ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

FrosinyakВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

Раїса Фросіняк

На формування і розвиток особистості найбільше впливає середовище, в якому вона живе, навчається, працює. Тому для навчальних закладів важливою і актуальною проблемою як теоретичного, так і практичного характеру є проблема створення такого високотехнологічного інформаційно-комунікаційного освітньо-наукового середовища, в якому учень знаходиться щодня в процесі всього періоду навчання у школі, яке повинне відповідати потребам інформаційного суспільства, сучасному рівню науки, техніки та світовим освітнім стандартам і сприяти підвищенню рівня їх фахової підготовки та конкурентоспроможності на ринку праці

Завдяки використанню електронних освітніх ресурсів  у навчальних  закладах повинно створюватися нове навчальне середовище, де учні можуть отримати доступ до навчальних матеріалів у будь-який час та в будь-якому місці, що робить процес навчання більш привабливим, демократичним, комфортним і стимулює учня до самоосвіти та навчання протягом усього життя.

 

     Хто осягає нове, плекаючи старе, той може бути вчителем

Конфуцій

 

Моє кредо: зробити все, щоб запалити вогник цікавості, пробудити інтерес до математики, адже, «математика цікава тоді, коли живить нашу винахідливість і здатність міркувати». Тому головне завдання вчителя я бачу у пробудженні та розвитку інтересу учнів. Інтерес – рушійна сила пізнання та навчання. Інтерес – це зернятко, з якого вчитель вирощує мотивацію до навчання, прагнення учнів ставати компетентнішими у різних сферах діяльності.

ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення. Сьогодні  для розвитку інтересу дітей до навчання на уроці недостатньо лише особистісних якостей учителя. Необхідно створити і нові технічні умови навчання. Тому я і хочу звернути увагу на використання електронних освітніх ресурсів на уроках математики.

Специфіка предмета математика створює найбільш широкі можливості для цілеспрямованого формування не тільки практичних, але й інтелектуальних умінь для досягнення тих навчально-виховних цілей, які постають перед сучасною освітою. Розвиток творчого, логічного мислення учнів на уроках математики забезпечується обґрунтованим поєднанням традиційних і інноваційних методів навчання, ефективного підбору змісту навчального матеріалу, широкого використання проблемної ситуації, створення емоційно-доброзичливої пошукової атмосфери. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках математики допомагає розширити інформаційне поле уроку, стимулює інтерес і зацікавленість учнів. Методика викладання математики перебуває на етапі розроблення оптимальних форм і методів застосування комп’ютерних технологій.

Впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес дає змогу створити багатий довідковий та ілюстративний матеріал, поданий у найрізноманітніших формах – текстовій, графічній, анімаційній. Використання комп’ютерних програм активізує всі види діяльності учня: розумову, мовну, що прискорює процес засвоєння матеріалу, практичну, що сприяє набуттю міцних практичних навичок. Застосування мультимедійних засобів і технологій дає змогу побудувати таку схему навчання, в якій доречне поєднання звичайних і комп’ютерних форм організації навчального процесу, створює нову якість у формуванні системи  знань, а також сприяє професійному саморозвитку учителів математики. Учні цінують такі якості педагога, як глибокі фахові знання, загальна ерудиція, логіка мислення, критичний підхід до розв’язання проблем, власна точка зору, уміння спілкуватись, почуття гумору та інше.  Якщо цей вчитель може надати допомогу учням в їх самостійній діяльності з використанням інформаційно-комунікативних технологій та вказати їм на  можливості їх використання для навчання, в тому числі самостійно – його авторитет суттєво підвищується. Якщо вчитель може запропонувати учням доступний їм Інтернет – ресурс, який містить  навчальний матеріал, надто – якщо цей матеріал обговорювався, використовувався на занятті та був створений за їхньої участі, або за участі інших учнів – успіх навчання гарантовано.

Інформаційні ресурси Інтернет може використовуватися в різних складових освітнього процесу:

  • створення уроків з використанням ІТ;

  • творча проектна робота учнів;

  • дистанційне навчання, конкурси, олімпіади;

  • бібліотека, ресурси Інтернет;

  • соціально – психологічний моніторинг становлення особи учня;

  • творча взаємодія з педагогами.

Використання інформаційно-комунікативних технологій неможливо без використання відповідних технічних засобів навчання.

На своїх уроках математики та під час підготовки до них застосовую такі технічні засоби навчання:

комп’ютерні інформаційні мережі (комп’ютерний клас, Internet) ,

засоби мультимедіа (проектор, ноутбук, планшет, інтерактивна дошка),

пристрої для збереження інформації (СD-диски, флеш пам’ять USB,

навчальні   програми   та комп’ютерні підручники (Математика 5-6 клас, Системи лінійних рівнянь 7 клас),

віртуальні бібліотеки та глобальні бази даних,

пакети прикладних програм (пакета динамічної геометрії DG, різних контрольно-діагностичної системи, програм для побудови графіків),

інші.

 Завдяки Інтернету учитель при проектуванні уроку може використовувати такий програмний продукт як Skype, за допомогою якого він може проводити Web-конференції, чат-заняття.

Використання електронних навчально-методичних комплектів «Математика», «Алгебра. Геометрія» – відіграє важливу роль в організації самостійної, групової, індивідуальної роботи учнів. Оскільки більша частина завдань подається з підказкою чи з відстрочкою висвітлення ходу розв’язання, то така подача матеріалу сприяє впровадженню інтерактивних форм навчання.

       Найдоступнішими і самими поширеними технологіями для учнів і вчителів є застосування табличного процесора MS Excel, програми для створення презентацій Microsoft Power Point, контрольно-діагностичної системи Test-W, програмно-методичних комплексів GRAN-1 і GRAN-2, мультимедійних підручників; Інтернет -ресурсів.

Програма для створення презентацій Microsoft Power Point є універсальним видом наочності і може бути застосованою у будь-якому класі на уроці будь-якого типу. Та найефективнішим, на маю думку, є підготовка та використання презентацій на таких етапах вивчення математики:

– на уроках вивчення нового матеріалу у вигляді комп’ютерного діафільму з використанням елементів анімації;

– на уроках узагальнення і систематизації знань з теми – у вигляді шаблону «навчальний посібник», у якому розглядаються всі поняття, формули, співвідношення з теми, приведено матеріал з історії розвитку даного поняття,  міститься яскравий ілюстративний матеріал – діаграми, схеми, ілюстрації, аудіо та відеофайли.

Сьогодення вимагає від учителя  великих змін. Як на мене, учитель повинен не просто надавати учням певних знань, а навчити їх мислити, структурувати інформацію та цілеспрямовано відбирати необхідне. Сучасний учитель повинен нести учням не просто нові знання, а новий тип оволодіння інформацією. В зв’язку з цим, особливого значення набуває переорієнтація мислення вчителя на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, до його готовності щодо використання засобів ІКТ у професійній діяльності. Адже, сучасні освітні інформаційні технології – це потужний стимул, який дозволяє розвивати пізнавальну активність учнів, покращує якість знань, сприяє розвитку навичок самостійного отримання знань.

 

 

 

 

 

Comments

  1. ЕОР стали актуальними  для всіх учасників навчального процесу. Для нас, учнів, це новий, цікавий, захоплюючий шлях отримання знань. Все, що Ви робите, в тому числі і розумно впроваджуєте ЕОР на різних етапах уроку, тільки на користь нам, УЧНЯМ. Дякую за науку.   Нехай не станемо ПІФАГОРАМИ, якими в мріях вирости бажаємо. Та, головне, ми станемо ЛЮДЬМИ і Україну вславимо добрими ділами! Успіхів Вам у всьому! Ви – найкраща вчителька!    Від усіх вдячних учнів – Крушеніцький Владислав.

Залишити відповідь