ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

KondratyukФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Юлія Кондратюк

Стрімкі темпи інформатизації суспільства і розвитку Інтернет-технологій актуалізують проблему формування інформаційно-комунікаційної компетентності підростаючого покоління, яка сьогодні виступає одним з потужних чинників успішності навчальної, професійної, суспільної та інших видів діяльності молодої людини.

В сучасному інформаційному суспільстві дуже важливо, починаючи з шкільного віку, навчити учнів застосовувати ПК для оволодіння знаннями та їх практичної реалізації, вміти здобувати, критично осмислювати та використовувати інформацію, що передбачає оволодіння інформаційними технологіями. Нові інформаційні технології – це невід’ємна частина нашого життя.

Виникає потреба створення такої освітньої системи, орієнтованої на виклики інформаційного суспільства, що сформує систему цінностей і пріоритетів інформаційного суспільства для використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні особистості. Перед школою постає завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності.

Інформаційно-комунікаційна компетентність вчителя є сукупністю знань, навичок та вмінь, що формуються в процесі навчання  та самонавчання інформаційним технологіям, а також здатність до  виконання педагогічної діяльності за допомогою інформаційних технологій. У літературі інформаційно-комунікаційна компетентність  учителя представлена як система компетентностей:

  • Технологічної (усвідомлення комп’ютера як універсального автоматизованого робочого місця для будь-якої професії);
  • алгоритмічної  (усвідомлення комп’ютера як універсального виконавця

алгоритмів і універсального засобу конструювання алгоритмів);

  • модельної (усвідомлення комп’ютера як універсального засобу  інформаційного моделювання);
  • дослідницької (усвідомлення комп’ютера як універсального технічного засобу автоматизації навчальних досліджень);
  • методологічної (усвідомлення комп’ютера як основи інтелектуального

технологічного середовища). 

Показниками інформаційної компетентності вчителя є

− наявність загальних уявлень у сфері розвитку та використання ІКТ;

− наявність уявлень про електронні освітні ресурси;

− налаштування інтерфейсу та встановлення відповідного програмного забезпечення;

− уміння створювати мультимедійні засоби навчання в середовищі програми PowerPoint;

− застосування можливостей пакету Microsoft Office для розробки дидактичних матеріалів з предметної області та робочих документів;

− уміння обробляти графічні зображення;

− володіння базовими Internet-сервісами, технологіями та основами технології побудови web-сайтів.

 Біологія є одним з тих навчальних предметів, що дає багатий матеріал для відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів роботи з інформацією. Викладання біології пов’язане з використанням великого обсягу різноманітної інформації, що робить застосування комп’ютерної техніки особливо ефективним, оскільки дозволяє дуже швидко опрацювати цю інформацію і представити її у вигляді малюнків, фотознімків, таблиць, схем, діаграм, презентацій, тощо.

Чим більше учні читають пізнавально-наукової інформації, тим більший їх словниковий запас, тим швидше вони міркують та активніше засвоюють навчальний матеріал, проявляючи зацікавленість до всього, над чим вони працюють, а відповідно мають кращий рівень навчальних досягнень

Використання ІКТ є важливим засобом унаочнення навчального процесу, підвищення зацікавленості учнів навчанням, розвитку творчих здібностей та пізнавальної активної самостійності, розвитку алгоритмічного мислення, формування інформаційної культури, здатність до аналітики. Інформаційно-комунікаційна компетентність є однією з ключових компетентностей сучасної освіченої особистості.

Використання інформаційно-комунікаційні технології у процесі організації навчання школярів біології дозволяє:
• активізувати когнітивно-креативну активну діяльність учнів;   
• індивідуалізувати процес навчання; 
• здійснювати моніторингові відстеження результативності навчання; 
• створити комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання та організувати самоконтроль;
• використовувати інформаційну базу глобальної мережі Інтернет та локальну шкільну мережу; 
• реалізувати входження учня у реальний світ дорослих, у виробничу діяльність людини сучасного інформаційного цифрового суспільства в процесі роботи учня й учителя з використанням комп'ютерних технологій.

ІКТ-компетентність – властивість педагога, який компетентно, тобто цілеспрямовано і самостійно, із знанням вимог до професійної діяльності в умовах інформатизації освітнього простору і своїх можливостей та обмежень здатен застосовувати ІКТ у процесі навчання, виховання, методичної і дослідницької діяльності та власної неперервної професійної педагогічної діяльності, і на основі аналізу педагогічних ситуацій може бачити і формулювати педагогічні завдання та знаходити оптимальні способи їх розв’язання із максимальним використанням можливостей ІКТ.

Педагоги нового покоління повинні вміти кваліфіковано обирати та застосовувати саме ті технології, які повною мірою сприятимуть досягненню мети, а саме гармонійному розвитку учнів із урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.

Список використаних джерел

1.ЗАКОН УКРАЇНИ Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2007, № 12. – С. 102.

2. Антипова О., Паламарчук В. У пошуках нестандартного уроку // Рад. школа. – 1991. – № 1. –С. 65-69.

3. Селевко Г. К. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. М.: Народна освіта, 1998. 256 с.

4.Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках: Качинська Г. В. 2012 рік, labtv. at. ua/load/0-0-0-77-20.

5. Пометун О.І. Теорія і практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн /О.І.Пометун// Компетентнісний підхід в сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи.

К.:К.І.С., 2004.

 

 

Comments

  1. Ваша стаття дуже актуальна, використання ІКТ прискорить передачу знань і досвіду, а також підвищить якість навчання і освіти.

Залишити відповідь