ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ.

ArkanВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ

Аркан Катерина 

Великий інтерес учнів до інформатики, комп’ютерів (планшетів, ноутбуків) та їх бажання оволодіти навичками роботи на них спонукає вчителя по новому організовувати процес навчання. В статті розглянуто особливості використання електронних освітніх ресурсів на уроках фізики.

Сучасне викладання в школі зустрічається з проблемою зниження інтересу учнів до вивчення предметів. Фізика належить до категорії найбільш складних предметів, тому завдання вчителя  – зацікавити учнів з перших уроків, активізувати їх пізнавальну діяльність, сприяти формуванню в них наукового світогляду. Тому сучасний вчитель повинен поєднувати електронні освітні ресурси з класичними методами навчання фізики.

Комп’ютер можна використовуватися на різних етапах уроку фізики:

  • пояснення нового матеріалу (демонстрації досліджуваних фізичних явищ, відеофільми, презентації);
  • розв’язування задач (електронні збірники);
  • проведення лабораторних робіт (віртуальні фізичні лабораторії);
  • перевірка знань учнів(тести на комп’ютерах, презентація з тестами).

Вивчення курсу фізики вимагає від учня добре розвинене образне мислення, вміння аналізувати різні фізичні процеси та явища і порівнювати їх. Це стосується таких розділів, як «Молекулярна фізика», «Електродинаміка», «Ядерна фізика» та «Оптика». Деякі фізичні процеси та явища з цих тем неможливо відтворити в лабораторних умовах або ж в кабінеті відсутні прилади для проведення дослідів.  Тоді на допомогу вчителеві та учневі приходять сучасні технічні засоби та електронні ресурси.

Вони дають змогу учневі побачити процеси, що відбуваються в мікросвіті. Так, наприклад, при поясненні теми «Електричний струм в різних середовищах» варто використати відеофрагменти, які дають змогу візуально побачити, як рухаються заряджені частинки у тому чи іншому середовищі, що сприятиме кращому запам’ятовуванню матеріалу. На основі побаченого учень зможе проаналізувати процеси проходження електричного струму в різних середовищах та порівняти їх.

Відеофрагменти можна використовувати не тільки під час пояснення нового навчального матеріалу, але й під час виконання лабораторних робіт. Так, в 11 класі під час виконання лабораторної роботи «Дослідження магнітних властивостей речовини» (за відсутності обладнання) можна продемонструвати відеоролики про те, як поводиться  діа- ,пара-, феромагнетик  в однорідному та неоднорідному магнітному полі. Після перегляду яких учні можуть порівняти магнітні властивості речовин.

Серед великої кількості програмних засобів чільне місце займають «Віртуальні фізичні лабораторії», які дають змогу за відсутності деяких приладів провести лабораторну роботу. Перед виконанням роботи вчитель обов’язково повинен показати за допомогою комп’ютера послідовність її виконання. Але не варто проводити всі роботи віртуально, адже фізика – наука експериментальна і ніщо не зможе замінити реальний фізичний експеримент.

Досить часто на уроках вчителі використовують презентації PowerPoint . Презентація дає змогу поєднати текст, малюнки, схеми, відео-, аудіо- фрагменти, анімації. До того ж на сьогоднішній день вже існує ряд комп’ютерних презентацій з використанням різноманітних ППЗ.

Презентації дають змогу не тільки вчителеві проявити свою творчість та індивидуальність, а й учневі. Так під час виконання експериментальних домашніх завдань, проектних робіт діти мають змогу результати своєї роботи показати всім учням, демонструючи на слайдах фотографії експериментів, результати досліджень, графіки, тощо. Також під час підготовки презентації діти вчаться користуватись різноманітними інтернет – ресурсами, знаходити потрібну інформацію.

Маючи навички роботи з комп’ютером, учні можуть гарно оформити

результати своїх навчально-дослідницьких робіт чи рефератів, що виховує в них естетичну культуру.

Під час виконання дослідницьких та лабораторних робіт слід звернути увагу на використання програми Microsoft Excel. З її допомогою можна обчислювати різноманітні дані, задані таблично (наприклад, обчислювати середнє значення величини, обчислювати значення величини за формулою), будувати графіки залежності однієї величини від іншої, будувати порівняльні діаграми, що дає змогу економити час як на уроці, так і під час обробки результатів домашніх експериментів.

Отже, використання освітніх ресурсів дає можливість учневі:

  • здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність (комп’ютерне моделювання);
  • формувати інформаційну культуру, уміння знаходити та обробляти інформацію;
  • розвивати мислення учня;
  • формувати його науковий світогляд.

Висновок.

Шкільна освіта потребує реформування, вона має стати більш якісною, забезпечити всебічний розвиток дитини, розширити можливості для її розвитку, навчання та виховання, підготувати її до самостійного життя. Використання освітніх ресурсів на уроках фізики дає змогу підвищити ефективність, якість і результативність навчання; активізувати пізнавальну діяльність учнів.

Сучасний вчитель повинен вміти використовувати їх на всіх етапах уроку.

 

Бібліографія

1. Современные образовательные технологии на уроках физики

Апросинкина Наталья Владимировна, [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/609257/

2.В.Александрук  Використання інформаційних технологій на уроках фізики Методичні рекомендації. [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://kabfiz-roippo.at.ua/Seminar/Book_AVV.pdf

Залишити відповідь