Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Використання технології розвитку критичного мислення на уроках історії

У статті розглянуто проблему необхідності оновлення навчальних технології у навчальних закладах. Показано можливість використання технології формування критичного мислення на уроках історії. Окреслено зміст цієї технології, що складається з трьох стадій: виклику, осмислення і рефлексії. Складено перелік методів і прийомів, що можуть використовуватись на різних етапах (стадіях) проведення уроку.

Використання технології розвитку критичного мислення на уроках історіїНинішні події обумовлюють соціальний запит на виховання творчої особистості, здатної, на відміну від людини – виконавця, самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати нестандартні рішення. Але життя підтверджує, що випускники шкіл не завжди здатні самостійно розв’язувати проблеми, їм бракує ініціативи, творчої уяви, винахідливості. Таким чином, розвиток критичного мислення стає найактуальнішим за часів інтенсивних соціальних змін, коли неможливо діяти без постійного пристосування до нових

політичних, економічних або інших обставин, без ефективного вирішення проблем, значна частина яких не передбачувана [6, 7]. Такий стан справ вимагає якісно нового підходу щодо підготовки молоді до життя. Основна увага в школах повинна приділятися тому, щоб перетворити викладання навчальних предметів, зокрема історії, на процес дослідження.

Ефективне навчання потребує й використання технологій, що допомагають здобути знання, а також розвинути соціальні та інтелектуальні навички, необхідні громадянам демократичного суспільства. Більш ефективними є підходи, спрямовані на те, щоб залучати учнів до активного, спільного, заснованого на критичному аналізі навчання. Психологи твердять і життя переконує, що найкращі результати у навчанні дають активні форми пізнання, коли знання здобуваються самостійно, в творчому пошуку кожного учня. Вчитель не повинен «підносити» дітям матеріал, він повинен вчити учнів самостійно шукати істину, робити власні висновки, застосовувати свої знання на практиці, тобто розвивати критичне мислення

         Під критичним мисленням розуміють не негативне ставлення до будь-чого (як це зазвичай мається на увазі у побутовій мові), а наукову оцінку позитивних та негативних рис явищ дійсності. Сергій Терно визначає критичне мислення як «наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та зважених рішень стосовно довіри до будь-якого твердження: чи мусимо ми його сприйняти, чи відкинути або відкласти, а також ступінь упевненості, з яким ми це робимо» [5, 13]. Таке мислення характеризується контрольованістю, обґрунтованістю та цілеспрямованістю, тобто критичне мислення використовують для розв’язання задач, формулювання висновків, імовірнісної оцінки та ухвалення рішень.

Людина, що здатна критично мислити має власну думку і може її обґрунтувати; визнає можливість існування різних поглядів на проблему; пов’язує обговорювану проблему з життям, власним досвідом; вміє вислухати позицію іншого й бути стриманим і коректним в разі незгоди з іншим. Таким чином, людина здатна критично мислити є повноправним членом суспільства. Така людина не лише виживе в сучасному соціальному середовищі, а й реалізує свої здібності, буде толерантно ставитись до інших і, саме головне, забезпечить прогресивний розвиток людства.

З метою розвитку критичного мислення учнів необхідно керуватися такими засадами викладання історії:

- по-перше, формування в учнів стійкого пізнавального інтересу до предмета шляхом актуалізації матеріалу, мотиваційної діяльності, практичного застосування набутих знань.

- по-друге, розвиток культури розумової діяльності учнів у процесі проблемного, дослідницького, евристичного осмислення історії. Адже «найважливіше завдання цивілізації – навчити людину мислити» (Т.Едісон).

- по-третє, створення умов для розвитку навичок самостійного здобуття історичних знань: «Знання тільки тоді знання, коли вони здобуті зусиллям власної думки, а не пам’яті» (Л.Толстой).

- по-четверте, формування досвіду використання набутих історичних знань для розв’язання практичних завдань, застосування їх у конкретних життєвих ситуаціях: «Не досить знати, необхідно й застосовувати» (Й.Гете).

Методика розвитку критичного мислення заснована на творчому співробітництві учня і вчителя, на розвитку в учнів аналітичного й творчого підходів до будь-якого матеріалу. Навчання здійснюється у три стадії:

 1) виклик;

2) осмислення;

3) рефлексія [2, 59].

Перша стадія (виклик) – актуалізує наявні знання учнів, збуджує інтерес до теми; саме під час цієї стадії формулюється проблема та визначаються цілі вивчення матеріалу. Для цього слід використовувати різноманітні прийоми:

а) «мікрофон», коли кожен учень коротко говорить в уявний мікрофон, чому ми вивчаємо ту чи іншу тему чи, що він вже знає по даному матеріалу;

б) метод «очікувань», діти говорять, що вони очікують від даного уроку;

в) метод «вільного письма», коли учні не знаючи матеріалу, прогнозують подальший розвиток подія, а потім порівнюють свої думки з фактичним матеріалом;

г) «мозковий штурм», коли вчитель пропонує проблему, яка записана на дошці, потім всі учасники штурму висувають свої шляхи розв’язання даної проблеми. Всі висунуті ідеї записуються на дошці;

д) прийом «ЗХВ», коли на початок вивчення нової теми учні записують в таблиці те, що їм вже було відомо з нової теми в колонці з буквою 3, тобто “Знаю”. Далі в колонці під буквою X – “Хочу знати”, в останній колонці під буквою В –  ”Вивчу” (над чим працювати додатково).

Ці прийоми доцільно використовувати саме на етапі виклику, тому що:

- по-перше, прийоми пробуджують інтерес кожного учня до уроку, дитині цікаво, чи справдяться прогнози, очікування;

- по-друге, діти вчаться аналізувати, пов’язують відомий матеріал з новим;

- по-третє, учні мають можливість висловити свою думку, а потім самостійно перевірити правильність своїх суджень.

Педагогічний результат етапу полягає у підвищенні мотиваційної, інформаційної і комунікаційної складової особистості учня.

Друга стадія полягає в осмисленні нового матеріалу. Відбувається основна змістовна робота учня з текстом, причому поняття “текст” варто розуміти досить широко: це може бути будь-яке джерело, а також розповідь вчителя, відеоматеріали тощо. У процесі роботи учнів з новою інформацією вчителю доцільно використовувати методики групового навчання. Згідно з матеріалами проекту «Читання та письмо для розвитку критичного мислення», «груповим є навчання, коли учні працюють разом у парах чи невеликих група, спільно розв’язують проблему, аналізують спільну тему або приходять до порозуміння заради створення нових ідей» [4, 13]. На уроках, де для вивчення визначено великий обсяг матеріалу, доцільно організувати роботу учнів у малих групах, парах. На даній стадії використовуються такі прийоми і методи, як:

- «фішбоун» (в перекладі «рибний кістяк»): голова – питання теми, верхні кісточки – основні поняття теми, нижні кісточки – суть понять, хвіст – відповідь на питання. Записи повинні бути короткими, являти собою ключові слова або фрази, що відображають суть. Наприклад: Використання технології розвитку критичного мислення на уроках історії

- «рафт». Назва являє собою скорочення: Р (оль) – А (удиторія) – Ф (орма) – Т (ема). Ідея полягає в тому, що учень пише текст не від своєї особи, а від імені історичного персонажа (король, селянин, революціонер і т.д.). Потім вибираємо, для кого будемо писати, і визначаємо стиль створюваного тексту. Це може бути лист, замітка в газету, скарга чиновнику тощо.

Під час роботи учнів на стадії осмислення матеріалу необхідно значну увагу приділяти історичним термінам. Адже, якщо не знаєш терміни – не розкриєш зміст даної теми. Для цього використовуються такі методики розвитку критичного мислення, як «Діаграма Венна», гронування, кубування, сенкан. За допомогою саме цих методик учні можуть виділити риси, складові частини певного історичного поняття, порівняти його з іншим терміном. Діти вчаться аналізувати, систематизувати, використовувати матеріал. Плюс, ці методики – ще й гарна наочність, що дає змогу дітям краще запам’ятати інформацію. Значну роль у розвитку критичного мислення на уроках історії відіграють графічні організатори, які дають можливість порівняння, узагальнення, формують навички самостійної роботи. В першу чергу, це структурно-логічні схеми. Після роботи учнів з текстом доцільно щоб вони заповнити таблицю (прийом «Інсерт», або «Робімо позначки»), графи якої відповідають запропонованим позначкам:        Використання технології розвитку критичного мислення на уроках історії

         Головна умова полягає в тому, що учні повинні заповнити таблицю, не виписуючи ті чи інші положення з тексту, а власними словами. Заповнена таблиця стає основою для подальшої роботи: вчитель може запропонувати зробити висновок: «Що нового ми дізналися з цього тексту?», «Які запитання виникли підчас вивчення тексту?» тощо.

         Під час розповіді учнів чи аргументації власної позиції широко використовуються на уроках історії методи «Прес», «Незакінчене речення», «Тільки хвилина». Ці методи допомагають дітям упорядкувати власні думки, й у чіткій і стислій формі висловити власну позицію.

Третя стадія в технології розвитку критичного мислення це – міркування або рефлексія. Під час цієї стадії учень повинен осмислити вивчений матеріал і сформулювати свою особисту думку, ставлення до досліджуваного матеріалу. Методичними прийомами виступають написання есе, проведення дискусії, складання схем, методики «Лінія громадської думки», «Займи позицію», «Дискусійна шкала». Після вивчення матеріалу в кожного учня сформувався свій погляд на подію. Ці види діяльності допоможуть нам з’ясувати, які позиції можуть існувати  в класі щодо вивченого питання, як учні засвоїли дану тему, який матеріал їм найкраще запам’ятався. До того ж, кожен матиме можливість, обґрунтувати свою позицію, порівняти свої думки з поглядами інших, заповнити ті прогалини в знаннях, які, можливо, утворилися підчас уроку (хтось щось недослухав тощо).

Результат цього етапу полягає в усвідомленні способів набуття та обробки інформації, корекції своїх установок, дій, розмірковувань.

         Отже, саме життя вимагає від нас впровадження в практику методик розвитку критичного мислення. Адже діалоговий характер методик сприяє активізації роботи всіх учнів, дає дітям впевненість в свої силах, поштовх до оволодіння новими матеріалами. Зростає зацікавленість предметом, бажання здобути більш глибокі знання. На цих уроках учні виробляють вміння працювати колективно, а також швидко та якісно опрацьовувати тексти, аналізувати матеріал, чітко висловлювати власну думку, слухати та поважати погляди інших, зображати схематично свої знання. Уроки, де значна увага приділяється розвитку критичного мислення це – творчі, цікаві уроки, де кожен учень – головний актор, і тільки від його дій залежить подальший хід уроку. Завдяки використанню технології розвитку критичного мислення ми виховуємо «гармонійно розвинену особистість», яка зможе самостійно вирішувати проблеми і шукати та знаходити життєву істину. Адже, «не тільки сама істина дає впевненість, але й пошук її» (Б. Паскаль).

 

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Касьяненко Вікторія Олександрівна вчитель історії Загальноосвітня школа I-III ступенів №2 м. Гайворон Кіровоградської області

Використання  технології розвитку критичного мислення на уроках  історії

 

 

Бібліографія

1. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі. – Запоріжжя, 2000. –  159 c.

2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П. Наволокова. – Харків, 2011. – 176 с.

3. Курилів В.І. Методика викладання історії: Навч. Посібник. – Харків, Торонто, 2008. – 256 с.

4. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник. – К., 2004. – 192 с.

5. Терно С. О. Критичне мислення – сучасний вимір суспільствознавчої освіти – Запоріжжя, 2009. – 268 с.

6. Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., Макінстер Д. Наук. ред., передм. О. І. Пометун. – К., 2008. –             220 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://firstedu.com.ua

7. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект. Посібник для вчителів і студентів. – К.: СПД Богданова А.М., 2007

 

2753 Комментарии

Add a Comment
 1. Шановна колего, тема Вашої роботи для мене була цікавою і пізнавальною.У формуванні наукового світогляду учнів, мені, як фізику, іноді стає в нагоді використаня критичного мислення. Цілком згодна з вашими висновками стосовно актуальності даної технології. Бажаю Вам вдячних учнів і щирих колег!!!

 2. Howdy this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG
  editors or if you have to manually code with HTML. I’m
  starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

 3. nettyage de restaurent, grand ménage, service de femme
  de ménage
  Professiionnelle de l’entretien, notre dynamique entreprise saura réaliser pour vous l’ensemble des travaux ménagers.

  G.E.M. s’engage sur une prestation de qualité !
  grand ménage
  Notre équipe de spécialistes chevronnés accomplira unn travail à la fois soigné, rapide ett économique.

  De plus, nous utilisons exclusivement des produits écologiques et hautement performants, issus des toutes dernières technologies.

  La vie moderne véhicule aussi de lourdes menaces. D’apparence inoffensive,
  meubles, appareils ménagers, matériaux de construction,
  jousts ou objets familiers peuvent dégager des phtalates ou autres
  redoutables composés chimiques.
  entretien ménager résidentiel, grand ménage
  Franchise de Nettooyage Résidentiel et Commercial, service de
  frmme de ménage ,entretien ménager commercial,entretien ménager commercial, ménage résidentiel, srvice d’entretien ménager montréal
  Nous aidons les personnes désireuses d’être propriétaires
  d’entreprises prospères à devenir des professionnels
  du nettoyage commercial et de la maintenance. En rejoignant notre réseau
  d’entreprises, vous bénéficierez d’un avantage concurrentiel ainsi que d’une aide apportée par un modèle d’affaires éprouvé vous assurant de travailler avec un leader du domaine disposant dee l’expérience et la stabilité.

  Vous disiez augmentez voos revenus afin d’améliorer otre quotidien ?
  Faites Appel a G.E.M Ménage! service de femme de ménage ,entretien ménager commercial,entretien ménager
  commercial, ménage résidentiel, service d’entretien ménager montréal, service de femme de ménage ,entretien ménager commercial,entretien ménager
  commercial, ménage résidentiel, servikce d’entretien ménagermontréal
  Franchises dee Nettoyage Résidentiel et Commercial
  disponible Partout A Montréal ,Rive Nord et Rive Sud.

  Financement Sans Intérêt par G.E.M .
  Un dépôt est obligatoire

  Un Investissement de 24 000$ Vouss Rapporte (4800$ eet plus de Revenus par Mois)!

  Matériel ett formation fourni

  Nous aidons les personnes désireuses d’être propriétaires d’entreprises prospères à
  devenir des professionnels du nettoage commercial
  et de la maintenance. En rejoignant notre réseau d’entreprises, vouss bénéficierez d’un avantage concurrentiel ainsi que
  d’une aide apportée par un modèle d’affaires éprouvé vous
  assurant de travailler avec un leader du domaine disposant
  de l’expérience et la stabilité.

  G.E.M Ménage vous offre l’opportunité de travailler pendant la
  journée de lundi a vendredi .

  G.E.M Vous propose des contrats d’entretien ménager avec des horaires souples et un revenu
  garanti.

  Pour les personnes libres,les nouveaux arrivants
  ou les sans-emplois G.E.M peut favoriser votre accès
  au marché du travvail !

  G.E.M vous propose des contrats stables et rémunérateurs!

  Danns lle secteur résidentiel idéal pour un couple,
  ou un homme seul dans lle secteur commercial
  Vous débuter des maintenant

  Des techniques et méthodes de travail éprouvées.
  Une aide à la constitution ou à l’enregistrement de leur entreprise.

  Des territoires d’exercice protégés.
  Entreprise clés en main.
  Un garantie qui protège votre inestissement

  Exigences de l’entréede notre réseau :
  Les demandes sont examinées attentivement et une enquête
  relatiove à la candidature est menée.
  Les candidats doivent passder une entrevue de sélection.

  Avant toout début d’activité, les candidats doivent assister à des sessions
  de formation.

  Au G.E.M. noous nolus assurons que nos franchisés puissenjt offrir à leurs clients un service professionnel d’une qualité
  supérieure à celole de la concurrence.
  Franchise disponible au résidentiel et commercial

  N’hésitez pas à nous contacter
  469 Jean-Talon Ouest Suite # 222
  Montreal QC
  gemmenage.net
  gemmenage.com

 4. grand ménage, service de femme de ménage
  Professionnelle de l’entretien, notre dynamique entreprise saura réaliser pour vous l’ensemble des travaux
  ménagers.
  G.E.M. s’engage sur une prestation de qualité !
  grand ménage
  Notre équipe dde spécialistes chevronnés accomplira un travail à la fois soigné, rapide et économique.

  De plus, nous utilisoons exclusivement des produits écologiques et hautement performants,
  issus des toutes dernières technologies.
  La vie mderne véhicule aussi de lourdes menaces. D’apparence inoffensive, meubles, appareils ménagers, matériaux de construction, joujets
  oou objets familiers peuvent dégagerdes phtalates ou autres
  redoutables composés chimiques.
  entretien ménager résidentiel, grand ménage
  Franchise de Nettoyage Résidentiel et Commercial, service de femme
  de ménage ,entretien ménager commercial,entretien ménager commercial, ménage résidentiel, service d’entretien ménager montréal
  Nous aidons les personnes désireuses d’être propriétaires d’entreprises prospères à devenir des professionnels du nettoyage commercial eet de la maintenance.
  En rejoignant notre réseau d’entreprises, vous
  bénéficierez d’un avantage concurrentiel ainsi que d’une aide
  apportée par un modèle d’affaires éprouvé vous
  assurant de travailler avec un leader du domaine disposant de l’expérience eet la stabilité.

  Vous disiez augmentez vos revenus afin d’améliorer votre
  quotidien ? Faites Appel a G.E.M Ménage! service de femme de ménage ,entretien ménager commercial,entretien ménager commercial, ménage résidentiel,
  service d’entretien ménager montréal, service de femme de ménage ,entretien ménager
  commercial,entretien ménager commercial, ménage résidentiel, service d’entretien ménager montréal
  Franchises de Nettoyage Résidentiel et Commercial disponible Padtout A Montréal
  ,Rive Nord et Rive Sud.

  Financemnt Sans Intérêt par G.E.M .
  Un dépôt est oblligatoire

  Un Investissement de 24 000$ Vous Rapporte (4800$ et plus de Revenus par
  Mois)!

  Matériel et formation fourni

  Nous aidons les personnes désireuses d’être propriétaires d’entreprises prospères à devenir des professionnels du nettoyage commercial et de la maintenance.
  En rejoignant notre réseau d’entreprises, vous bénéficierez d’un avantave concurrentiel ainsi que d’une aide
  apportée par un modèle d’affaires éprouvé vous assurant de travailler avec un leader du
  domaine disposant de l’expérience et la stabilité.

  G.E.M Ménage vous offre l’opportunité de travailler pendant la
  journée dee lundi a vendredi .

  G.E.M Vous propose des contrats d’entretien ménager avec des horaires souples
  et un revenu garanti.

  Pour les personnes libres,les nouveaux arrivants ou les sans-emplois G.E.M peut favoriser
  votre accès au marché du trtavail !

  G.E.M vous propose des contrats stables et rémunérateurs!

  Dans le secteur résidentiel idéal pour un couple, ou uun homme seul dans le secter commercial
  Vous débuter des maintenant

  Des technioques et méthodes de travail éprouvées.
  Une aide à la constitution ouu à l’enregistrement de leur
  entreprise.
  Dess territoires d’exercice protégés.
  Entreprise clés en main.
  Un garantie qui protège votgre investissement

  Exigences de l’entrée de notre réseau :
  Les demandes sont examinées attentivement et une enquête relative à la candidature est menée.

  Les candidats doivent passer une entrevue de sélection.
  Avant tout début d’activité, les candidats doivent
  assister à des sessions de formation.

  Au G.E.M. nous nous assurons que nos franchisés
  puissent offrir à leurs clients un service professionnel d’une qualité supérieure à celle de la concurrence.

  Franchise disponible au résidentiel et commercial

  N’hésitez pas à nous contacter
  469 Jean-Talon Ouest Suitee # 222
  Montreal QC
  gemmenage.net
  gemmenage.com

 5. Пінгбек: writeaessay
 6. Пінгбек: buy cialis
 7. Пінгбек: tadalafil generic
 8. Пінгбек: sildenafil citrate
 9. Пінгбек: sildenafil 100mg coupon
 10. Шановна колего, тема Вашої роботи для мене була цікавою і пізнавальною.У формуванні наукового світогляду учнів, мені, як фізику, іноді стає в нагоді використаня критичного мислення. Цілком згодна з вашими висновками стосовно актуальності даної технології. Бажаю Вам вдячних учнів і щирих колег!!! free online spiderman games for kids

 11. spider man 2 game Шановна колего, тема Вашої роботи для мене була цікавою і пізнавальною.У формуванні наукового світогляду учнів, мені, як фізику, іноді стає в нагоді використаня критичного мислення. Цілком згодна з вашими висновками стосовно актуальності даної технології. Бажаю Вам вдячних учнів і щирих колег!!!

 12. [url=http://1sttetracycline.com/]tetracycline antibiotics[/url] [url=http://retinabest.us.com/]retin-a cream 0.025[/url] [url=http://1stlisinopril.com/]url lisinopril hctz prescription[/url] [url=http://1stprednisolone.com/]prednisolone[/url] [url=http://azithromycinbest.us.com/]cost of azithromycin[/url] [url=http://paxilbest.us.org/]generic for paxil[/url] [url=http://1stretina.com/]retin a[/url] [url=http://synthroidbest.us.org/]synthroid pill[/url] [url=http://1stprednisone.com/]prednisone[/url] [url=http://1stdoxycycline.com/]doxycycline[/url]

 13. [url=http://vermoxbest.us.com/]Mebendazole Tablets[/url] [url=http://hydrochlorothiazide.in.net/]hydrochlorothiazide[/url] [url=http://arimidexbest.us.com/]Arimidex[/url] [url=http://baclofenbest.us.org/]baclofen 20 mg[/url] [url=http://vardenafilgenericbuy.com/]Vardenafil[/url] [url=http://kamagrabest.us.org/]kamagra for sale[/url] [url=http://azithromycin.in.net/]where can i buy azithromycin[/url] [url=http://xenicalgenericbuy.com/]XENICAL[/url] [url=http://synthroidgenericbuy.com/]levoxyl synthroid[/url] [url=http://metformingenericbuy.com/]METFORMIN[/url]

 14. [url=http://avodartbest.us.com/]avodart .5 mg[/url] [url=http://albuterolgenericonline.com/]albuterol[/url] [url=http://tadacipbest.us.com/]tadacip 20mg[/url] [url=http://baclofenbest.us.org/]buying baclofen online[/url] [url=http://buylisinopril.us.com/]lisinopril online[/url] [url=http://xenicalgenericbuy.com/]xenical[/url] [url=http://colchicine.in.net/]colchicine[/url] [url=http://antabusebest.us.org/]antabuse disulfiram[/url] [url=http://buylevitra.us.com/]levitra usa[/url] [url=http://synthroidgenericbuy.com/]Synthroid[/url]

 15. [url=http://furosemide.in.net/]furosemide 20 mg[/url] [url=http://erythromycinbest.us.com/]erythromycin[/url] [url=http://baclofenbest.us.org/]generic baclofen[/url] [url=http://buylevitra.us.com/]discount levitra online[/url] [url=http://hydrochlorothiazide.in.net/]hydrochlorothiazide[/url] [url=http://vardenafilgenericbuy.com/]vardenafil 40 mg[/url] [url=http://metformingenericbuy.com/]buy metformin 500mg[/url] [url=http://albendazole.in.net/]albendazole for sale[/url] [url=http://baclofen.in.net/]baclofen[/url] [url=http://albuterolgenericonline.com/]where can i buy albuterol online[/url]

 16. [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole 400mg[/url] [url=https://celebrex200.com/]celebrex international pharmacy no prescription[/url] [url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse[/url] [url=https://buyzithromaxonline.com/]zithromax[/url]

 17. [url=http://propranolol.in.net/]propranolol[/url] [url=http://zithromaxgenericbuy.com/]zithromax[/url] [url=http://arimidexbest.us.com/]arimidex for pct[/url] [url=http://tadacipbest.us.com/]tadacip[/url] [url=http://kamagrabest.us.org/]kamagra[/url] [url=http://erythromycinbest.us.com/]erythromycin[/url] [url=http://buylisinopril.us.com/]continued[/url] [url=http://avodartbest.us.com/]Avodart[/url] [url=http://propeciagenericbuy.com/]Propecia[/url] [url=http://buylevitra.us.com/]buy levitra[/url]

 18. [url=https://antabuse250.com/]buy antabuse online[/url] [url=https://celebrex200.com/]buy celebrex[/url] [url=https://tadacip2019.com/]tadacip 20[/url] [url=https://buyzithromaxonline.com/]zithromax buy online[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole[/url]

 19. [url=http://muzklip.net/index/8-67803]karenmillenbeauty.com[/url][url=http://transferof.ru/user/palsiosubremp1982/]yourcashgroup.com[/url][url=http://bbs.hotjns.com/home.php?mod=space&uid=71016]mixeddatingsites.us.com[/url][url=http://xn--b1agpd4a6d.xn--p1ai/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=215634]bestonlinewebcam.us.com[/url][url=http://anapalife.com/users/genounvasu1973]3monthpaydayloans.us.com[/url][url=http://seo-realty.ru/user/opacovin1986/]womenbikeatlanta.com[/url][url=http://www.placardkids.ru/user/porveterlo1973/]prettywithribbons.com[/url][url=http://crismapac.com/component/k2/itemlist/user/497598]bestwebcam.us.com|bestwebcam[/url][url=http://sobor-kalush.com.ua/user/promerdishart1974/]paydayloansdirectlender.us.com[/url]

 20. [url=http://prednisolonegenericbuy.com/]generic prednisolone[/url] [url=http://buytorsemide.us.com/]Torsemide 20 Mg[/url] [url=http://buyviagra.us.com/]where can you buy viagra[/url] [url=http://kamagra.us.com/]get more info[/url] [url=http://sildenafilcitrate100mg.us.com/]sildenafil[/url]

 21. Пінгбек: air jordan 9 sacramento
 22. Пінгбек: gold comme des garcons play
 23. Пінгбек: casual pajamas for women
 24. Пінгбек: schwarz volt ua curry 3
 25. Пінгбек: adidas yeezy 350 boost ace
 26. Пінгбек: swarovski sb check solar
 27. Пінгбек: braun rosa nike lunarsolo
 28. [url=http://torsemidebest.us.com/]torsemide diuretic[/url] [url=http://doxycycline.us.com/]doxycycline[/url] [url=http://indocinbest.us.org/]homepage[/url] [url=http://clonidinebest.us.org/]clonidine hcl 1[/url] [url=http://zithromaxbest.us.com/]ZITHROMAX[/url]

 29. Пінгбек: lebron 13 nike
 30. Пінгбек: chloe las vegas co.uk
 31. Пінгбек: vans sk8 hi reissue van
 32. Пінгбек: orange football boots
 33. Пінгбек: z trek shoes tumblr.com
 34. Пінгбек: wethenorth hat
 35. Пінгбек: military leather cap
 36. Пінгбек: wig villa inc orlando fl