Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Використання сучасних методів навчання у процесі викладання курсу біології

Використання сучасних методів навчання у процесі викладання курсу біологіїЯким повинен бути сучасний урок біології? Це важливе питання продовжує хвилювати вчителів, методистів, працівників освітніх установ. Загострення інтересу до цієї проблеми не випадкове: оновлення системи освіти ставить перед нею складні і відповідальні завдання, розв’язати які треба швидко і безпомилково. Без досконалого, науково обґрунтованого моделювання навчальних занять марно сподіватися піднести учнівську і вчительську працю на якісно новий рівень.

Сучасна школа знаходиться на шляху активного пошуку нових форм і методів навчання. У практику роботи багатьох учителів біології впевнено увійшли нетрадиційні уроки, зокрема різноманітні варіанти дидактичних і рольових ігор. Все ширше в школі використовуються форми навчання, характерні для вищої школи, – лекції, семінари.

Вивчення нового матеріалу вимагає від учителя вміння володіти словом, щоб доступно, чітко викласти програмовий матеріал. Педагогу необхідно навчити дітей спостерігати, аналізувати, порівнювати. Робити висновки.

Щоб підняти емоційний настрій учнів, важливо під час розповіді, бесіди, лекції, лабораторної чи практичної роботи пробудити в них інтерес, відтінками голосу виділити головне, підкреслити основну думку, а головне зацікавити.

Для кращого засвоєння навчального матеріалу необхідно використовувати спеціальні прийоми, які направлені на організацію інтересу та уваги. Велике значення при цьому має новизна повідомлення, вміння організувати роботу школярів, використання різних варіантів проведення уроків біології, тематичного контролю знань учнів.

Сучасні форми навчання біології повинні забезпечити не лише засвоєння глибоких і міцних знань учнями, а й сформувати у них вміння і навички самостійно здобувати нові знання, розвивати творче мислення і пізнавальну активність.

В наш час основною задачею сучасної освіти є підготувати підростаюче покоління до життя й професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному середовищі, ефективному використанню її можливостей.

Національна доктрина розвитку освіти «Україна ХХІ століття» визначає  пріоритетом розвитку освіти впровадження сучасних технологій навчання, а саме – інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та ТРВЗ-технологій, які забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Використання ІКТ та ТРВЗ на уроках біології дозволяє інтенсифікувати діяльність вчителя і школяра; підвищити якість навчання предмета; відобразити істотні боки біологічних об’єктів, висунути на передній план найбільш важливі (з точки зору навчальних цілей і завдань) характеристики досліджуваних об’єктів і явищ природи. Переваги мультимедійних технологій, в порівнянні з традиційними, різноманітні: наочне подання матеріалу, можливість ефективної перевірки знань, розмаїття організаційних форм у роботі учнів і методичних прийомів у роботі вчителя. Багато біологічних процесів відрізняються складністю. Діти з образним мисленням важко засвоюють абстрактні узагальнення, без картинки не здатні зрозуміти процес, вивчити біологічні явища.  Розвиток їх абстрактного мислення відбувається за допомогою образів.  Мультимедійні анімаційні моделі дозволяють сформувати у свідомості учня цілісну картину біологічного процесу, формувати базові знання про принципи функціонування і структуру біологічних систем, про взаємозв’язки між біологічними системами та середовищем; інтерактивні моделі дають можливість самостійно «конструювати» біологічні процеси, виправляти свої помилки, самонавчатися, оволодівати методологією наукового пізнання світу та формувати  основи здорового способу життя.

Використання комп’ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, чітко диференційованим та індивідуальним. Застосування ІКТ та ТРВЗ сприяє вирішенню проблеми змісту навчання біології, її нових форм і методів, значно підвищує рівень мотивації навчання, розширює можливості самостійної навчальної діяльності учнів у процесі вивчення курсу біології.

Не секрет, що викладання біології пов’язане з використанням великого обсягу інформації, що робить застосування комп’ютерної техніки та творчих задач особливо ефективним як і для вчителя так і для учнів. А саме:

Учень має має можливість

Учитель має можливість:

? покращити мотивацію та підвищити інтерес до навчання? розвивати самостійність  і творчість;? краще сприйняти й усвідомити навчальний матеріал;? виробляти навички практичного застосування;? самостверджуватися через створення наукових проектів чи презентацій;

? мати доступ до новітніх технологій та передових досягнень науки;

? формувати ключові компетенції.

? ефективно організовувати контроль знань, умінь і навичок учнів;? економно використовувати навчальний час;? коригувати навчальний процес завдяки забезпеченню зворотнього зв’язку з учнями;? розширювати та комбінувати види роботи з учнями;? зацікавити учнів;

? створювати умови для здійснення індивідуального та диференційованого підходу.

Практичний аспект використання ІКТ та ТРВЗ під час підготовки та проведення уроків біології з урахуванням місця, ролі та основних напрямків їх використання може виглядати так:

Етап уроку

Прийоми та методи

Можливі варіанти застосування ІКТ

Переваги використання ІКТ

Мотивація «мозковий штурм», «асоціації» показ відео фрагменту про цікаву тварину або явище, підбірка ілюстрацій, питання творчої лабораторії, цікава задача створення атмосфери зацікавленості, бажання дізнатися нове, знайти розв’язок
Актуалізація опорних знань та перевірка домашнього завдання «вірю – не вірю», «так – ні», «знайди помилку», «рецензія», «логічні ряди» ілюстровані логічні ряди тварин, рослин, слайди з підбіркою питань чи з текстом, ілюстрації тварин з помилками художників оптимізація процесу, так як учні не чекають наступного питання, а працюють в своєму ритмі, створення умов для самовираження учнів
Вивчення нового матеріалу «опорні схеми», «посилена лекція» відео фрагменти, флеш-анімації, інтерактивні моделі, структуровані схеми чіткість, логічність і послідовність, значна ілюстративність, можливість використання динамічних моделей для пояснення складних явищ або процесів, які у реальному світі тривають дні або роки, можливість зазирнути у мікроскопічний світ, полегшення сприйняття і засвоєння навчального матеріалу
Рефлексія «підіб’ємо підсумки», «незакінчене речення», «Мікрофон» робота з ілюстративним рядом, моделями тварин чи рослин, побудова асоціативних рядів, виконання лабораторних та практичних робіт, тестування відсутність проблеми недостатньої матеріальної бази, можливість проведення ігрових конкурсів, реалізація завдань, визначених учителем та диференціація навчання, захист учнівських проектів

Можна вважати, що на сучасному етапі розвитку освіти ІКТ та ТРВЗ є одним з провідних педагогічних інструментів, але їх використання логічно пов’язати з іншими інноваційними технологіями або їх елементами (технологією критичного мислення, технологією проблемного навчання, проектною технологією та ін.)

При викладанні матеріалу, учні вчаться логіці наукового пізнання, вмінню обробляти та застосовувати інформацію. Алгоритм дії такий: створення ситуацію з допомогою творчої задачі (постановка проблеми) ? збирання і аналіз даних, актуалізація життєвого досвіду (обробка інформації) ? формулювання гіпотез (встановлення причинно-наслідкових зв’язків) ? формулювання висновків. Наприклад: Один каже, що “Легені розширюються і тому в них заходить повітря”, а інший – “Повітря входить в легені, тому вони розширюються”. Такі питання активізують пізнавальну активність учнів та мають значну практичну спрямованість. Застосування ТРВЗ, крім всього, допомагає виявити обдаровану дитину з нестандартним мисленням та створити в класі сприятливий психологічний клімат.

Наприклад: на жаль, деякі люди дістають до Нового року ялинку, просто вирубуючи її біля шосе. Збитки при цьому величезні. що робити? Не стерегти ж величезні масиви лісу?

Розв’язання винахідницьких задач направлене на розвиток креативності, визначення ідеального результату,  шляхів вирішення та оцінці ресурсів і часу. Ці навички знадобляться учням у будь-якій професійній діяльності.

Використовуючи мультимедійні технології, можна спонукати учнів до творчої самостійності у проектній діяльності, створенні та захисті творчих проектів, які розвивають творчі, пошукові, дослідницькі здібності учнів, підвищують їх пізнавальну активність, сприяють формуванню навичок, що можуть стати корисними в житті, дають можливість вільно орієнтуватися в інформаційному середовищі, аналізувати, систематизувати та обробляти отримані дані, формувати власне бачення проблеми та способів її вирішення. Інформаційні технології створюють рівні умови для самовираження та самоствердження учнів.

Результативність впровадження інноваційних технологій. Відомо, що «краще один раз побачити, ніж сто разів почути». Застосування мультимедіа дозволяє об’єднати текст, звук, графічне зображення, відео, флеш-анімації, дає можливість дуже швидко опрацювати інформацію у вигляді таблиць, схем, діаграм, визначити залежність між різними об’єктами і явищами, будовою та функціями. Шляхом застосування мультимедійних засобів можна одержати дві переваги – якісну та кількісну. Якісна перевага очевидна, так як багато дітей з низьким розвитком образного мислення важко засвоюють образні поняття, а інтерактивні моделі дозволяють сформувати цілісну картину біологічного процесу, розглянути його поетапно, порівняти, зробити висновки. Важливе значення має також і розвиток пізнавального інтересу учнів до уроків з використанням мультимедіа, що має загальне психологічне підґрунтя. Учні переходять від звичайної цікавості до допитливості і як наслідок – до розкриття причинно-наслідкових зв’язків. Кількісна ж перевага проявляється в тому, що мультимедійне середовище значно вище за інформаційною щільністю. За рахунок поєднання слухового й зорового подання інформації учень здатний засвоїти більше інформації.

Важливою умовою підвищення ефективності навчально-виховного процесу є актуалізація пізнавальної розумової діяльності школярів. Перед кожним шкільним вчителем, у тому числі і біологом, постає сьогодні завдання не просто дати школярам знання з предмету, а й сформувати в них логічне мислення, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки з раніше вивченим матеріалом; навчити аналізувати, порівнювати, узагальнювати. Вони не тільки активізують навчальну діяльність учнів, а й пробуджують інтерес, розвивають творчі здібності, логічне мислення. Крім того, допомагають учителю виявити обдаровану дитину з нестандартним мисленням та створити в класі сприятливий психологічний клімат. Творчі задачі  та ІКТ можуть використовуватися для активізації пізнавальної діяльності учнів, як домашнє завдання, замінити етап розминки, сприяти рефлексії вивченого матеріалу, а головне — виявити учнів із ґрунтовними знаннями та логічним мисленням — майбутніх біологів.

 Використання сучасних методів навчання у процесі викладання курсу біології

Відомості про автора

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Полтавець Валентина Іванівна вчитель біології та інформатики комунальний заклад «Петрівський навчально-виховний комплекс «школа ІІ-ІІІ ст.-гімназія» Використання сучасних методів навчання у процесі викладання курсу біології

Використана література:

  1. Балл Г.О. Теория учебных задач: психолого-педагогический аспект. – М.: Педагогика, 1990. – 184с.
  2. Барна М.М., Похила Л.С., Яцук Г.Ф. Біологія для допитливих. – Тернопіль: Богдан, 2000.
  3. Творчі задачі на уроках біології. // Хімія. Біологія. – 2005. – № 64 (листопад). – С.12-15.
  4. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 239 с.

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання