ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

VoronaЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Ворона Юлія

 

Дана стаття містить теоретичний матеріал про доцільність використання  електронних освітніх ресурсів, які дають можливість активізувати творчий потенціал учнів у процесі вивчення української мови і літератури. Визначено особливості розробки критеріїв та структурні елементи ЕОР.

 

Сучасна школа вимагає кваліфікованого вчителя, потребує від спеціаліста розумітися на Інтернет- технологіях, уміло використовувати їх під час уроків та позакласних занять. Актуальним на даному етапі є використання електронних освітніх ресурсів. Це підвищує рівень знань учнів, розширює траєкторію навчання. Баретт Крейг, президент та виконавчий директор корпорації Intel, підкреслює, що всі освітні технології нічого не варті, якщо вчителі не знають, як ними ефективно керуватися. Дива в освіті творять не комп’ютери, а вчителі. 

 Під ЕОР (електронні освітні ресурси) розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені в комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами.

ЕОР не доповнення до уроку, а складова частина навчально-виховного процесу, має навчально-методичне призначення та використовується для забезпечення навчальної діяльності учнів і вважається одним із головних елементів інформаційно-освітнього середовища.

Структура електронних освітніх ресурсів забезпечує можливість ефективного  досягнення навчально – виховної мети, і, в залежності від функціонального призначення, включає такі елементи: змістову частину, програмну частину, методичні рекомендації для вчителя, методичні рекомендації для учня.

  ЕОР набувають педагогічної цінності лише в тому випадку, якщо її легко вписати в навчальний процес, і вони покращують рівень знань, умінь і навичок. Змістова частина включає зміст, теоретичну і практичну частину ( малюнки, схеми, фото, відеофрагменти, словники термінів, тести). Використовую тести різних типів: для поточного, тематичного, підсумкового контролю.

Програмна частина містить тексти, завдання в текстовій формі, дозволяє конструювати урок за обраним планом відповідно до рівня навчальних досягнень учнів. Така  діяльність створює умови для розвитку творчого потенціалу педагога.  Корисними для вчителя – словесника є такі електронні ресурси:   

навчально-методичні ЕОР (навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін, розроблені відповідно до навчальних планів);

методичні ЕОР (методичні вказівки, методичні посібники, методичні рекомендації для вивчення окремого курсу та керівництва з виконання проектних робіт, тематичні плани);

навчальні ЕОР (електронні підручники та навчальні посібники);

допоміжні ЕОР (збірники документів і матеріалів, довідники, покажчики наукової та навчальної літератури, наукові публікації педагогів, матеріали конференцій, електронні довідники, словники, енциклопедії);

контролюючі ЕОР (тестуючі програми, банки контрольних питань і завдань з навчальних дисциплін та інші ЕОР, що забезпечують контроль якості знань).

Застосування таких освітніх ресурсів на уроках української мови і літератури передбачає інтенсифікацію навчання, поглиблення знань, розвиток креативного мислення, формування вмінь адаптуватися до будь-якої ситуації спілкування.

Отже, пріоритетним напрямом сучасної мовної освіти є створення електронних програм, посібників,інших джерел, які урізноманітнять процес навчання, зацікавлять і активізують школярів.

 

 

 

                                    Список використаних джерел

 1. Биков.В.Ю. Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення/ В.Ю.Биков, В.В. Лапінський // Комп’ютер у школі та сім’ї  № 2 (98), 2012.
 1. Вембер В.П. Інформатизація освіти та проблеми впровадження педагогічних програмних засобів у навчальний процес / В.П.Вембер // Інформаційні технології і засоби навчання [ Електронний ресурс]. -2007.-№2, 3.
 1. Гурін Р.С. Підготовка майбутнього вчителя гуманітарного профілю до застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітньої школи [текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00. 04 / Р.С. Гурін. – Одеса, 2004.
 1.  Матіюк І.О. Інноваційні моделі навчального процесу в сучасній школі [текст]: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / І.О. Матіюк. –К., 1999.

Comments

 1. Дякую за статтю. Повністю з вами згодна, що електронні ресурси сприяють новому підходу до викладання предмета, розширюють освітній  простір, активізують роботу школярів як на уроці, так і в позаурочний час. 

 2. Погоджуюсь, що завдяки електроним ресурсам учні краще сприймаютьі засвоюють навчальний матеріал! І ми повинні  крокувати разом з ними в одному ритмі, не відстаючи від наших учнів.

  Бажаю натхнення і творчих злетів!!!!

   

 3. Погоджуюсь, що завдяки електронним ресурсам учні краще сприймаютьі засвоюють навчальний матеріал! І ми повинні  крокувати разом з ними в одному ритмі, не відстаючи від наших учнів.

  Бажаю натхнення і творчих злетів!!!!

   

Залишити відповідь