Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання англійської мови

GolovchenkoВикористання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання англійської мови

Олена Головченко

Швидкий інформаційний та науково-технічний розвиток висуває нові вимоги до якості освіти, до інтелектуального та професійного рівня людини і суспільства.

Сучасні завдання школи суттєво ускладнюються. Випускник повинен мати високий рівень компетенцій, вміти самостійно вчитися все життя, працювати з інформацією, бути підготовленим до творчої, інноваційної діяльності.

Розв’язати ці питання можливо лише шляхом якісного управління процесами, які реалізуються в школі, створенням інноваційного середовища у навчальному закладі – системи стосунків, підкріплених комплексом заходів організаційного, методичного, психологічного характеру, які забезпечують активне введення інновацій у навчальний процес.

Стратегічна мета школи очевидна: підвищення якості і результативності освіти, забезпечення всебічного розвитку особистості дитини. Цього можна домогтися через інноваційний розвиток закладу, насамперед через системне використання ІКТ.

В останні роки стало очевидним: потрібне цілеспрямоване системне використання в навчально-виховному процесі електронних освітніх ресурсів (ЕОР). Давно завершився час ліквідації комп’ютерної неграмотності, безсистемного використання мережі Інтернет. Потрібно підняти рівень інформаційної культури, підвищити ІКТ-компетенції вчителів і учня, активно стимулювати творчу, інноваційну діяльність педагогів, самостійне навчання учнів.

Для того, щоб розвивався учень, має розвиватися школа: щоб були інновації у навчально-виховному процесі, вони насамперед мають бути в управлінні навчальним закладом. Необхідні позитивні зміни, підвищення якості освіти, удосконалення всіх видів діяльності, конструктивні зміни для педагогів, учнів, батьків. Потрібна системна модернізація школи. На думку автора найважливішим у цій проблемі є повномасштабна комп’ютеризація закладу, накопичення та приведення в систему електронних освітніх ресурсів (ЕОР), формування звички у педагогів та учнів навчатися з активним використанням цих сучасних засобів.

Цифрові навчальні ресурси нового покоління мають суттєві переваги: урок з їхнім використанням створюється як мультимедійно наповнений та інтерактивний. Крім того, учні отримують можливість глибше проникнути в структуру складних процесів і об’єктів, які вивчаються, досягти практично будь якого ступеня деталізації, включаючи внутрішню структуру процесу, що вивчається. Це дозволить підвищити рівень навчальних досягнень.

У програмі інформатизації школи ми передбачили значне збільшення комп’ютерних комплексів у навчальних кабінетах, підключення до мережі Інтернет, введення в заклад цифрового телебачення, об’єднання приміщень аудіо та відеозв’язком (для телеконференцій), максимальне спрощення доступу до інформації всіх учасників навчально-виховного процесу, масове використання електронних освітніх ресурсів (ЕОР) нового покоління.

 

 Створення інформаційно-освітнього середовища в Інтернеті дозволяє реалізувати один із принципів демократизації освіти – доступність до якісної освіти: незалежно від місця проживання чи інших об’єктивних причин учень повинен не тільки отримати суму знань з предмету, а й сформувати достатній рівень компетенції, необхідний для подальшого його використання в професійній діяльності та продовженні освіти в галузі гуманітарних дисциплін.

Особливо це стає актуальним сьогодні, коли відчувається різниця у результатах зовнішнього незалежного оцінювання знань з гуманітарних предметів – історії України, української мови, іноземної мови учнів сільських і міських шкіл. Обмежена можливість заочного вивчення предметів гуманітарного циклу за програмою профільного навчання та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання для випускників минулих років, які бажають вступити на гуманітарні спеціальності.

Пріоритетним в сучасній вищій і середній освіті має бути уміння самостійно добувати знання в безбережному освітньому середовищі. Саме Інтернет-середовище дозволяє організувати взаємодію студентів і викладачів, учнів і вчителів, що мотивує і стимулює на творчу, експериментальну навчально-виховну діяльність.

Переваги використання ресурсів Інтернету у навчанні наступні: доступ до всіх ресурсів (як до інструмента для створення занять і досягнення освітніх цілей); регулярний характер сприяння навчанню; удосконалювання спілкування й інтелектуального обміну; забезпечення існуючим світовим досвідом; Інтернет як ігровий елемент навчання.

Переваги Інтернет-уроків для школярів: навчання і робота в класі в командах; співробітництво у вирішенні освітніх проблем; робота в шкільних групах поза класом; передбачуваний аналіз отриманої інформації і створення власних навчальних продуктів. Основу для створення уроку з залученням Інтернет-ресурсів вважаємо наступну: 1) Використання поточних уроків педагогів, можливість відновлення змісту уроків матеріалами з Інтернет. 2) Персональні і колективні визначені плани, інтегровані уроки, авторські розробки, інноваційні ідеї, що виграють у наповненні і наберуть силу і швидкість для досягнення кінцевої мети, поповнюючи свій зміст освітніми ресурсами Інтернет. 3) Вивчення досвіду й адаптація наявних планів Інтернет-уроків інших учителів для власного використання. (1)

Щодо вивчення іноземної мови ми радимо використовувати багаторівневий навчально-методичний комплекс REWARD. Він відповідає всім вимогам до іншомовних онлайнових програм, що дає змогу здійснити критичний аналіз впровадження дистанційних послуг комп’ютерних навчальних програм. Зокрема в ньому є всі широкі можливості, які дає в цьому аспекті Інтернет навчання, де можна вільно спілкуватися не тільки з тьютором, але й між собою всім, хто вивчає іноземну мову, виконуючи усні й письмові творчі завдання, працюючи з англомовними текстами новин, беручи участь в іншомовних лінгвістичних іграх онлайн тощо.

Використання мультимедійних навчальних програм як програмного забезпечення дистанційного середовища підвищує ефективність різнорівневого навчання. За допомогою дистанційного середовища можна брати участь в міжнародних Інтернет-проектах, проводити дослідницьку діяльність, бути активними учасниками Інтернет-олімпіад, творчих конкурсів. Таке середовище сприяє використанню Інтернет-ресурсів, створенню власних мультимедійних презентацій, використанню інформаційно-комунікаційних технологій. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в дистанційному середовищі в освітньому процесі з'явилося завдяки поширенню варіативних моделей навчання у ЗОШ і професійної підготовки у ВНЗ: проведення навчання з використанням навчальних мультимедійних курсів на CD-ROM та проведення навчання з застосуванням навчальних ресурсів мережі Інтернет. (2)

Наприклад, для роботи з теми „Кіно” на заняттях з англійської мови впроваджуємо матеріали з http://www.filmsite.org/films.html, якщо треба одержати інформацію про акторів, довідатися про рецензії на фільм, про жанр фільму, режисера, преміях фільму, про історію створення фільму, про автора сценарію, про те, за якими мотивами було створено сценарій (якщо це літературний сценарій); у будь-який момент можна зупинитися на перехрестній ссилці, перейти до інших сторінок і т.д. Для роботи з теми „Медія, газети, журнали” необхідний постійний доступ до свіжої інформації. Наприклад, на сайті http://www.surry.ac.uk/ELI/ltr.html мається останній номер багатьох газет світу. Електронні журнали для викладачів і вчителів іноземних мов оновлюються кожен місяць або частіше: наприклад, журнал з тестування «Electronic Journal on Testing» оновлюється два-три рази на місяць.

Безумовно, досягнення максимально ефективного сполучення наявного інформаційного педагогічного ядра й освітніх Інтернет-ресурсів вимагає великої підготовчої роботи педагога. У першу чергу, це пошук і оцінка якості навчальної інформації в Інтернеті. Крім того, дуже важливий так називаний людський фактор, а попросту – бажання педагога удосконалити власну професійну діяльність [3, 4].

Інтернет-середовище може бути організаційно-педагогічною умовою навчально-виховного процесу у ЗОШ при вивченні гуманітарних предметів, таке середовище сприяє поширенню інформаційно-комунікаційних технологій, використанню їх засобів (навчальні CD-диски, мультимедійне програмно-методичне забезпечення, використання аудіо-, відеоматеріалів, телевізійних навчальних програм, Інтернету), сприяє розв’язанню проблеми навчання у ЗОШ. Інтернет-ресурси сприяють ефективності й результативності навчально-виховного процесу у ЗОШ, є основою для оновлення навчальних матеріалів з гуманітарних дисциплін, засобів, форм, прийомів навчання.

 

Література 1. Титова С. В. Сокровища Интернета для преподавателей иностранных языков / С. В. Титова // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2001. – № 4. – С. 202-204.

2. Жуковська Д.В. Педагогічне керівництво процесом дистанційного навчання школярів ЗОШ / Д.В. Жуковська // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Вип. 26, (частина 2). – Ялта, 2010. – с. 193–198.

3. Жуковська Д.В. Навчання гуманітарних дисциплін старшокласників загальноосвітньої школи засобами Інтернет-ресурсів / Д.В.Жуковська // Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць. За ред. І.Ф.Прокопенка, В.І.Лозової. – Харків: Цифрова друкарня №1, 2012. – с. 3–8.

4. Жуковська Д.В. Впровадження ресурсів інтернет у процесі навчання старшокласників основної школи.

 

1. Титова С. В. Сокровища Интернета для преподавателей иностранных языков / С. В. Титова // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2001. – № 4. – С. 202-204.

2. Жуковська Д.В. Педагогічне керівництво процесом дистанційного навчання школярів ЗОШ / Д.В. Жуковська // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Вип. 26, (частина 2). – Ялта, 2010. – с. 193–198.

3. Жуковська Д.В. Навчання гуманітарних дисциплін старшокласників загальноосвітньої школи засобами Інтернет-ресурсів / Д.В.Жуковська // Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць. За ред. І.Ф.Прокопенка, В.І.Лозової. – Харків: Цифрова друкарня №1, 2012. – с. 3–8.

4. Жуковська Д.В. Впровадження ресурсів інтернет у процесі навчання старшокласників основної школи.

 

 

Comments

  1. Дякую за корисний ресурс http://www.filmsite.org/films.html.

    Ми створили ФБ-спільноту за інтересами підлітків, де друзі з усього світу і є потреба знати англійську: NARUTO – ANIME FANS – UKRAINE. А також Youtube канал AnimeMVfanUA. Долучайтесь – теж варіант мотивації.

  2. Глобальна мережа Інтернет створює умови учням та вчителям для отримання будь-якої інформації з різних частин світу: країнознавчий матеріал; новини з життя молоді й країн; відомих людей усього світу; доступ до статей, газет, журналів, книг, аудіо- та відеоматеріалів різного характеру. Особливо використовуємо інтернет-ресурси під час виконання проектних робіт!

     

  3. Я також підтримую використання новітніх технологій на уроках іноземної мови,але, на жаль, не завжди учні можуть правильно і влучно використати безмежний потік інформації. Всі інтернет ресурси потрібно правильно систематизувати і підібрати. Також  проектні роботи повинні розвивати самостійність учнів і їхню індивідуальність, але часто діти маючи змогу доступу до інтернет просто користуються чужими розробками. І це є великим мінусом для розвитку особистості

Залишити відповідь