Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Впровадження сучасних методів навчання у процесі викладання української мови та літератури

Впровадження сучасних методів навчання     Висвітлено питання щодо психолого – педагогічних аспектів ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання гуманітарних дисциплін вчителем, яке не можливе без використання сучасних освітніх технологій у освіті, до яких включено: професійно-орієнтоване навчання, проектна робота в навчанні, застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп’ютерними програмами з гуманітарних наук (система мультимедіа), дистанційні технології в навчанні , створення презентацій в програмі PowerPoint, використання інтернет-ресурсів, навчання в комп’ютерному середовищі (форуми, блоги, електронна пошта), новітні тестові технології (створення банку діагностичних матеріалів з курсу навчального предмета для проведення комп’ютерного тестування з метою контролю учнів). ключові слова: мультимедіа, віртуальна реальність та моделювання, фундаментальна ідея моделювання, імітаційно – активні методи, навчання по станціях.

      У Національній доктрині розвитку освіти (2002 р.) вказується на необхідність забезпечення прискореного, випереджального розвитку освіти, а також створення умов для розвитку, самоствердження та самореалізації особистості впродовж життя. Гуманістична спрямованість сучасної освіти полягає в постановці мети – розвинути людину, її особистісні якості, адже розвиток людини визначає розвиток суспільства. Нині актуальним є створення нових освітніх технологій, які мають сприяти загальному розвиткові особистості, індивідуального досвіду, творчості. Використання новітніх технологій в навчанні дозволяє йти в одну ногу з часом, підвищувати зацікавленість учнів до навчання. Саме тому, актуальним питанням залишається на сьогодні розвиток сучасних освітніх технологій, поширення їх в сучасних школах України.

     Об’єктом вивчення виступають освітні технології.

Предметом дослідження є сучасні освітні технології як аспект ефективного використання сучасних методів навчання у діяльності вчителя.

Метою роботи є визначення поняття сучасних освітніх технологій та доведення необхідності їх використання в навчальному процесі.

Означена мета зумовила постановку наступних завдань:

 • охарактеризувати сучасні освітні технології, розкрити їх суть та значення;
 • визначити основні види сучасних освітніх технологій;
 • висвітлити особливості використання сучасних освітніх технологій на уроках;
 • проаналізувати ефективність використання сучасних освітніх технологій в практичній роботі вчителя;

     Навчання в загальноосвітніх закладах потребує пошуку ефективних методів навчання, засобів контролю засвоєння знань, що значно підвищували б якість навчання. Збільшення обсягу знань та обмеження часу для його викладання вимагає від сучасного педагога застосування ефективніших методів та технологій навчання. Збільшення комп’ютерної техніки та подальше її вдосконалення поширює можливості вчителів використовувати комп’ютерні технології не тільки при вивченні інформатики, але й поєднанні викладання гуманітарних дисциплін із використанням комп’ютерної техніки. Новітні розробки в галузі інформаційних технологій змінюють спосіб їх застосування при вивченні різних дисциплін у процесі навчання. Концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації шкіл зазначено, що інформатизація навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи передбачає, у першу чергу, широке використання в процесі вивчення шкільних навчальних дисциплін комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання на базі сучасних комп’ютерів і телекомунікаційних мереж [4, с.3-10]. Сисоєва С. зазначає, що сучасний педагог має усвідомлювати тенденції розвитку швидкозмінного світу, формувати свої навички та вміння протягом життя, розвивати інформаційну культуру та творчі якості особистості [6, с.61].

     За визначенням ЮНЕСКО, педагогічна технологія – це системний метод створення, застосування й визначення всього процесу викладання та засвоєння знань із обліком технічних і людських ресурсів та їхньої взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти. Освітні технології – це модель оптимальної спільної діяльності вчителя та учня, спрямована на реалізацію навчального процесу з обов’язковою вимогою: забезпечення комфортних умов викладання і навчання; орієнтації на особистість учня.

     Для успішної побудови методики навчання слід спиратися на такі компоненти як: індивідуальні здібності учнів; здатність учителів до ефективного впровадження сучасних освітніх технологій; дидактична орієнтація на вироблення позитивно мотивованого ставлення учнів до нового. Сучасні освітні технології можуть класифікуватись як: презентаційні; доставки; взаємодії. Презентаційні технології включають: книги та друковані матеріали; електронні тексти та публікації; комп’ютерні навчальні програми; мультимедіа; телебачення; радіо; віртуальну реальність та моделювання; електронні підтримуючі системи. Мультимедіа. Суттєву роль у збільшенні можливостей мультимедіа відіграють авторські системи. Тенденцією їхнього розвитку зараз є рух в бік презентації матеріалів у Інтернет. Мультимедіа також розвиваються як розважальна індустрія. Деякі вважають, що у майбутньому з’явиться комбінація освітніх компонентів з розважальною презентацією – edutainment. Телебачення. Використовується багатьма навчальними закладами світу як засіб інформації. Розміри телепродукції збільшуються та стають більш технологічними. Радіо. Використовувалось на початковій стадії розвитку відкритого навчання, зараз особливо популярне в тих країнах, де телебачення та мереж мало. Нині різні локальні радіостанції збільшили свою роль у Європі, значна кількість працює сьогодні в Інтернет. Віртуальна реальність та моделювання. Віртуальна реальність походить від моделювання, яке використовується для складних тренувальних задач для військових, пілотів, операторів електростанцій. Фундаментальна ідея моделювання – це створення реальної ситуації для того, хто навчається. Протягом декількох десятиліть моделювання виконується на комп’ютерах, що дозволяє відтворювати різні можливості моделей. Але проектування та використання може бути досить тривалим і потребує значних зусиль. У віртуальній реальності використовується тривимірна графіка і здебільшого в іграх. Розвиток цього напряму в навчанні ще більш тривалий, ніж у моделюванні.

     Якісна мовна підготовка учнів не можлива без використання сучасних освітніх технологій. Сучасні технології в освіті – це професійно-орієнтоване навчання, проектна робота в навчанні, застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп’ютерними програмами з гуманітарних наук (система мультимедіа), дистанційні технології в навчанні , створення презентацій в програмі PowerPoint, використання інтернет-ресурсів, навчання в комп’ютерному середовищі (форуми, блоги, електронна пошта), новітні тестові технології (створення банку діагностичних матеріалів з курсу навчального предмета для проведення комп’ютерного тестування з метою контролю учнів).

     Використання сучасних інформаційних технологій на уроці – надзвичайно актуальне і водночас проблематичне питання для вчителя. У методиці викладання дисциплін ця проблема розробляється з початку 80-х років ХХ століття. Сьогодні використання інформаційних технологій – одна з умов успішного навчання. Тому вчитель повинен, окрім ґрунтовної фахової підготовки, володіння сучасною комунікативною методикою, використовувати інформаційні технології на усіх етапах навчання – це вимога часу. Сучасні інформаційні технології мають бути ефективним інструментом, який полегшить засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, цікавим, наочним, індивідуальним. Навіть дуже „традиційний” учитель зі стійким імунітетом до втручання новітніх технологій не може заперечити, що Інтернет є дуже багатим джерелом потенційних навчальних ресурсів. Та поки вчителі ще лише готуються до викладання предмета з використанням комп’ютерів, учні вже давно вчаться за допомогою Інтернету. Найбільш емоційно привабливими і професійно необхідними в інноваційному навчанні є імітаційно – активні методи, які поділяються на неігрові (аналіз конкретних ситуацій, імітаційні вправи, індивідуальний тренаж) та ігрові (ділові ігри, розігрування ролей, ігрове проектування). Рівень сформованості концептуальної моделі навчання у більшості учнів не може забезпечити достатньо високого рівня активності в навчальній діяльності. По ряду предметів дуже низькі як оцінки емоційної привабливості, так і оцінки індивідуальної необхідності цих предметів. За цих предметів пізнавальна активність учнів підмінюється системою зовнішнього впливу, що приводить до формального вивчення “аби здати”. Навчання по станціях. Навчальна техніка, при якій учні виконують роботу над навчальним матеріалом, який упорядкований у вигляді станцій (учні отримують робочі плани з обов’язковими та вибірковими завданнями). При навчанні по станціям в учнів є можливість вибору стосовно розподілу часу, послідовності виконання завдань та соціальної форми, що використовується (індивідуальна робота, парна робота, групова робота). Таким чином, учні навчаються планувати свій час, навчаються самооцінці, аналізу власного навчального успіху, плануванню та проведенню етапів роботи. Робота по станціям дозволяє здійснювати диференціацію по здібностям, інтересам учнів, по ступеню складності завдання. До нестандартних уроків, які значно відрізняються від класичних і дають можливість використовувати сучасні методи і технології можна віднести: презентацію, телеміст, випробування, КВК, рольові ігри, ділова гра, круглий стіл, вікторина, аукціон, турнір, урок-подорож, мозкова атака, інтерв’ю, прес-конференція, складання задач та віршів, звіт, дискусія, дослідження, змагання тощо [7,c.84].

     З особистих спостережень, зробила висновок, що активність дітей, їх бажання працювати та зацікавленість в завданнях, викликані новизною такого типу навчання. Саме тому, вважаю за необхідне вводити, особливо для учнів середніх класів сучасні інтерактивні технології роботи. Сучасне суспільство диктує свої правила, воно вимагає, аби освіта, якщо вона хоче залишатися якісною освітою, удосконалювалася так само, як удосконалюється світ довкола нас. Більш того, в систему освіти інформатизація повинна була увійти першою. Але через низку обставин (головним з яких є недостатнє фінансування освітніх установ) використання сучасних освітніх технологій в процесі освіти в периферійних частинах України лише почало поширюватися. Звідси витікає ще одна проблема – більшість учителів в наших школах були виховані не в такому насиченому інформацією середовищі, як зараз. Не всі уміють і вважають за потрібне користуватися нововведеннями. Тоді як сучасний школяр вже не той, що був раніше. І без розуміння того, що сучасна освіта неможлива без використання сучасних технологій учитель не зможе дати учню ті знання, які будуть необхідні йому в «дорослому» житті. Відмовляючись від використання сучасних технологічних засобів на уроках, педагог втрачає можливість точної реєстрації фактів, зберігання і передачі великого об’єму інформації, угрупування і статистичної обробки даних. Використання ж комп’ютера і інших сучасних технологій дозволить оптимізувати управління навчанням, підвищити ефективність і об’єктивність учбового процесу при значному заощадженні часу викладача, мотивувати учнів на здобуття знань.

ПІБ ПОСАДА НАЗВА ЗАКЛАДУ НАЗВА СТАТТІ
Давидова Луїза Петрівна  учитель  української мови талітератури Маловисківська загальноосвітня школа №3 I-III ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської області Впровадження сучасних методів навчання у процесі викладання української мови та літератури

Список використаної літератури

1. Педагогічні технології/ Ганна Сазоненко; упоряд.:Г. Мальченко, Т.Вороненко,-К.: Шк. світ, 2009.-128с.- (Б-ка «Шк. світу»).

2. Грих Е. Информационные технологии в управлении и учебным процессом вуза: Материалы межрегиональной научно-практической конференции – 11-13 октября 2002. – с. 74-75.

3. ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006–2010 роки [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =1153-2005-%EF.

4. Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл: Затверджено колегією Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2001 р. № 5/8-21 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2001. – №13. – с. 3-10

5. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2008. – 447 с.

6. Сисоєва С. Сучасні аспекти професійної підготовки вчителя // Педагогіка і психологія. – 2005. – №4(49).– с. 60-66.

7. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій/ Автор-укладач Н.П. Паволокова. -Х.:Вид. група «Основа»,2009.-176с.- (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

1075 Комментарии

Add a Comment
 1. [url=http://stromectol.srl/]ivermectin for sale[/url] [url=http://hydrochlorothiazide2020.com/]hydrochlorothiazide[/url] [url=http://metformin.durban/]metformin[/url] [url=http://buytretinoinonlinenorx.us.com/]tretinoin cream[/url] [url=http://colchicine.recipes/]colchicine[/url] [url=http://phenergan.network/]phenergan[/url] [url=http://stromectol2020.com/]extra resources[/url]

 2. [url=http://buylotrisone.team/]lotrisone[/url] [url=http://xenical.yoga/]xenical[/url] [url=http://buyglucophage.us.com/]glucophage mastercard[/url] [url=http://paroxetine.team/]paroxetine[/url] [url=http://1stalbenzanow.com/]read full report[/url] [url=http://zofran.team/]buy zofran online[/url] [url=http://methotrexate.team/]medication methotrexate[/url] [url=http://artane.team/]artane[/url] [url=http://betnovate.team/]betnovate-n cream[/url] [url=http://citalopram2017.us.com/]Citalopram Pills[/url] [url=http://1sttrazodonenow.com/]trazodone hydrochloride 100mg[/url] [url=http://buyacyclovir.company/]acyclovir[/url] [url=http://prednisolone.agency/]prednisolone[/url]

 3. [url=http://buytadalafil.us.com/]generic cialis[/url] [url=http://buysildenafil.company/]sildenafil[/url] [url=http://1sttadacipnow.com/]tadacip online[/url] [url=http://buyhydrochlorothiazide.company/]cheap hydrochlorothiazide[/url] [url=http://genericcelebrex.team/]generic celebrex[/url] [url=http://lexapro.agency/]lexapro[/url] [url=http://buydoxycycline.team/]doxycycline[/url] [url=http://buymotilium.us.com/]resources[/url] [url=http://tadalissx.team/]tadalis sx[/url] [url=http://prozac.agency/]buying prozac online[/url] [url=http://suhagra.team/]suhagra[/url] [url=http://seroquelnorx.us.com/]seroquel 50mg[/url] [url=http://buyalbendazole.us.com/]generic albendazole[/url] [url=http://buyamitriptyline.us.org/]amitriptyline online[/url] [url=http://buyamoxicillin.team/]how much is amoxicillin[/url] [url=http://zanaflex.team/]buy zanaflex[/url] [url=http://buyvardenafil.company/]as explained here[/url] [url=http://allopurinol.rodeo/]allopurinol[/url]

 4. [url=https://allopurinolzyloprim.com/]allopurinol[/url] [url=https://buydiflucan.com/]order diflucan online[/url] [url=https://sildalis120.com/]sildalis online[/url] [url=https://hydrochlorothiazide25.com/]hydrochlorothiazide 12.5mg[/url] [url=https://cafergot100.com/]cafergot[/url] [url=https://lisinoprilbuy.com/]lisinopril[/url] [url=https://doxycycline02.com/]buy doxycycline[/url]

 5. Пінгбек: v cut printed midi dress
 6. [url=https://hydrochlorothiazide25.com/]hydrochlorothiazide lisinopril[/url] [url=https://atenolol25.com/]buy atenolol[/url] [url=https://vardenafilbuy.com/]buy cheap vardenafil[/url] [url=https://doxycycline02.com/]doxycycline[/url] [url=https://buydiflucan.com/]diflucan[/url] [url=https://lisinoprilbuy.com/]lisinopril 20 mg tablets[/url] [url=https://azithromycin100.com/]azithromycin 200mg[/url] [url=https://generictadalafil20mg.com/]tadalafil 20[/url] [url=https://tetracycline365.com/]buy tetracycline[/url] [url=https://zoviraxacyclovir.com/]buy zovirax online[/url]

 7. It is wholly amazing that today I was looking seeing that something to concede me a put of happiness. The outlandish stuff is that I bring about it in the first place. I was struggling to pocket shin-plasters to taunt my rent paid, and I could not idol revealed what to do. Some friends gave me a infrequent other options, but I alleviate was not dedicated to those solutions. Degree, I finally figured out that I right-minded needed to return a look at this website to transmute into all my problems: payday loans online

 8. Пінгбек: monica collection
 9. Пінгбек: biance convertible jumpsuit
 10. [url=https://tadalafil911.com/]tadalafil[/url] [url=https://colchicineiv.com/]colchicine iv[/url] [url=https://lisinopril125.com/]buy lisinopril online[/url] [url=https://tadalafil19.com/]tadalafil[/url] [url=https://cialis0.com/]cialis[/url] [url=https://celebrex400.com/]celebrex over the counter[/url] [url=https://zithromaxz.com/]zithromax[/url] [url=https://motilium1.com/]motilium[/url] [url=https://synthroidp.com/]generic for synthroid[/url] [url=https://arimidex10.com/]arimidex price[/url] [url=https://xenical20.com/]buy xenical[/url] [url=https://paxil20.com/]paxil 10mg[/url] [url=https://robaxin5.com/]buy robaxin online[/url] [url=https://albuteroll.com/]albuterol[/url] [url=https://amoxicillin100.com/]amoxicillin buy[/url] [url=https://acyclovirz.com/]acyclovir 500 mg[/url] [url=https://valtrexxl.com/]buy valtrex[/url] [url=https://stromectol1.com/]buy stromectol[/url] [url=https://propranolol10.com/]propranolol pill[/url] [url=https://strattera10.com/]atomoxetine[/url]

 11. [url=https://prednisolone2.com/]prednisolone 5mg[/url] [url=https://sildenafil5.com/]buy sildenafil citrate online[/url] [url=https://tetracycline24.com/]order tetracycline without a prescription[/url] [url=https://hydrochlorothiazide125.com/]hydrochlorothiazide 12.5mg[/url] [url=https://seroquel100.com/]seroquel xr generic[/url] [url=https://proscar5.com/]proscar buy[/url] [url=https://vardenafil24.com/]vardenafil buy online[/url] [url=https://wellbutrin24.com/]wellbutrin zyban[/url] [url=https://antabuse500.com/]buy antabuse online without prescription[/url] [url=https://lexapra.com/]buy lexapro[/url] [url=https://prednisone50.com/]cheapest prednisone no prescription[/url] [url=https://buspar5.com/]buspirone[/url] [url=https://lasix80.com/]lasix buy[/url] [url=https://allopurinol1.com/]allopurinol[/url] [url=https://viagra200.com/]where to buy viagra[/url] [url=https://advair500.com/]advair 500[/url] [url=https://phenergan125.com/]where to buy phenergan[/url] [url=https://lipitor40.com/]buying lipitor online[/url] [url=https://metformin750.com/]online metformin[/url] [url=https://furosemide40.com/]furosemide 20mg[/url]

 12. Пінгбек: short hunter boots sale
 13. Пінгбек: vans old skool mens
 14. Пінгбек: nike air jcpenney
 15. Пінгбек: tommy hilfiger luke horloge
 16. Пінгбек: bergschoenen heren vamos
 17. Пінгбек: viagra pills
 18. Пінгбек: viagra generic availability
 19. Пінгбек: cialis 20 mg best price
 20. Пінгбек: viagra tablets
 21. Пінгбек: generic viagra 100mg
 22. Пінгбек: generic cialis at walmart
 23. Пінгбек: sildenafil
 24. Пінгбек: cheap viagra
 25. Пінгбек: viagra for sale
 26. Пінгбек: buy generic cialis
 27. Пінгбек: generic viagra
 28. Пінгбек: generic cialis
 29. Пінгбек: white red jordan shirt
 30. Пінгбек: sildenafil citrate
 31. Пінгбек: cialis generic
 32. Пінгбек: viagra coupons
 33. Пінгбек: generic cialis tadalafil
 34. Пінгбек: viagra prices
 35. Пінгбек: cialis cost
 36. Пінгбек: viagra generic
 37. Пінгбек: generic viagra available
 38. Пінгбек: cialis pills
 39. Пінгбек: viagra 100mg
 40. Пінгбек: sildenafil generic
 41. Пінгбек: tadalafil generic
 42. Пінгбек: air max nike air max 98 og
 43. Пінгбек: vender velo tul a medida
 44. Пінгбек: long running shorts
 45. Пінгбек: skechers sport og 85
 46. Пінгбек: logitech g headset
 47. Пінгбек: viscose blouse black ladies
 48. Пінгбек: ugg classic mini ii black
 49. Пінгбек: moncler black shirt
 50. (Yahoo News) – Apparition muddle are best doctors in america 2015 2016 also sage in some cases like divulge foresightedness and color blindness. But these symptoms persist towards a completely less while of time. Others are- reddening of pretence, bread basket muddle or indigestion, cold-shoulder giddiness, nasal congestion, diarrhea, viagra without dr prescription. These symptoms are also jolly stale and inclination match on own in sometime. If they cadaver fitted a long time again, then it’s forthwith to see a doctor. June 20, 2017 16:11