ОСВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ

SuhovirskayaОСВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ

Людмила Суховірська

В статті розкриваються освітні інформаційно-комунікаційні технології, презентується авторський програмний продукт «Навчальний програмний засіб з фізики. Електродинаміка», який є одним з можливих варіантів реалізації ресурсного підходу за допомогою структурування навчального матеріалу з фізики та розробки спеціальних дидактичних матеріалів для контролю та узагальнення знань учнів.

 

Науково-технічний прогрес на сучасному етапі супроводжується інтенсифікацією соціальної життєдіяльності людей. Стрімко розвиваються інформаційні технології.

Педагогічні дослідження та практика використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті показують певні позитивні впливи на результати навчального процесу, зокрема при вивченні предметів природничого циклу. Широкого поширення набувають комп’ютерно-орієнтовані методи навчання з предметів природничого циклу, що можна пояснити такими обставинами:

 • можливість візуалізації математичної моделі процесів на екрані комп’ютера («екранна подія»);
 • можливість активного втручання суб’єкту учбової діяльності в динаміку «екранної події»;
 • можливість швидкого опрацювання результатів реального експерименту;
 • можливість проведення віртуального експерименту;
 • можливість різних форм презентування результатів експерименту на екрані комп’ютера [3].

Інформатизація навчання фізики змущує викладачів переглянути власні способи діяльності при підготовці та проведенні занять, організації самостійної роботи учнів з метою підвищення успішності засвоєння знань та умінь з фізики.

Широкий спектр педагогічних програмних засобів на освітньому ринку вимагає відбору саме таких засобів, які сприяли б розвитку в учнів умінь сприймати інформацію з екрану, узагальнювати та аналізувати її, творчо підходити до розв’язання задач, а також відповідали віковому розвитку діяльнісної складової суб’єктів навчання на рівні управління програмним засобом.

Використання освітніх ІКТ у процесі навчання фізики надає можливість [2]:

– учню:

1. Стимулювати свої внутрішні потенціальні ресурси: увагу (завдяки використанню різних видів інформації); мислення (завдяки інтерактивності програми та можливості користувачу самостійно керувати навчальним процесом); сприйняття та пам’яті;

2. Підвищити зацікавленість та мотивацію до вивчення предмету;

3. Здійснювати самоконтроль та самонавчання, що реалізує принцип індивідуалізації навчання фізики;

– викладачу:

1. Унаочнити подання теоретичного матеріалу;

2. Більше часу та уваги приділяти важливим моментам в теоретичному трактуванні предмета, відмічати різні тонкощі у процесі його вивчення;

3. Підвищити продуктивність та змістовність процесу навчання;

4. Розширити інформаційне поле учнів за рахунок використання мережі Інтернет.

Серед освітніх ІКТ окремо можна виділити:

 1. Комп’ютерні засоби навчання (КЗН): комп’ютерні підручники, збірники задач, тренажери, тестуючи програми, лабораторні практикуми або віртуальні лабораторії, енциклопедії тощо;
 2. Комп’ютерні засоби психофізіологічного супроводження навчального процесу, за допомогою яких тестуються такі внутрішні потенціальні ресурси, як сенсомоторика, об’єм пам’яті, увага, логічне мислення, стиль прийняття рішення для з’ясування професійної надійності, формування рекомендації щодо корекції психофізіологічних якостей учнів та ін.;
 3. Комп’ютерні засоби для технічного і методичного супроводу навчання.

Комп’ютерні засоби навчання – це програмний засіб, призначений для розв’язання певних педагогічних задач, який має предметний зміст і орієнтований на взаємодію з учнем [1, с. 20].

КЗН – це ті засоби, для яких основними користувачами є учні.

Будь-який програмний продукт, який використовується в освіті, повинен враховувати два аспекти, тобто навчати певним діям та розумовим операціям, а також виховувати певні риси особистості.

Враховуючи зазначене, під педагогічним програмним засобом (ППЗ) можна розуміти програмний продукт, в якому реалізується виховна функція навчання та відображена інформаційна область, реалізована технологія навчання, забезпечені умови для здійснення різних видів учбової діяльності, але який призначений для організації і підтримки учбового діалогу користувача з комп’ютером.

ППЗ надає навчальну інформацію і спрямовує навчання, враховуючи індивідуальні ресурси і переваги учня при наявності зворотного зв’язку.

Комп’ютерний збірник задач з фізики є комп’ютерним навчальним засобом для вироблення навичок та умінь розв’язування типових практичних задач з даної дисципліни, а також розвитку пов’язаних з цим здібностей.

Він орієнтований на самостійну роботу. Основними елементами комп’ютерного збірника задач є такі:

 1. Блок, що містить навчальний матеріал, аналогічний за змістом і структурою комп’ютерному підручнику.
 2. Алгоритм розв’язання задач.
 3. Приклади (демонстрації) розв’язання типових задач.
 4. Приклади для самосійного розв’язування задач.
 5. Рубіжний контроль.

Проводячи аналіз існуючих ППЗ з розв'язування задач з курсу фізики, а також досліджень, які стосуються застосування ІКТ на заняттях з фізики, приходимо до висновку про необхідність розробки ППЗ з фізики «Електродинаміка», який є зовнішнім ресурсом активізації потенціальних можливостей особистості при розв’язуванні задач.

Прикладом ППЗ із застосуванням ІКТ є розроблений нами навчальний програмний засіб (НПЗ) з фізики «Електродинаміка», який складається з кількісних та якісних задач, в якому одним із структурних елементів є розв'язання задач будівельного спрямування.

Програмний продукт «Навчальний програмний засіб з фізики. Електродинаміка» є одним з можливих варіантів реалізації ресурсного підходу за допомогою структурування навчального матеріалу з фізики та розробки спеціальних дидактичних матеріалів для контролю та узагальнення знань учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

Програмний продукт «Навчальний програмний засіб з фізики. Електродинаміка» містить наступні розділи: «Теоретичні відомості» та «Розв’язування задач». Розділ «Теоретичні відомості» являє собою електронний підручник з анімаційними малюнками та поясненнями до теоретичних викладок матеріалу. Розділ «Розв’язування задач» містить анімаційні приклади розв’язування задач з електродинаміки, що поділяються на якісні та кількісні задачі, що в свою чергу містять задачі з таких основних тем як: «Запобіжники», «Генератор», «Трансформатор», «Акумулятор», «Електричні станції», «Конденсатор», «Електродвигун» та мають відповідні звукові ефекти.

Програмний продукт розроблений на основі мови програмування ActionScript 2.0 в середовищі AdobeFlash Professional CS6. Засоби ActionScript дозволяють передбачити в кліпі можливість прийняття користувачем певних рішень, тобто зробити його активним учасником перегляду.

Програмний продукт «Навчальний програмний засіб з фізики. Електродинаміка» утворений з 45файлів типу FlashMovie, які імпортуються в один головний файл-оболонку «Електродинаміка.swf».

Для роботи даного навчального програмного засобу з фізики необхідно, щоб система відповідала мінімальним системним вимогам для запуску в Windows®:

 • Процесор з частотою не менш 1,3 ГГц;
 • Microsoft® Windows® XPз пакетом ServicePack 3 (32-розрядна) або ServicePack 2 (64-розрядна); Windows Server® 2003 R2 (32- и 64-розрядна). Для ОС Windows Server 2003 SP2 таWindows XP SP2 (64-розрядної) вимагається оперативне виправлення KB-930627. Windows Server 2008 або 2008 R2 (32- и 64-розрядна); Windows 7 (32- и 64-розрядна); Windows 8 (32- и 64-розрядна);
 • 256 МБ оперативної пам’яті (рекомендується 512 МБ);
 • 300 МБ доступного дискового простору (примітка: програма установки створюєтимчасові файлипід час установки програмного засобу, тому для виконання установки вимагається більше простору на жорсткому диску);
 • вiдеомонiторSVGA 17” LRNI, 85 Hz, 1024х768;
 • Internet Explorer 7, 8, 9 або 10; Firefox (ESR) або Chrome;
 •  дисковод компакт-дисків CD-ROM;
 • звукова карта;
 •  клавіатура PS/2 укр/рос/лат;
 • маніпулятор «миша»;
 • звукові колонки, активні.

Для перегляду роботи програмного продукту «Навчальний програмний засіб з фізики. Електродинаміка» необхідна наявність програми AdobeFlashPlayer версії 11.8 або 12.0.

Програмний продукт розроблений з метою вдосконалення організації самостійної роботи та самоосвіти учнів і підвищення успішності їхніх знань та умінь з фізики за рахунок акцентування уваги та розвитку внутрішніх потенціальних ресурсів учнів, врахування їхньої мотиваційної компоненти, яка реалізується за допомогою введення в навчальний процес з фізики розв’язання професійно-важливих задач на основі ресурсного підходу.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Башмаков А.И. Разроботка компьютерных учебников и обучающих систем / А.И. Башмаков, И.А. Башмаков. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2003. – 616 с.
 2. Задорожна О.В. Педагогічні програмні засоби з фізики та їх місце у навчальному процесі / О.В. Задорожна, – Кіровоград: Вид-во КЛА НАУ, 2014. – 112 с.
 3. Комп’ютерно орієнтовані засоби навчання з фізики в школі: посібник / авт. кол. : Ю.О. Жук, О.М. Соколюк, І.В. Соколова, П.К. Соколов – К. Пед. думка, 2011. – 152 с.

 

 

 

Залишити відповідь