ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ПРАКТИЦІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ

AristenkoІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ПРАКТИЦІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ.

Любов Аристенко,

В статті мова йде про удосконалення системи викладання предметів природничого циклу в сільській школі. Підвищення ефективності уроку та результативності навчально-виховного процесу за допомогою ІКТ.

 « Потрібно, щоб усі учні

вже із самого початку

ясно бачили мету з усіма

 проміжними ланками

й прагнули досягти її »    

Ян Коменський.

А допомогти їм в цьому маємо ми, вчителі. Плануючи вивчення нової теми чи аналізуючи результати отриманих знань, замислюєшся, а як зробити так, щоб основи відклались в учнівських головах і за необхідності вони змогли б ними скористатись. Сам час диктує необхідність по-новому організувати роботу педагога, спрямувати його зусилля на розвиток в учнів самостійного творчого мислення. Тож використання на уроках хімії інноваційних технологій вважаю просто необхідним.

Зупинюсь на декількох технологіях інноваційного навчання, які використовую в своїй діяльності: проектна технологія; інтерактивні технології; комп’ютерно – інформаційні технології.

Проектна технологія потребує використання сукупності дослідницьких, пошукових, творчих методів, прийомів, засобів. Вона дає можливість практичного застосування знань – від теорії до практики та стимулювання інтересу учнів до проблем, які передбачають володіння певною сумою знань. Є кілька типів проектів, які ми використовуємо у шкільному навчанні:

  • практико – орієнтовані мають чітко позначений із самого початку результат діяльності. Причому цей результат обов’язково орієнтований на інтереси самих учасників роботи. «Вирощування винограду в центральній частині України на прикладі села Злинки Маловисківського району кіровоградської області» (мал.1);
  • дослідні мають чітко позначену дослідницьку задачу, добре продуману структуру,  експериментальні методи та методи обробки результатів. «Склад меду та його ідентифікація» (мал.2), «Синтетичні миючі засоби»(мал. 3), «Клей»;
  • інформаційні направлені на збір інформації про якийсь об’єкт, ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів. «Ворога треба знати в обличчя» (мал. 4);
  • творчі як правило, не мають детально проробленої структури, вона тільки намічається і далі розвивається відповідно логіці та інтересам учасників проекту. «Чай. Напій тисячоліть».Ari1 Ari2 Ari3 Ari4

Певну роль у моїй роботі приділяю також інтерактивним технологіям суть яких полягає у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Це співнавчання, у якому і вчитель і учні є суб’єктами. Залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів можна використовувати технології кооперативного навчання, колективно – групового навчання, ситуативного моделювання та опрацювання дискусійних питань.

Роботу в групах я використовую при виконанні практичних робіт та лабораторних дослідів, підсумкових уроках, повторенні .Ari5

Під час перевірки домашніх завдань використовую метод незакінчених речень. Майже до кожного параграфа підручників для 7,8,9, класів з хімії (мал. 5) та біології для 9, 8 класів маю декілька збірників таких диктантів. Це дає можливість швидко перевірити знання теоретичного матеріалу, та стимулює учнів до виконання домашнього завдання, зокрема, до уважного читання тексту підручника.

«Людина надає кібернетичним

 машинам здатності творити і

створює цим собі могутнього помічника.»  

 Норберт Вінер

Раніше інформацію з будь – якої теми дитина могла отримати з різних джерел: підручник, довідкова література чи лекція вчителя. Але сьогодні вчитель повинен застосовувати в навчальному процесі нові методи подачі інформації. Адже мозок сучасної дитини налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, тому він набагато легше сприйме на уроці інформацію, запропоновану за допомогою медіа засобів.  Реалізація єдиного підходу використання ІКТ дає можливість: створення слайдів з даного навчального матеріалу, використовуючи редактор презентацій та демонстрація презентації на уроках ;  самостійної розробки тестів або використання готових програм – оболонок, проведення комп’ютерного тестування; застосування навчальних програмних засобів; пошук інформації в Інтернеті в процесі підготовки до уроків та позакласних заходів. Використання комп’ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання індивідуальним, диференційованим, збільшити обсяг виконаних завдань та інтенсифікувати самостійну роботу.

Для використання на уроках виготовляю таблиці, роздатковий матеріал. Такі таблиці (мал.6) є в кабінеті на кожному столі і учні мають змогу швидко згадати необхідний  на уроці матеріал та використати його на різних етапах. Використовую на уроках і презентації, відео фрагменти, моделі, анімації.

Одним з видів комп’ютерних матеріалів є і тестування.  На уроках користуюся готовою тестовою оболонкою Test Editor  http://aristenkolp.blogspot.com/p/blog-page_3564.html   та тести з педагогічних прогамних засобів. Поки учні працюють вчитель за кольором інформаційного вікна може визначити рівень навчальних досягнень (мал. 7,8). Запитання і відповіді кожного разу змінюють своє місце, а тому наступний учень не може скористатися підказками попереднього.Ari6 Ari7 Ari8

Сучасні медіа – посібники створені на допомогу вчителеві у проведенні уроків. На мій погляд, ці посібники вирішують частину шкільних проблем, пов’язаних із матеріальним забезпеченням хімічного кабінету та дають змогу показати досліди в динаміці, повторити демонстрації, повторно звернутися до навчального матеріалу.  Навчальний матеріал педагогічних програмних засобів сприяє: активізації пізнавальної діяльності учнів; розвитку їх самостійності в опануванні знань; формуванню інформаційної та інших базових компетентностей особистості; формуванню навичок розв’язування задач практичного та дослідницького характерів; забезпеченню диференційованого підходу.

… Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра – це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень, понять… В.О. Сухомлинський

Важливим засобом ефективної навчальної діяльності є також дидактична гра. Завдяки їй розвиваються всі сторони психіки дитини, закладається фундамент для її шкільного навчання; встановлено, що ігрова техніка − перенесення значень з одного предмета на інший, скороченість і узагальненість ігрових дій є умовою проникнення дитини в сферу соціальних відносин; обґрунтовано, що виділення у грі реальних відносин дітей один з одним є практикою їх колективних дій; вияснено функції гри у психічному розвитку дітей шкільного віку.

Гра – це природна активність дитини. Тому її розвиток відбувається спонтанно, у відповідності з інтелектуальним дозріванням. Використання мультимедійних інтерактивних вправ  на уроках також стимулює учнів до більш уважного вивчення матеріалу та пошуку додаткової інформації.

Мультимедійні технології допомагають вчителеві коригувати навчальний процес, враховуючи інтереси і можливості окремих учнів, допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання.

Викладання предметів природничого циклу з використанням мультимедійних технологій дає можливість перейти від пасивної подачі матеріалу до активного способу реалізації освітньої діяльності, в якому учень стає не тільки центральним об'єктом процесу, а й активним його учасником.

В цьому випадку мультимедійні технології не повинні ставати центром процесу навчання, а нести допоміжний, пізнавальний характер, а також бути допоміжним засобом активізації уваги. Таким чином, активізується сам освітній процес за рахунок збільшення наочності пропонованого матеріалу, відбувається більш плідна інтерактивна взаємодія.

Мультимедійні технології застосовуються: при подачі нового матеріалу (мультимедійні технології дозволяють ілюструвати новий матеріал різноманітними наочними і більш пізнавальними засобами);  при закріпленні матеріалу (при використанні електронної презентації в Power Point діти бачать пройдений матеріал в цілісній структурній формі); як засіб емоційного розвантаження (все заняття не можливо базувати на матеріалі підготовленому за допомогою мультимедійних технологій. В цьому випадку вони виступають як додатковий інструмент, що знімає втому і напруження через зміну виду діяльності.); при перевірці знань.

Робота з ресурсом LearningApps.org. дуже допомогає у вирішенні багатьох питань активізації, перевірки знань. http://aristenkolp.blogspot.com/p/blog-page_18.html  Використовувати  інформаційно – комунікативні технології можна і в позаурочній діяльності. Наприклад, ігри: «Хімічний тир», «Хімічний лабіринт», «Поле чудес».

Список використаних джерел

1. Інформаційні технології на уроках біології. Старцева Надія Олексіївна, с.н.с.  Інституту електронних програмно-методичних засобів навчання РАВ.

2.  Прищепа С.Г. Інтерактивні технології на уроках хімії // Використання гри для розвитку пізнавальної активності учнів на уроках хімії. – Х. : Вид. Група „Основа”, 2006. 

3.  Дьяконова Л.І. Використання комп’ютерних технологій на уроках хімії. // Хімія, № 24. – Х. : Вид група „Основа”, 2007 

4.  Выготский Л.С. Игра и ее роль в психологии развития ребенка // Вопросы психологии. – 1966.-№6. -С.64-76.

 

 

 

Comments

  1. Дуже цікавих матеріал! Теми проектів тісно повя'язані з практичним життям, а використання диктантів та комп'ютерних тестів значно підвищиє ефективність роботи вчителя на етапах переірки знань та закріплення матеріалу.

  2. Любов Павлівна! Вдячна вам за змістовний , цікавий матеріал.І хоча я вчитель початкових класів, але в своїй роботі я використовую ваш матеріал ( проети).А використання комп'ютерних тестів допомагає при перевірці знань учнів та закріпленні матеріалу( уроки природознавства).

  3.     Сучасний урок хімії не можна собі уявити без інноваційних технологій навчання. Використання педагогічних програмових засобів дає можливість провести хімічний дослід за відсутності реактивів, обладнання чи посуду. Без сумніву, інновації мають переваги!                                                                                                                            В своїй роботі Любов Павлівна широко використовує ІКТ та ділиться досвідом з колегами. Вдячна Вам за співпрацю!!!

  4. Дякую Вам за те, що працюєте у ногу з часом, використовуєте у роботі новітні технології навчання, маєте результативність роботи. Проектна діяльність – це цікава форма залучення до дослідницької роботи учнів.

Залишити відповідь