Категорія: СЕКЦІЯ – 3

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання предметів освітньої галузі «Технології»

ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

MakadaПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Іван Макада

На сучасному етапі ключовим моментом в сфері організації дистанційної освіти стає стандартизація  організації як навчального процесу (доступність, відкритість, науковість, наповнюваність навчального курсу) так і оцінювання навчальних досягнень учнів на різних рівнях навчального процесу.

 Беручи до уваги цифровий світ ХХІ сторіччя, що активно розвивається, все частіше виникає питання про заміну паперових методів організації дистанційної освіти на методи з використанням новітніх інформаційних технологій у мережі Internet.

(більше…)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ “Я-ВЧИТЕЛЬ”

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ "Я-ВЧИТЕЛЬ"ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ "Я-ВЧИТЕЛЬ"

Сергій Буртовий

В тезах висвітлено питання щодо організації роботи регіональної віртуальної педагогічної спільноти вчителів Кіровоградської області "Я-Вчитель":

  • інформація про проект "Я-Вчитель";
  • мета та концепція спільноти«Я-Вчитель»;
  • функціональне призначення спільноти «Я-Вчитель»;
  • сучасні онлайнові інструменти ефективної спільної взаємодії.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ПІДХОДУ BYOD У ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ТЕХНОЛОГІЇ»

SkipkaВИКОРИСТАННЯ ПІДХОДУ BYOD У ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ТЕХНОЛОГІЇ»

Ганна Скрипка

В тезах представлений стислий аналіз сучасної тенденції BYOD для підтримки навчання предметів освітньої галузі «Технології».

(більше…)

РАЙОННЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ  У ВІРТУАЛЬНОМУ ФОРМАТІ

Romanich

РАЙОННЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ  У ВІРТУАЛЬНОМУ ФОРМАТІ

Наталія Романич

Висвітлено питання про організацію роботи районного методичного об’єднання в сучасних умовах. Окреслено структуру віртуальної спільноти педагогів окремого фаху.  Розглянуто індивідуальну творчу діяльність педагога через упровадження елементів дистанційної освіти.

 

(більше…)

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІКТ

ProshaІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІКТ.

Проша Антоніна 

В тезах розглядається можливість інтенсифікувати навчально-виховний процес на уроках трудового навчання в умовах браку часу та зважаючи на вимоги нормативних документів мінімізувати його витрати на викладення теоретичного матеріалу.

Трудове навчання – це предмет, зміст якого в новітніх умовах постійно змінюється, адже стрімкий розвиток техніки, різноманітного програмового забезпечення є однією з характерних прикмет сучасного періоду розвитку суспільства.

(більше…)

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Василь  Моргаленко

В статті  розглянуто необхідність використання інтерактивних технологій, а саме мультимедійних презентацій на уроках трудового навчання для формування та розвитку ключових компетентностей.

 

(більше…)

ВЕБ-РЕСУРС – ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ В ОСВІТІ

Lunyova

ВЕБ-РЕСУРС – ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ В ОСВІТІ

Луньова Наталія 

У статті висвітлено питання доцільності роботи сучасних учителів із освітнім веб-ресурсом(блогом), ефективності  застосування його у навчально-виховному процесі та його  ролі у становленні сучасного педагога-новатора

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБУ СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО ВЕБ-СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБУ СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО ВЕБ-СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ

Олександр Литвиненко

У даній роботі наводиться опис практичного використання хмарних технологій Google та інших ресурсів мережі Інтернет для онлайн-супроводу викладання інформатики в загальноосвітній школі.

В сучасному світі відбувається стрімкий розвиток інформаційних технологій, які проникають у всі сфери життя людини. Те, що ще учора було прогнозами фантастів, на наших очах стає реальністю. То ж з усіх предметів шкільної програми саме предмет “інформатика” є найбільш динамічним, постійно змінюваним та оновлюваним.

 

(більше…)

ОСВІТНІ ВЕБ-РЕСУРСИ, ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

LitvinenkoOОСВІТНІ ВЕБ-РЕСУРСИ, ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Ольга Литвиненко

У статті розкрито питання про основні види освітніх веб-ресурсів, розглянуто дидактичні функції та питання щодо іх використання.

В освіті України склалась ситуація, яку можна схарактеризувати як розвиток нового освітнього середовища, необхідними складовими якого на всіх рівнях (від учня до управління навчальним закладом і системою освіти) стали інформаційні технології [1, 2].

(більше…)

КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

BogutckayaКОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

Оксана Богуцька

Контроль якості засвоєння навчального матеріалу є невід'ємною частиною процесу навчання, і в той же час це найбільш складний вид взаємодії вчителя і учня. У педагогічній науці неодноразово підкреслювалася важливість достовірного виявлення справжніх знань як з позиції діагностики процесу навчання, так і з метою розвитку, виховання учнів і стимулювання їх до одержання знань. Актуальність цієї проблеми не знижується і сьогодні, особливо у світлі тенденцій до усе більшого впровадження засобів комп'ютерної техніки в освітній процес і передачі технічним пристроям навчальних і контролюючих функцій вчителя. Комп’ютерне тестування набуло значного розвитку і впроваджене майже в усі сфери діяльності людини в розвинутих країнах світу.

(більше…)

ВСЕУКРАЇНСЬКА УЧНІВСЬКА ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

KalashnikYuriВСЕУКРАЇНСЬКА УЧНІВСЬКА ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Юрій Калашник

У статті надано інформацію про запровадження інтернет-олімпіади з інформаційних технологій серед учнівської молоді. Обґрун­товано доцільність проведення дистанційних змагань в Україні з використанням мож­ливостей мережі Інтернет та розповідається про досвід участі вихованців закладу в змаганнях. 

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

ShurВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Щур Володимир Олександрович

Стрімкий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій потребує сучасного комп’ютерно-грамотного суспільства. Відповідно до цього, для педагогів особливо гостро постає питання підготовки обізнаних, компетентних кадрів. В даній роботі розглянуто особливості застосування ІКТ в навчально-виховному процесі, з урахуванням видів освітніх ресурсів та етапів уроку.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

YurchenkoВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Тетяна Юрченко

В даній статті йдеться про використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання інформатики в початковій школі.

«Інформаційні освітні технології відкривають небачені раніше перспективи  індивідуалізації навчання і підвищення його ефективності. Саме завдяки цим технологіям учень позбувається  механічної і рутинної роботи в процесі навчання, може організовувати власну пізнавальну діяльність на оптимальному рівні трудності, набуває неоціненного досвіду орієнтуватися в неосяжному масиві інформації, що забезпечить необхідну підготовку для життєдіяльності в інформаційному суспільстві.»

 Концепція  освіти 12-річної школи

 

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРЕДМЕТНИХ І КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ « ТЕХНОЛОГІЇ»

VasilyevaВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ  ФОРМУВАННІ ПРЕДМЕТНИХ І КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  УЧНІВ У ПРОЦЕСІ  ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ « ТЕХНОЛОГІЇ»

Васильєва Тетяна Анатоліївна

                Інноваційні технології швидко увійшли в усі галузі нашого життя. В зв'язку з цим виникає нагальна потреба використання комп'ютерної техніки під час вивчення багатьох дисциплін шкільного курсу. Адже щоденно змінюється екологічна ситуація в світі,  законодавство, природа, погода. Інформація, подана в підручнику, перетворюється в застарілу ще під час видання підручника. Вивчення окремих дисциплін чи окремих тем з використанням інноваційних технологій, комп'ютерної техніки та найсвіжішої інформації, взятої з мережі Internet, – один із способів оптимізації та урізноманітнення навчально-виховального процесу. Також хочу відмітити, що одне з найскладніших завдань для вчителя — це сприяти розвитку розумових здібностей школярів. Тому школі сьогодні необхідні не просто хороші вчителі, а вчитель – технолог, учитель – майстер, учитель – новатор.   

(більше…)

ВІРТУАЛЬНА СТІНА: СУЧАСНІ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ТРАДИЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

Ahmedova  ВІРТУАЛЬНА СТІНА: СУЧАСНІ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ТРАДИЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

Юлія Ахмедова

     Стаття присвячена досвіду роботи вчителя-словесника над можливостями використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української літератури як засобу активізації самостійної  пізнавальної діяльності учнів

(більше…)