-твори, віртуальні екскурсії

        Одним із вирішальних чинників модернізації системи освіти є

створення покоління засобів навчання, які поєднують досягнення сучасної педагогічної науки з потужними дидактичними можливостями комп’ютерних технологій: джерело полісенсорної інформації, диференційовано організовують навчальний процес, контролюють ступінь засвоєння інформації, регулюють темп вивчення навчального предмета, попереджають помилки, дають необхідні коментарі, пояснення, забезпечують зворотний зв'язок.

       Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку

самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної   обдарованості, формуванню знань, посилює між предметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.   З огляду на запит часу актуальною є проблема опанування комп’ютера учнями  та запровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес.

Мета педагогів-навчити  учнів не лише опрацьовувати  матеріали, а й уміти їх представляти, бо  сьогодення вимагає від сучасної молоді не простого оволодіння комп’ютерною технікою, а й вміння нестандартно, творчо показати свою роботу, відстоювати свою думку та аргументувати свої дії. Переваги такої роботи надзвичайні, адже зростає зацікавленість предметом вивчення, учні самі стають творцями, ініціаторами нових ідей, розвивають свої інтелектуальні здібності. Комп’ютерна презентація – це авторське учнівське бачення теми, розробка певного сценарію виконання і представлення аудиторії, яка, до речі, може бути абсолютно різною: від учнів початкової школи до вчителів. Комп’ютер дає можливість використання інформації мережі Інтернет, дозволяє ілюструвати, естетично оформляти сторінки, використовувати ефекти анімації. Діти вчаться бути послідовними у відборі найсуттєвішої інформації. Суть інформаційно-проектної технології – через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання проблеми чи низи проблем на основі певної суми знань, показати практичне застосування цих знань. Наприклад, під час вивчення творчості Панаса Мирного, зокрема, соціально-психологічного роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні», доцільно запропонувати учням самостійно заповнити таблиці, що містять проблемні питання та алгоритми їх вирішення.

         За допомогою комп’ютерної програми вчителі також можуть перевірити вміння школярів читати текст мовчки, перегляди фільмів або їх фрагментів з прочитаними програмовими текстами, наприклад «Тіні забутих предків» за повістю М.Коцюбинського, «Наталка Полтавка» за І.Котляревським, «Украдене щастя», «Захар Беркут» за І.Я.Франком та інші.          Використовую записи телепередач про письменників, що вивчаються у шкільному курсі української літератури, наприклад, про Бориса Олійника, Олеся Гончара, Івана Багряного, Олександра Довженка, Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, Івана Нечуя-Левицького, Василя Симоненка, Василя Стуса, Тараса Шевченка, Володимира Сосюру та багатьох інших.

         Вважаю, що головне завдання використання ІКТ у процесі вивчення української мови й літератури – підвищити пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета, ефективність його опанування школярами. Загальновизнано, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає.

Сучасність вимагає нових підходів до навчального процесу, нових методів, форм подання навчальної інформації. Вона вимагає, щоб над матеріалом, який вивчається, учень розмірковував, бачив зв’язок з іншою інформацією і послідовність між нею. А також шукав відповіді на запитання, які виникають у процесі навчання, що збуджує процес мислення, яке призводить до бажаного запам’ятовування і сприяє розвитку пам’яті. В учнів зникає страх зробити помилку, а виникає прагнення виправити, знайти відповіді, щоб більше помилок не виникало. З’являється вміння вирішувати і виправляти власні помилки однокласників. Процес навчання  стає процесом дослідження.

Отже, мультимедійний урок –  один із засобів особистісного навчання. Такий урок розрахований на кожного учня окремо і на клас в цілому. Кожен епізод уроку в окремого учня викликає особисті почуття, бачення в окремих  його частинах цілого, захоплення і бажання знайти результат, відповісти на поставленні запитання , бути активним до всього, що відбувається на змінних слайдах. Такий урок не примушує, а заохочує, пробуджує інтерес, захоплює побаченим  і власними перемогами, які здобуті на даному етапі чи взагалі на уроці. Такі уроки емоційні, насичені різновидністю і різноплановістю, вони різнорівневі, творчі і художні.

Я вважаю, що такі уроки: розвивають у дітей креативне мислення;

навчають по-іншому сприймати прочитаний або прослуханий текст;повніше й точніше висловлюють свої думки;проявляють свої індивідуальні можливості;Долають певні труднощі в навчальній діяльності;будують творчий процес майже самостійно.

      Отже, головне завдання використання ІКТ у процесі вивчення української мови й літератури – підвищити пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета, ефективність його опанування школярами. Загальновизнано, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає.

Список використаної літератури:

 1. Костюк Г. С. Психологія програмованого навчання. — К: Радянська школа, 1973. — 123 с.
 2. Пшеничникова О. В., Смоляр Л. Л. Застосування комп'ю¬терних технологій на уроках російської та української мов // Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2007. — № 6. — С. 31-32.
 3.  Сисоєва С. Сучасні аспекти професійної підготовки вчителя // Педагогіка і психологія. – 2005. – №4(49).– с. 60-66.
 4.  Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій/ Автор-укладач Н.П. Паволокова. -Х.:Вид. група «Основа»,2009.-176с.- (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

 

 

Comments

 1. Звичайно, застосування  ІКТ сприятиме формуванню інтелектуальних умінь, творчої діяльності учнів. За своєю сутністю такий урок може стати святом, у якому учні є його співавторами. Дякую Вам, за розкриття теми. Так тримати.

  1.        Використання інтерактивного навчання — це не самоціль, а лише  засіб для досягнення тієї атмосфери  в класі, яка найкраще сприяє співробітництву,засвоєнню навчального матеріалу, саморозвитку,самоосвіти, підвищення пізнавального інтересу учня, його самостійних дій та рішень, порозумінню й доброзичливості. Саме ІКТ надає можливості реалізувати особистісно орієнтоване навчання.

          Дякую за відгуки.  І стверджую , що сьогодні  завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою.

    

 2. Цілкои згодна з автором статті.Через впровадження ІКТ процес навчання перетворюється на процес дослідження. Кожний  учень навчається,досліджуючи предмет пізнання і отримує свій власний досвід.Поступово, крок за кроком,роблячи помилки (а на помилках вчаться) дитяча душа рухається вперед в своєму розвитку.І саме вчитель може вчасно підказати,спрямувати в потрібному напрямку,або навіть просто підбадьорити,лагідно торкнувшись струн дитячого серця. 

    

  1.        Приємним є те, що вчителі та діти можуть дійти згоди щодо використання ІКТ на уроках.Іноваційні технології для сьльських дітей – це новизна, для вчителів стимул для збагачення досвіду у пошуках незвіданого. І те й інше,  стрімке майбутнє в яке крокують школярі.  А наша мета навчити та виховати дітей різними засобами навчально-виховної роботи ,зокрема і використання ІКТ.

 3. Сьогодні усі ми живемо у світі цифрових технологій. 

  Використання ІКТ в освітньому процесі, на мій погляд, слід вважати пріоритетним, оскільки саме вони відповідають еволюційній логіці розвитку освіти в нашій країні, світовим тенденціям цього процесу. Комп’ютер і створені на його основі технології та ресурси є унікальними за своїми можливостями засобами навчання, завдяки чому міцно завойовують увагу педагогів і дітей. А нам учням, цікаві уроки ті де є новинки в ІКТ. Це сприяє швидкому запамятовуванні та логічному мисленні. Дякуємо Катерині Вікторівні за змістовну та цікаву статтю.

  1. Приємним є те, що учні коментують статті.Звісно підростаючому поколінні цікаві ІКТ. А ми вчителі, звісно намагатимемося максимально уроки зробити цікавішими та удосконалішими завдяки ІКТ.

 4. Катерино Вікторівно! Ваша стаття достатньо переконлива навіть для закостенілих консерваторів педагогічної ниви. Дякую за цікавий досвід.

  1.            Мета педагогів-навчити  учнів не лише опрацьовувати  матеріали, а й уміти їх представляти, бо  сьогодення вимагає від сучасної молоді не простого оволодіння комп’ютерною технікою, а й вміння нестандартно, творчо показати свою роботу, відстоювати свою думку та аргументувати свої дії. Дякую Валентино за відгук щодо статті.

  1. Да дійсно ІКТ незамінний помічник у підготовці до ЗНО. Глибо та змістовно розкриє мету, завдання уроку. Дякую Людмило за свій відгук.

 5. Дуже цікава та пізнавальна стання, актуальна в даний час. Використання комп'ютерних систем дає можливість вивчати українську мову та літературу з інтересом, творчо та ефективно.  Забезпечується простий і швидкий доступ до навчальної  інформації. Застосування ІКТ – це потреба нашого часу, суспільства. Дякую за статтю.

 6. Я з вами погоджуюся Катерино Вікторівно. Переваги застосування нових мультимедійних технологій виявляються саме у вирішенні психоло-педагогічних проблем, пов'язаних із підвищенням ефективності процесу навчання . Дякую за пізнавальну статтю. Бажаю успіхів у роботі.

  1. Щиро дякую Валеріє за відгук. я впевнена, що працюючи в режимі постійних шукань та новизни, школярі з радістю ідуть на уроки, а інтерес до знань спонукає до самостійно знаходити джерела інформації.

 7. Катерино Вікторівно дякую вам за пізнавальну статтю.Такі завдання сприяють розвитку в учнів навичок мислення високого рівня: вміння аналізувати, протиставляти, розподіляти за категоріями, компонувати, конструювати, порівнювати, класифікувати, встановлювати порядок, відтворювати ідею, передбачати результат, робити висновки. Гарних успіхів на вашій педагогічній ниві!!!

  1. Дякую Тетяно Борисівно за коментар! Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє. 

 8. Педагоги постійно знаходяться в творчому пошуці задля заохочення учнів на своїх уроках. Дана стаття мене зацікавила саме тим, що кожен вчитель може урізноманітнити викладання предмету. Катерино Вікторівно, дякую Вам за цікаві ідеї та досвід! Бажаю вам подальших успіхів та натхнення!

 9. Катерина Вікторівна,дякую за таку цікаву статтю,я рада що у нас є такі вчителі які доносять до нас цікаву і пізнавальну інформацію.продовжуйте в тому ж ритмі,продовжуйте працювати в напрямку ІКТ,та розвивайте у дітей високі морально-людські якості,патріотизму та любов до українського слова.

 10. Марино Сергіївно дякую за коментар! Звичайно, що виховати патріота, гідного громадянина своєї Батьківщина можна тільки завдяки українському слову та досвіду наших пращурів.

 11.  Широ дякую за відгук ! Приємниє є те ,що вчителі початкових класів знаходять для своєї роботи багато цікавого та пізнавального.

 12. Стаття пізнавальна та актуальна в сьогоднішній практиці роботи з дітьми на уроці за допомогою ІКТ. Дякую Катерина Вікторівна за цікавинки у роботі. Творчих злетів.

 13. Стаття пізнавальна та актуальна в сьогоднішній практиці роботи з дітьми на уроці за допомогою ІКТ. Дякую Катерина Вікторівна за цікавинки у роботі. Творчих злетів

   

  1. Звісно вчитель протягом своєї роботи знаходиться в пошуці. А пошук цей завжди направлений в одне русло. Зробити з дітей комунікабельними, перспективними та соціально-адаптованими в житті. Дякую колего!

  1.  Школа має урізноманітнити  діяльність учнів , зробити її більш живою й конкретною. Це дасть можливість різнобічно розвиватись кожній дитині. Дякую за відгук.

  1. Використання ІКТ сприяє самоконтролю, самокоррекції , формуванню впевненості учня в собі. Щиро дякую що ви доличилися до обговорення.

  1. В сільській місцевості учні також мають право на якісну освіту.  Вчителі з свого боку намагаються не обділити жодну дитину своїм досвідом та знаннями. Дякую за участь в конференції.

 14. Стаття є змістовною та актуальною й для математиків. Відшукуйте в дітей таланти , а якими методами це вже ваше право.

  1. На уроці вчителю необхідно створювати ситуації успіху, в яких підлітки переборюють страх помилятися і з радістю беруть участь в обговоренні проблемних ситуацій, виконанні практичних вправ, творчих завдань. Тому використання ІКТ надає швидкий доступ до успіху дитини. Дякую за підтримку та коментар.

 15. Уміння знаходити потрібну інформацію, застосовувати її – це потреба нашого часу, суспільства, в якому ми живемо. Стаття ваша чітко розкриває всі аспекти використання ІКТ

  1. Юрій Іванович працюючи в режимі постійних шукань та новизни, школярі з радістю ідуть на уроки, а інтерес до знань спонукає  самостійно знаходити джерела інформації. Щиро вдячна за відгук.

Залишити відповідь