Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Використання сучасних методів навчання у процесі викладання предметів освітньої галузі «Технології»

Про розвиток творчих здібностей учнів, формування вміння узагальнювати та творчо впроваджувати набуті знання  при викладанні освітньої галузі «Технологій»

Використання сучасних методів навчанняТехнологічна освіта – особливий аспект життя, який водночас є предметом, засобом і результатом життєвої активності.

У сучасних умовах компетентнісного підходу до рівня освітньої підготовки учнів вирішального значення набувають сучасні педагогічні технології (інтерактивні, проектні тощо), які передбачають їх використання в процесі впровадження особистісно орієнтованого підходу.

Метою освітньої галузі “Технології” є формування і розвиток проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

 – формування уявлення про предметно-перетворювальну діяльність людини, світ професій, шляхи отримання, зберігання інформації та способи її обробки; здатності до формулювання творчих задумів, усвідомленого дотримання безпечних прийомів роботи та користування інструментами і матеріалами;

 – розвиток пізнавальної, художньої і технічної обдарованості, технічного мислення у процесі творчої діяльності, навичок ручних технік обробки матеріалів, уміння користуватися технічною термінологією, художньою та графічною інформацією, вміння працювати з комп’ютером;

– виховання готовності до вирішення побутових питань шляхом застосування алгоритмів виконання технологічних завдань та навичок технологічної діяльності у практичних ситуаціях.

Зміст галузі “Технології” визначається за такими змістовими лініями: ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво, самообслуговування та ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями.

Основним завданням цієї галузі є розвиток творчих здібностей учнів, які допоможуть їм жити в мінливому інформаційному світі. Використання активних методів навчання: проблемно-пошукових, елементів критичного мислення («мозковий штурм»), метод проектів (захист проектів), ділових ігор, вирішення складних і дискусійних проблем за допомогою дебатів, дискусій, роботу в групах, парах, роботу з документами із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. З метою врахування індивідуальних особливостей учнів, розширення та поглиблення знань на уроках використовуються диференційовані завдання. Найглибшим виявом диференціації є реалізація принципу індивідуалізації, який дає можливість розвинути талант кожної дитини.

Для забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості потрібно формувати стійкий інтерес до предмета, у  повному об’ємі розкривши творчі здібності учнів, виробивши практичні вміння та навички для самореалізації, бажання самовдосконалюватися, створивши умови для самовизначення, інтелектуальної незалежності, упевненості в собі. Для цього потрібно сприяти  розвитку кругозору, творчих здібностей, прищеплення навичок самостійної роботи, виховати саме творчу особистість, розвити її здібності, навчити технічно творчо мислити, тобто вміти робити хай невеличкі, але свої відкриття.

Працюючи в класах технологічного профілю, вчитель формує технічний світогляд та створює психологічні умови підготовки школярів до творчої діяльності.Поряд із цим інтереси є важливою умовою творчої діяльності.

В учнів з’являється захоплення, потяг з’ясувати сутність того, що пізнається. Воля, увага, почуття індивіду зливаються воєдино, а творча діяльність стає потребою особистості. Це здійснюється на основі особистісного підходу у навчанні до кожного учня, використанні можливостей предметних модулів, розвитку ініціативи і творчості, використанні нестандартних форм навчання.

Велике значення в трудовому навчанні мають практичні методи. Треба вміти використовувати теорію на практиці. Цей метод виконує функцію поглиблення знань, умінь, а також сприяє вирішенню задач контролю та корекції, стимулюванню пізнавальної та творчої діяльності.

Вчитель використовує практичні методи, тому що, вони краще за інші привчають учнів до добросовісного виконання завдання, сприяють формуванню таких якостей, як економність, уміння підходити до процесу творчо і т.п.

Однією з педагогічних технологій, яка спрямована на покращення та розвиток трудового навчання, є метод творчих проектів або проектно-технологічний метод. У програмі з трудового навчання зазначається, що метод проектів є основним методом навчання, який використовується в освітній галузі «Технологія».

Процес виконання творчих проектів проходить кілька етапів:

• Організаційний етап – мотивація й усвідомлення орієнтовної основи дій, коли приходить вибір учнями тем для проектування, їх осмислення; визначення об’єму знань та вмінь, необхідних для виконання проекту; складання плану роботи; робота з інформаційними джерелами.

• Конструкційний етап – у процесі якого на основі вже засвоєних методів і прийомів технічної творчості йде активний пошук оптимального рішення конструкції майбутнього виробу.

• Реалізація проекту в матеріальній формі проходить на етапі технологічному, основною метою якого є створення реального об’єкту, при цьому учень освоює конструкційні і технологічні рішення.

• Заключний презентаційний етап включає в себе аналіз виконаної роботи: дається самооцінка, і як підсумок – захист проекту, який дозволяє судити про рівень сформованості знань та вмінь.

Роль учителя при проектному навчанні змінюється на кожному етапі. На першому етапі вчитель не просто роз’яснює задум творчого завдання, а пробуджує, організовує і веде думку учнів до самостійного пошуку рішення навчальної проблеми. На другому – намагається створити атмосферу емоційного та інтелектуального підйому, який дасть вихід творчій енергії учнів. На третьому етапі педагог намагається м’яко та ненав’язливо, не нехтуючи ініціативою учнів, показати, що їх творчий потенціал не вичерпаний. На четвертому етапі – самооцінка і захист проекту – вчитель разом з учнями аналізують логіку.

Результатом виконаних проектів є матеріали, оформлені папки та презентації.

Робота над проектом – це творча праця учня на основі його вільного вибору, із урахуванням його інтересів. Проводити роботу над творчими проектами учнів вчитель навчає  поступово. Спочатку це короткочасні проекти, виконання яких укладається в межі одного уроку. Велике значення на цьому етапі має портфоліо, яке виконує роль накопичувача робіт учня. Поступово проекти ускладнюються, виконання стає їх тривалішим.

Основна суть портфоліо – «показати» все, на що здібний учень. Педагогічна ідея портфоліо передбачає зміщення акценту з незнання учнів на індивідуальні досягнення, їх активну участь у накопиченні різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку; інтеграцію кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.

На уроках трудового навчання створюються всі умови для того, щоб учень перебував у ролі дослідника, активного шукача, оволодівав дослідницькими прийомами, навичками самостійної творчої діяльності.

Таким чином, в умовах впровадження  нового Державного стандарту загальної базової середньої освіти використання сучасних освітніх технологій відкрило нові можливості  для реалізації потреб особистості в розвитку творчого потенціалу, сприяло формуванню ключових компетентностей, дозволило стимулювати учнів до активної участі в різноманітних конкурсах.

ПІБ

ПАОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Копаниця Оксана Миколаївна  методист методичний кабінет відділу освіти Долинської районної державної адміністрації

Використання сучасних методів навчання у процесі викладання предметів освітньої галузі «Технології»

 

Бібліографія

  1. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання, 2008. №8.
  2. Навчально-методичний посібник за редакцією О.М. Пєхоти «Освітні технології».
  3. Вид.група «Основа», 2008. «Азбука уроку: планування, методика, технологія проведення, аналіз».

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання