ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

SemezВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Людмила Семез

У тезах розглядається питання використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання гуманітарних дисциплін, що дозволяє якісно оновити зміст освіти, домогтися високих результатів навчально-виховного процесу, досягти всебічного розвитку особистості учня.

 

Відповідно до Положення про електронні освітні ресурси [1], під ЕОР розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп’ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами. У процесі викладання гуманітарних дисциплін, зокрема української мови та літератури, електронні освітні ресурси як складова частина навчально-виховного процесу дозволяють модернізувати, удосконалити результати діяльності як учителя, так і учня, забезпечити формування ключових і предметних компетентностей.

Зокрема, у процесі викладання української мови та літератури доцільно використовувати такі електронні освітні ресурси:

електронні документи, видання, дидактичні демонстраційні матеріали, інформаційні системи, депозитарії електронних ресурсів, комп’ютерні тести (http://master-test.net (каталог он-лайн тестів), http://zno.osvita.ua (ЗНО он-лайн з української мови та літератури)), словники (http://www.ukrlib.com.ua (Бібліотека української літератури), http://lucl.lucl.kiev.ua (Публічна бібліотека імені Лесі Українки, http://www.slovnyk.net), Словник.net — найповніший та найактуальніший універсальний тлумачний словник української мови в мережі. Він містить понад 220 000 словникових статей та понад 20 000 фразеологізмів, http://lucl.lucl.kiev.ua/start/lit_ukr.html (Українська література. (Каталог сайтів з літературою українською мовою), http://www.ukrlib.com.ua (Найбільша в Інтернеті електронна бібліотека української літератури, яка крім українських книжок пропонує також літературну енциклопедію, біографії, шкільні твори, учнівські реферати, стислі перекази змісту творів з української та зарубіжної літератури), http://kazka.in.ua (Українська казка), http://www.rozum.org.ua (Словники). довідники, бібліотеки цифрових об’єктів, навчальні посібники, підручники (http://pidruchnyk.com.ua), методичні матеріали (Лінгвістичний портал http://www.mova.info/), курси дистанційного навчання.

За функціональною ознакою, що визначає значення і місце ЕОР в навчальному процесі, їх можна класифікувати як:

  • навчально-методичні ЕОР (навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін, розроблені відповідно до навчальних планів);

  • методичні ЕОР (методичні вказівки, методичні посібники, методичні рекомендації для вивчення окремого курсу та керівництва з виконання проектних робіт, тематичні плани);

  • навчальні ЕОР (електронні підручники та навчальні посібники);

  • допоміжні ЕОР (збірники документів і матеріалів, довідники, покажчики наукової та навчальної літератури, наукові публікації педагогів, матеріали конференцій, електронні довідники, словники, енциклопедії);

  • контролюючі ЕОР (тестові програми, банки контрольних питань і завдань з навчальних дисциплін та інші ЕОР, що забезпечують контроль якості знань).

За концепцією розвитку гуманітарної сфери України, яка є пріоритетною в цілісному процесі реалізації української національної ідеї та державотворення, найвищою цінністю проголошується людина. Тому в «Державному стандарті…» змістом базової та повної середньої освіти насамперед передбачається створення оптимальних передумов «для всебічного розвитку особистості, виховання громадянина-патріота України», а сам зміст «визначається на засадах загальнолюдських і національних цінностей, науковості й систематичності знань, їх цінності для соціального становлення людини, гуманізації й демократизації шкільної освіти». Для реалізації цих завдань саме використання ЕОР стає необхідною складовою навчально-виховного процесу, дає можливість більш цілеспрямовано і стратегічно зорієнтовано його організувати, а також проконтролювати його. Зокрема, концепція програми з української літератури передбачає світовий і національний культурологічний контексти, міжпредметні зв’язки, втілення ключових компетентностей, що неможливе без демонстраційного супроводу, включення та використання у змісті уроку електронних ресурсів [2].

У вчителів, які прагнуть якісно наповнити зміст освітнього процесу, виникає потреба в оновленні науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення, створенні власних методичних напрацювань, їх популяризації обміні досвідом з іншими користувачами ЕОР. Відтак, створення буктрейлерів (короткий відеоролик за мотивами книги в інтригуючій, захопливій формі) – спонукання учня до прочитання, зацікавлення сюжетом, візуалізація вражень, презентацій за допомогою програми Prezi, вчительські блоги, технології використання можливостей хмаркових сховищ, наприклад, Google-диска тощо — це, по суті, необмежені можливості для педагогічної діяльності, що спрямована на всебічний розвитку особистості

Зокрема, ресурс Learningapps.org у процесі викладання гуманітарних дисциплін дає можливість організувати віртуальні класи, керувати обліковими записами школярів, готувати для учнів кожного класу завдання, відстежувати процес виконання завдань. Відтак, вправи із ресурсу LearningApps можуть інтегруватись в урок. На різних етапах уроку за допомогою цього ресурсу можна реалізовувати різні вправи, використовувати демонстраційний матеріал, швидко перевіряти правильність виконання завдань, створювати творчу атмосферу, скористатись можливостями документ-камери.

Мотивація та стимулювання навчальної діяльності учнів посилюється, якщо використати мультимедійні та інтерактивні матеріали тощо. Велику кількість ресурсів такого типу можна знайти у мережі Інтернет (відеоролики YouTube, Khan Academy, освітня мережа Щоденник тощо), і подати у вигляді посилання або закладки. У LearningApps є інструменти інтеграції аудіо- та відео-контенту, дошка оголошень, які дозволяють розмістити цікаву інформацію на тему уроку. Перегляд таких ресурсів на великому екрані стимулює дискусію, обговорення побаченого, стимулює учнів до переходу до активного сприйняття нової інформації. Варто зазначити, що будь-яку область екрану (наприклад, із веб-сторінкою) можна зберегти у бібліотеці ресурсів для подальшого використання.

Актуалізація опорних знань  у формі невеликого діагностичного тестування дозволить налаштувати учня на поглиблення його знань з певної теми. Наприклад, завдання із розстановки зображень у певному порядку може використовуватись для актуалізації теми уроку (поняття алгоритм) або для повторення та узагальнення теми. Аналогічно можна сформулювати завдання із упорядкування пунктів меню, які вивчались на попередньому уроці та слугують базою для вивчення нового матеріалу. Виконання такого завдання у формі інтерактивної вправи дозволяє залучити до його виконання усіх учнів. Для актуалізації знань можна підготувати кросворд чи слова, «заховані» у таблиці.

Документ-камера, підключена до інтерактивного проектора, дозволяє показати у збільшеному вигляді сторінку підручника і скористатись маркерами для виділення частин тексту, підписування ілюстрацій тощо. Викладати навчальний матеріал можна у презентації, поєднаній із демонстрацією прийомів роботи у певному програмному середовищі, що надзвичайно зручно виконувати за допомогою інтерактивної поверхні. Слід зауважити, що за допомогою маркерів можна створювати позначки, вносити додаткову інформацію як безпосередньо на слайди презентації, так в її демонстрацію. На сайті LearningApps передбачено кілька вправ, які допомагають викладати новий матеріал: це інструменти створення заміток та карт розуму. Серед вправ, пропонованих в Open Sankore є можливість формування презентацій, що складаються з різних об’єктів (тексти, зображення, посилання, аудіо-ролики тощо), перемикання між якими виконується за стрілками. Цікаве викладання матеріалу можна реалізувати у формі трансформацій.

Якщо урок попередньо підготовлено, зручно користуватись так званою «шторкою», котра тимчасово приховує частину екрану. В програмному засобі Open Sankore передбачено вправу Контрасти, якою зокрема доцільно опрацьовувати нові терміни, які вивчаються на уроці. Переміщення тегу на жовту область «проявляє» його призначення. На LearningApps можна створити вправи на заповнення пропусків у тексті чи таблиці з автоматичною перевіркою введених відповідей. Цікавою вправою є хронологічна лінійка, у котрій можна перевірити знання часових параметрів різних подій.

Таким чином, використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання гуманітарних дисциплін дозволяє якісно оновити зміст освіти, домогтися високих результатів навчально-виховного процесу, досягти всебічного розвитку особистості учня.

 

 

Бібліографія:

  1. Про електронні освітні ресурси [Електронний ресурс]: положення [затверджено Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 01.10.2012 № 1060]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12.

  2. Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585).

 

 

 

Comments

Залишити відповідь