ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

ZlochevskiyAnMikВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Злочевський Андрій

У тезах розглядаються особливості використання електронних демонстраційних матеріалів на уроках географії, принципи та умови організації такої діяльності, запропоновано опис прикладів роботи з використанням мультимедійної підтримки на уроці, що значно підвищує ефективність навчання.

Метою освітньої галузі «Природознавство» є формування в учнів природничо-наукової компетентності як базової та відповідних предметних компетентностей як обов’язкової складової загальної культури особистості і розвитку її творчого потенціалу [1].

Модернізація й інформатизація освіти – один із головних критеріїв сучасного розвиненого суспільства, одна з найважливіших складових державної програми розбудови інформаційного суспільства, оскільки сучасний світ потребує активної, творчої й ініціативної людини. Головне завдання, що стоїть перед освітою, – навчити молоде покоління ХХІ ст. навчатися і мислити, застосовувати отримані знання, уміння та навички на практиці для вирішення будь-якої життєвої ситуації, проблеми.

Сьогодні мультимедіа-технології – один із перспективних напрямів у інформатизації навчального процесу. Мультимедіа-технології інтегрують у собі потужні розподілені освітні ресурси, що здатні забезпечити середовище для формування та розвитку ключових компетентностей, до яких відносяться в першу чергу інформаційна й комунікативна. Організація занять із використанням мультимедіа-технологій дає можливість наочно демонструвати можливості програмного забезпечення та економити час, інтенсифікуючи тим самим вивчення навчального матеріалу. Використання мультимедіа на уроці через інтерактивність, що здатна структурувати та візуалізувати інформацію, підсилює мотивацію учнів, активізуючи їх пізнавальну діяльність, як на рівні свідомості, так і підсвідомості.

Кількість мультимедійної підтримки уроку може бути різною: від кількох хвилин до використання мультимедіа впродовж цілого уроку. Під час уроку з мультимедійною підтримкою істотно змінюється роль учителя, який виступає передусім організатором, координатором пізнавальної діяльності учнів.

 

Можливості використання комп’ютера величезні. Охарактеризую деякі з них.

Демонстрація матеріалів.

На теоретичному етапі уроку вивчення нового матеріалу розповідь супроводжую показом схем, слайдів, географічних об’єктів, карт, знімків, графіків тощо. Це дозволяє спрямувати увагу школярів на найважливіші моменти географічного матеріалу, допомагає учням краще запам’ятати матеріал, більш глибше проникнути в суть досліджуваного питання.

2015-10-24_205240ZlochНаприклад, у 8 класі, вивчаючи тему «Українські Карпати», доречно продемонструвати відеоряд чи відеофільм про цей неповторний куточок рідної землі, який не всі мають можливість відвідати. Як варіант, можна скористатися посиланням в мережі Інтернет:

https://youtu.be/p1YngYjFHpM

 

Показ процесів.

 

         Географічні процеси, про які школярі повинні мати уявлення різноманітні і численні. Комп’ютер дає унікальну можливість побачити процес своїми очима. Впливаючи на зорову пам'ять, засвоєння матеріалу відбувається на більш глибокому й усвідомленому рівні.

Наприклад, під час вивчення теми «Літосфера» у 6 класі можна продемонструвати схему дії гейзера.

2015-10-24_205306Zloch

Зручно скористатися для цього посиланням в мережі Інтеренет, за допомогою якого візуальне отримання інформації полегшує сприймання інформації учнями:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Geyser_animation.gif/250px-Geyser_animation.gif

 

Перевірка знань.

         Використання комп’ютера на уроці дає можливість мені складати тести нового покоління, логічні ланцюжки, уявні карти до гри-подорожі, тренувальні вправи, головоломки тощо, які сприяють підвищенню інтересу до мого предмету та дають можливість диференціювати навчання.

Ці засоби навчання дають змогу створити нове навчальне середовище, яке здатне підвищити якість географічної освіти, залучити до світового інформаційного простору.

Таким чином, використання електронних демонстраційних матеріалів дає змогу істотно перебудувати і вдосконалити шкільну географічну освіту. Застосування комп’ютерних технологій навчання комплексно розв’язує проблему постійного оновлення змісту шкільних курсів географії та використання різноманітних форм і методів. При цьому змінюються роль та функції вчителя в навчально-виховного процесі – у педагога вивільняється час для реалізації творчих задумів і проектів.

Бібліографія:

  1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Постанова Кабінету Міністрів України  № 1392 від 23.11.2011 року.
  2. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / Ред. В.М. Мадзігон та Ю.О.Дорошенко. – К.: Наукова думка, 2003.
  3. Освітні технології: Навч.-метод. Посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг.ред. О.М. Пєхота. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.
  4. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О.І Пометун. – К., 2003. – 192 с.

Comments

  1. Переконана, що важливо не тільки знати як покращити ефективність навчального процесу, а й уміти це робити. Ви, колего, є прикладом практичної реалізації краших освітянських ідей. Адже, описані Вами засоби навчання, дають змогу створити нове навчальне середовище, яке здатне підвищити якість географічної освіти, залучити до світового інформаційного простору.Терпіння Вам і подальших успіхів.

Залишити відповідь