ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

PetcunДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

Пецун Альона 

В статті розглядаються означення електронних ресурсів, електронних освітніх ресурсів та завдання, які можна вирішити з їх допомогою. Наведено найбільш ефективні інструментальні середовища, які допоможуть в диференціації та індивідуалізації навчально-виховного процесу.

У наш час вчитель повинен не тільки навчити школяра вчитися, але і виховати особистість, орієнтовану на саморозвиток. Успішно вчитися і вчити в сучасній школі допомагають електронні освітні ресурси.

Електронні ресурси – це електронні дані (у вигляді символів, графічних, звукових, відео даних, або їх комбінацій), які можуть бути розміщені на будь-якому електронному носії, а також опубліковані в локальній чи глобальній мережі. ОЕР відрізняються від інших ресурсів тим, що вони безпосередньо стосуються освіти, навчального процесу, окремої предметної галузі.

Електронні освітні ресурси (ЕОР)  – це інформаційні ресурси, що можуть бути представлені у вигляді текстових, графічних, звукових, відео даних або їх комбінацій, які відображають певну предметну галузь освіти та призначені для забезпечення процесу навчання особистості, формування її знань, умінь та навичок.[1]

Електронні освітні ресурси дозволяють вирішити завдання:

 • індивідуалізації та диференціації навчання;
 • стимулювання різноманітної творчої діяльності учнів;
 • виховання навичок самоконтролю, звички до рефлексії;
 • зміни ролі учня в навчальному процесі від пасивного спостерігача до активного дослідника.

Впровадження  ЕОР не тільки важливий шлях нейтралізації перевантаження учнів, це і важливий аспект використання ще не розкритих, але потенційних внутрішніх ресурсів особистості, які виявляють себе у співпраці. Всупереч народному прислів’ю «Можна привести коня до води, але не можна змусити його напитися», учитель повинен не тільки привести учня до джерела знань, а й організувати роботу так, щоб учень захотів сам узяти ці знання.

Процес організації навчання школярів з використанням ЕОР дозволяє:

 • зробити навчання цікавим, з одного боку, за рахунок новизни й незвичайності такої форми роботи для учнів, а з іншої, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп'ютерів (Активізація пізнавальної діяльності учнів);
 • ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більше зрозумілим і доступним для учнів (Візуалізація навчального матеріалу);
 • індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, за рахунок занурення й засвоєння навчального матеріалу в індивідуальному темпі, самостійно, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції й формує позитивні навчальні мотиви (Індивідуалізація процесу навчання );
 • здійснювати моніторингові відстеження якості засвоєння учнями навчального матеріалу з метою своєчасного коригування процесу вивчення певної теми (Здійснювати моніторингові відстеження процесу вивчення теми);
 • здійснювати самостійну учбово-дослідницьку діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій і т.д.), розвиваючи тим самим у школярів творчу активність (Розвиток творчої активності школярів).

Широке впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій навчання відкриває перспективи щодо гуманізації навчального процесу, диференціації навчання відповідно до запитів, нахилів та здібностей учнів, посилення спілкування учнів і вчителя та учнів між собою і збільшення обсягу самостійної навчальної діяльності, розкриття творчого потенціалу учнів і вчителів[2].

Однією з важливих функцій вчителя є ефективне керування процесом розвитку учнів. Щоб здійснювати таке керівництво, учитель повинен мати об’єктивну інформацію стосовно рівня навчальних досягнень учнів [3].

Тестові програми дозволяють швидко оцінювати результат роботи, точно визначити теми, в яких є пропуски в знаннях. На таких уроках кожен учень класу працює тільки індивідуально. Програмним забезпеченням служать тестові програми. Використання різних тестів і тестових завдань для контролю і оцінки освітніх результатів учнів набуває особливої актуальності у зв'язку з підготовкою випускників до Державної підсумкової атестації, ЗНО.

Програму створення тестів TestW та проведення тестування на уроках доцільно використовувати:

 • на початку вивчення теми, для самоконтролю: учні шукають у конспектах або підручнику правильні відповіді на тестові запитання;
 • для проведення самостійної роботи: у тестах запропоновано приклади та задачі, які учні розв’язують у зошитах і вибирають правильну відповідь;
 • у кінці вивчення теми для контролю теоретичних знань учнів (при цьому учень не має права підглядати у зошит, книжку чи інший посібник);
 • для самостійного створення сильними учнями тестів до уроків з контрольних тем у позаурочний час.

Беззаперечними засобами індивідуалізації та диференціації навчально -виховного процесу є інструментальні середовища: TestW, Line (для тестування), ADVANCEDgrapher,  Functor, Динамическая геометрия (для побудови графіків), Gauss, GaussWin, Gorner, InFunction, Krug, KvadYr (для розв’язування рівнянь та систем).

Бібліографія

 1. Поняття освітніх електронних ресурсів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 2.  
 3. Комп’ютер на уроці математики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://coolreferat.com/
 4. Хмель В. П. Упровадження інноваційних технологій у вивчення циклу математичних дисциплін  [ Електронний ресурс ] – Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2011_13_2/13.pdf

Залишити відповідь