ВИКОРИСТАННЯ  ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

Gryaznova

ВИКОРИСТАННЯ  ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

Наталія Грязнова

Модель сучасного вчителя передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у постійному творчому пошуку. Бурхливий розвиток програмно-технічних засобів створення, збереження й обробки інформації у світі дедалі швидше змінює орієнтації сучасного суспільства. Входження інформаційно-комунікаційних технологій  у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити. Звідси випливає актуальність даної роботи, яку присвячено використанню електронних освітніх ресурсів  у процесі викладання математики.

Наукова новизна та теоретична значущість полягає в тому, що вперше запропоновано способи застосування комп’ютерної підтримки у навчальному процесі та розкрито технологію їх запровадження на уроках математики, охарактеризовано дидактичну і методичну цінність кожного із запропонованих способів. Розкрито особливості проведення уроків математики із використанням технології «Веб-квест», яка на даний момент є однією з найбільш перспективних напрямків для вивчення і роботи та може бути використана  вчителями у процесі підготовки до проведення уроків.

Практичне значення дослідження  полягає в тому, що велику увагу приділено те тільки теоретичному аспекту, а й розроблено  систему уроків із використанням вище вказаних технологій.

Матеріали можуть бути використані як у системі підготовки студентів, такі і в системі перепідготовки вчителів на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає». А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище. У цьому й полягає основна місія сучасного учителя. Вже не достатньо бути на уроці та поза ним актором, режисером, діловодом, диригентом, дипломатом, психологом, новатором і компетентним фахівцем. Завдання вчителя сьогодні — ширше поглянути на зміст і методи навчання, навченості зі свого предмету, ввести у канву традиційних умінь з предмета ті, яких сьогодні бракує учням.

Використанню електронних освітніх ресурсів  у навчальному процесі вищих і середніх навчальних закладів присвячені праці В.П. Вембер,             В.П. Волинського, О.С. Красовського, Ю.Б. Кузнєцова, О.Г. Кузьмінської,     В.Б. Ясинського та ін., в яких підкреслюється, що для підвищення якості навчання необхідно активно використовувати в освітньому процесі інформаційні технології, що дозволяють розширити область самостійної роботи учнів і забезпечити високу активність їх взаємодії з навчальними матеріалами.

Саме з цією метою я використовую на своїх уроках презентації (Презентація, як комп’ютерний документ, є послідовністю слайдів, що змінюють один іншого, – електронних сторінок [2,78].), відео, сторінки спеціальних навчальних порталів, диски з навчальними програмами, рекомендовані Міністерством освіти, організовую роботу з учнями під своїм керівництвом в Інтернеті, тобто застосовую різноманітні електронні освітні ресурси.

Під поняттям «електронні освітні ресурси» розуміють навчальні й довідкові матеріали (сукупність відомостей, поданих у графічній, текстовій, числовій, звуковій, відео формі тощо) та засоби, що містять систематизовані відомості освітнього характеру, тобто цілісний, логічно завершений блок навчально-методичного призначення, представлений в електронній формі на носіях будь-якого типу або розміщений у комп’ютерних мережах (локальних, регіональних, глобальних), призначений для відтворення з використанням електронних цифрових засобів (комп’ютер, СD-DVD програвач, мобільний телефон тощо) з навчальною метою, в т.ч. його застосування як складової системи дистанційного навчання [1].

Електронні освітні ресурси (ЕОР) є високим потенціалом для формування

пізнавального інтересу учнів. Адже активність мислительних процесів пов’язана з цікавістю до предмета, а засоби мультимедіа підвищують зацікавленість та мотивацію до навчання, активізують пізнавальну діяльність, забезпечують процес активного засвоєння. Образне, яскраве та динамічне представлення інформації підвищує швидкість і якість мислительних процесів. ЕОР дають можливість створити в учня уявлення про об’єкт, що вивчається, в сучасній трактовці, пред’явити модель, яка дозволяє найбільш чітко розкрити істотні зв’язки, відношення об’єкта. Електронні освітні ресурси, створені на базі мультимедіа, сильно впливають на пам’ять і уяву учня, полегшують процес запам’ятовування, дозволяють учителю зробити урок цікавим і динамічним. Сучасні освітні ресурси, створені на основі ІКТ (Інформаційно-комунікаційні технології  – технології, пов’язані зі створенням, збереженням, передаванням, обробленням і управлінням інформацією [3, 430]), реалізують інтерактивність як здатність взаємодіяти з учнем та вміщують систему гіперпосилань, що дозволяє учневі вчитися самостійно, вибирати свій вектор процессу пізнання. Пріоритет дослідницьких і проектних технологій у викладанні предметів в тому, що вони дозволяють використання значної кількості джерел, яка не завжди є в бібліотеках. Можливості електронних освітніх ресурсів щодо збереження і передачі інформації допомагають підвищити інформаційну насиченість уроку, вийти за рамки традиційних підручників, доповнити і поглибити їх зміст. Таким чином, електронний освітній ресурс дозволяє: стимулювати пізнавальний інтерес до предмета; додати навчальній роботі проблемний, творчий, дослідницький характер; сприяти оновленню змістової сторони предмета; індивідуалізувати процес навчання і сприяти розвитку самостійної діяльності учнів.

Одним із способів цільового використання глобальної мережі на уроках математики є веб-квест, який можна віднести як до методу проблемного навчання, так і до методу проектного навчання одночасно. Вперше модель web-квесту була представлена викладачем університету Сан-Дієго Берні Доджем у 1995 р. Сьогодні ця технологія використовується як найбільш вдалий спосіб використання Інтернету на уроках.

 Веб-квест дає можливість учням ефективно використовувати інформацію, яку вони знаходять у мережі.

Веб-квест – це технологія орієнтована на учнів, занурених у процес навчання, яка розвиває їх критичне мислення.

Особливістю веб-квестів є те, що частина інформації або вся інформація, розміщена на сайті для індивідуального та групового ознайомлення, знаходиться насправді на різних веб-сайтах. Завдяки гіперпосиланням користувачі цього не відчувають, а працюють в єдиному інформаційному просторі. Підсумком роботи над веб-квестом може бути як створення нових веб-сторінок з даної теми, так і інші творчі роботи в електронній, усній чи друкованій формі.

Завдяки конструктивному підходу до навчання, учні не лише добирають і упорядковують інформацію, отриману з Інтернету, а також скеровують свою діяльність на поставлене перед ними завдання. Це технологія, яка дозволяє працювати в групах (від трьох до п’яти чоловік), розвиває конкурентність і лідерські якості. Веб-квест містить такі основні елементи:вступ, посилання на ресурси мережі, поетапний опис процесу виконання завдання та висновки.

З етапами створення веб-квесту, структурою уроку-веб-квесту, рекомендаціями до його проведення  та перевагами даної методики можна ознайомитися на сайті http:// gryaznova.jimdo.com/. Також тут Ви можете знайти посилання, перейшовши за яким можливо не тільки переглянути веб-квест, а й прийняти в ньому участь.

Впевнена, що той вчитель, який спробує створити хоча б один веб-квест з учнями, зразу побачить у своїх школярів позитивні зміни (їх активність, колективізм, рівень і якість спілкування «наживо», без Інтернету…), бо робота ця і корисна, і цікава, і така, що дійсно активізує навчальну діяльність дітей.

Переконана, що інтеграція сучасних освітніх й інформаційних технологій стає важливою умовою для вдосконалення процесу навчання різних предметів, а особливо математики. Як показує практика, електронні освітні ресурси, позитивно впливають на формування пізнавального інтересу учнів і дозволяють учителю зробити урок цікавим і динамічним.

 

1.Положення про електронні освітні ресурси //mon.gov.ua/  images/ files/ gromad_obg/ 2012/grom_obgovor_eor_50612.doc

2. Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання: посібник / ав. : Жалдак М. І., Шут М. І., Жук Ю. О., Дементієвська Н. П., Пінчук О. П., Соколюк О. М.,Соколов П. К. / за ред. Жука Ю. О. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 112 с.

3. Вища освіта України – Додаток 2 до № 3, том II (27). – 2011 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – № 562. – С. 430.

Comments

  1. Цікава інформація. Особливо сподобалася технологія веб-квестів. "Шанс пограти, відпочити, поповнити свої знання та отримати задоволення" – саме те, що може зацікавити сьогоднішнього учня, а заодно і дає можливість вивчити нове, збагатити багаж знань.

    За "Хобі" – окремий респект! А педагогічного кредо вистачить на трьох.

     

  2.  Час ставить нові орієнтири та вимоги до сучасного вчителя. Тому робота учнів в такому варіанті проектної діяльності, як веб-квест, урізноманітнить навчальний процес, зробить його живим і цікавим. Завдяки такій формі роботи на уроці вдається не просто дати суму знань, а навчити їх здобувати та використовувати у житті.

  3.  Уміння використовувати новітні технології і засоби ікт навчання – невід’ємна складова роботи сучасного учителя. Сучасних  учнів зацікавити  непросто. Робота над Web-квестом може стати ефективним доповненням базового навчального процесу в школі. Переваги такої роботи надзвичайні, адже зростає зацікавленість предметом вивчення, учні самі стають творцями, ініціаторами нових ідей, розвивають свої інтелектуальні здібності. Дякую Наталіє Олександрівна за  виступ.

  4. Сьогодні дуже популярним стає використання веб-квестів в навчальній діяльності. Дякую Наталіє Олександрівна за цікаві ідею, щодо використання під час уроку веб-квесту. Учні і самостійно навчаються, і навчають інших, працюючи в групах, використовують різні форми роботи, що зацікавлює предметом. Успіхів Вам у вашій праці та творчих злетів.

Залишити відповідь