ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ

YanishinaВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ

Валентина Янишина

В даній статті йдеться про використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання фізики в школі.

Я завжди задаю собі питання: «Як  зробити урок цікавим і захоплюючим, як перетворити його на годину естетичної насолоди, хвилюючу мандрівку з учнями в незвідані світи, в таємниці людського серця? Як розширити прагнення учнів до знань?»

 

Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів вносять свої корективи у процес навчання і виховання учнів. Інформаційні і комунікаційні технології, впровадження яких сьогодні є одним з пріоритетних напрямів розвитку освіти, впевнено займають своє місце у навчальному процесі, входять у життя кожної школи в системах освіти різних рівнів.

Запровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є вимогою часу. Без їх використання забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів неможливо.

У Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року обґрунтовано пріоритетність шкільної природничо-математичної освіти та накреслені шляхи вирішення вказаної проблеми, зокрема удосконалення навчальної, налагодження друку методичної, науково-популярної,  довідкової літератури та створення інформаційно-методичних комплексів з природничо- математичних предметів (електронні посібники, віртуальні лабораторії, електронні бази знань, освітні портали тощо), а також забезпечення умов їхнього використання у школі. Упродовж кількох останніх років на наших очах відбувається цікавий і неоднозначний за своїми наслідками процес перетворення інформації. Вона переходить із друкованого носія, який звично пахне типографською фарбою, на екрани наших комп’ютерів, мобільних телефонів, фотоапаратів.

Науково-педагогічні дослідження у галузі створення і використання  показують, що використання мультимедійних освітніх матеріалів, інформаційних і комунікаційних технологій у навчальному процесі дають можливість: представити навчальні матеріали у графічній, звуковій, анімаційній формі; автоматизувати систему контролю, оцінки та корекції знань учнів; автоматизувати процес закріплення і застосування навчального матеріалу з урахуванням інтерактивної складової багатьох електронних видань; здійснити диференціацію й індивідуалізацію навчання; посилити інтерес до предмету, отримати доступ до великого обсягу інформації й оперувати нею; формувати інформаційну культуру, в тому числі навчити дітей використовувати різні види інформації, що є одним із найважливіших умінь у сучасному світі; організовувати позакласну навчальну та виховну роботу; надавати можливість організовувати дистанційне навчання тим, хто цього потребує .

Електронні видання мають низку переваг, а саме: читати їх можна у будь-якому місці, на комп’ютері можуть зберігатися десятки і сотні тисяч книг, є можливість пошуку, копіювання та перенесення інформації з одного документу в інший, зміна шрифту тексту тощо. Інформатизація всіх сфер суспільного життя вимагає від сучасної людини досконалого володіння електронними засобами.

Важливими сферами впливу ІКТ є використання науково-популярної інформації на уроках; позаурочна шкільна навчально-пізнавальна діяльність, зокрема різноманітні конкурси, огляди, змагання, олімпіади тощо, які формують уміння працювати з допоміжною літературою; позашкільна навчально-пізнавальна діяльність, наприклад самостійна робота з науково- популярними виданнями вдома, робота в ІНТЕРНЕТі, заняття в МАН дають можливість поглибити та розширити знання з природничих дисциплін, здобутих на уроці,  а тому є основним „плацдармом” для самостійного формування пізнавально-інформаційних умінь учнів.

На життя сучасного учня незалежно від нашого бажання, свідомості чи волі впливають нові інформаційні технології. Комп'ютерна грамотність та комунікативна освіченість школярів є компетенціями, що формуються тільки в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій і забезпечують успішний результат у широкому спектрі виховного процесу.

У процесі вивчення шкільного курсу фізики доцільним є використання таких форм роботи: доповіді, реферати, розробка та демонстрація творчих проектів,презентацій. Використання Інтернету дозволяє учням розширити обсяг одержуваної інформації для  самостійної роботи та її збагачення під час вивчення предмету. Практика показуює, що це сприяє: підвищенню інтересу до предмету через активізацію пізнавальної діяльності учнів; розвитку прийомів мислення: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення;  розвитку вмінь здійснювати обробку інформації; у стислій формі відтворювати інформацію;  формуванню інформаційної культури;  естетичному вихованню за рахунок використання комп'ютерної графіки, технології мультимедія;  надбанню досвіду використання інформаційних технологій в індивідуальній та колективній навчально-пізнавальній діяльності.

Найкращий освітній результат від застосування інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема презентацій, досягається в предметному навчанні тоді, коли вони використовуються в поєднанні з іншими інноваційними освітніми технологіями навчання й органічно вписуються в сценарій уроку.

Головна мета освіти – формування вільної, відповідальної, гуманної особистості, здатної до подальшого саморозвитку. Фізика- одна з найбільш гуманістично- орієнтованих природничих наук, оскільки її успіхи завжди спрямовані на задоволення потреб людства. Вивчення фізики в школі сприяє формуванню світогляду учнів і цілісної наукової картини світу, розуміння необхідності фізичної освіченості для вирішення повсякденних життєвих проблем, вихованню належної поведінки в навколишньому середовищі. Саме тому організувати процес навчання необхідно так, щоб учні сприймали фізику як потрібну і важливу для життя науку, як частину світової культури,необхідну кожній освіченій людині.

 Отже, навчання фізики тільки традиційними методами та підходами(формування фізичної грамотності, навчання розрахунків, максимальне насичення теоретичних знань) стає неефективним. Необхідним є створення умов для розвитку природної пізнавальної активності дитини та її самоствердження через нагромадження індивідуального досвіду. Саме тому важливою є роль вчителя в розкритті можливостей нових комп'ютерних технологій. Вчитель повинен навчитися організувати навчально-виховний процес таким чином, щоб кожен учень мав змогу приймати участь у проектуванні свого власного розвитку та особистого зростання. Саме ІКТ повинні стати інструментом вчителя, а сучасні засоби – потужним інструментарієм навчального процесу. Це дає можливість індивідуалізувати і диференціювати процес навчання за рахунок можливості вивчення з індивідуальною швидкістю засвоєння матеріалу, здійснення  контролю зі зворотним зв'язком, з діагностикою помилок і оцінкою результатів навчальної діяльності:  самоконтроль і самокорекцію; проводення  лабораторних робіт в умовах імітації в комп'ютерній програмі реального експерименту;

Сьогодні комп'ютери стають неодмінним атрибутом нашого життя, інформаційні технології створюють нові можливості отримання людиною знань. Актуальність використання інформаційних технологій в навчанні обумовлено тим, що в комп'ютерних технологіях закладені невичерпні можливості для навчання учнів на якісно новому рівні. Вони надають широкі можливості для розвитку учня і реалізації його здібностей. Використання анімації і звукового супроводу в навчальних програмах впливають на декілька каналів сприйняття навчального матеріалу (аудіальний, кинестетічеській, візуальний), що дозволяє при навчанні враховувати особливості кожного учня .

Доступ до Інтернету підвищує і рівень підготовки самого вчителя і рівень проведення занять, якість знань учнів.

 Мої учні щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі «Левеня»,предметних олімпіадах де посідають призові місця,вони є членами  Малої академії наук,членами шкільного клубу»Юних фізиків»,створеного на базі школи , клуб має свою сторінку в Інтернеті ,члени клубу проводять цікаві засідання,друкують свої статті тощо. Цим самим підвищують інтерес до вивчення предмету, поглиблюють свої знання.

 Століття комп'ютерних технологій набирає оберти і вже, мабуть, немає жодної області людської діяльності, де вона не знайшла б своє застосування. Педагогічні технології не залишилися в стороні від загального процесу комп'ютеризації. Тому, я вважаю, що використання інформаційних і комунікаційних технологій в учбовому процесі є актуальною проблемою сучасної шкільної освіти. Сьогодні необхідно, щоб кожен учитель по будь-якій шкільній дисципліні міг підготувати і провести урок з використанням ІКТ, оскільки тепер учителеві трапилася нагода зробити урок яскравішим і захоплюючим. Використання ІКТ дозволяє зануритися в інший світ, побачити його своїми очима, стати як би учасником того або іншого свята, традиції. За даними досліджень, в пам'яті людини залишається 1/4 частина почутого матеріалу, 1/3 частина побаченого, 1/2 частина побаченого і почутого, 3/4 частини матеріалу, якщо учень притягнений в активні дії в процесі навчання. Комп'ютер дозволяє створити умови для підвищення процесу навчання: вдосконалення змісту, методів і організаційних форм.

Я прийшла до висновку,що використання в роботі ІКТ, дає мені змогу зацікавити учнів  самостійним пошуком різних джерел інформації, розвивати їх творчі здібності, критичне мислення,   вміння аргументовано та образно висловлювати свої думки, судження, оцінки.

Інтернет –це диво, яке ми пускаємо в свій дім, але я впевнена в тому, що тільки вчитель зможе допомогти учневі розібратися в цьому вирі інформаціі .

Бібліографія

1. Андрєєва В.М., Григораш В.В. Настільна книга педагога.// Х.: Основа, 2006, 352ст.

2. Використання інформаційних технологій на уроках фізики. //Бібліотека журналу Фізика в школах України. – Основа, 2007, 200ст.

3. Використання інформаційних технологій на уроках фізики в основній школі. // Інтернет ресурси.

4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти.

5. Національна доктрина розвитку освіти.

Залишити відповідь