Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Використання інтерактивних методів навчання на уроках природничих дисциплін

Використання інтерактивних методів навчання на уроках природничих дисциплінВ виступі подано коротку характеристику інтерактивних методів навчання, рекомендації щодо їх використання  на уроках природничих дисциплін.

Природничі дисципліни забезпечують формування в учнів основи уявлення про природу, місце людини в ній та розуміння цілісної картини світу. Ні для кого не є таємницею, що природничі науки цікаві і складні водночас. І, щоб не згас інтерес до вивчення хімії, біології, географії вчителю потрібно орієнтуватися у різноманітті сучасних інноваційних методів навчання.

Під інновацією в навчанні розуміють процес створення та поширення нових засобів (нововведень) для пошуку нестандартних розв’язків різноманітних педагогічних проблем: це і нові навчальні технології,форми і методи навчання та виховання учнів. Слово «інновація» походить від латинського «innovatio» та означає оновлення, зміна. В основі інноваційного навчання лежать оригінальні методики розвитку різноманітних форм мислення учня, його творчих здібностей та особистісних соціально-адаптаційних можливостей [4 ст. 15].

Існує широкий спектр інноваційних технологій: технологія проблемного навчання, проектні, інформаційно-комунікативні, інтерактивні технології, які можуть бути використані при викладанні природничих дисциплін. Досвід роботи свідчить про те, що одним з найбільш ефективних методів є інтерактивне навчання.

Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської від слова «interact», де «inter» взаємний і «act» – діяти. Таким чином інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів: спів навчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання [1ст. 71].

Існують різні класифікації інтерактивних технологій. Пропоную Вашій увазі класифікацію інтерактивних технологій за розподілом інтерактивних методів (Мельник В.В.):

 1. превентивні інтеракції (тренінг, консультації);
 2. імітаційні інтеракції (ділові ігри, диспут, «мозковий штурм» та ін.);
 3. не імітаційні інтеракції ( конференція, практикум, проблемна лекція тощо) [3 ст. 80].

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставини та відповідної ситуації.

Щоб урок з використанням інтерактивних методів навчання пройшов успішно вчителю потрібно гарно продумати урок, підготуватися до нього, але потрібно дотримуватися певних правил організації інтерактивного навчання:

 1. До роботи мають бути залучені всі учні.
 2. Учні повинні бути підготовлені до роботи в малих групах.
 3. Продумати та підібрати відповідні інтерактивні вправи, які доцільно використовувати на певному етапі уроку.
 4. На одному занятті можна використати одну (максимум – дві) інтерактивні вправи.
 5. Урок з використанням інтерактивних технологій повинен бути наочним.
 6. Активна участь учнів у роботі має заохочуватися.

Взаємодія учасників навчання – суб’єкт-суб’єктна. В інтерактивному навчанні організаційні форми та методи суворо не регламентуються, важлива здатність учителя до творчості, відкриття, розробки та застосування нових підходів до навчання.

При інтерактивному навчанні навчальний процес здійснюється за постійної активної участі всіх учнів. Інтерактивне навчання виключає домінування як одного учня над іншими, так і однієї думки над іншими. Учень має право на помилки й на власну думку, яка може відрізнятися від думки інших учнів і вчителя, може відкрито демонструвати свої знання та здібності [2 ст. 4].

Але потрібно поступово вводити елементи інтерактивного навчання, спочатку найпростіші такі, як мікрофон, робота в групах, асоціативний кущ поступово переходячи до складніших, як мозковий штурм, конференція, диспут. Інтерактивне навчання дозволяє збільшити відсоток засвоєння навчального матеріалу. Коли учень на уроках не тільки пасивно сприймає матеріал, але виконує інтерактивні вправи, розв’язує задачі, проводить досліди бере участь в обговоренні, він одержує не лише знання, але й уміння передати їх іншим.

Вдало компонуючи традиційне та інтерактивне навчання, які взаємно доповнюють один одного можна отримати гарну систему уроків. Не потрібно на всіх уроках використовувати інтерактивні форми роботи. Краще провести кілька інтерактивних уроків, ретельно підготовлених, ніж постійно гратися на уроках. Найголовніше є те, щоб у класі за допомогою інтерактивного навчання склалася  атмосфера співробітництва, доброзичливості, розуміння, що сприятиме підвищенню інтересу до вивчення природничих дисциплін і як результат – міцні знання з даних предметів.

Відомоті про автора

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Кушнієнко Ірина Володимирівна

методист

методичний кабінет відділу освіти Маловисківської районної державної адміністрації

Використання інтерактивних методів навчання на уроках природничих дисциплін

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій/Автор-укладач Н.П. Наволокова. – Х.: Вид. група «Основа», 201. – 176 с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).
 2. Інноваційні технології на уроках хімії / Дудник В.В., Сорока Л.В. – Тернопіль: Навчальна книга –Богдан, 2008. – 304 с.
 3. Практична педагогіка. 99 схем і таблиць / автори – уклад. Н.П. Наволокова, В.М. Андрєєва. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 117с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).
 4. Технологія навчання біології / Упоряд. К.М. Задорожний. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 160 с. – (Б-ка журн. «Біологія» Вип. 2(50)).
Значит, редиректа нет и открывается один и тот же сайт по двум разным адресам.

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання