Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках музичного мистецтва

В даній статті йдеться про використання  на уроках музичного мистецтва комп’ютерних технологій, що дає можливість контролювати творчий розвиток учнів, формувати спеціалізовані знання, отримати  велику кількість інформації за короткий строк.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках музичного мистецтваМузичні і психологічні здібності дітей – це єдине ціле, яке має спільну природу: такі здібності є вродженими і належать до рефлекторних, емоційних та психомоторних сфер людської психіки. Тому результат музичного виховання, як і становлення індивідуальності кожної дитини, залежатиме від того, як відбуватиметься її знайомство з музичним мистецтвом.

Сьогодні в  музичній освіті відбувається активний пошук нових сучасних методів навчання. Найефективнішими із них є використання ІКТ [2, 3].

Комп’ютерні технології є надзвичайно ефективним засобом оптимізації музичної освіти, якщо вчитель ясно усвідомить мету, котра визначає результат як його діяльності, так і діяльності учнів. Засвоюючи музичні комп’ютерні програми, необхідно виділити і технологічні, і методичні аспекти. У свою чергу, методичні аспекти визначають глибину засвоєння комп’ютерних технологій. Інша позиція призведе до того, що можна добре володіти комп’ютерними програмами, але так і не знайти шляху до музичного мистецтва [1, 17]. Тому, плануючи використання комп’ютерних технологій, учитель зобов’язаний виходити із завдань музичної освіти в школі. Такий підхід дозволяє розширити межі професійної діяльності педагога-музиканта.

Використання ІКТ в навчально-виховному процесі дає можливість учням отримувати велику кількість інформації та сприяє підвищенню інтересу до навчання. Комп’ютерні технології дають змогу учителю музики здійснювати художньо-творчий розвиток особистості учня завдяки впровадженню в систему музичної освіти комп’ютерних технологій, що передбачає довільний вибір варіантів навчальних програм й забезпечення ефективного педагогічного керівництва в процесі комунікативної взаємодії щодо формування системи музично-художніх знань у  школярів [3, 9].

Інформаційні технології  дозволяють по новому, комплексно використовувати на уроках музики текстову, звукову, графічну й відеоінформацію – створюється новий мультимедійний контент.

 На уроках музики гармонійно поєднуються знання комп’ютерної грамоти з музикою, образотворчим мистецтвом, літературою, і, як результат цього поєднання, створюється нова якість сучасного уроку. Використання комп’ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, диференційованим, індивідуальним.

Комп’ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: при поясненні нового матеріалу, закріплені, повторені, контролі. При цьому комп’ютер виконує такі функції:

  1. Функції вчителя:
  • джерело навчальної інформації;
  • наочний посібник;
  • тренажер;
  • засіб діагностики і контролю.
  1. Функції робочого інструменту:
  • засіб підготовки текстів, їх зберігання;
  • графічний редактор;
  • засіб підготовки виступів.

Проведення уроків з використанням ІКТ дає можливість: вирішити проблему дефіциту наочного приладдя, якісного відтворення звуку, дозволяє проводити віртуальні екскурсії по музеях світу, подорожувати по країнах та епохах, знайомлячись із кращими зразками музичного мистецтва, виконавцями, з різноманітними стилями і напрямками; використовувати ППЗ (Педагогічний програмний засіб «Музичне мистецтво»), презентації Microsoft PowerPoint; використовувати ПК як засіб для демонстрації наочності  (твори живопису, портрети композиторів, тощо), прослуховувати музичні твори різних форматів, виконання пісень карооке, демонстрація фрагментів відеофільмів, проводити групове та індивідуальне опитування учнів (тестування, кросворди, тощо).

Завдяки  використанню комп`ютерних технологій,  учні вирізняються високою активністю на уроках,  вчаться висловлювати  свою думку,  міркувати, самостійно здобувати знання.

 Демонстраційний  зоровий ряд виконує функцію емоційно-естетичного фону сприйняття музики. Основою розвитку музичного мислення дітей стає неоднозначність їхнього  сприйняття, множинність індивідуальних трактувань, розмаїтість варіантів «відчуття» («бачення») конкретних музичних творів, що дозволяє учням установлювати різноманітні інтонаційно-образні зв’язки музики з історією, літературою, різними видами образотворчого мистецтва, архітектурою, скульптурою, художньою  фотографією й т.п.

Послідовне й систематичне використання на уроках музичного мистецтва комп’ютерних технологій  якнайповніше реалізує можливості сучасних засобів навчання, полегшує контроль за творчим розвитком учнів, формує спеціалізовані знання в процесі навчання учнів у музиці, є важливим кроком до  виховання гармонійної, всебічно розвиненої особистості ХХІ століття.

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Криворучко Тетяна Михайлівна

 

 

вчитель музичного мистецтва Загальноосвітня школа I-III ступенів с. Вікнина Гайворонського району Кіровоградської області

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках музичного мистецтва

Бібліографія

 

1. Гумінська О.О. Використання мультимедійних засобів – оновлення методики викладання мистецтв // Мистецтво та освіта. – 2009. –  № 3.

2. Затяміна Т. В. Про досвід використання педагогічних технологій на уроках музики // Інноваційні художньо-педагогічні технології. Книга вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу. – Харків, 2006.

3. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок.  Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник  – К.: А.С.К., 2004.


Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання