ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

ZaharenkoВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Захаренко Микола

У роботі окреслені можливості застосування електронних освітніх ресурсів у процесі викладання гуманітарних дисциплін. Результатами застосування освітні електронні ресурси стають всебічний розвиток учнів і вчителів, організація процесу навчання на більш високому методичному рівні, підвищення ефективності та якості освіти.

 

Останніми роками стрімкий інформаційний розвиток висуває нові вимоги до якості освіти та суттєво ускладнює сучасні завдання школи. Учні повинні вміти самостійно вчитися, працювати з інформацією, бути підготовленими до творчої, інноваційної діяльності. Вирішити ці завдання можливо лише шляхом якісного управління процесами, підкріпленими комплексом заходів організаційного, методичного, психологічного характеру, які забезпечують активне введення інновацій у навчальний процес. Метою школи є підвищення якості і результативності освіти, забезпечення всебічного розвитку особистості дитини, насамперед через системне використання електронних освітніх ресурсів. [ 1]

Освітні електронні ресурси (ОЕР) – це інформаційні ресурси, що можуть бути представлені у вигляді текстових, графічних, звукових, відео даних або їх комбінацій, які відображають певну предметну галузь освіти та призначені для забезпечення процесу навчання особистості, формування її знань, умінь та навичок. [ 2]

Проаналізувавши навчальний процес у загальноосвітній школі було виявлено, що більшість учителів гуманітарних дисциплін застосовують традиційні методи навчання у своїй діяльності. Але збільшення обсягу знань та обмеження часу для його викладання вимагає від сучасного педагога застосування ефективніших методів та технологій навчання. Треба зазначити, що використання електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі має ґрунтуватися на їх поєднанні з традиційними методичними системами навчання та доцільності їх застосування.

На відміну від традиційних методик, де вчитель дає й вимагає певні знання, під час проведення уроку з використанням освітніх електронних ресурсів (інтерактивних таблиць, карт, схем, комп'ютерного тестування тощо) підвищує інтерес школярів до уроку, що, безсумнівно, допомагає активізувати як інтелектуальну, так і творчу діяльність дітей, адже інформація, яку подано на екрані – образна і краще засвоюється, ніж текстова. 

Використання комп'ютера сприяє підвищенню мотивації до вивчення гуманітарних дисциплін, розвиває наочно-образне мислення, моторні і вербальні комунікативні навички учнів, розвивають логічне мислення, стимулюють школярів опановувати предметний зміст набагато глибше ніж за традиційною методикою. [3]

При застосуванні у викладанні гуманітарних дисциплін освітніх електронних ресурсів, дітьми закріплюються такі вміння і навички: пошук, виділення, аналіз, структурування необхідної інформації; інтеграція інформації з різних галузей знання; вміння самостійно працювати та організовувати себе; вміння працювати в команді; вміння виступати перед аудиторією; почуття художнього смаку, міри.

У зв'язку з використанням освітніх електронних ресурсів змінився і етап підготовки до уроку. На цьому етапі сучасний вчитель проводить колосальну роботу по ретельному відбору необхідного матеріалу в електронному вигляді для використання його на уроці. Це і вибір фрагментів відеофільмів, мультимедіа продуктів і вибір методичних прийомів роботи з інтерактивною картою. При підготовці до уроку використовую методичний комп’ютерний посібник – це нова програма для створення уроків, яка містить:

 • програму «Електронний конструктор   уроку» – головне призначення

якої, швидко перетворити ваші напрацювання уроків в мультимедійні презентації;

 •  конспекти уроків;
 •  презентація до уроків.

Звичайно, що дві останні можуть значно допомогти вчителю створити свій конспект уроку чи мультимедійну презентацію, але використання їх як шаблонів на уроках вважаю є не вірним, так як кожен клас має свої можливості.

При цьому вчитель не повинен забувати, що, незважаючи на новинки техніки, урок залишається уроком і повинні дотримуватися основні дидактичні принципи: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін.. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його. Тому розробка уроку переходить на інший рівень з великими витратами часових ресурсів. Тим не менш, комп'ютер використовується на всіх етапах: при підготовці уроку, при поясненні (введенні) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі знань.

Роль вчителя може бути різноманітною, оскільки інформаційні технології дають можливість організації різноманітних варіантів роботи. Вчитель може виступати в ролі: лектора при поясненні нового матеріалу за допомогою презентації; організатора групової, парної, індивідуальної роботи; консультанта, причому консультації можуть носити технічний, науковий чи творчий характер.

З точки зору використання освітніх електронних ресурсів уроки можна розділити на:

 • Уроки демонстраційного типу. Цей тип уроків найпоширеніший на сьогоднішній день. Інформація демонструється на великому екрані і може бути використана на будь-якому етапі уроку.
 • Уроки комп'ютерного тестування. Тестові програми дозволяють дуже швидко оцінити результат роботи, точно визначити теми, в яких є прогалини в знаннях.
 • Уроки тренінгу або конструювання. На такому уроці учні індивідуально або в групі працюють з конструктивною середовищем з метою досягнення якоїсь мети. [4]

Аналізуючи досвід використання освітніх електронних ресурсів під час уроків, з упевненістю можу сказати, що використання інформаційно-комунікативних технологій дозволяє: забезпечити позитивну мотивацію навчання; проводити уроки на вищому естетичному і емоційному рівні (музика, анімація); забезпечити високий рівень диференціації навчання (майже індивідуалізацію); підвищити обсяг виконуваної на уроці роботи у 1,5 – 2 разу; вдосконалити контроль знань; раціонально організувати навчальний процес, збільшити ефективність уроку; формувати навички справді дослідницької діяльності; забезпечити доступом до різним довідковим системам, електронних бібліотек, іншим інформаційних ресурсів.

Таким чином ми розглянули можливості використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання гуманітарних дисциплін. І досвід показує, що застосування сучасних технологій на уроках гуманітарного циклу, розширює можливості творчості, як вчителі, так і учнів, підвищує інтерес до предметів, веде до інтенсифікації процесу навчання. Але не можна забувати і про живе слові вчителя. Тому використання сучасних технологій повинно бути грамотно організовано і стати помічником у процесі навчання і виховання. Важливо не стільки «заповнити» багаж учня окремими знаннями, скільки «покласти» туди путівники, які дозволять йому вбудуватися в сучасне динамічне суспільство.

 

Інтернет джерела:

 1. http://nvk26.lutsk.ua/attachments/article/48/Шкільна%20колекція%20електронних%20освітніх%20ресурсів.pdf
 2. http://galanet.at.ua/publ/5-1-0-8
 3. http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2011/08/25/primenenie-eor-na-urokakh-istorii 
 4. http://gigabaza.ru/doc/51789.html         

Comments

 1. Повністю згодна з автором статті. Сучасний інформаційний розвиток стрімко впливає і на освітні потреби, і  на вимоги. Вчитель постійно має тримати руку на пульсі сучасності, бути в постійному пошуку та вчитися користуватися і вміло застосовувати електронні ресурси, які підвищують ефективність та якість освіти.

 2. Використовувати освітні електронні ресурси на уроках гуманітарного циклу необхідно, особливо під час вивчення історії. Дійсно, прислів’я "Краще один раз побачити, ніж сто раз почути" сьогодні набуває нового змісту. Коли в кабінетах історії відсутні карти, таблиці, наочність, то електронні ресурси – це гарна альтернатива. Дякую за цікаву статтю!

 3. Я повністю погоджуюся з автором статті,що використання комп'ютера сприяє підвищенню мотивації до вивчення гуманітарних дисциплін, розвиває наочно-образне мислення, моторні і вербальні комунікативні навички учнів.Дякую за цікаву статтю!

 4. Повністю погоджуюся з Вами, Миколо Сергійовичу,що уроки із використанням комп'ютерних  технологій , підвищують їх ефективнісь , створюють умови для високоякісного засвоєння навчального матеріалу,розвивають інтелектуальні, творчі здібності; виховують гармонійну особистість, готують учнів до життя у сучасному інформаційному середовищі.Завдяки мультимедіа ( презентацій, добору ілюстрацій , використання кіно- чи відеофрагментів ) навіть сухий теоретичний матеріал оживає,стає цікавим , наочним.Уроки із застосуванням інформаційних технологій навчання підвищують в учнів інтерес до шкільних предметів, роблять навчання цікавим,посилюють бажання учитися, а це – головне завдання сучасної школи.
   

 5. Знайома з Вашим досвідом роботи не лише із даної статті, а й практично, можу стверджувати, що саме завдяки використанню освітніх електронних ресурсів наші учні мають міцні знання з історії та правознавства, а саме головне високу пізнавальну активність та стійкий інтерес до навчання. Хочу порекомендувати кілька ресурсів , які будуть цікаві історикам:

  http://incognita.day.kiev.ua/101-prychyna-liubyty-ukrainu

  http://pidruchniki.com/istoriya/

  http://avr.org.ua/

  Дякую за змістовну статтю.

   

Залишити відповідь