Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб активізації пізнавальної діяльності школярів

У статті розкриваються переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури як засобу активізації пізнавальної діяльності школярів

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літературиСучасна освіта багата на різноманітні інноваційні педагогічні технології, які спрямовані на реалізацію мети,  сучасних завдань освіти й заслуговують на увагу вчителів. Це і технології на основі особистісно орієнтованого педагогічного процесу, технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів, технології на основі дидактичного вдосконалення та реконструювання матеріалу, технології розвиваючого навчання тощо.

Серед цих технологій не останнє місце займають інформаційно-комунікаційні технології. Незважаючи на те, що й досі існують протилежні точки зору щодо використання комп’ютера на уроці, не можна заперечувати ефективності цієї технології, адже однією з основних потреб сучасного суспільства є вміння знаходити потрібну інформацію та застосовувати її.

До того ж, на думку науковців, методистів  комп’ютерні  технології певним чином включають елементи інших освітніх технологій, зокрема технології розвивального навчання, особистісно орієнтованого навчання, інтерактивного навчання, проектної технології тощо.

Актуальність використання ІКТ підтверджують освітянські документи, нормативно-правові акти, постанови, укази та науково-теоретичні, методичні дослідження, праці, рекомендації, що свідчать про пильну увагу держави, науковців, психологів, методистів, а також учителів-практиків до цієї проблеми. Серед них Закон «Про освіту», Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті, Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Концепція державної цільової програми впровадження у НВП загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року тощо.

Науковцями доведено, що найбільш ефективно діє на людину та інформація, яка впливає на кілька органів чуття. Саме такими є інформаційно-комунікаційні технології.

Інформаційно-комунікаційні технології – технології організації навчального процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання, зокрема комп’ютерів, що спрямовані на заохочення та мотивацію учнів до навчання, отримання необхідних знань і подальшої освіти та самоосвіти

Використання ІКТ у навчально-виховному процесі  дозволяє змінити роль учителя (виступає як дизайнер уроку, фасилітатор, менеджер), що в свою чергу створює умови для активної діяльності учня, а  комп’ютер   при цьому  – це навчальний інструмент, засіб організації навчання, джерело інформації та банк довготривалого її збереження.

Основне завдання вчителя, який використовує ІКТ, – навчити дітей добувати інформацію і її аналізувати, розвивати вміння робити це швидко й ефективно, що формує навички, які  знадобиться їм у житті, незалежно від обраної професії. Використання на уроках інформаційно-комунікаційних технологій  дозволяє поглиблено усвідомлювати та засвоювати учням навчальний матеріал. Це створює сприятливі умови для формування в дитини здатності сприймати предмети та явища різнобічно, системно, емоційно.

Головні дидактичні функції, які реалізуються за допомогою ІКТ на уроках української мови та літератури, це:

пізнавальна (використовуючи комп’ютерні технології та Інтернет, можна отримати будь-яку необхідну інформацію, як ту, що зберігається на жорсткому диску власної комп’ютерної бази, так і розміщену на дисках CD-ROM чи відповідних сторінках Інтернету):

розвивальна (робота з різноманітними   комп’ютерними   програмами,   крім   активізації   літературних можливостей особистості, сприяє розвитку таких необхідних пізнавальних процесів, як сприйняття, логічного мислення, пам’яті, уяви);

дослідницька (у школярів з’являється можливість узяти участь у роботі літературних пошукових груп,  Інтернет-конкурсах; виконувати творчі роботи різних видів, створювати власні творчі проекти, розробляти доповіді, реферати, учнівські презентації, публікації,  дослідити певні проблемні питання);

комунікативна (під час обміну інформацією між учнями створюється певна віртуальна єдність, у всіх є реальна можливість увійти на сайти популярних сучасних митців; вони мають можливість зіставити різні погляди, давати їм оцінку, формувати свої позиції).

Систематичне використання комп’ютера на уроці сприяє наступному:

–       підвищується якісний рівень використання наочності на уроці;

–       зростає продуктивність уроку;

–       реалізуються міжпредметні зв’язки;

–       стає можливою організація проектної діяльності учнів;

–       покращуються взаємини “учень-учитель”, особливо з учнями, “далекими” від мови та літератури, які, зазвичай, захоплюються інформатикою;

–       учні  починають сприймати комп’ютер  як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

Орієнтовна структура уроку з використанням ІКТ.

1. Мотивація уроку (короткий вступний матеріал).

2. Оголошення теми та очікуваних результатів уроку.

3. Основна частина уроку (опанування навчальним матеріалом уроку). Складові цієї частини уроку – це робота з поняттями, невеликими текстовими фрагментами, що містять навчальну інформацію, відеосюжетами, аудіозаписами, фотодокументами, таблицями, схемами.

4. Підбиття підсумків уроку .

Серед форм використання ІКТ на уроках української мови та літератури виділяю наступні. (малюнок 1)

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури

На уроці з використанням ІКТ дуже вдало можна поєднувати з апробованими, результативними технологіями: інтерактивним, проблемним  навчанням, проектною технологією тощо.

 З упевненістю можна стверджувати, що ІКТ на уроках української мови та літератури  створюють умови для  розвитку вмінь та навичок,  необхідних для життя, тобто  формують  ключові  компетентності учнів, а саме:

  • інформаційна компетентність – учні шукають, знаходять, обробляють, аналізують, систематизують інформацію;
  • полікультурна компетентність  – учні не тільки оволодівають досягненнями культури свого народу, але й мають можливість ознайомитися з культурою інших народів;
  • комунікативна компетентність – школярі беруть активну участь в обговоренні проблеми (чують не тільки себе, а й інших, критично аналізують почуте й коректно відповідають;
  • соціальна компетентність  – діти переборюють невпевненість, а за потреби беруть на себе відповідальність за виконання дорученої справи, вчаться співпрацювати;

Використання  ІКТ в навчально-виховному процесі доводить, що комп’ютер, – не тільки потужне джерело інформації, а й дієвий засіб активізації пізнавальної діяльності, розвитку творчого, інтелектуального потенціалу школярів, вільний простір для спілкування, широке поле для розвитку вмінь науково-дослідницької діяльності, а отже – результативний засіб формування компетентної особистості, компетентного громадянина сучасного інформаційного суспільства.

 

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Кунашенко Наталія Григорівна заступник директора з виховної роботи, вчитель української мови та літератури; вчитель Навчально-виховний комплекс «Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа I-III ступенів №1» Бобринецької районної ради Кіровоградської області

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб активізації пізнавальної діяльності школярів

 

Література

1. Зиньковська З.О. Психолого-педагогічні аспекти використання мультимедійних засобів навчання // Класному керівнику для роботи – 2013. – № 7(55). – с. 6-12.

2. Інноваційні технології навчання української мови та літератури/Укладач О.І.Когут. – Тернопіль: Астон, 2005.

3. Орлова О.І. Компетентнісне навчання за допомогою ІКТ на уроках української мови та літератури. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://5fan.ru/download.php

Відомості про автора

Кунашенко Наталія Григорівна, заступник директора з виховної роботи, вчитель української мови та літератури навчально-виховного комплексу «Бобринецька гімназія – ЗШ І-ІІІ ступенів №1», вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель


Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання