Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Використання інформаційно – комунікаційних технологій на уроках хімії та біології

У статті йдеться про види інформаційних технологій , які використовуються на уроках хімії та біології та  ефективність застосування комп’ютерних мереж і он-лайнових засобів.

Мета знання – не запам’ятовування величезного фактичного матеріалу в найдрібніших подробицях, а здатність легко і швидко орієнтуватися в цій бласті.                                              А. Н. Теренін

Використання інформаційно-комунікаційних  технологій на уроках Сьогодні процес інформатизації охопив всі сторони життя сучасного суспільства. Цей процес має кілька пріоритетних напрямків, до яких, безумовно, слід віднести інформатизацію освіти. Вона є першоосновою глобальної раціоналізації інтелектуальної діяльності людини за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Сучасний урок, якісний урок, якісна освіта — всі ці питання постійно перебувають у полі уваги не тільки вчителів: вони хвилюють випускників, їх обговорюють батьки, висуває держава як одну з головних проблем забезпечення якісної освіти. Вчитель має усвідомити: щоб освіта була якісною, педагогічну діяльність слід спрямовувати не тільки на формування предметних компетенцій, а й на засвоєння ними способів, методів і прийомів, на розвиток здібностей у пізнанні нового, незнайомого, на створення умов для розвитку самостійності та набуття ще в шкільному віці досвіду вирішення проблеми, реалізації своїх намагань як в освітній діяльності, так і загалом у суспільстві.

Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб’єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності.

Процес організації навчання школярів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє:

–         зробити цей процес цікавим, з одного боку, за рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для учнів, а з іншого, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп’ютерів;

–         ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів вільно здійснювати пошук необхідного школярам навчального матеріалу у віддалених базах даних завдяки використанню засобів телекомунікації, що надалі буде сприяти формуванню в учнів потреби в пошукових діях;

–         індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, самостійно працювати з навчальним матеріалом, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції та формує позитивні навчальні мотиви;

–         самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки, коригувати свою діяльність завдяки наявності зворотного зв’язку, в результаті чого удосконалюються навички самоконтролю;

–         здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій тощо), розвиваючи тим самим у школярів творчу активність.

       Застосування мультимедійних технологій різко підвищує ефективність активних методів навчання для всіх форм організації навчально-виховного процесу: на уроках під час самостійних, практичних та контрольних робіт, на всіх етапах проведення уроку, у ході проведення виховних та позашкільних заходів.

Види інформаційних технологій, які використовуються на уроках природничо-математичного циклу [1,c.34]:

–         комп’ютерні підручники;

–         комп’ютерні довідники та енциклопедії;

–         програми штучного інтелекту;

–         тестові програми;

–         тренувальні програми;

–         навчальні ігри;

–         технології мультимедіа;

–         електронна пошта та Інтернет.

Створення єдиного інформаційного середовища дозволяє нам:

–         використовувати ресурси всесвітньої інформаційної мережі Інтернет у навчальному процесі;

–         використовувати інформаційні та комунікаційні технології на різних етапах уроку;

–         учням та вчителям використовувати комп’ютер як універсальний інструмент для роботи з інформацією.

–         Комп’ютерний підручник   забезпечує:

–         можливість самостійно засвоїти навчальний курс або його великий розділ:

–         оптимальну послідовність і  обсяг різноманітних форм роботи;

–         відпрацювання навичок  розв’язання типових задач,

–         проведення самостійних досліджень та формування мотивів  подальшої пізнавальної діяльності;

–         самоконтролю якості придбаних знань і навичок

–         економить час учня, необхідний для вивчення курсу.

Готуючись до уроків, учителі мають змогу в комп’ютерних енциклопедіях  знайти класифікований, змістовний, цікавий ілюстрований матеріал для уроку. Учні профільних   класів   із вчителями інформатики в режимі реального часу працюють в комп’ютерній енциклопедії «Вікіпедія»,  результати своїх наукових досліджень використовують на уроках історії, біології, хімії, фізики, географії.

Створення єдиної бази мультимедійних засобів: презентацій, набору електронних слайдів, навчальних програм полегшує роботу вчителя.

Працюючи в системі «Відкритий світ», стало можливим використання віртуальних лабораторій на уроках хімії та біології, що дозволяє:

–         оптимізувати процес викладання;

–         за короткий проміжок часу донести до учнів більш об’ємний матеріал;

–         викликає  інтерес  учнів  до теми яскраві малюнки,  відеокліпи та голосовий супровід;

–         сприяє більш вираженому   індивідуальному підходу до кожного учня;

–         відпрацьовується логіка мислення, формується вміння самостійно виражати думки;

–         підвищується емоційний рівень уроку, новий розвиток отримують стосунки учень-учень, та учень – учитель;

–         полегшується робота вчителя при підготовці до уроку.

 Контроль знань  здійснюється  не у вигляді традиційних письмових робіт, а з використанням планшетів та інтерактивної дошки, виконуються  он-лайн-тести  у програмі «Банк Тестов. Ru» [2,c.45]. Таке навчання має ряд переваг:

–         враховується різна швидкість роботи учнів;

–         завдання диференціюються за ступенем складності;

–         підвищується об’єктивність оцінки;

–         учень бачить детальну картину власних недоробок;

–         оцінка може видаватися   не тільки після завершення роботи, а і після кожного завдання.

Комп’ютер не замінює вчителя, а є лише засобом здійснення педагогічної діяльності, його помічником. І при цьому якість і ступінь засвоєння навчального матеріалу, а також вплив на активізацію пізнавальної діяльності, як засвідчує практика, істотно зростає.

Учитель, застосовуючи комп’ютер та проектор, отримує потужний інструмент для подання інформації в різноманітній формі. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках справа непроста, оскільки вимагає певних витрат на підготовку, але  дозволяє створювати різноманітні завдання, зацікавити кожного учня, розвивати його навчальні, комунікативні, інформаційні, здоров’язберігаючі та інші компетентності.

Відомості про автора

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Макаренко Ірина Анатоліївна

вчитель хімії та біології

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

Використання інформаційно-комунікаційних  технологій на уроках хімії та біології

 

                                                       Бібліографія

1.Бученко І. В. Комп’ютеризація навчання – свідчення професійної майстерності педагога. // Все для вчителя. — 1999.- С.34-48.

2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках: Качинська Г. В. 2012 рік, // Директор школи. — 2000. –С.45-57.

3.Євтушенко Я. Інтернет- ресурси з хімії//Біологія і хімія в школі №2 2009.-

С. 15-18.

Відомості про автора


Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання