ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ  ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ  В 6 КЛАСІ

Dobrova

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ  ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ  В 6 КЛАСІ

Доброва Оксана

Висвітлено  нові підходи  до формування освітнього процесу. Розкрито  роль сучасного вчителя української літератури.  Визначено мету  діяльності вчителів  літератури  при використанні  електронних освітніх ресурсів. Наведено приклади використання електронних  дидактичних  демонстраційних матеріалів   вчителем літератури у 6 класі. Окреслено  умови забезпечення високої ефективності  опанування школярами навчального матеріалу.

Перехід до інформаційно – технологічного суспільства в умовах упровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти зумовлює необхідність перебудови всієї системи освіти, зміни  освітніх потреб щодо підготовки й розвитку сучасного  вчителя української літератури,  професійна компетентність якого залежить від рівня володіння інформацією та здатності до її презентації з використанням електронних освітніх ресурсів. Інформатизація освітнього процесу є одним із важливих шляхів пізнання світу та науки і посідає провідне місце в реформі освіти України [2,2]. Новий час вимагає нових підходів до освітнього процесу, зокрема до проблеми використання нових технологій, передусім комп’ютерних. Застосування  електронних освітніх ресурсів  на уроках дає змогу активізувати увагу учнів, зацікавити їх у сприйнятті та опрацюванні навчального матеріалу.

Бурхливий розвиток засобів інформатизації, а отже, поява нових технологій обробки, передачі, одержання і збереження інформації відкриває нові можливості для застосування вчителем-словесником   електронних дидактичних демонстраційних матеріалів у навчальному процесі.

Сучасному вчителеві української літератури вже недостатньо просто мати глибокі предметні знання, володіти практичними уміннями та навичками. Йому необхідно творчо використовувати набуті знання в нестандартній змінній ситуації, виявляти конструктивність в організації і плануванні педагогічного процесу.

Метою діяльності вчителів  літератури  при використанні  електронних освітніх ресурсів  є, по-перше,  ефективне впровадження їх в навчально-виховний процес;  по-друге,  створення умов для сприйняття учнями інформації на основі комп’ютерних презентацій з використанням програми Microsoft Power Point, яка є універсальним видом наочності для  будь-якого класу, для будь-якого типу уроку; по-третє,  розвиток уміння   представляти вивчений та засвоєний матеріал, бо сьогодення вимагає від школярів не простого оволодіння комп’ютерною технікою, а й вміння нестандартно, творчо показати свою роботу, відстоюючи свою думку та аргументуючи свої дії. Переваги такої  діяльності надзвичайні, адже  можна  ефективно організувати колективну й групову форми роботи, здійснювати контроль навчальних досягнень учнів, створювати сприятливу атмосферу для спілкування, посилювати міжпредметні зв'язки,  робити урок більш наочним і цікавим,  підвищити  зацікавленість предметом вивчення.

Сучасні уроки української літератури у 6 класі з теми «Календарно-обрядові пісні»  та «Народні колискові пісні» не можна уявити без використання електронних  дидактичних  демонстраційних матеріалів, а саме,  комп’ютерних презентацій, які є авторським баченням теми, розробкою певного сценарію виконання і представлення аудиторії, з урахуванням її вікових та індивідуальних можливостей.  Такий  урок  дає можливість педагогу використовувати  інформацію мережі Інтернет,  ілюструвати, естетично оформляти слайди, використовувати ефекти анімації та інше.

У мережі Інтернет на веб-сайтах  є презентації уроків даної тематики, проте вони висвітлюють  етапи  опрацювання нового матеріалу. На мою думку, такі уроки  доцільно  доповнити  наступними тематичними модулями: оголошення теми та мети уроку, перевірка домашнього завдання, опрацювання нового матеріалу,  підсумок уроку, домашнє завдання для того, щоб вчитель мав повноцінний конспект уроку.  Поряд з цим на  Інтернет – ресурсах представлені різноманітні види робіт у вигляді електронних документів, проте вони не використовуються  системно в презентаціях при вивченні календарно-обрядових та колискових пісень.

Враховуючи  вікові та індивідуальні особливості учнів, тему вступного уроку («Календарно-обрядові пісні. Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди») оголошує вчитель, а наступні («Пісні літнього циклу», «Пісні зимового циклу», «Веснянки», «Колискові»)  діти формулюють самі на основі показу слайдів з використанням електронної галереї зображень та прослуховування аудіо текстів на електронних носіях. Учням шостого класу не завжди вдається сформулювати мету та завдання уроку, проте, на мою думку,  доцільно вже на другому уроці, використовуючи метод  «незакінчених речень»  (поповнити знання учнів про…;  вчити учнів сприймати…; удосконалювати вміння…; виховувати…;), вчити їх визначати, що вони повинні навчитися на уроці.

При перевірці домашнього завдання використовую такі методи,  як    «Міні – вікторина» (Яке перше найбільше свято зимового циклу? Яким великим святом завершується зимовий цикл? Про які три «празники» говориться в пісні «Добрий вечір»? Коли відзначають Святвечір?  Чому в колядці «Щедрик, щедрик, щедрівочка» серед зими раптом прилетіла ластівочка? У колядках і щедрівках часто згадують пана, пані, князя. Чи значить це, що пісні призначалися тільки багатим людям?);  «Закодовані слова» (нкурусалкирунго, абянждкупайлохучм, еюзінженціпнро); «Вгадай термін» (______________рядок або кілька рядків, які повторюються в кінці кожної строфи, _____________повторення окремих слів чи словосполучень на початку віршових рядків, строф або речень); завдання з ключем «Знайди відповідник» (щедрівка – жанр величальних календарно-обрядових пісень, що виконуються під Новий рік на Щедрий вечір; засівна – виконання пісні під час обряду, який розпочинався із самого ранку (чи ще з ночі) магічно-символічним ритуалом посівання дворів чи осель, який здійснювався виключно чоловіками або хлопцями);  «незакінчене речення» (Веснянки – це… Головна ознака веснянок…. До пісень зимового циклу належать… До пісень літнього циклу належать…); «вилучи зайве» (пісні  зимового циклу: жнивні, колядки, щедрівки, русальні, купальські, засівні, обжинкові, веснянки, зажинкові); «літературний диктант»: вибірковий, розподільний, асоціативний  (виберіть пісні літнього циклу: «Ой весна, весна – днем красна»,   «Добрий вечір тобі», «У ржі на межі»,  «Ой біжить, біжить мала дівчина»,  «Ой кувала зозуленька», «Ой Купало, Купало», «Проведу я русалочки до бору», «Заплету, віночок», «Ой вінку мій вінку», «Щедрик, щедрик щедрівочка», «А в кривого танцю», «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Маяло житечко, маяло»).

Опрацювання нового матеріалу розпочинається із засвоєння нових понять «Ключик розуміння»  (календарно-обрядова пісня, колядка, щедрівка, веснянка, колискова та інші) і їх закріпленні: рубрика «Це цікаво знати» (історія виникнення колядок, повідомлення про плетіння колиски у давнину, вислови відомих людей про народну пісню за матеріалами Інтернет-ресурсів),  музична пауза (аудіо прослуховування за матеріалами музичних сайтів),  гра «Я – актор» (виразне читання  пісень), відтворення прочитаного (бесіда), словникова робота (літературні поняття за електронною енциклопедією). Використовуючи електронну галерею зображень,  до кожної теми уроку добираються відповідні фотографії та малюнки, на основі яких актуалізуються опорні знання.

         Підбиття підсумків уроку включає рефлексію почуттів (наприклад, що сподобалося на році, чим урок запам’ятався), способів діяльності учнів та відтворення ними основних  засвоєних понять. На цьому етапі  діти виконують наступні  завдання: дають відповіді на запитання,  відгадують кросворди, розв’язують тести, беруть участь у літературних  іграх «Знайди пару до слова»,  «Відгадай пісню за римами», «Відтвори пісню» та за фотографіями і малюнками відгадують назву пісні чи її приналежність до певного календарно-обрядового циклу.

Мультимедійні уроки дають можливість вчителю  використовувати і комбінувати різноманітні форми роботи з дітьми, залучаючи їх до індивідуальних та групових форм роботи, тому після вивчення кожної теми школярам, крім обов’язкового домашнього завдання, пропонується з допомогою батьків, педагога створити  по декілька слайдів, використовуючи електронні освітні ресурси.   Діти готують й представляють  слайди   із залученням додаткової знайденої  інформації й викладеної з урахуванням власної точки зору. В кінці вивчення теми вчитель узагальнює зібрані матеріали в міні-проект, який  презентують учні на фольклорному святі.

Сучасність вимагає від вчителя української літератури нових підходів до навчального процесу, нових методів, форм подання навчальної інформації. [12,2]. Головне  його завдання  – підвищення  пізнавального інтересу  учнів до вивчення предмета, забезпечення високої ефективності  опанування школярами навчального матеріалу  на основі використання електронних освітніх ресурсів.   

Застосування інформаційного простору в галузі освіти і безпосередньо в діяльності педагога стало загальною необхідністю. Освітні веб-ресурси можуть і повинні стати для педагогічної  громадськості одним з пріоритетних засобів і способів самоосвіти; нові інформаційні технології впливають на всі компоненти освіти: зміст, методи та організаційні форми навчання, дозволяють вирішувати складні та актуальні завдання педагогу для забезпечення його інтелектуально-творчого розвитку [1,3].

 

Бібліографія

  1. Винарчук Т.М. Роль і значення освітніх Веб-ресурсів у забезпеченні безперервної освіти  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/10/statti/vinarchyk_t.htm.
  2. Дем’яненко В. В.  Використання ІКТ на уроках української мови та літератури [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://chpal.edukit.ck.ua.
  3. Інформаційні технології в навчанні./Київ: Видавнича група ВНV, 2006. – 240 с.
  4. Мій конспект.//Харків.- Видавнича група  «Основа», 2010.
  5. Пометун.О., Пироженко Л. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання./ О. Пометун, Л.Пироженко.- Київ: А.С.К., 2004.

   

 

 

Comments

  1. Дякую за змістовну статтю! Погоджуюсь з Вами, що головне завдання сучасногопедагога- це викликати пізнавальну зацікавленість учня. А це можливо зробити за допомогою електронних освітніх технологій. Дітям особливо цікаво створювати свої презентації, а якщо їхні роботи ще й іншим покажуть і рекламують, то це, безумовно, викличе зацікавленість при вивченні предмету,розвиватиме пізнавальний інтерес та піддість стимул до пошукової роботи. 

Залишити відповідь