ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Fedorenko

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Юлія Федоренко

У роботі подано тези  щодо використання електронних освітніх ресурсів на уроках української мови та літератури.

Для учителів української мови та літератури, студентів філологічних факультетів.


Входження інформаційно-комунікативних технологій в усі сфери діяльності людини і суспільства стає визначальним джерелом їх об’єктивного розвитку.

Підготовка дитини до активної і плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві – одне з головних завдань сучасного етапу модернізації національної системи освіти.

Розв’язання цього питання неможливе без формування інформаційної культури учнів, модернізації змісту і технологій навчання, які б відповідали сучасним освітнім пріоритетам, диференціації навчально-виховного процесу для найбільш повного розвитку схильностей і здібностей особистості, задоволення її запитів і потреб, розкриття її творчого потенціалу.

У сучасному бурхливому світі надшвидкостей доступ до інформації також має бути надшвидкісним.

Комп’ютерні програми та Інтернет – ресурси можна та необхідно використовувати на уроках.

На сьогодні одним з ефективних способів розвитку пізнавальної активності учнів є використання електронних освітніх ресурсів, які дають можливість зробити урок цікавішим, поліпшити рівень унаочнення навчального матеріалу та підвищити рівень досягнень учнів.

Електронні освітні ресурси – один із шляхів підвищення пізнавальної діяльності та подолання неуспішності серед школярів.

Комплексне сприйняття інформації за допомогою органів зору та слуху забезпечує позитивний емоційний фон уроку, сприяє формуванню в учнів естетичних смаків.

Залучення дітей при підготовці мультимедійних презентацій активізує самостійне опрацювання ними різних джерел інформації, підвищує мотивацію навчання, інтерес до вивчення предмета, створює атмосферу творчості.

На уроках української мови та літератури активно використовується метод проектів (навчальний проект – це організаційна форма роботи, що орієнтована на вивчення закінченої навчальної теми і поєднує навчально-пізнавальну, дослідницьку, творчу чи навіть ігрову діяльність учнів-партнерів, які мають спільну тему).

При використанні електронних освітніх ресурсів в учнів підвищується рівень мотивації, розвивається творче та самостійне критичне мислення, формуються вміння працювати з різними джерелами інформації, закріплюються уміння та навички вивченого матеріалу.

Цікавими творчими формами роботи на уроках української літератури є публікації, інформаційні бюлетені, літературний портрет, віртуальна екскурсія, медіа-проекти, а на уроках української мови – комп’ютерні диктанти (самодиктанти, розподільні, вибіркові, асоціативні). Також, серед видів літературних диктантів використовуються портретний, хронологічний та цитатний.

Крім того, на уроках української мови та літератури використовуються розробки тестових завдань, електронні підручники, аудіозаписи, відеофільми, мультфільми, перегляд фото – слайдів, Інтернет – ресурси тощо.

З упевненістю можна стверджувати, що електронні ресурси  на уроках української мови та літератури  створюють умови для  розвитку вмінь та навичок,  необхідних для життя, тобто  формують  ключові  компетентності учнів, а саме:

 • інформаційна компетентність – учні шукають, знаходять, обробляють, аналізують, систематизують інформацію;
 • полікультурна компетентність  – учні не тільки оволодівають досягненнями культури свого народу, але й мають можливість ознайомитися з культурою інших народів;
 • комунікативна компетентність – школярі беруть активну участь в обговоренні проблеми (чують не тільки себе, а й інших, критично аналізують почуте й коректно відповідають;
 • соціальна компетентність  –  діти переборюють невпевненість, а за потреби беруть на себе відповідальність за виконання дорученої справи, вчаться співпрацювати.

Отже, учитель – словесник як творець духовного світу юних особистостей сьогодні постає перед учнями неповторною індивідуальністю, яка має фундаментальні знання з мови і літератури в поєднанні з традиціями національного виховання, вважає їх часткою свого світогляду і світосприйняття, характеризується розвиненим мисленням, інтелектом, мовленнєвою пам’яттю, мовним чуттям. Такий учитель є культурною особистістю.

 

 1. Бордюг Л. Метод проектів при викладанні шкільного курсу літератури / Л. В. Бордюг, Т. А. Круглова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – №22-24. – с. 7.
 2. Зиньковська З.О. Психолого-педагогічні аспекти використання мультимедійних засобів навчання // Класному керівнику для роботи – 2013. – № 7(55). – с. 6-12.
 3. Інноваційні технології навчання української мови та літератури/Укладач О.І.Когут. – Тернопіль: Астон, 2005.
 4. Інформаційні технології в навчанні. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 240с.
 5. Месевря О. І., Січкар С. І. Посібник для вчителя: використання інформаційно-комунікативних технологій у викладанні української мови і літератури. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2012. – 60 с.
 6. Орлова О.І. Компетентнісне навчання за допомогою ІКТ на уроках української мови та літератури. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://5fan.ru/download.php.
 7. Освітні технології: Навчально-мктодичний посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001.
 8. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. –К.: А.С.К., 2004.
 9. Уліщенко А. Компютер і вивчення української словесності // Дивослово. –2006. – № 10. –с. 7.

 

 

 

Comments

 1. Прочитавши статтю, винесла багато чого корисного для себе!  Цілком погоджуюсь з вами!  Бажаю вам успіхів у роботі і творчих злетів!!!!

   

Залишити відповідь