ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

RomanovskayaЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

Наталія Романовська

У статті подано загальне уявлення про електронні засоби навчання, розподіл таких засобів за групами і видами, частково презентовано досвід педагогів області, котрі доволі широко застосовують електронні засоби у навчальному процесі, подано посилання на Інтернет-матеріали педагогів, з якими можуть ознайомитися вчителі області з метою використання у власній педагогічній діяльності та створення матеріалів із власного досвіду роботи.

Ключові слова: електронні засоби навчання, тесторіум, інтерактивні вправи, веб-квести.

Сучасний поступ освіти характеризується застосуванням новітніх освітніх технологій. Серед значної кількості технологій виокремимо електронні – це програми або файли спеціального призначення, використання яких спрямоване на більш детальне викладання навчального матеріалу з метою ґрунтовного та глибшого його засвоєння. Сучасному вчителю, як зазначає С. Буртовий, «для того, щоб ефективно використовувати такі електронні ресурси, недостатньо просто володіти інформаційно-комунікаційними технологіями, а необхідно також вміти застосовувати нові педагогічні технології, сучасні методи та організаційні форми навчання» [1, с. 4].

Питання застосування електронних засобів навчання, класифікації за типами були предметом розгляду таких науковців, як: І. Богданової, О. Башмакової, О. Спіріної, Д. Чернилевського, М. Жалдака, О. Хуторського та інших. Зазначимо, що питанню застосування електронних засобів навчання в освітній процес присвячені дослідження таких науковців, як А. Єршов, В. Монахов, І. Роберт.

У різних наукових джерелах знаходимо різні визначення електронних засобів навчання, проте С. Буртовий подає таке визначення: «Електронні засоби навчання – це навчальні об’єкти, побудовані за допомогою ком’ютерних, телекомунікаційних, або Інтернет-комунікаційних технологій для використання в освітньому процесі» [1, с. 9]. Г. Скрипка зазначає, що, «електронні засоби навчального призначення – засоби навчання, що зберігаються на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюються на електронному обладнанні» [4, с. 51].

До електронних засобів навчання відносять віртуальні, інтерактивні, мультимедійні та інші. Це можуть бути різноманітні електронні таблиці, презентації, тесторіуми (система зі створення тестових завдань для викладачів, учителів, студентів), відео-фільми, створення бази даних тощо.

З метою використання електронних засобів навчання в загальноосвітніх закладах України варто виокремити основні ознаки зазначених засобів:

 • «електронні начальні засоби, які призначені для подальшого розширення сучасної методики навчання та створені для підтримання умов упровадження комп’ютеризації навчального процесу;
 • електронні засоби навчання як система інформаційного навчання, що застосовується як інструмент поєднання комп’ютерного забезпечення, інформаційного оснащення та мультимедійних засобів» [2].

Електронні засоби навчання широко застосовують учителі у навчальному процесі з різних дисциплін, проте тільки літературу розглядаємо як «мистецьке явище» (за Г. Ґеґелем), що покликана формувати вдумливого читача, здатного бачити неординарно світ, його різнобічні грані, сприяти вихованню кращих загальнолюдських якостей, духовності, моральності. Читач повинен не накопичувати знання, а відкривати щось нове, своєрідне, неповторне, вміти орієнтуватися в сучасному літературному просторі. Цьому і допоможуть електронні засоби навчання, що підвищують ефективність уроку літератури, сприяють залученню всіх учасників навчального процесу в активну пошуково-дослідницьку діяльність, самовираженню, самореалізації, самоствердженню, формують критичне й асоціативне мислення, уяву, вміння аналізувати, наводити приклади, обстоювати власні думки, спонукають до роздумів, творчості, логічних й аргументованих висловлювань.

Питання використання електронних засобів навчання є актуальним у колі педагогічної думки. Педагоги області доволі широко використовують такі засоби у власній педагогічній діяльності, під час обласних «круглих столів», семінарів, конференцій, методичних оглядів з обміну досвідом роботи.

Так, методист районного методичного кабінету відділу освіти Маловисківської районної держадміністрації Кіровоградської області Наталія Романич надає перевагу створенню презентацій, застосовуючи сучасний інноваційний прийом «Перевернене» навчання», займається питаннями електронної лінгводидактики: http://mouum.blogspot.com/2015/03/blog-post_31.html . Серед електронних засобів навчання дослідники виокремлюють різні групи, зокрема на це вказує А. Хуторськой. Однією з таких груп є освітні веб-квести. Веб-квест, як зазначає С. Маївка «є одним з популярних і сучасних видів освітніх Інтернет-технологій» [3, с. 4]. Саме такі технології навчання застосовує під час своїх уроків Hаталія Бугайова, учитель української мови і літератури Новопразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Олександрійської районної ради Кіровоградської області: http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog5/title-284 .

Різні інтерактивні вправи під час уроків використовує Людмила Бойко, учитель української мови і літератури комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 6 – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «„Натхнення”» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області: http://ludmila-boyko.blogspot.com/p/2.html :

http://learningapps.org/view1263860

http://learningapps.org/view1267911

http://learningapps.org/view1267874

http://learningapps.org/view1267950

http://learningapps.org/view1280326

http://learningapps.org/view1280364

Цікавими є матеріали Наталії Кунашенко, учителя української мови та літератури навчально-виховного комплексу «Бобринецька гімназія – ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 Кіровоградської обласної держадміністрації http://natakun75.blogspot.com/ , зокрема такі рубрики, як: «Презентації до уроків української мови»: http://natakun75.blogspot.com/p/blog-page_11.html , «Презентації до уроків української літератури»: http://natakun75.blogspot.com/p/blog-page_28.html , «Шкільний кінозал»:

http://natakun75.blogspot.com/p/blog-page_61.html , «Інтерактивні вправи»: http://natakun75.blogspot.com/p/blog-page_38.html , «Буктрейлер? Буктрейлер… Буктрейлер!!!: http://natakun75.blogspot.com/p/blog-page_40.html та інші.

Отже, застосування електронних засобів навчання сприяє перетворенню процесу навчання із звичайного у захоплюючий цікавий процес. На переконання Г. Скрипки, завдяки їм «можна досягти високих результатів». Вони «сприяють зміцненню набутих знань та виробленню вміння практично їх застосовувати в житті» [4, с. 54]. Електронні засоби навчання є потужним інструментом у діяльності вчителя-словесника, оскільки допомагають глибше проникнути в епоху автора, його твір, сприяють формуванню компетентного читача.

Електронні засоби навчання допоможуть учителям реалізувати такі завдання:

 • урізноманітнити форми подання інформації;
 • урізноманітнити види навчальних завдань;
 • допомогти учням «зануритися» у художній простір твору;
 • забезпечити зворотний зв’язок, який може бути реалізований завдяки діалогічній взаємодії учень – учитель;
 • розширити можливості самостійної діяльності;
 • забезпечити індивідуалізацію навчального процесу;
 • використовувати ігрові прийомі навчання;
 • застосувати різні види навчальної діяльності предметно-змістовного, предметно-операційного та рефлексивного спрямування;
 • урізноманітнити етапи уроку, зокрема етапи мотивації навчальної діяльності, узагальнення навчального матеріалу, підсумки уроку.

Список використаних джерел

1.  Буртовий С. В. Електронні засоби навчання – від теорії до практиики. Методичний посібник. – Кіровоград : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2014. – 48 с.

2.  Вакалюк Т. А., Петровська Т. Л. Електронні засоби навчання з фізики, їх види та призначення [Електронний ресурс] / Т. А. Вакалюк, Т. Л. Петровська. – Режим доступу: http://informatika.udpu.org.ua/?page_id=1328 .

3.  Маївка С. В. Web-квест як засіб розвитку інформаційної культури та ІКТ-компетентностей на уроках інформатики. Методичний посібник для вчителів інформатики. – Полонне, 2013. – 52 с.

4.  Скрипка Г. В. Використання електронних засобів навчального та загального призначення в Кіровоградській області / Г. В. Скрипка // Науково-методичний посібник. Технологія фахової майстерності: ІКТ- компетентність в освітніх процесах: Матеріали обласної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті О. Хмури / Наук. ред. Т. Гришина. – Кіровоград : Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2007. – 116 с. – С. 50-54.

 

Comments

 1. Дякую за цікаву комплексну інформацію, що є необхідною для орінтування сучасного вчителя в освітньому просторі. 

 2. Наталіє Іллівно, дякую за матеріал. Пройшлася за посиланнями. Справді, цікавий матеріал. Побачила не лише сучасні електронні засоби навчання, а й сучасних педагогів, які вільно орієнтуються в новітньому освітньому просторі. Відкрила для себе багато нового. Успіхів, натхнення, творчого вогника!

 3. Дякую за систематизацію досвіду вчителів нашої області.. Цікаво.. Корисні посилання надихають на творчість у роботі… Актуальні и доречні матеріали… Успіхів, цікавих методичних знахідок, педагогічних відкриттів!! 

 4. Дякую за інформацію.В своїй роботі мало використовую електронні засоби,але наразі опановую їх.Тож ваша стаття для меня дуже актуальна.

 5. Дякую Вам за статтю та за добірку корисних інтернет-посилань,переглянула майже всі і знайшла багато нового і цікавого матеріалу.

 6. Дякую за цікаву інформацію, вона дуже потрібна у роботі сучасного вчителя. особлива подяка за практичну цілеспрямованість.

 7. Дякую за інформацію, дійсно використання електронних засобів навчання у діяльності сучасного педагога є актуальною темою. Матеріал дуже цікавий і повчальний.

 8. Стаття є дуже корисною для вивчення, оскільки впровадження сучасних інформаційних технологій  стає однією з актуальних проблем методики викладання предмета.Це й широка індивідуалізація процесу навчання,й використання основних і допоміжних навчальних впливів, а також розширення поля самостійності.Дякую!

Залишити відповідь