ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Василь  Моргаленко

В статті  розглянуто необхідність використання інтерактивних технологій, а саме мультимедійних презентацій на уроках трудового навчання для формування та розвитку ключових компетентностей.

 

За В. Сухомлинським, кожна дитина неповторна й талановита по-своєму, необхідно лише створити належні умови для її реалізації [2, с.85].

Основним елементом освітнього процесу був і залишається урок, але в системі формування продуктивного культурно-освітнього середовища учнів на засадах компетентнісного підходу істотно змінюється його функція, форма організації [1, с.67]. Метою й результатом такого процесу є розвиток загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових, або надпредметних, компетенцій.

Вивчення та аналіз наукових, методичних джерел і шкільної практики дозволив виокремити суперечність між об’єктивною необхідністю розвитку ключових компетентностей вчителів та учнів та недостатнім рівнем їх сформованості в значної частини педагогів та вихованців. Подолати ці суперечності можливо лише за умови застосування інноваційних педагогічних технологій.

Саме інтерактивні форми організації пізнавальної діяльності створюють комфортні умови навчання та дозволяють забезпечити кожному учневі якісні продуктивні дії з вдосконалення знань, умінь, навичок, способів діяльності.

Такий підхід до навчання є найкращим засобом реалізації компетентнісного підходу в освіті, формування та розвитку ціннісно-смислової, загальнокультурної, інформаційної, соціально-трудової, комунікативної навчально-пізнавальної компетенції, компетенції особистісного самовдосконалення, формування та розвитку ключових компетенцій на уроках трудового навчання.

Розробку елементів інтерактивного навчання можна знайти в працях В. Сухомлинського, творчості вчителів-новаторів 70-80-х pp. (В. Шаталова, Є. Ільїна, С. Лисенкової, Ш. Амонашвілі та ін.).

Дослідження, проведені провідними педагогічними інституціями, показують, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття.

Особлива цінність інтерактивного навчання в тому, що учні навчаються ефективній роботі в колективі.

Під час інтерактивного навчання учень стає не об'єктом, а суб'єктом навчання, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку. Одним із елементів інтерактивного навчання є використання інформаційно-комунікаційних технологій.

В умовах реформування освіти й активного впровадження інформаційних технологій у навчальний процес учителю слід опанувати інформаційно-комунікаційні технології й активно використовувати їх у системі підготовки до уроків, позакласних заходів, самоосвіти тощо.

Сьогодні складно уявити урок без використання комп’ютера. Дедалі частіше вчителі проводять уроки із презентаціями, відеофрагментами, фотографіями, музичним супроводом тощо.

Реалії впровадження комп’ютерних технологій і мережі Інтернет у навчальний процес почали досліджувати ще десятиліття тому провідні науковці та вчителі-новатори. Серед них виділимо В. Борисова, Р. Гуревича, В. Кондратюка, Р. Лещука та інших.

Системне застосування сучасних технологій в освіті сприяє інтенсифікації навчання та робить його для учня більш цікавим, зрозумілим, наочним.

Мультимедійні технології збагачують навчальний процес і сприяють його ефективності, залучаючи до емоційного сприйняття навчальної інформації слух і зір учня.

Сучасні мультимедійні засоби значно полегшують процес навчання через реалізацію методу наочності, який є одним із фундаментальних методів дидактики. Ще Коменський Я.А. вважав наочність «золотим правилом дидактики» [3, с.8].

На уроках трудового навчання мультимедійні презентації можуть застосовувати для:

  • пояснення вступної теми у варіативних модулях (зразки виробів, історичні відомості про технологію тощо);
  • пояснення теоретичного матеріалу комбінованого уроку, закріплення набутих знань (пояснення запропонованих зображень, установлення зв'язків тощо);
  • пояснення технологічної послідовності виготовлення виробу або застосування певної технології тощо.

Саме тому кожне заняття доцільно супроводжувати презентацією на задану тему. Для перегляду презентацій можливе використання блогів, сайтів на яких зберігають архів мультимедія. Наприклад, http://trudovetehnichnenavchanya.blogspot.com/. За необхідністю матеріали постійно поновлюються.

Така можливість створює стійкий пізнавальний інтерес учнів до предмету і формує навички самостійного опанування матеріалу.

Бібліографія:

1.    Пометун О.І. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти // Рідна школа. – 2005. – №1. – С. 65-69

2.    Сухомлинський В.О. Людина неповторна/ Сухомлинський В.О.  Вибрані твори в 5-и томах /Василь Олександрович Сухомлинський. – Т.5. – К.: Рад. школа, 1977. – С.80-96.

3.    Лещук Р.М. Використання відеоматеріалів для єфективності вивчення теоретичного матеріалу // Трудове навчання в школі. – №11(35). – 2011. – С. 7-10

Залишити відповідь