ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

                                                                                                                                     Osadchiy ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Осадчий Юрій 

Загально відомо, що основною формою організації навчальних занять у школі є урок. Саме ця форма організації навчальних занять дозволяє поєднувати роботу класу в цілому й окремих груп учнів з індивідуальною роботою кожного учня.

Стаття описує особистий досвід роботи. Для забезпечення виконання дидактичних завдань уроків відповідно до їх мети використовую різні форми роботи. Значну увагу приділяю визначенню форм взаємодії вчителя й учнів, добору таких методів роботи, які роблять процес навчання осмисленим, сприяють формуванню й розвитку в учнів логічного мислення, бажання вчитися, самоосвіті й самореалізаці. Природничі предмети повинні забезпечувати необхідний компонент людської культури ― сучасне світорозуміння, тому що кожен мусить уявляти, хоча в загальних рисах, як побудований світ, в якому він живе, вірно орієнтуватися в глобальних проблемах, які стають перед людством.  Особливо це стосується фізики, котра була і залишається лідером природознавства. Інформаційні технології – це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються з метою збирання, зберігання, опрацювання, розповсюдження, відображення і використання різноманітних даних задля інтересів і потреб користувачів. Інформаційно-комунікаційні технології містять якісно нові можливості для навчання і розвитку дитини, а тому потребують перегляд змісту й організації форм навчання. 

 

Процес організації навчання школярів з використанням ІКТ дозволяє:  зробити цей процес цікавим, з одного боку, за рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для учнів, а з іншого, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп’ютерів; ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів вільно здійснювати пошук необхідного школярам навчального матеріалу у віддалених базах даних завдяки використанню засобів телекомунікації; індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, самостійно працювати з навчальним матеріалом, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції та формує позитивні навчальні мотиви; здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність (розробка презентацій, публікацій тощо), розвиваючи тим самим у школярів творчу активність. Викладання фізики, в силу особливостей самого предмета, є сприятливою сферою для застосування сучасних інформаційних технологій. Джерелами ілюстративного матеріалу для створення уроків служать: СD-диски мультимедійних курсів фізики [Бібліотека електронних наочностей,  Фізична віртуальна лабораторія, Фізика 7кл., Фізика 8кл., Фізика 9кл., Фізика 10кл., Фізика 11кл.], матеріали з Інтернет – джерел; матеріали, створені власними руками або руками учнів школи; електронні підручники. [додаток№1]   

2015-10-16_122824

Комп'ютер використовую під час викладу нового матеріалу для супроводу його ілюстраціями, комп'ютерними моделями, текстами і відео фрагментами. Комп'ютерні моделі оживляють матеріал, забезпечують демонстрацію того, що не вдається показати в натуральному експерименті чи важко сприймається на статичних малюнках. На етапі закріплення вивченого матеріалу або актуалізації опорних знань, запитання та вправи для самоперевірки використовую для формування колективних відповідей, проектуючи завдання на монітор.[додаток№2]

2015-10-16_122850

У демонстраційному експерименті комп'ютер використовую для демонстрації дослідів, які не маю можливості показати в класі через відсутність необхідного обладнання. [додаток№3]

2015-10-16_1127362015-10-16_1128482015-10-16_112904

Під час розв'язування задач комп'ютер використовую для представлення текстів задач, перевірки відповідей, розрахунків.[додаток№4]2015-10-16_122922

2015-10-16_122907Проведення різноманітних опитувань, тестувань, особливо це стосується тематичного оцінювання, в електронному варіанті. Оптимальним вважаю є використання віртуального фізичного експерименту. Зокрема, використовую комп'ютерні лабораторні роботи. Певні лабораторні роботи через відсутність лабораторного обладнання не можуть бути проведені на уроках.[додаток №5]

Використовую домашні комп'ютери в навчальних цілях, збагачуючи викладання фізики новими прийомами і формами роботи, а також сприяючи формуванню особистого інтересу учнів до здобуття нових знань через доступ до нетрадиційних джерел інформації. Великий інтерес викликає в учнів пошук інформації в Інтернеті. Серед різноманітних комп'ютерних програм зручною для вчителя та наглядною для учнів є програма створення презентацій Power Point. Створюючи слайди презентації, враховую усі особливості та вимоги до теми уроку та до учнів того чи іншого класу.[додаток№6] За необхідності у слайди вставляю динамічні мультимедійні моделі фізичних явищ, які розглядаються на уроці.  Як творче завдання для учнів даю створити слайди  до навчальних тем, етапів уроку, розв'язування задач. Робота над ними дозволяє дітям не тільки глибше зрозуміти матеріал, але й сформувати додаткові вміння використовувати програми, що встановлені в комп'ютері.

Презентація

Для забезпечення проблемності під час проведення уроків використовую відео уривки. Виходячи з власного досвіду, можу сказати, що в навчальному процесі використання комп'ютерів розвиває логічне мислення учнів, формує навички планування своєї діяльності, змінює погляд учнів на питання контролю й самоконтролю, також допомагає реалізувати принцип особистої зацікавленості учня в засвоєнні матеріалу й багато інших принципів розвиваючого навчання. Використання комп'ютера пробудило в учнів інтерес до фізики, підвищився якісний рівень підготовки учнів до уроків, збільшилась кількість учнів, які бажають підготувати презентації до теми, уроку, брати участь в конкурсах: Левеня, Геліантус]. [додаток№7]

img345 img163 img162 img161 img160

 

 

Залишити відповідь