ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Bogenko ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Боженко Юлія

Інтенсивний розвиток інформаційно- комунікаційних технологій веде за собою значні зміни в інформаційному суспільстві, що знаходить своє відображення і в сфері освіти. Кожен висококваліфікований вчитель повинен вміти не тільки використовувати ІКТ на уроках, а й правильно вибирати і застосовувати саме ті технології, які відповідають змісту та меті вивчення конкретної дисципліни та індивідуальним особливостям учнів. На сьогоднішній день досить великої популярності набуває використання методу проектів.

 

Засоби ІКТ дозволяють учням ефективно збирати дані, аналізувати їх і представляти в чіткому вигляді з візуальним супроводом. Важливо навчити учнів використовувати традиційні джерела інформації (енциклопедії, довідники, словники і т. і.). За цих обставин не менш важливим є сформувати навички роботи з електронними енциклопедіями і бібліотеками, базами даних [1, с.1].

Метод проектування сприяє формуванню самостійної, творчої особистості є одним з інноваційних методів навчання. Характерною ознакою методу проектів є органічна і повна узгодженість шкільного навчання з навколишнім життям, різноманітними інтересами дитини. Метод проектів є методом пошуку. Він спрямований на розвиток наукового мислення [2, с.6].

Сучасна педагогіка розрізняє такі типи проектів [3, с. 9]:

1. Дослідницькі: в основі проекту знаходиться дослідження певних соціально-економічних я виш та процесів.

2. Творчі: спільне створення художніх творів, видовищних заходів тощо.

3. Ігрові (імітаційні): в яких учасники проекту виконують визначені ролі.

4. Інформаційні: збір та аналіз інформації про певний об'єкт.

5. Практичні: безпосереднє впровадження у практику. 

Головні умови організації роботи над проектом:

1.Професіоналізм учителя, знання ним особливостей проектної методики, усвідомлення широких можливостей розвитку учнів у процесі проектної діяльності.

2.Навчання учнів та оволодіння ними технологією проектної діяльності (уміння визначати мету, завдання, бачити предмет дослідження, планувати власну діяльність і діяльність своїх товаришів).

3.Прагнення учнів брати участь у роботі над проектом; певний рівень володіння знаннями з біології та загальнонавчальними, інтелектуальними вміннями.

4.Започаткувавщи спільну роботу варто доводити її до кінця, поетапно узгоджуючи проміжні результати дослідження з учителем.

5.Наявність інформації про хід реалізації проекту.

Основні структурні елементи виконання проекту [4, с. 13]:

1.Визначення мети проекту й постановка проблеми;

2.Складання плану виконання проекту (терміни, коло учасників, форми презентації);

3.    План реалізації.

Вимоги [5, с. 25]

 1. Проект розробляється за ініціативою учнів, але тема може бути запропонована вчителем. Тема для всього класу повина бути одна, але шляхи її розв'язання у кожній групі будуть різні.

 2. Проект варто зробити значущим для найближчого й опосередкованого оточення учнів.

 3. Робота над проектом має дослідницький характер. Проект має бути педагогічно значущим, тобто в процесі цого здійснення учні одержують нові знання, будують нові стосунки, набувають загальнонавчальних умінь

 4. Проект заздалегідь спланований, сконструйований спільними зусиллями мною та учнями. У той же час передбачає, в разі потреби, коригування і зміни.

 5. Проект рекламується у рамках класу, паралелі, школи з метою підвищення мотивації участі в його реалізації, усвідомлення його суспільної значущості.

 6. Проект реадістичний, має визначену практичну значащість, зорінтований на можливості учнів. Допускається широке розмаїття тем.

Слід зауважити, що у процесі роботи над проектом важливим є створення атмосфери позитивної взаємозалежності у колективі [6, с. 6]. Позитивна взаємозалежність пов'язує учнів один з одним, оскільки жоден з них не може самостійно, без допомоги інших членів групи успішно виконати завдання. Коли учні чітко усвідомлюють свою позитивну залежність один від одного, то переконуються, що внесок і зусилля кожного з них необхідні для успіху загальної справи.

Аналіз педагогічного досвіду свідчить, що вчитель може створити позитивну взаємозалежність учнів у групі за умови, коли: члени групи об'єднані навколо однієї спільної позитивної мети-конкретної мотивації для дії; учні в процесі роботи обмінюються ресурсами (матеріалами), кожен з них відповідає за виконання своєї частини завдання; у процесі дослідження вчитель визначає для учнів взаємодоповнюючі, взаємопов'язані ролі.

При організації роботи над проектом слід звернути увагу на ряд проблемних аспектів які часто мають місце під час діяльності [7]. Серед них:

 • нерівномірне навантаження на учасників проекту на різних його етапах реалізації;

 • складнощі при оцінювання внеску кожного учасника проекту;

 • наявність ризику невдалого завершення учнями роботи над проектом;

 • збільшення емоційного навантаження як на учнів, так і на вчителя;

 • неможливість залучити до роботи над проектом усіх учнів класу, гуртка, клубу тощо.

 

Бібліографія

 1. http://lib.iitta.gov.ua/4529/1/

 2. Лихадієвська О., Куцелепа С., Боровик Н. Суть методу проектів. //Біологія.  – 2014. – №11 (743). – С. 6-8.

 3. Лазаренко О., Коваленко І. Класифікація проектів. //Біологія. . – 2014. – №11 (743). – С. 9-10.

 4. Василега Л. Суд над жабою (ігровий міжпредметний проект). //Біологія.  – 2014. – №11 (743). – С. 13-29.

 5. Данчук А. Методичні рекомендації щодо написання науково-дослідних учнівських робіт //Біологія.  – 2014. – №3 (735). – С. 22-32.

 6. Павлова Н., Шкрябинець І. Літні завдання як приклад використання практико-орієнтованих проектів при викладанні біології  //Біологія.  – 2014. – №12 (744). – С. 6-8.

 7. http://lib.iitta.gov.ua

 

Comments

 1. Дійсно, метод проектів сприяє формуванню самостійної, творчої особистості. На своїх уроках теж використовую цей метод. Учні охоче створюють проекти.

Залишити відповідь