Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Використання інноваційних технологій на уроках хімії та біології як крок до особистістно-зорієнтованого навчання

Використання інноваційних технологій на уроках хімії та біології як крок до особистістно-зорієнтованого навчанняІнтерес учнів до предмету формується під безпосереднім впливом учителя і значною мірою залежить від його особистості. Творче застосування інтерактивних форм та засобів навчання, які має у своєму розпорядженні вчитель, дає йому змогу виробити власну систему роботи, досягти справжньої майстерності. Інтерактивні методи використовують з метою створення на уроці ситуації, яка дає учням змогу працювати разом, засвоювати, повторювати, систематизувати навчальний матеріал, виконувати практичні лабораторні роботи, створюють атмосферу співпраці, творчої взаємодії в навчанні: кращого сприйняття та засвоєння матеріалу, створення мікроклімату, який стимулює учня до вільного висловлювання своїх думок та вражень.

Через систему колективних форм роботи, самоосвітню роботу працюю перший рік над темою: «Використання інтерактивних технологій на уроках хімії та біології як крок до особистістнозорієнтованого навчання». Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської мови від слова interact, де inter — «взаємний» і act — «діяти». Отже, інтерактивний — «здатний до взаємодії», «діалогу».

Інтерактивне навчання — це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, і передбачувану мету — створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. [1]

Його суть полягає в тому, що навчальний про­цес відбувається за умови постійної й активної взаємодії всіх учнів — співнавчання і взаємонавчання (колективного, групового, у співпраці), де учень та вчитель є рівноправними й рівнозначними суб’єктами, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють.

Організація інтерактивного навчання передба­чає:

 • ?   моделювання життєвих ситуацій;
 • ?   використання рольових ігор;
 • ?   спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин ситуації.

Особливістю інтерактивного навчання є підготовка учня до життя і громадянської активності в суспільстві. Це вимагає активізації навчальних можливостей за­мість переказування абстрактної, «готової» інформації, відірваної від життя й суспільного досвіду. Уроки повинні сформувати в учнів основні пізнавальні та гро­мадянські вміння, навички й зразки поведінки.

Уроки повинні захоплювати, пробуджувати інтерес та мотивацію, навчати самостійному мисленню і діям.

Ефективність і сила впливу на емоції та свідомість учнів значно залежать від умінь і стилю роботи вчи­теля.

Наразі все гостріше постають проблеми:

•        удосконалення форм організації процесу навчання;

•        знаходження відповіді на запитання «як навчати», «як створити умови для розвитку та самореалізації особистості у процесі навчання».

Застосування інтерактивних технологій висуває пе­вні вимоги до структури уроків, які, як правило, скла­даються з п’яти елементів:

•        мотивація;

•        оголошення, представлення теми та очікуваних на­вчальних результатів;

•        надання необхідної інформації;

•        інтерактивна вправа — центральна частина за­няття;

•        підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку. [2]

Спілкування зі школярами на уроках будується за принципами партнерства і поваги до особистості учня. На заняттях учні добре відчувають поєднання вимогливості і розуміння зі сторони вчителя, а раціональне використання різних видів заохочення сприяє позитивній мотивації навчальної діяльності. Намагаюсь стисло й чітко оголошувати цілі уроків, належно пояснювати учням, що і для чого вивчається на уроці, яке значення має матеріал у відповідній темі курсу хімії, в житті людини, природі, промисловості тощо. На уроках намагаюсь досягти дидактичної мети.

Одним із основних завдань педагогічної діяльності вважаю знаходження власного підходу до дієвого використання форм, методів, прийомів викладання предмета, максимального врахування інтересів, нахилів школярів у процесі планування навчальної роботи. Широко практикую активні форми роботи (робота в малих групах під час виконання лабораторних дослідів, практичних робіт; мозковий штурм; уроки використанням рольових ситуацій;  інтегровані  уроки;  між предметні, узагальнення і систематизації матеріалу та ін..), що суттєво сприяє активній взаємодії учнів так, у ході вивчення в 7 класі теми «Прості і складні речовини» проведено 3 уроки, на яких оптимально застосовано інтерактивні форми роботи, а саме «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Займи позицію», парні та групові форми роботи.

Крім традиційних питань, що стосуються хімічних елементів, речовин і реакцій, належну увагу приділяю висвітленню методів наукового пізнання в хімії, ролі теоретичних і експериментальних досліджень. Матеріал, який використовується для цього, часто має чітко виражене екологічне спрямування. Через показ біосферних колообігів Оксисену, Нітрогену, вуглекислого газу, води та такими наслідками впливу діяльності людини на середовище, як парниковий ефект, кислотні дощі, руйнування озонового шару, на уроках порушуються екологічні проблеми. Належна увага приділяється показу впливу хімічних чинників на здоров’я людини, пояснюється згубна дія алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління.

Раціонально використовую перевірені шкільною практикою такі форми роботи, як групова робота, проблемне і навчання, дидактичні ігри. Ефективно застосовую елементи сучасних інформаційних технологій навчання.

Важливими джерелами знань, засобами створення проблемних ситуацій, закріплення та перевірки засвоєннянавчального матеріалу, розвитку мислення, спостережливості та допитливості школярів слугують використовуваний експеримент та розв’язування задач на різних етапах уроків.

Використовую ще такі форми роботи як:

 1. індивідуальні завдання (картки, схеми і т. д.);
 2. робота в парах («Обличчя до обличчя», «Один-удвох-усі разом»);
 3. робота в малих групах: «Пошук інформації», «Коло ідей»;
 4. інтерактивні ігри: «Рольова гра», «Спрощене судове слухання», «Інтерв’ю», «Мозковий штурм»,стратегії, які значною мірою стимулюють розвиток інтелектуально-творчих здібностей дітей. Зокрема, ігри, кросворди, вікторини, творчі завдання.
 5. впроваджую різноманітні нестандартні форми уроків: урок-гра, урок-змагання, урок-подорож, урок – КВК, урок-вікторина, урок-свято та інші;
 6. впроваджую технології навчання у дискусії: метод «Прес», «Обери позицію», що дає можливість учням висловити свою думку з даної проблеми стисло, за конкретною схемою.

Організовуючи навчальний процес, я стараюсь все менше приділяти увагу фронтальним методам роботи. Діти різні за своїми здібностями, спонукають мене шукати нові методи і прийоми навчання. У своїй роботі на уроках використовую диференційований індивідуально-особистісний підхід до учнів, завдяки чому форми і методи навчання пристосовую до здібностей кожного вихованця, що сприяє їхньому розвитку.

Заохочення, створення яскравих наочно-образних уявлень, навчально-пізнавальна гра, створення ситуації успіху, проблемної ситуації, спонукання до пошуку альтернативних рішень, виконання творчих завдань, створення ситуації взаємодопомоги – це прийоми, якими я користуюсь на своїх уроках. Добираючи завдання до уроку, я завжди пам’ятаю про те, що вони мають бути цікавими, різноманітними, посильними, а головне – у дитини має бути вибір, тому я не даю «завдання», а пропоную його.

Однак розумію, що процес навчання – це не безперервна радість. Не все може бути цікавим у навчанні. Наслідуючи К. Д. Ушинського, вважаю за потрібне «привчити дитину робити не тільки те, що її цікавить, а й те, що не цікавить, робити заради приємності виконати свій обов’язок». Крім цього, в своїй роботі я намагалася використати позитивний досвід роботи інших учителів.

Отже, застосування інтерактивного навчання має переваги над іншими формами роботи, а саме:

 • ?   діти вчаться співробітництва (слухати, підтримувати розмову, досягати згоди, домовлятися);
 • ?   однокласники стають друзями (піклуються один про одного, допомагають, довіряють);
 • ?   учні аналізують взаємозв’язки між явищами, шукають альтернативне вирішення проблемної ситуації: «Спробую переконати тебе (Вас)…», «Це має бути інакше, оскільки…».

Відомості про автора

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Майданник Оксана Петрівна вчитель хімії та біології

Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Використання інноваційних технологій на уроках хімії та біології як крок до особистістно-зорієнтованого навчання

Література:

 1. Пометун О. І. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. — К. : А.П.Н., 2002. — 136 с.
 2. Пометун О. І. Сучасний урок інтерактивні технології навчання. — К. : А.С.К., 2004.— 192 с.
 3. Журнал «Сільська школа України» № 16 – 17 (88 – 89) , червень 2004

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання