РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

KompanichenkoРЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ

ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

Компаніченко Яна 

Питання інтеграції Інтернет-технологій в сучасну освіту та їх застосування під час навчання іноземних мов є досить актуальним. Застосування Інтернет-мережі як засобу навчання англійської мови реалізує багато цілей і завдань навчально-виховного процесу.

 

Використання електронних освітніх ресурсів допомагає більш ефективно вирішувати цілу низку як дидактичних, так і соціо-культурних завдань:

− формувати навички читання, безпосередньо використовуючи матеріали мережі різного ступеня складності;

− удосконалювати вміння аудіювання на основі автентичних звукових текстів мережі Інтернет;

− удосконалювати вміння монологічного й діалогічного висловлення на основі проблемного обговорення представлених вчителем чи кимось з учнів матеріалів мережі;

− закріплювати лексичні, граматичні та фонетичні навички шляхом виконання онлайн-тестів, різноманітних завдань;

− поповнювати свій словниковий запас, як активний, так і пасивний, лексикою сучасної мови, що відбиває певний етап розвитку культури народу, соціального устрою суспільства;

−створювати інноваційні освітні програмні продукти на основі ресурсів Microsoft;

−підвищити якість навчання іноземної мови за допомогою ІКТ.

Усе це здійснюється за допомогою роботи з навчальними та інформаційними сайтами, листування електронною поштою зі школярами інших країн, створення та проведення спільних телекомунікаційних проектів у поєднанні з можливостями мережі Інтернет.

Прикладом такої роботи є реалізація учнями Созонівського НВК шкільного проекту на тему: «Which is more important between knowledge gained from books or internet and knowledge gained from experience?» засобами інформаційно-комунікативних технологій. Проект має чітку мету і завдання, вирішення яких дає можливість створити інформаційно-комунікативний простір, сформувати комплекс сучасних інформаційних ресурсів для учнів та забезпечити доступ до них. Даний проект ділиться на чотири етапи: підготовчий: вибір та обговорення теми проекту, формулювання проблеми, ознайомлення з новим мовленнєвим матеріалом, його автоматизація, розробка структури проекту, обговорення кінцевого продукту та способу його презентації, формування груп та вивчення їх індивідуальних особливостей, інтересів, життєвого досвіду; організаційний етап: збір інформації (ознайомлення із сайтами-помічниками та опитувальником, які мають зацікавити учнів та наштовхнути на роздуми щодо ключового питання, робота з довідниками, інтерв’ювання); обговорення зібраної інформації. Практичний етап: власне презентація: обговорення в групах способів презентації проекту, а саме, створення блогу, форуму, буклету (учнями високого та достатнього рівнів навчальних досягнень), презентації та оформлення колажу (учнями середнього та низького рівнів). Під час захисту проекту учитель звертає увагу на: якість матеріалу, його композицію; глибину вивчення проблеми; активність кожного учасника проектування; колективний характер прийнятих рішень; характер спілкування та взаємодопомоги в групах; вміння учнів аргументувати, робити висновки; естетичність оформлення результатів проекту; вміння відповідати на запитання опонентів. Заключний етап: обговорення результатів та розміщення відео ролику на веб-сайті школи, оцінювання проекту.

Даний проект було апробовано учнями на рівні відкритого практичного заняття після вивчення теми «Наука і технічний прогрес. Можливості всесвітньої мережі Інтернет». На відкрите практичне заняття була запрошена адміністрація та батьки учнів. Діти творчо представили свої проекти, тобто використовуючи вже наявні знання з англійської мови та інформаційних технологій, розширили області їх застосування. Розв’язуючи нестандартні завдання, учень, як і будь-який інший дослідник, будував свою діяльність відповідно до визначених загальних етапів розгортання проектної технології у поєднанні з ІКТ. Проект сприяв виробленню самостійності, активності, творчості, впевненості, набуттю почуття власного успіху і прогресу, самовизначенню, виробленню дослідницьких навичок, дав можливість реалізувати мету, інтегрувати знання. Це позначилося на загальному формуванні індивідуального стилю дитини. Варто зазначити, що у творчій діяльності поєдналися пізнавальний, емоційно-вольовий і мотиваційний компоненти особистості. Таким чином, в результаті виконання проекту, учні розвивались як особистість, розвивали свої комунікативні навички  та ІКТ грамотність.

Comments

  1. Цілком згодна з Вами, Яно Миколаївно. При використанні електронних освітніх ресурсів засвоюється набагато більша кількість матеріалу, чим це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання.

Залишити відповідь