ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ

KonovalovaВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ

Коновалова Оксана

Швидкий інформаційний та науково-технічний розвиток висуває нові вимоги до якості освіти, до інтелектуального та професійного рівня людини і суспільства. Сучасні завдання школи суттєво ускладнюються. Випускник повинен мати високий рівень компетенцій, вміти самостійно вчитися все життя, працювати з інформацією, бути підготовленим до творчої, інноваційної діяльності.

Завданням сучасної школи є формування цілісної системи універсальних знань, умінь і навичок, а також досвіду самостійної діяльності й особистої відповідальності учнів, що і визначає якість змісту освіти. Проте підвищення якості освіти має здійснюватися не за рахунок додаткового навантаження на учнів, а через удосконалення форм і методів навчання, відбору змісту навчання, через упровадження нових освітніх технологій, орієнтованих не на передавання готових знань, а на формування комплексу особистісних якостей учнів.

Стан пізнавальної мотивації учнів до засвоєння навчальних предметів, зокрема, хімії, і свідомого професійного самовизначення можна посилити за рахунок правильного використання в навчальному процесі інформаційних технологій з високим рівнем інтерактивності. Такими засобами інформаційних технологій є електронні освітні ресурси (ЕОР), що створюють такі умови навчання, коли учень завдяки комп’ютеру стає безпосереднім учасником подій, процесів, та повноцінно взаємодіє з навчальним середовищем, яке моделює об’єкти і процеси реального світу.

Електронні ресурси – це електронні дані, які можуть бути розміщені на будь-якому електронному носії, а також опубліковані в локальній чи глобальній мережі.

Освітні електронні ресурси (ОЕР) – це інформаційні ресурси, що можуть бути представлені у вигляді текстових, графічних, звукових, відео даних або їх комбінацій, які відображають певну предметну галузь освіти та призначені для забезпечення процесу навчання особистості, формування її знань, умінь та навичок.

ОЕР відрізняються від інших ресурсів тим, що вони безпосередньо стосуються освіти, навчального процесу, окремої предметної галузі. [5].

 Інформаційно-технологічний компонент освітнього середовища з хімії відноситься до мультимедійних технологій і дозволяє на якісно новому рівні організувати навчальну діяльність учнів, виконуючи мотиваційну, ілюстративну, узагальнюючу, контрольну функції. [1;4]

Головне, що дають такі ресурси вчителю полягає в тому, що з підготовленим учнем набагато цікавіше й ефективніше працювати, а разом з тим і розширюється інформаційне середовище навчання. Проте перед учителем постає досить складне завдання з пошуку відповіді на питання щодо ефективності доступних ресурсів, щодо методичних прийомів із застосування Інтернет ресурсів, які дозволять досягти прогнозованих результатів. Проблема вибору ефективних електронних ресурсів, що сприяють реалізації нових цілей освіти — одна з актуальних проблем нині.

Кожен педагог повинен створити власний банк електронних освітніх ресурсів, свою колекцію, щоб організувати діяльність з перетворення, вдосконалення об’єкта чи процесу, переконструювати його з метою досягнення більшого навчального ефекту. За допомогою такої колекції, можна конструювати власні мультимедійні уроки.

Учитель, готуючись до занять, знаходить відповідний розділ із свого предмета, потім тему, вибирає відеоролики до уроку, які послідовно розміщені в шкільній колекції. Так вирішується важливе завдання – мультимедійне наповнення уроку. Беззаперечні переваги вчителі мають від того, що немає потреби шукати матеріали в мережі Інтернет, а пошук в шкільній колекції здійснюється досить швидко.

Використання сучасних освітніх ресурсів в навчанні хімії — це спосіб підвищити мотивацію учнів, розширити спектр засобів навчання, реалізувати складні або небезпечні хімічні досліди у віртуальному середовищі тощо.

Електронні освітні ресурси (ЕОР) з хімії різноманітні, учитель може використовувати їх як у вивченні нового матеріалу, так і в закріпленні і контролі знань. [3]

Проте використання ресурсів глобальної мережі вчителями хімії викликає на сьогоднішній день низку проблемних питань, які необхідно розуміти, відстежувати і розв’язувати. Сучасний учитель хімії має можливість використовувати ресурси глобальної мережі Інтернет не тільки для підготовки до уроку, але й безпосередньо на уроці, адресувати учнів до навчальних освітніх ресурсів під час виконання домашніх завдань. Основними критеріями використання Інтернет ресурсів на уроці є педагогічна доцільність, якісне наповнення ресурсу, продумана методика його використання, можливість залучення ресурсів інших учителів (банк даних Інтернет ресурсів).

Досить широко використовується динамічна періодична система хімічних елементів. На уроках я дуже часто використовую її, як засіб кращого пізнання, розуміння, зацікавлення, а саме: у 7 класі, під час знайомства із системою хімічних елементів; у 8 класі під час вивчення будови атома; у 10 класі під час вивчення хімічних елементів, їх властивостей та сполук.

Віртуальний експеримент, що в сучасних умовах є складовою навчального експерименту, рекомендовано застосовувати тоді, коли, приміром, відсутні вихідні речовини, коли хімічний процес є довготривалим або супроводжується утворенням шкідливих чи агресивних продуктів реакції або передбачає використання складного обладнання тощо.

Віртуальні лабораторні роботи проводяться у віртуальній лабораторії з необхідним хімічним обладнанням (пробірки, колби, штативи тощо) і хімічними реактивами. Склад хімічного обладнання і хімічних реактивів, представлених учням, визначаються характером навчальної роботи. Для візуалізації хімічного обладнання і хімічних процесів використовуються ресурси 3D графіки й анімації [2].

Використання комп'ютерних програм створює передумови переходу до активного мислення в процесі розв'язування експериментальних і розрахункових задач і набуття умінь та навичок. Стимулом до дії учнів є елемент гри, який включає можливість спілкування з комп'ютером, а також можливість отримання швидкої  реакції на відповідь.

На уроках я використовую такі ігри: з’єднування атомів в ланцюжки, хімічні елементи, хімік-алхімік, періодичний закон і періодична система хімічних елементів  тощо. Такий метод навчання, як гра, дає змогу краще засвоїти відповідний матеріал та повторення вивчене на уроках інформатики.

Урок у формі або з використанням комп'ютерної технології дозволяє активно використовувати одночасно декілька каналів сприйняття, посилюючи ефективність навчання і запам'ятовування інформації. Виходячи з цього, можна сказати, що ефект застосування комп'ютерних технологій залежить найбільшою мірою від уміння використовувати нові можливості. Важливо включити ці технології в систему навчання кожної дитини, надати їй свободу вибору форм і засобів діяльності у розв’язанні своїх навчальних завдань.

 

Список використаної літератури:

1.  Гуревич Р. С. Застосування мультимедійних засобів навчання та глобальних інформаційних мереж у наукових дослідженнях: посібник / Р. С. Гуревич, О. В. Шестопалюк, Л. С. Шевченко. — Вінниця, 2004. — 135 с.

2. Дорофеев М. В. Влияние взаимодействия школьников с виртуальной лабораторией на познавательный интерес к реальному химическому эксперименту / М. В.Дорофеев, М. Г. Лущай, Н. А. Нагин // Вестник Московского городского педагогического университета. — Москва-Йошкар-Ола, 2008. — № 1 (11). — С. 211–213.

3. Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет (для основного общего и среднего (полного) общего образования). — 2006 —. № 3; 2007.— №4 ; М. : Федеральное агентство по образованию.

4.  Кух А. М. Технічне забезпечення сучасного освітного середовища : навч.-метод. посіб. / А. М. Кух, О. М. Кух. — Кам’янець-Подільський : К-ПДПУ, інформаційно-видавничий відділ, 2005. — 130 с.

5. Положення «Про електронні освітні ресурси» від 01.10.2012 за № 1060 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12.

Comments

Залишити відповідь