АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ З ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

LuchanovАНАЛІЗ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ З ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Віталій Лучанов

Одним з можливих шляхів удосконалення навчально-виховного процесу є застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій . Перспективним напрямом застосування ІКТ у процесі підготовки учнів є використання мультимедійних навчальних програмних засобів. На ринку мультимедіа-продуктів пропонуються деякі навчальні програмні засоби з економічних дисциплін, але і досі в економічній освіті повною мірою не вирішена проблема забезпечення електронними засобами навчання процес вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. 


Останні десятиріччя інтенсивного розвитку інформатики як науки та реального інструменту соціального прогресу характеризуються створенням принципово нових засобів оброблення інформації, що сприяють реалізації перспективних педагогічних технологій, орієнтованих на інтелектуальне та професійне вдосконалення навчального процесу. За співвідношенням параметрів доступності, гнучкості та ефективної дії на учнів найперспективнішими для використання у навчальному процесі є мультимедійні навчальні програмні засоби  (multi – «багато», media – «способи», «засоби»), тобто програмні засоби інтегрованого представлення аудіо- і відеоінформації. До таких засобів належать мультимедійні електронні підручники, мультимедійні навчальні курси, комп’ютерні тренажери тощо. Такі засоби дедалі набувають широке розповсюдження у різних навчальних закладах, не є винятком й економічні дисципліни.

Нині створено багато мультимедійних навчальних програмних засобів з економічних дисциплін, проте не можна стверджувати, що усі запропоновані мультимедійні навчальні програмні засоби мають високу дидактичну ефективність. Метою статті є виклад результатів дослідження мультимедійних засобів навчання з економічних дисциплін, що пропонуються на ринку навчальних мультимедіа-продуктів. Оскільки навчальна діяльність учнів в опануванні  знаннями є провідною, то й дослідження мультимедійних навчальних програмні засоби з економічних дисциплін ґрунтувалось на критеріях відбору програмних засобів для застосування їх у процесі формування пізнавальної самостійності учнів . Отже, мультимедійні навчальні програмні засоби з економічних дисциплін досліджувалися за показниками: форма надання навчальної інформації; структуризація навчального матеріалу; наявність декількох рівнів складності навчального матеріалу; наявність та функціональні можливості ілюстративного матеріалу; наявність функціональних можливостей програмного засобу, зумовлених рівнем інтерактивності, можливістю вибору освітніх траєкторій, інтерактивною комп’ютерною графікою , автоматизацією контролю засвоєння навчального матеріалу; зручність призначеного для користувача інтерфейсу програмного засобу.
У дослідженні мультимедійних засобів навчання розглядалися наступні програмні засоби: електронні підручники: «Основи економіки» , мультимедійні навчальні курси: «Відкриті курси бізнесу та економіки» , Інтегрований електронний комплекс «Економіка, 10 клас» (виданий під грифом Міністерства освіти та науки України) ; електронний довідник «Економіка».

Для викладання економічних дисциплін найпоширенішим видом мультимедійних програмних засобів є комп’ютерні мультимедійні підручники та посібники. Зазвичай, комп’ютерні мультимедійні підручники є вступним курсом з основ економіки, в яких вивчаються основні поняття мікро- і макроекономіки, економічного й фінансового аналізу, , проте не розглядаються питання, пов’язані зі специфікою та законодавчою базою України.
Переважну більшість комп’ютерних мультимедійних підручників та посібників можна класифікувати як електронну копію паперових підручників (посібників). Структура таких програмних засобів ідентична структурі друкованих видань. Приміром, електронний довідник «Економіка»  є електронною копією друкованого посібника. Теоретичний матеріал комп’ютерних підручників і посібників також розділено на розділи, глави, пункти. Наприкінці викладу глав, зазвичай, містяться контрольні питання. Зміст підручників і посібників побудовано з використанням гіпертекстової технології, що дозволяє виконувати переходи до розділів і глав. Теоретичний матеріал глави розміщено на одній сторінці, для його перегляду використовують смуги прокрутки. Наприклад, в електронному підручнику матеріал структурований за схемою «глава – параграфи – підрозділи». Підручник містить 8 глав, кожну з яких розбито на 3-11 параграфів. Кожний параграф містить перелік основних понять з їх визначеннями; основні поняття параграфа є назвами його розділів. Наприкінці кожного параграфа вміщено контрольні питання. Окрім основного, параграф містить додатковий матеріал, змістом якого є історичні відомості про розвиток у минулому господарств різних країн як ілюстрація описаних у параграфі економічних закономірностей. Навігація в підручнику здійснюється за допомогою гіпертекстового змісту.

Комп’ютерні мультимедійні навчальні курси та інтерактивні практикуми з економічних дисциплін мають більш різноманітні засоби подачі навчального матеріалу, ніж комп’ютерні мультимедійні підручники. До таких засобів навчання можна віднести, наприклад, «Відкриті курси бізнесу та економіки» Виклад теоретичного матеріалу ілюструється як графікою, так і відеофрагментами. Звичайно, до мультимедійних навчальних курсів та комплексів, окрім блоку з теоретичною частиною курсу, входять методичний блок, блок практичних і контрольних завдань, інтерактивні навчальні ігри, блок законодавчої бази даних, автоматизована система пошуку тощо. Інтерактивність навчальних курсів та комплексів, зазвичай, відповідає повному рівню інтерактивності. Повний рівень інтерактивності характеризується різноманітністю реакцій студента на численні навчальні запити й розширенням спектру способів взаємодії, як, наприклад, у навчальних програмних засобах, де крім гіпертексту, використовуються система автоматизованого пошуку та електронні тести. Так, наприклад, інтегрований електронний комплекс «Економіка, 10 клас»  має досить потужну систему автоматизованої підтримки навчального процесу: це наявність режиму зворотного зв’язку, поточного контролю навчальних досягнень учнів з автоматизованою функцією формування журналу та звітності, універсального конструктора, який дозволяє створювати нові автоматизовані заняття та атестації  чи вносити зміни й доповнення до наявних; можливості оновлювати через Інтернет форми, елементи навчання та контролю навчальних досягнень, доповнювати наявні матеріали, створювати нові довідники тощо.

Навчальні електронні курси та комплекси мають певні переваги порівняно з електронними підручниками: можливість вибору форми подачі навчального матеріалу, повний рівень інтерактивності, наявність пошукової системи та системи ведення електронного конспекту, формування та подання результатів навчання в наочному вигляді тощо. До недоліків більшості наявних електронних курсів з економічних дисциплін можна віднести: незручний та незвичний для користувача інтерфейс, що значно ускладнює роботу з навчальним програмним засобом; відсутність рівнів деталізації навчального матеріалу, що утруднює роботу користувача зі значним обсягом інформації курсу, яка виводиться на екран монітора.

Зазначених недоліків позбавлений інтегрований електронний комплекс «Економіка, 10 клас» . Інтерфейс цього програмного засобу є зручним та інтуїтивно зрозумілим. Є можливість гнучкої індивідуалізації й диференціації навчального процесу за рахунок можливості формування викладачем змісту навчальних занять як для групового, так і для індивідуального використання. Під час роботи з навчальним матеріалом комплексу «Економіка, 10 клас» користувачі мають змогу обрати режим і форму надання лекційного матеріалу. Приміром, лекційний матеріал може подаватись у двох режимах. У режимі автоматичного перегляду подається тільки основна частина навчального матеріалу. Перегляд в інтерактивному режимі надає більш детальну інформацію з теми за рахунок можливості самостійного виклику появи додаткових (пояснювальних) елементів лекції.

Проте недоліками інтегрованого електронного комплексу «Економіка, 10 клас» є дуже жорсткі умови експлуатації (для роботи потрібна обов’язкова наявність CD приводу та ліцензійного диску ), відсутність засобів набуття практичних знань та вмінь, відсутність реалізації міжпредметних зв’язків, відсутні засоби набуття досвіду творчої навчальної діяльності та вирішення економічних задач за допомогою об'єктно-орієнтованих програм (наприклад, ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ, що входять до пакету Microsoft Office).

Література

  1. Економіка, 10 клас: Педагогічний програмний засіб, Інтегрований електронний комплекс [Електронний ресурс]: виробник Науково-видавниче підприємство «АВТ лтд.», версія 1.0.1.2. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв.; 12 см. – Систем. вимоги: Windows 98/2000/NT/Ме/ХР. – Заголовок з титул. екрану.
  2. Основы экономики [Електронний ресурс]: Электронная версия учебника М.А. Сторчевого.
  3. Открытые Курсы Бизнеса и Экономики [Електронний ресурс].

Comments

  1. Віталіє Анатолійовичу! Незважаючи на позитивні та негативні аспекти у використанні мультимедійних засобів навчання, пріоритетним залишається, на мою думку,  той факт, що існуючі електронні освітні ресурси дозволяють розвивати творчі та дослідницькі здібності учнів, прискорюють процес перевірки знань основних економічних термінів.

  2. Погоджуюсь з думкою, описаною в статті, що ЕОР повинні забезпечувати інтерактивну взаємодію між учасниками НВП. Саме від учителя залежить продуктивне і доцільне використання освітніх ресурсів, які перетворять учнів на дослідників

     

Залишити відповідь