ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

GrechanyukПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Гречанюк Людмила

У даній статті висвітлено питання про впровадження проектної технології на уроках  зарубіжної літератури як важливого засобу для духовного саморозвитку,самореалізації та самоутвердження школяра,  формування критичного мислення, що є основним  у вихованні  соціально- активної особистості , здатної творчо засвоювати знання і використовувати їх на практиці, особистості, від якої залежить майбутнє нашої держави.

    Необхідність використання у школі нових сучасних технологій сьогодні вже не викликає сумнівів. На  зміну  пасивному учню приходить учень як активний суб’єкт , що здобуває знання.

    Особливо продуктивною є проектна технологія, яка на уроках зарубіжної літератури надає вчителю безмежні можливості для виконання навчальних завдань і розвитку творчих здібностей учнів. Саме учень стає одним із членів проектно – дослідницького колективу і може брати на себе різноманітні соціальні ролі – джерела ідей, інформації, порадника. Учитель , як і учень,несе відповідальність за навчально  – проектний результат. Це відповідає програмним вимогам зарубіжної літератури – формується комунікативна компетентність.

   На основі наукових джерел проекти класифікують за основною діяльністю :

дослідницькі, пошукові, творчі, рольові, прикладні, інформаційні. За  кількістю учасників проекти є: індивідуальні, групові, парні. За тривалістю: нетривалі( 2-6 год.), середньої тривалості (тиждень – місяць), тривалі ( місяць і більше). Чітко сплановані етапи роботи над проектом організовують учасників.

   Науковці виділяють таку послідовність роботи над проектом:

1-й етап. Вибір учителем або учнем теми проекту. Формування проблеми та дидактичної мети.

2-й етап. Планування проекту. Ознайомлення учнів із загальною темою і провідною проблемою. Обмірковування шляхів розв’язання проблеми. Визначення критеріїв оцінювання проектної діяльності учасника.

3-й етап. Реалізація проекту. Складання плану роботи над проектом. Розподіл обов’язків щодо роботи. Самостійна робота учнів. Визначення джерел інформації. Консультації з учителем. Обробка інформації. Виготовлення освітнього продукту.

4-й етап. Підсумок проекту. Оформлення результатів. Підготовка до презентації. Захист проектів. Аналіз успіхів і невдач.

   Проекти можна створити на основі здібностей учнів ( кожний обирає ту ділянку роботи , що добре виходить). До проекту добирають ілюстративний матеріал, тестовий матеріал, дизайн.

   Критерії оцінювання  проекту:

– єдність оформлення;

– доступність оформлення;

– інформаційна цінність;

– практична цінність;

– презентація( чіткість та доступність виступу, глибина знань,із досліджуваної проблеми, артистизм,уміння зацікавити аудиторію, використання ІКТ).

     Ефективність застосування методу проектів на уроках зарубіжної літератури залежить від багатьох факторів: опанування учнями тексту літературного твору, місце уроку в темі, загальний рівень підготовки учнів, їхнє ставлення до творчих завдань, психологічний клімат у класі, майстерність учителя, чіткість питань, мети, інструкції.

    Проектування заохотить учнів вивчати зарубіжну літературу, навчить оперувати набутими вміннями та навичками в процесі читання оригінальних і перекладних художніх текстів; визначати в прочитаному творі тему, основні проблеми, художні описи; розрізняти сюжет і композицію, основні жанри. Учні будуть обговорювати різні культурні та літературні аспекти, працюючи як індивідуально, так і в команді.

   Планую  проектну діяльність у різних класах відповідно до вікових особливостей учнів.

Найчастіше використовую для проектної діяльності   програми Microsoft Office. Power Point . Програма Power Point  надає багато можливостей для учителя: дозволяє змістовно і наочно подати оглядову тему (поєднання зорового та слухового сприйняття, надає більші можливості для засвоєння матеріалу), створити наочність у вигляді схем і таблиць з анімацією і без анімації, здійснити віртуальну подорож країною — батьківщиною письменника, творчість якого вивчається, відвідати віртуальний музей або створити власний .

Під час створення мультимедійного проекту з'являється можливість розкрити всі таланти школярів.

Вважаю, шо найбільш доцільно використовувати метод проектів на оглядових уроках, на уроках  вивчення біографії письменника, систематизації та узагальнення вивченого матеріалу, уроків позакласного читання, уроках з розвитку мовлення. Найчастіше на уроках зарубіжної літератури використовую творчі проекти, участь у яких допомагає школярам краще осягнути художній твір, зрозуміти літературну епоху, усвідомити особливості творчості різних письменників, висловити особистісне ставлення до того чи іншого літературного явища, реалізувати свої творчі та інтелектуальні здібності.

    Переконана, що доцільно використовувати метод проектів на уроці- огляді.

Наприклад, можна запропонувати учням 11 класу виконати дослідницькі проекти « М. Булгаков і Україна», « Екранізація роману М.Булгакова»,

« Майстер і Маргарита», « Срібна доба» російської поезії в кіно», « Чи може вбити « маленька людина» ( за новелою Т. Манна « Маріо і чарівник»).

    При вивченні в 11 класі роману А. Камю «Чума»  учні можуть працювати над творчим проектом « Соромно бути щасливому одному».

Тематичні завдання до проекту:

  1. Людина пізнається в межовій ситуації. Це так?
  2. Справжнє щастя – дієвий гуманізм.
  3. Рівень гуманізму в нашому суспільстві.
  4. Смертна кара – це помста,покарання, вимір справедливості?
  5. Любов – найважливіша людська цінність.

Цікавим для учнів 11 класу є проект « Прояви « чуми» ХХІ століття»

Тематичні завдання:

    1.Бій із Чорнобилем.

    2.Наркоманія – хвороба віку.

    3.Ігроманія: легко потрапити, складно звільнитись.

    4.Українська « чума» – корупція.

   В основі проектної технології на уроках зарубіжної літератури   лежить розвиток основних компетенцій: пізнавальних навичок учнів, уміння орієнтуватися у різних джерелах інформації, застосовувати на практиці отримані знання, виділяти проблеми і визначати шляхи їх вирішення, планувати, прогнозувати, аналізувати, зіставляти, порівнювати, оцінювати, робити висновки, виробляти особисту думку, презентувати результати проектної діяльності. Проектна технологія сприяє вихованню толерантності і комунікативності, адже передбачає роботу у групах, у парах, вимагає співробітництва учнів різного віку. Ця технологія формує критичне та творче мислення учнів, а отже, відповідає основному завданню школи — вихованню соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення.

   Таким чином, метод проектів є сучасною педагогічною технологією, використання якої створює умови для всебічного розвитку дитини у процесі організації творчої діяльності.

 

Бібліографія :

1.Освітні технології : Навчально – методичний посібник (О.М.Пехота, А.З.Кіптенко, О.М.Любарська та інші) за загальною редакцією О.М.Пехоти, К.,2002р.

2.З досвіду застосування методів проектів (С.В. Сіптарова, Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2004 р.).

3.Проектна культура вчителя. Організація проектної діяльності учнів (Завуч.-2006.-№19.-с.23-30)

4.Богослав І. Тиждень проектів (І. Богослав  ( Завуч.-2007.-№4.-с.13-24).

 

 

 

Comments

  1. Щиро дякую за цікаву інформацію!!! Використовуючи проектну технологію на уроках зарубіжної літератури підвищується працездатність учнів, логічне мислення, уява, розширюється їх світогляд.Ви розкрили актуальну тему, яка є дуже цікавою в сьогоденні!!!!

  2. Так, дійсно робота над проектами сприяє саморозвитку та самореалізації учнів. При цьому дуже важливо, щоб учні навчилися не тільки виконувати роботу над проектом, а й презентувати та захистити її.

Залишити відповідь