ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

GreskoВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

А.О.Гресько

Дана стаття містить теоретичні засади щодо використання електронних освітніх ресурсів (ЕОР) у процесі викладання математики. У тезах розглядаються особливості використання ЕОР на уроках математики, принципи та умови організації діяльності учнів за сучасними новітніми технологіями, розробка та впровадження яких сприяє підвищенню самостійності, відповідальності за результати діяльності, створює умови ефективної самореалізації учнів, актуалізації їх індивідуальних здібностей.

 

Роль вчителя є важливою в навчальному процесі, але вже не основною.  У  інформаційний вік ця роль важлива як ніколи, але вона дуже  змінилася. Учитель –  той, хто конструює навчальну ситуацію, а не проводить урок за підручником, хто підтримує самостійність учня, а не контролює його дії. В останні десятиріччя в загальноосвітній школі відбулися суттєві зміни, пов’язані з її інформатизацією. Початок ХХІ століття характеризується стрімким розвитком комп’ютерної техніки і програмного забезпечення, що приводить до необхідності активного їх упровадження в навчальний процес. Основними перевагами ЕОР є можливість автономної роботи, наочність матеріалу, яка вища, ніж у друкованих виданнях. Ресурс легко змінювати і доповнювати новими матеріалами (особливо це стосується ресурсів, оптимізованих для роботи у мережі Інтернет).  ЕОР у форматах Word і PowerPoіnt розробляють з використанням відповідних засобів Microsoft Office, що входять до стандартного програмного забезпечення персонального комп’ютера і не потребують спеціальних знань. З їх допомогою можна легко і швидко підготувати якісний електронний навчальний посібник з вбудованою системою самоконтролю. Формат PDF електронних документів передбачає застосування вільно розповсюджуваної програми Acrobat Reader, що теж не потребує від розробника спеціальної підготовки.[1]

Основні  функції інтернет-підтримки:

– функція інформаційного забезпечення, яка полягає в можливості розширення арсеналу літературних джерел за рахунок використання світових освітніх ресурсів, що містяться в глобальній мережі (енциклопедії, довідники, словники, підручники, навчальні та методичні посібники, збірники задач, електронні журнали, матеріали різноманітних конференцій, електронні музеї тощо);

–  функція інструментального забезпечення, що заснована на використанні новітніх педагогічних Інтернет-інструментів загального спрямування (віртуальні дошки, ментальні карти, блоги тощо) та Інтернет-інструментах спеціалізованого призначення (обчислювальні інструменти, інструменти візуалізації математичних об’єктів тощо);

–  функція комунікаційного забезпечення, яка полягає у використанні комп’ютерних комунікацій у режимі реального часу (вебінари, відеоконференції, тематичні форуми) та режиму відкладеного зв’язку (електронна пошта) [ 2].

Можна виділити інтернет ресурси навчального призначення математичного спрямування, зокрема www.grafikus.ru, www.formula.co.ua, www.graph.reshish.ru, www.yotx.ru, www.webmath.ru, www.aiportal.ru, www.wolframalpha.com та інші. Вони дозволяють будувати графіки простих алгебраїчних функцій, параметричних функцій, заданих у двовимірному і тривимірному просторі, або в полярній системі координат. Графік можна масштабувати та переміщуватися по координатній площині, що дозволяє користувачу отримати не тільки загальне уявлення про побудову даного графіка, але і більш детально вивчити поведінку графіка функції на певних ділянках. На таких сайтах можливо опанувати теоретичний матеріал, ознайомитися з вирішенням різноманітних математичних завдань (розв’язання рівнянь, систем рівнянь та нерівностей, обчислення похідних та первісних функцій, знаходження гіпотенузи і катетів прямокутного трикутника тощо), ввівши відомі параметри, освоїти різні методи розв’язання завдань та закріпити вивчений матеріал. Опанування цими ресурсами дають можливість учню використовувати їх при вивченні математичних дисциплін. Таким чином, при самостійному виконанні завдань реалізується функція інструментального забезпечення шляхом візуалізації та актуалізації отриманих раніше знань, навичок та формування уміння роботи учнів з онлайн-ресурсами математичного спрямування.

Для активізації пізнавальної діяльності та урізноманітнення навчальної діяльності доцільно використовувати інформаційні ресурси,  що розміщені у мережі Інтернет (www.zadachki.in.ua, www.nazva.net, www.exponenta.ru, www.formula.co.ua, www.wolframalpha.com, www.fxyz.ru), які містять означення, описи математичних понять, правил та теорем, збірники прикладів з розв’язками логічних та типових задач. Таким чином, реалізується функція інформаційного забезпечення, завдяки розширенню арсеналу наукових та методичних джерел при використанні різноманітних онлайн-ресурсів, що містяться в глобальній мережі Інтернет. [ 3].

        На сучасному етапі розвитку освіти особливе місце посідає пошук досконалих методів визначення  рівня навчальних досягнень учнів. Для контролю і самоконтролю знань учнів доцільно створити онлайнові тести  форми на Google диску. За допомогою Google Форм можна швидко проводити різноманітні опитування, аналіз та перегляд відповідей. Google Форми дають змогу мобільно перевірити, як учні засвоїли той чи інший матеріал, порівняно швидко оцінити рівень засвоєного та скоригувати прогалини у знаннях.

             Сучасні діти не уявляють своє життя без Інтернету з його соціальним спілкуванням та інформаційними ресурсами. Ми спостерігаємо, як росте покоління візуалів, для яких головним джерелом інформації є зоровий ряд. Все це пояснює необхідність використання нових світових інформаційних розробок в освітній діяльності. Однією з інновацій в освітньому процесі, використовуваному в сучасному світі, є хмарні сервіси.

         Використання електронних освітніх ресурсів  у процесі викладання математики  у навчальному процесі дозволяє учням:

– реалізувати ідею індивідуалізації та диференціації навчання, що є основними завданнями сучасної системи освіти України;

– забезпечити позитивну мотивацію навчання за рахунок винахідницьких засобів програми або створення ігрових ситуацій з природничо-математичних дисциплін;

– формувати вміння працювати зі значним обсягом якісної інформації;

– здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність;

– підвищувати ефективність самостійної роботи;

– формувати вміння приймати оптимальні рішення або варіативні розв’язки в складних ситуаціях;

– створювати й використовувати інформаційні бази даних, необхідні в навчальній діяльності, забезпечити доступ до мережі інформації;

– здійснювати комп’ютерну візуалізацію навчальної інформації з природничо-математичних дисциплін;

– розвивати творчі й комунікативні здібності особистості;

– підготувати особистість інформаційного суспільства [4].

 

Упровадження у навчальний процес електронних освітніх ресурсів дозволить на належному методичному рівні забезпечити навчальний процес і підвищити ефективність навчання.

 

Література

1.   Козлов В. Є,. Сальников О. М. Електронні освітні ресурси. Загальні вимоги та методика створення. /  В. Є. Козлов, О. М. Сальников// Проблеми навчання та підготовки кадрів. ISSN 2078-7480. Честь і закон № 1 (44)/2013    

2.  Білоусова Л.І. Формування пізнавального інтересу учнів основної школи до навчання природничо-математичних дисциплін за комп'ютерної підтримки. / Білоусова Л.І., Житєньова Н.В. // Інформаційні технології і засоби навчання. 2010. №2 (16). – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em16/content/10bliscf.htm.

3. Криштоф С.Д. Технологія підготовки майбутнього вчителя природничо-математичних дисциплін до використання Інтернет-підтримки у навчальному процесі / С.Д. Криштоф // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Збірник наукових праць. – К., 2011. – Вип. № 98, Серія: педагогіка. – С. 127-134

4.   Вітюк О. І.     Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні природничо-математичних дисциплін у  коледжах./О.І.Вітюк// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 3 (37).

 

Comments

  1. Цілком погоджуюсь, що упровадження у навчальний процес електронних освітніх ресурсів дозволяє на належному методичному рівні забезпечити навчальний процес і підвищити ефективність навчання. Тому у своїй практиці теж використовую вказані Інтернет-ресурси. Дякую Вам за цікаве і змістовне висвітлення матеріалу!

  2.  Використання електронних освітніх ресурсів  у процесі викладання математики  у навчальному процесі дозволяє підвищити ефективність навчання.Стаття дуже корисна і цікава не лише вчителям, а й студентам .Дякую. Бажаю успіхів.Чекаю новинок.

  3. Ви зробили гарний огляд електронних освітніх ресурсів, які допоможуть провести сучасний урок цікаво. У Вас завжди є чому повчитися. Працюйте й далі творчо!

  4. Дякую Аліна Олександрівна за цікаву та корисну інформацію. Ви молодець, адже ваша підбірка ЕОР є дуже корисною і цікавою, спрямована саме на вивчення математики. Успіхів Вам.

    1. Приємно отримати Ольго Іванівно Ваш коментар. Ви добре володієте методикою створення ЕОР і мені є чому у Вас повчитися! Дякую!

Залишити відповідь