МУЛЬТИМЕДІЙНА ПІДТРИМКА АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНІХ ДЕТАЛЕЙ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ

aykoМУЛЬТИМЕДІЙНА ПІДТРИМКА АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНІХ ДЕТАЛЕЙ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ

Сайко Альона Анатоліївна

Анотація:У статті розкриваються питання мультимедійної підтримки аналітичного дослідження художніх деталей на уроках літератури, досліджується     методика формування вмінь в учнів аналізу художньої деталі літературного твору  у супроводі ІКТ.

      Ключові слова: художня деталь, мультимедіа, авторський текст, зорова деталь.

 

      У процесі вивчення літератури зростає роль теоретико-літературних знань, які вели б учнів до  пізнання  ідейно-емоційного впливу художніх образів.

      Найважливішим етапом уроку літератури є аналітико-інтерпретаційна діяльність на літературознавчій основі в межах літературного твору, який будується на навчальному діалозі. Мультимедійні методи можна вдало поєднувати з аналітичними  при роботі над художньою деталлю так, щоб не затьмарити  авторський текст.

             Використання мультимедійних технологій вимагає від вчителя певного рівня підготовленості, який розпочинається з психологічної готовності до змін (зокрема, переосмислення власної ролі: не стільки «вчити дітей», скільки «допомагати їм вчитися», учитель – координатор, партнер, співавтор,  консультант), оволодіння базовими знаннями про сутність, переваги, ризики, ефективність та методику використання тої чи тої технології під час викладання, вироблення вмінь і навичок роботи за обраною технологією навчання із дотриманням в практичній діяльності основних критеріїв технологічності (системності, керованості, ефективності, відтворюваності), удосконалення фахової майстерності на основі аналізу отриманих результатів та пошук оптимальних шляхів досягнення основної навчально-виховної мети.

     Кожного письменника вирізняє виняткова спостережливість, що робить їх надзвичайно проникливими і передбачливими. Авторський текст будується на підтексті, на прихованому смислі, який не збігається з буквальним. Саме він і робить твір таким загадковим і потребує відповідей. Письменник за допомогою одного-двох штрихів міг створити свій характер персонажа. Такі штрихи-деталі   називаються художніми.

      Художня деталь – один із засобів створення художнього образу, який допомагає письменникові змалювати картину, предмет чи характер., може відтворювати риси зовнішності, одягу ,обстановки, переживання героя і має певне смислове навантаження). Роль деталей багатогранна, дозволяє окреслити образ у дії. Оскільки в художньому тексті все залежить від автора, то найоптимальнішим шляхом є аналіз “слідом за автором”, для якого характерні запитання герменевтичного характеру.

    Запитання допомагають розкрити смисл  художньої деталі, її ролі у розкритті авторського задуму, а електронний супровід  допомагає  узагальнити ,уявити ,порівняти образ.

      Як відомо, існує декілька видів пам 'яті. (зорова, слухова, дотикова, нюхова, моторова, нюхова ) за якими класифікують і художню деталь. ( За О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв.) [3, с. 28] 

  Звичайно, працюючи над аналізом, не кожен вид художньої деталі взаємодіє з   інформаційно-комунікаційними технологіями.(дотикова, моторова, нюхова). Оптимальним варіантом поєднання методів є: зорова художня деталь та ІКТ. До зорової деталі відносяться такі, як  пейзажні, портретні, кольорові та речові.

  1. Речова художня деталь. Речі, пов'язані з поведінкою героїв, свідомістю, стають джерелом вражень,переживань, роздумів. Вони можуть нести як позитивне, так і негативне ставлення;
  2.  Пейзажна художня деталь. Виконують функції більш глибокого аналізу ситуації внутрішнього світу героя в даний момент. Пейзажні деталі є фоном психологічного стану персонажів;
  3.  Портретна художня деталь. Зовнішній портрет фіксує характерні для героя жести, міміку, вираз обличчя. Психологічний портрет розкриває складність та багатоплановість образу  проникненням автора у душу героя з психологічним аналізом. («У нее опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине».А. Чехов «Дама з собачкою»)
  4.  Кольорова художня деталь.

Як вони можуть взаємодіяти з ІКТ? Простежимо на прикладах художніх текстів.

Форми роботи:

1.Виведення на проектор (дошку) ілюстрації, дібрані до художніх деталей тексту з метою асоціативного мислення учнів та правильного розуміння авторської позиції;

2. З поданих ілюстрацій дібрати одну, яка глибше розкриє значення художньої деталі;

3. Знаходження і доповнення цитат художніми деталями (заповнення пропусків, мультимедійна дошка);

4. Вибрати з поданих символічних значень, яке глибше розкриває сутність художньої деталі («Перетягнення», мультимедійна дошка);

5. Складання пазлів-художніх деталей тощо;

   Таким чином,   у процесі опрацювання художньої деталі у супроводі мультимедійних технологій учні поглиблюють знання про образні засоби художньої літератури й оволодівають вміннями знаходити в літературному тексті художні деталі, класифікувати за їх значенням; коментувати значення художньої деталі в текстовому фрагменті; аналізувати текстові фрагменти та епізоди з урахуванням у них ролі художньої деталі для розкриття ідейно-художнього змісту твору; передавати авторське і висловлювати особистісне ставлення до зображуваного; полегшувати розуміння і сприйняття поданого матеріалу; узагальнити ,уявити ,порівняти образ.

     Методика формування вмінь в учнів аналізу художньої деталі літературного твору  у супроводі ІКТ сприяє вдосконаленню сучасного навчально-виховного процесу. Вона спрямована на розвиток образного мислення, особливістю якого є здатність сприймати конкретно-чуттєвий образ, на формування зорового емоційно-оцінного сприйняття  літературних героїв та розкриття авторського задуму  художнього твору.  

 

           Бібліографія:

1.Богосвятська А.І. Використання ІКТ (інформаціно-комунікативних технологій) у процесі викладання світової літератури / А.І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України .- 2012 .- № 2 .- С. 2-9

2.Бойко М. Аналіз "слідом за автором" у практиці вчителів-словесників / М. Бойко // Зарубіжна література в школах України .- 2012 .- № 7-8 .- С. 42-47

3. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Навічальний посібник

: Київ, "Либідь", 2001

4. Ісаєва О. Концептуальні основи аналізу художнього тексту в школі. : про герменевтичну спрямованість цього аналізу. / О. Ісаєва // Всесвітня література в СНЗ України. .- 2004 .- № 6 .- С. 2

Comments

  1. Дійсно, робота над деталлю поглиблює знання учнів про художній твір, допомагає учням глибше зрозуміти психологічний стан героїв. Дякую, Альоно Анаталіївно за таку подану роботу.

  2. Цікаві форми роботи з деталл пропонує вчитель. Обовязково використаю в своїй роботі. Але на сучасному етапі літературної освіти діти повинні не тільки вміти працювати з деталлю та виявляти авторське ставлення в тексті. а й вміти висловити думку про своє сприйняття теталі та своє ставлення до зображуваного.

  3. Погоджуюсь з думкою, що мультимедійні технології допомагають учню поглибити свої знання про образні засоби художньої літератури. Адже сучасні діти – це діти технічного прогресу. А використання сучансих технологій наближає учня все ж таки до книги.

Залишити відповідь