ОСВІТНІ ВЕБ-РЕСУРСИ, ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

LitvinenkoOОСВІТНІ ВЕБ-РЕСУРСИ, ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Ольга Литвиненко

У статті розкрито питання про основні види освітніх веб-ресурсів, розглянуто дидактичні функції та питання щодо іх використання.

В освіті України склалась ситуація, яку можна схарактеризувати як розвиток нового освітнього середовища, необхідними складовими якого на всіх рівнях (від учня до управління навчальним закладом і системою освіти) стали інформаційні технології [1, 2].

Електронні освітні ресурси (ЕОР) виконують кілька важливих дидактичних функцій, поєднуючи в собі:

 • засіб зберігання і відтворення змісту навчання;
 • засоби унаочнення навчального матеріалу; – модель (моделі) об'єктів вивчення;
 • середовище і засоби перетворювальної діяльності учнів над моделями об'єктів вивчення;
 • засоби організації управління навчальним процесом [2].

Електронні освітні ресурси є складовою частиною навчально-виховного процесу, мають навчально-методичне призначення та використовується для забезпечення навчальної діяльності вихованців, учнів, студентів і вважається одним з головних елементів інформаційно-освітнього середовища.

Одним з різновидів (ЕОР) є освітні веб-ресурси (ОВР).

Використання сучасних веб- технологій дає змогу суттєво вдосконалити систему освіти, а отже, її подальша інформатизація – процес незворотний та обов'язковий. Освітні веб-ресурси (ОВР) у даній ситуації є оптимальним інструментом удосконалення професійної підготовки сучасних педагогів.

Розробка дистанційних курсів, забезпечення більшості вишівських спеціальностей дистанційними формами навчання вимагає грамотного вибору програмно-технічного оснащення цього процесу, знання існуючих платформ дистанційного навчання (Moodle, eLearning Server, Blackboard, WebCT Campus Edition, WebCT Vista, IBM Lotus LearningSpace, WebTutor, Sakai тощо), вибору найбільш придатної для конкретного курсу. Паралельно має вестись робота із забезпечення дистанційного навчання навчальними засобами. Зауважимо, що серед електронних навчальних засобів, створених для дистанційного навчання, все більш значущими стають освітні веб- ресурси (ОВР), зокрема веб-сайти, блоги.

Г. Стеценко дає таке визначення ОВР: «Це освітні електронні ресурси, що розміщенні у веб-просторі локальної чи глобальної мережі у вигляді різних форматів (текстового, графічного, архівного, аудіо- та відеоформатів).

За функціональним призначенням вони поділяються на:

 • навчальні,
 • навчально – методичні;
 • довідкові;
 • нормативні;
 • наукові;
 • педагогічні;
 • програмні засоби.

Освітній веб-сайт – поняття, вужче за попереднє. Загалом веб-сайт (від англ. web – «мережа» і site – «місце») – це сукупність веб-сторінок, доступних в Інтернеті через протоколи Http/https, об’єднаних загальною кореневою адресою, а також зазвичай темою, логічною структурою, оформленням і/або авторством. Серед освітніх сайтів виокремлюють такі групи, як-от:

 • сайти, які забезпечують доступ до наявних освітніх продуктів;
 • сайти, що стимулюють процес створення інноваційних освітніх продуктів;
 • сайти, які сприяють упровадженню нових форм організації навчального процесу;
 • сайти для забезпечення навчально-методичного супроводу освітнього процесу.

Ще одним різновидом ОВР є освітні блоги. Якщо підійти досить глибоко, то блог – це ресурс/сайт/сторінка в мережі інтернет, де кожна людина представляє особисто себе, свої думки, інтереси, захоплення, знання власні уподобання.

Освітній блог за визначенням являє собою особистий ресурс. 

Але він має низку переваг:

 • безкоштовне створення (Blogger, Wix, тощо);
 • зручність наповнення та ведення;
 • вбудова різноманітних хмарних сервісів (Prezi, Learningapps.org, Padlet, тощо)
 • зворотній зв’язок (коментарі);
 • використання гаджетів, віджетів.

Прикладом використанням блогів, у навчально-виховному процесі було проведення у 2015 році (січень-травень) обласного огляду «Педагогічна блогосфера» за 8 номінаціями.

З матеріалами огляду можна ознайомитись на сторінці сайту інституту КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» за посиланням http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog3/ .

Слід зауважити, що в огляді прийняли участь 105 освітніх педагогічних блогів, з них 55 – блоги вчителів предметників.

Таким чином, освітні веб-ресурси (сайти, блоги) передбачають інформаційно-презентаційну, консультативну, інформаційно-методичну, просвітницьку, навчальну підтримку діяльності суб’єктів взаємодії, відкривають нові можливості взаємодії з громадськістю та дозволяють:

 • інтерактивно донести інформацію до аудиторії незалежно від її територіального місцезнаходження;
 • оперативно висвітлювати діяльність веб-ресурсу на основі публікації новин, оглядів, каталогів видань, а також наукових, методичних і практичних матеріалів;
 • використовувати сучасні засоби спілкування, як-от: електронна пошта, інтерактивні конференції, форум – та ефективно організувати службу підтримки порталу;
 • активізувати участь педагогічних працівників та учнів в Інтернет-олімпіадах, конкурсах, конференціях.

Застосування інформаційного простору в галузі освіти і безпосередньо в діяльності педагога стало загальною необхідністю. Освітні веб-ресурси можуть і повинні стати для педагогічної  громадськості одним з пріоритетних засобів і способів самоосвіти; вони є ефективним організаційним елементом регіональної системи освіти, адже нові інформаційні технології впливають на всі компоненти освіти: зміст, методи та організаційні форми навчання, дозволяють вирішувати складні та актуальні завдання педагогу для забезпечення його інтелектуально-творчого розвитку.

 

Бібліографія:

 1. Биков В.Ю., Лапінський В.В. Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення // Комп’ютер у школі та сім’ї. – №3 . – 2012. С. 3–6.. 3.
 2. Гуржій А. М. Теоретичні напрями інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / А. М. Гуржій // Педагогічна і психологічна науки в Україні. Збірник наукових праць до 15-річчя АПН України у 5 томах. / Том 5. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К. : "Педагогічна думка", 2007. – 392 с.
 3. Стеценко Г. В. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання» / Г.В.Стеценко. – Київ, 2010. – 17 с.

Comments

Залишити відповідь