Категорія: СЕКЦІЯ – 2

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання гуманітарних дисциплін

ЕКСКУРСІЯ ВІРТУАЛЬНИМ МУЗЕЄМ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ БІОГРАФІЇ ПИСЬМЕННИКА

BugayovaЕКСКУРСІЯ ВІРТУАЛЬНИМ МУЗЕЄМ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ БІОГРАФІЇ ПИСЬМЕННИКА

Наталія Бугайова

                У статті зазначено роль екскурсій віртуальним музеєм під час вивчення біографії письменника.

На уроках української літератури особливе місце посідає вивчення біографії письменників. Відповідно до пояснювальної записки навчальної програми з української літератури для 5-9 класів, українська література в основній школі вивчається за своєрідним цілісним сюжетом, у якому кожен із митців має свою «нішу» в тій чи тій темі, відповідно його твір виконує певну естетичну й морально-етичну функції. При цьому біографія письменника загалом не вивчається, вона згадується лише вибірково, диференційовано, тобто так, як того потребує основна тема, заявлена в назві тематично-проблемного блоку, до того ж фрагмент із біографії має зацікавлювати й бути доступним дитині певного віку.

(більше…)

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ (КРОСВОРДІВ) ЗА ДОПОМОГОЮ ОН-ЛАЙН СЕРВІСУ CROSS

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ (КРОСВОРДІВ)СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ (КРОСВОРДІВ) ЗА ДОПОМОГОЮ ОН-ЛАЙН СЕРВІСУ CROSS
Вікторіна Олена Миколаївна

Анотація. У розвідці висвітлюється питання створення електронних дидактичних матеріалів, зокрема кросвордів, за допомогою он-лайн сервісу Cross; подано детальний алгоритм. Як зразок запропоновано 5 кросвордів. Зазначається, на уроках якого типу та на яких етапах заняття можна їх використовувати. 

Ключові слова. Електронні дидактичні матеріали, кросворд, сервіс Cross.

Розв’язування кросвордів це – своєрідна «гімнастика розуму». Виконуючи завдання, учні розвивають і тренують пам’ять,  здатність логічно думати, аналізувати, порівнювати, вчаться доводити справу до кінця. Нерозв’язаний кросворд ніхто не зможе просто залишити, бо це гра, яка робить азартним навіть  неактивного учня.

(більше…)

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ СУПРОВІД УРОКІВ ЛІТЕРАТУРИ

NebМУЛЬТИМЕДІЙНИЙ СУПРОВІД УРОКІВ ЛІТЕРАТУРИ

Небеленчук Ірина Олександрівна

У статті розкрито особливості застосування мультимедійного супроводу під час вивчення творів літератури.

Ключові слова: мультимедійний супровід, презентація, відео-ролик, етапи вивчення художнього твору.

Сучасний розвиток освіти потребує від учителя значної підготовки, володіння ним сучасними освітніми технологіями, використання у навчальному процесі електронних ресурсів. Застосування різних сучасних освітніх технологій позитивно впливає на освітній процес, «оживлює» його, викликає цікавість учнів до предмету, спонукає до власного пошуку. Важливим є і результат навчальної діяльності у процесі застосування електронних засобів: бажання створити щось нове, власний продукт, підготувати повідомлення завдяки застосуванню електронних засобів, брати безпосередню участь у навчально-дослідницькій діяльності.

(більше…)

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

VoronaЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Ворона Юлія

 

Дана стаття містить теоретичний матеріал про доцільність використання  електронних освітніх ресурсів, які дають можливість активізувати творчий потенціал учнів у процесі вивчення української мови і літератури. Визначено особливості розробки критеріїв та структурні елементи ЕОР.

(більше…)

Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання англійської мови

GolovchenkoВикористання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання англійської мови

Олена Головченко

Швидкий інформаційний та науково-технічний розвиток висуває нові вимоги до якості освіти, до інтелектуального та професійного рівня людини і суспільства.

Сучасні завдання школи суттєво ускладнюються. Випускник повинен мати високий рівень компетенцій, вміти самостійно вчитися все життя, працювати з інформацією, бути підготовленим до творчої, інноваційної діяльності.

(більше…)

МУЛЬТИМЕДІЯ, ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ   НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

ChepigakМУЛЬТИМЕДІЯ, ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ   НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Чепіжак Віра

В роботі йдеться про те, що навчання це насамперед комунікація від якої залежить не лише  успіх засвоєння учнями знань, а й  можливість їх застосування, як життєвих компетенцій.Тому перед учителем стоїть завдання оптимізувати  навчальний процес,використовуючи сучасні технології і методи навчання. Самою просунутою технологією зараз є мультимедіа. Особливо для вивчення біології, як особливого предмету,який потребує наглядноості. Саме ММ-технологія,  як ніяка жодна  дає можливість застосувати таку мнемотехніку як візуалізація

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Fedorenko

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Юлія Федоренко

У роботі подано тези  щодо використання електронних освітніх ресурсів на уроках української мови та літератури.

Для учителів української мови та літератури, студентів філологічних факультетів.

(більше…)

ВІРТУАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ЯК ОДНА З ФОРМ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

TacienkoВІРТУАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ЯК ОДНА З ФОРМ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Наталія Романич

 

Світлана Тацієнко

Анотація: У виступі розкрито Romanichпрактичні аспекти науково-методичного супроводу підвищення ІКТ-компетентності та фахової майстерності педагогічних і бібліотечних працівників через використання електронних освітніх ресурсів.

Ключові слова: віртуальний діалог, електронні освітні ресурси, хмарні технології, ІКТ-компетентність, фахова майстерність.

(більше…)

КОМУНІКАЦІЙНІ РЕСУРСИ (ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ), ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРОЦЕ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

SergienkoYu

КОМУНІКАЦІЙНІ РЕСУРСИ (ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ), ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРОЦЕ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Юлія Сергієнко

У дослідженні йдеться про використання сучасною освітою електронних ресурсів (сервісів) для навчання української мови та літератури, зарубіжної літератури. Автор пропонує власні розробки завдань та ілюстративних матеріалів для використання на уроках гуманітарного циклу. Наведено застережні міркування з приводу нераціонального використання комунікаційних ресурсів під час навчання, що може призвести до дискредитації самого поняття електронних освітніх ресурсів.

(більше…)

ЗНО НА 200 БАЛІВ: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД – ЗАПОРУКА ВИСОКОГО РЕЗУЛЬТАТУ

NedlinskayaЗНО НА 200 БАЛІВ: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД – ЗАПОРУКА ВИСОКОГО РЕЗУЛЬТАТУ

Валентина Недлінська

У статті йдеться про новітні методи у підготовці учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання.

(більше…)

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ КОМП ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ

SlobodyanikРОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ КОМП 'ТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ

Слободяник Олена 

У виступі розглядаються  дидактичні можливості електронних засобів навчання на уроках читання. Впровадження сучасних інформаційних технологій на уроках читання стає однією з актуальних проблем методики викладання предмета. Використання електронних засобів навчального призначення дозволяють підвищити ефективність уроку читання, дають можливість створити такі умови, коли всі учні залучаються до активної, творчої навчальної діяльності.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

SemezВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Людмила Семез

У тезах розглядається питання використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання гуманітарних дисциплін, що дозволяє якісно оновити зміст освіти, домогтися високих результатів навчально-виховного процесу, досягти всебічного розвитку особистості учня.

 

(більше…)

МУЛЬТИМЕДІЙНА ПІДТРИМКА АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНІХ ДЕТАЛЕЙ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ

aykoМУЛЬТИМЕДІЙНА ПІДТРИМКА АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНІХ ДЕТАЛЕЙ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ

Сайко Альона Анатоліївна

Анотація:У статті розкриваються питання мультимедійної підтримки аналітичного дослідження художніх деталей на уроках літератури, досліджується     методика формування вмінь в учнів аналізу художньої деталі літературного твору  у супроводі ІКТ.

      Ключові слова: художня деталь, мультимедіа, авторський текст, зорова деталь.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ КІНОФІЛЬМІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СПРИЙМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

RoskosВИКОРИСТАННЯ КІНОФІЛЬМІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СПРИЙМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

Тетяна Роскос

Анотація. У статті розглянуто застосування таких електронних засобів навчання, як кінофільми і мультфільми, показано порівняння художніх творів і кінофільмів із застосуванням елементів компаративного аналізу, подано позитивні моменти застосування мультимедійних засобів, з’ясовано позитивні й негативні аспекти застосування кінематографічного супроводу.

Ключові слова: мультимедійні технології, електронні засоби навчання, режисерська позиція, компаративний аналіз, мультимедійний супровід.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

NevkritaВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Ірина Невкрита

 

Анотація. У статті розкрито сутність роботи над творами літератури з використанням електронних освітніх ресурсів, показано принципи текстової діяльності, зосереджено увагу на текстових стратегіях.

Ключові слова: читання, перед текстові стратегії, електронні освітні ресурси, текстова діяльність, післятекстова діяльність.

(більше…)

СОЦІАЛЬНИЙ СЕРВІС PADLET ЯК ЕЛЕМЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

MaranskayaСОЦІАЛЬНИЙ СЕРВІС PADLET ЯК ЕЛЕМЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Маранська Ірина

         Метою статті є ознайомлення з можливостями використання віртуальної стіни Рadlet як засобу для підвищення ефективності практичних занять та форм організації роботи учнів на уроках української мови і літератури.

 

 

(більше…)

СТИМУЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ

    Marahovskaya      СТИМУЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ  

                        ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ

                                                 Тамара Мараховська

У статті розглядаються  питання ефективного використання екранізацій художніх творів на уроках української літератури.

(більше…)

ТЕХНОЛОГІЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ БІБЛІОТЕКАРЯ ШКОЛИ

KirnichenkoТЕХНОЛОГІЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ БІБЛІОТЕКАРЯ ШКОЛИ

    Тетяна Кирниченко

 Шкільна бібліотека є обов’язковим підрозділом загальноосвітнього навчального закладу,  органічно поєднує завдання, що стоять в галузі освіти і бібліотечної справи, здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Її діяльність організовується спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і нормативних документів, затверджених директором навчального закладу.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ChemoydanВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Алла Чемойдан

У сучасному світі Інтернет є повсякденною реальністю як для школярів так і для вчителів, а інформаційно-комунікаційні технології створили відповідне середовище, в якому не лише спілкуються а й будують професійні та особистісні стосунки. Отже Інтернет став невід'ємною частиною сучасної дійсності.

(більше…)

САМОСТІЙНА РОБОТА НА УРОКАХ ПРАВОЗНАВСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

VidiborenkoСАМОСТІЙНА РОБОТА НА УРОКАХ ПРАВОЗНАВСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

Відіборенко Інна

У статі проаналізовано види і форми самостійної роботи учнів з використанням електронних освітніх ресурсів на уроках правознавства. Подано огляд основних електронних ресурсів, котрі можуть бути використані учнями.

(більше…)

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ СЕРВІСІВ GOOGLE У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

GivitskayaФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ СЕРВІСІВ GOOGLE У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Живіцька Світлана 

У публікації представлений досвід застосування базових сервісів Google в роботі учителя іноземної мови. Організація середовища мережевої взаємодії між учасниками навчального процесу на базі цих сервісів та використання під час підготовки домашніх завдань сприяє формуванню пізнавальної самостійності учнів.

 

(більше…)

ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ НА УРОЦІ ЛІТЕРАТУРИ: ПЕРЕВАГИ ТА ПІДВОДНІ КАМЕНІ

TcipovyazЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ НА УРОЦІ ЛІТЕРАТУРИ: ПЕРЕВАГИ ТА ПІДВОДНІ КАМЕНІ

Ціпов’яз Лариса

         У статті подаються матеріали, присвячені проблемам використання електронних освітніх ресурсів у процесі вивчення літератури, зокрема, розглядаються питання первинності і вторинності усталених шляхів аналізу тексту та ІКТ, переваг та недоліків застосування альтернативних джерел інформації.

(більше…)

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ УЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА

VelichkoЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ УЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА

Величко Світлана 

                   Сучасна освіта вимагає сучасного уроку, а відповідно нових методів, форм подання інформації. Вчителі-філологи, потіснивши традиційні методи викладання предмету, розпочали широко використовувати у своїй роботі електронні ресурси: текстографічні, візуальні та звукові фрагменти, on-line комунікації, ресурси для створення навчальних матеріалів Learningapps.org , мультимедіа та інші. Дана стаття дасть можливість учителям української мови і літератури осягнути ефективність їх впровадження у навчальний процес.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

ZaharenkoВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Захаренко Микола

У роботі окреслені можливості застосування електронних освітніх ресурсів у процесі викладання гуманітарних дисциплін. Результатами застосування освітні електронні ресурси стають всебічний розвиток учнів і вчителів, організація процесу навчання на більш високому методичному рівні, підвищення ефективності та якості освіти.

 

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ – ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Dishlova

 ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Дишлова Ірина

 

Виступ містить матеріали про використання електронних освітніх ресурсів на уроках світової літератури та в позаурочний час, які допомагають учителю зацікавити учнів програмовим матеріалом,  відволікти їх від пустого спілкування в мережах Інтернет, від комп’ютерних ігор і заглибитися в більш цікавий світ – світ літератури і мистецтва.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ  ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ  В 6 КЛАСІ

Dobrova

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ  ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ  В 6 КЛАСІ

Доброва Оксана

Висвітлено  нові підходи  до формування освітнього процесу. Розкрито  роль сучасного вчителя української літератури.  Визначено мету  діяльності вчителів  літератури  при використанні  електронних освітніх ресурсів. Наведено приклади використання електронних  дидактичних  демонстраційних матеріалів   вчителем літератури у 6 класі. Окреслено  умови забезпечення високої ефективності  опанування школярами навчального матеріалу. (більше…)

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ FACEBOOK У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

DotcenkoВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ FACEBOOK У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Василь Доценко

Дані тези – про створення мотивації в учнів до вивчення іноземних мов через залучення в іномовне середовище з допомогою соціальної мережі Facebook.

(більше…)

МУЛЬТИМЕДІЙНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ХХІ СТОЛІТТЯ.

DudichМУЛЬТИМЕДІЙНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ХХІ СТОЛІТТЯ.

Дудіч Ганна

Анотація: даний дидактичний матеріал містить теоретичну інформацію щодо специфіки розвитку навичок ХХІ століття та особливостей організації проектної діяльності на уроках англійської мови, а також поетапний опис втілення міждисциплінарного мультимедійного проекту з англійської мови і літератури, інформатики, образотворчого мистецтва, з використанням ІКТ і має великий потенціал в зв’язку з тим, що сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів, поліпшенню якості знань, умінь і навичок, формує основні життєві компетентності учнів. Реалізація міжпредметних зв'язків дає змогу економно та інтенсивно використовувати час на уроках. Матеріал призначено учителям іноземних мов.

 

(більше…)

ДИДАКТИЧНІ ІГРИ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ

ZlochevskaNatVДИДАКТИЧНІ ІГРИ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ

Злочевська Надія

У тезах розглядаються особливості організації дидактичних ігор з використанням мультимедійних технологій на уроках мови та літератури; принципи та умови організації такої діяльності учнів, яка сприяє підвищенню самостійності, відповідальності за результати діяльності, створює умови ефективної самореалізації учнів, актуалізації їх індивідуальних здібностей. Запропоновано опис прикладів навчальних ігор, що значно підвищують ефективність навчання.

(більше…)

ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

GrechanyukПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Гречанюк Людмила

У даній статті висвітлено питання про впровадження проектної технології на уроках  зарубіжної літератури як важливого засобу для духовного саморозвитку,самореалізації та самоутвердження школяра,  формування критичного мислення, що є основним  у вихованні  соціально- активної особистості , здатної творчо засвоювати знання і використовувати їх на практиці, особистості, від якої залежить майбутнє нашої держави.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО –КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ  ІСТОРІЇ

SamaychukВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО –КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ  ІСТОРІЇ

Самайчук Валентина 

Стаття висвітлює актуальні питання використання інформаційних технологій в процесі навчання історії учнів 5-11 класів. Пропонується характеристика інформаційно-комунікативних технологій, їх види, функції та умови використання на уроках історії.

 

(більше…)

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

KompanichenkoРЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ

ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

Компаніченко Яна 

Питання інтеграції Інтернет-технологій в сучасну освіту та їх застосування під час навчання іноземних мов є досить актуальним. Застосування Інтернет-мережі як засобу навчання англійської мови реалізує багато цілей і завдань навчально-виховного процесу.

 

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

GulakВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Гулак Світлана

На жаль, все менше дітей хочуть займатися образотворчим мистецтвом, так як існують новітні технології, глобальні мережі, комп’ютерні ігри. Як зробити сучасну дитину щасливою без Інтернету, комп’ютерних ігор?

 

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН.

Панченко Оксана

Розвиток людського суспільства та цивілізації висуває перед освітою принципово нові проблеми. Тому останнім часом активно розглядається  питання  про використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання гуманітарних дисциплін. І якщо суспільство дбає про своє майбутнє,  то має усвідомити величезні можливості, надані електронними освітніми ресурсами, та навчитися грамотно застосовувати їх. У першу чергу в освіті.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕНІ ПРАВОЗНАВСТВА

BuryakВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕНІ ПРАВОЗНАВСТВА

Олександр Буряк

Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у розвитку економіки, науки, культури. Тому сьогодні у шкільній освіті на перший план висувається завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів з правознавства, задоволення їхніх інтересів та потреб, розвитку навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

VolkodavВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Волкодав Віта

У статті  охарактеризовано  доцільність, результативність, актуальність використання ІКТ під час викладання української мови і літератури в  навчальних закладах України, наведені приклади   застосування навчальних серверів.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

KonstantinovaВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Константінова Наталія

Розвиваються технології – змінюються і вимоги, що пред’являються до змісту навчального процесу. У даний час ми, вчителі, повинні не стільки давати знання, скільки вчити учнів вчитися, самостійно знаходити джерела поповнення знань. У зв’язку з цим виникла необхідність в новій моделі навчання, побудованої на основі сучасних інформаційних технологій, які не тільки полегшують доступ до інформації, але і дозволяють по-новому побудувати освітню систему.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

DubokВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Дубок Тетяна

Швидкий інформаційний та науково-технічний розвиток висуває нові вимоги до якості освіти, до інтелектуального та професійного рівня людини і суспільства.

Сучасні завдання школи суттєво ускладнюються. Випускник повинен мати високий рівень компетенцій, вміти самостійно вчитися все життя, працювати з інформацією, бути підготовленим до творчої, інноваційної діяльності.

 

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

GulichkoВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Тетяна Гуличко

В даній статті йдеться про використання електронних освітніх ресурсів у процесі підготовки та проведення уроків зарубіжної літератури. Використання електронних освітніх ресурсів дозволить підвищити ефективність уроку літератури, дасть можливість полегшити процес самонавчання.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ОН-ЛАЙНОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

BratkoВИКОРИСТАННЯ ОН-ЛАЙНОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

Братко Катерина

У цій статті висвітлено питання практичної доцільності застосування в сучасній освіті соціальних он-лайнових сервісів, зокрема поля філологічних дисциплін. Також наведено конкретні приклади та короткий термінологічний коментар до теми, частково обґрунтовані психологічні аспекти введення в навчально-виховний процес такого інструментарію, як Padlet та Sway .

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

BondarenkoВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Бондаренко Катерина 

     Дана стаття дає можливість стверджувати , що головне завдання використання ІКТ у процесі вивчення української мови й літератури  вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета у комп’ютерному класі, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу , і акцентує увагу на всім відомому вислову «шукати енергію слова в енергії душі».

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

TcarenkoВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Царенко Тетяна

 

Останнім часом люди почали все більше використовувати технічні засоби у сфері навчання, адже XXI століття безпомилково можна назвати технічним «бумом». Велика кількість програм, підручників, відео матеріалів, які допомагають нам швидко оволодіти необхідною інформацією. Науково-технічний прогрес не обділив своєю увагою і навчання у школі.

(більше…)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ МАТРИЦЬ НА УРОКАХ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

GubenkoВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ МАТРИЦЬ НА УРОКАХ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

Губенко Галина

У роботі викладено фрагмент власного досвіду роботи з матрицями на уроках розвитку мови. 

 

(більше…)

ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

RomanovskayaЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

Наталія Романовська

У статті подано загальне уявлення про електронні засоби навчання, розподіл таких засобів за групами і видами, частково презентовано досвід педагогів області, котрі доволі широко застосовують електронні засоби у навчальному процесі, подано посилання на Інтернет-матеріали педагогів, з якими можуть ознайомитися вчителі області з метою використання у власній педагогічній діяльності та створення матеріалів із власного досвіду роботи.

Ключові слова: електронні засоби навчання, тесторіум, інтерактивні вправи, веб-квести.

(більше…)