Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Теоретичні аспекти компаративного вивчення шкільного курсу літератури

Порівняння окремих об’єктів нічого нам не дасть, якщо ми  їх не розглядатимемо
з погляду якоїсь ще  вищої  сутності.

(«Золоте правило»  компаративістики Г.В.Ф. Гегеля)

Теоретичні аспекти компаративного вивчення шкільного курсу літературиСучасне життя вимагає творчого підходу до уроку літератури та до всього процесу навчання, а компаративістика відкриває широкі горизонти в процесі навчання, виховання сучасних учнів, розширення їхнього світогляду, формування життєво необхідних компетенцій. Літературний компонент освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти передбачає реалізацію компаративної лінії й визначає відповідні державні вимоги до рівня підготовки учнів. Порівняльний метод став не тільки загальновизнаним, але й одержав статус програмного методу. Компаративний аналіз творів допомагає усвідомити учням цілісність світового літературного процесу. Це відповідає головній меті літературної освіти – виховання творчого читача із самостійним критичним мисленням, формування гуманістичного світогляду, загальної культури, естетичних смаків особистості.

Компаративістика як метод вивчення літератури складалася впродовж XIX століття, однак її елементи з’явилися в працях Арістотеля, ще в епоху античності. Зустрічається даний метод у літературно-критичних статтях Т.Бенфея, М. Дашкевича, М. Драгоманова, І. Франка,  М. Бахтіна, В. Біблера,       Д. Наливайка, О. Куцевола, Р. Гром’яка, І.Папуша, А. Градовського.

Компаративісти доводять, що жодна національна література не може плідно розвиватися поза спілкуванням з літературами та культурами інших народів. Завдання літературної освіти передовсім у тому, щоб  давати учням уявлення про основні, найбільш значимі й характерні явища української,  зарубіжної літератур в  єдності  їхнього розвитку  і функціонування, розвивати смаки, збагачувати культуру мовлення, прищеплювати любов до літератури, навчати нове покоління культурі  читання  в широкому розумінні слова, тобто виробляти активний збагачуючий  інтелект, емоційно осмислене сприймання  творів мистецтва слова» [2; 32-33].

Компаративістика — це порівняльне вивчення фольклору, національних літератур, процесів їх взаємозв’язку, взаємодії, взаємовпливів на основі порівняльно-історичного підходу (методу) [6; 359].

Компаративізм — порівняльно-історичний метод у мовознавстві, що виник на початку 19 ст. Один з методів літературознавства 2-ї половини 19-початку 20 ст., суть якого полягала у зіставленні творів літератур різних народів.

Компаративний аналіз — це аналіз, при якому досліджуються явища мистецтва слова через порівняння їх з іншими такими явищами переважно в різних національних письменствах.

Урок компаративного аналізу — це урок, на якому домінуючим є порівняльний аналіз художнього твору. Ґрунтується він на досягненнях компаративістики.

Мета такого уроку — глибше розкрити ідейну-та естетичну сутність кожного з порівнюваних творів чи процесів; дати історико-літературне пояснення відповідностей або відмінностей літературних явищ різних епох та творів; сприяти розумінню духовної єдності, національної своєрідності різних літератур у культурно-історичному розвитку суспільства [2; 3].

Методичні особливості використання компаративного аналізу

У міру формування необхідних знань з торії літератури доцільно з 5 класу починати практикувати застосування елементів компаративного аналізу, поступово й систематично готувати учнів до таких видів робіт, починаючи з основної школи. Як правило така робота має фрагментарний характер і проводиться у формі невеличкого компаративного дослідження. У такому випадку творові, обраному для порівняння, відводиться, так би мовити, допоміжна роль. Зіставлення оригіналу та декількох перекладів сприяє кращому осмисленню твору, допомагає усвідомити особливості стилю письменника, його творчої манери перекладача, вивчення творів різних народів, близьких за темою, сюжетом, ідеєю, проблематикою, образами, особливостями. У старших класах рівень компаративного аналізу ускладнюється.

У компаративістиці виділяють вивчення таких зв’язків

Генетичних (грец. ????? — породжувати). Виявляються у спільних джерелах, що належать до різних літератур, міжнаціональних літературних впливах, запозиченнях.

Контактних (який впливає, діє). Виявляються між: письменниками,  школами, літературами течіями,  творчому використанні мандрівних сюжетів, вічних тем та образів світового письменства.

Компаративний аналіз проходить такі етапи

 1. Підготовчий: з’ясування зв’язків двох художніх творів; вивчення позатекстової сфери обох творів.
 2. Реалізація: розгляд типологічних зв’язків між двома творами різнонаціональних літератур; розкриття причинно-наслідкових зв’язків.
 3. Узагальнення: доведення спорідненості світоглядних позицій та художньої манери авторів порівнювальних творів.

Існує два способи будови дослідження, яке містить порівняння

-       послідовно, тобто спочатку розповісти про одного літературного героя (або одну подію), а потім у зіставленні з ним — про іншого (або іншу подію). Наприкінці зробити узагальнення.

-       паралельно (за способом одночасного) порівняння коли водночас розповідається про обох героїв (обидві події) дозволяє продемонструвати схожість та відмінність.

Стимулюючи учнів до порівнянь, зіставлень літературних явищ, учитель має дати учням матеріал для цих розумових операцій, навчити їх бачити, обирати порівнювати схожі, аналогічні літературні факти або явища. Подібні уроки потрібні як учням так і вчителям. Бачити світ, кожен його феномен у порівнянні з іншим, вміти розрізняти несхожі явища та знаходити типологічне у схожому – є життєво необхідною компетенцією випускника сучасної школи.

Обравши форму порівняльного методу, визначаємося з елементами компаративного аналізу, що виокремлюються під час:

- зіставлення літературних творів  та їх окремих компонентів  (тем, мотивів, образів та ін.), явищ, фактів, що належать до різних літератур;

- встановлення зв’язків між українською літературою та іншими національними літературами (генетичних, контактних, типологічних та ін.);

- розгляд розвитку традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів, поетичних засобів у літературних творах;

- демонстрацію лексичного багатства і невичерпних стилістичних можливостей української мови.

Методи і прийоми здійснення компаративного аналізу художнього твору

Вибір творів для компаративного аналізу не повинен бути випадковим. Твори мають добиратися за спільними аспектами, які розглядаються на уроці. Від прочитаного учні отримують враження, які стають навчальним матеріалом.

Найдоцільнішим на уроках компаративного аналізу є використання методів творчого читання; проблемної ситуації; порівняння художніх творів; зіставлення твору з його генетичним джерелом; евристичної бесіди, диспуту, діалогу тощо. Ці методи та прийоми допомагають розкрити творчий потенціал особистості кожного учня, сформувати навички аналітичного мислення, полікультурної компетентності. Форми роботи можуть бути групові та індивідуальні, домашні завдання на таких уроках повинні мати творчий, диференційований характер, із застосуванням елементів інноваційних методів та прийомів навчання, цікавих для учнів. Найефективнішим засобом здійснення компаративного аналізу може бути  складання порівняльних таблиць, порівняльних діаграм, створення «живих презентацій», ментальних карт, інфографіки, створення креолізованих текстів (тексти реклами, коміксів, афіш, плакатів), проектів, буктрейлерів, електронних бібліотек, словників, віртуальних літературних музеїв,  екскурсій, веб-квести.

Під час підготовки та проведення уроків з елементами  компаративного аналізу слід:

-       опрацювати наукові дослідження в галузі літературної компаративістики та методики викладання компаративістики у школі;

-       зробити аналіз навчальних програм української та світової літератур та укласти зіставні таблиці;

-       проаналізувати тексти художніх творів з метою встановлення генетичних контактів й типологічних подібностей у них;

-       залучати учнів до пошуково-дослідницької діяльності;

-       прагнути, щоб урок з елементами компаративного аналізу був не тільки ефектним, а й ефективним.

Використання методу компаративного аналізу в шкільному курсі вивчення літератури дає можливість показати учням спільне – те, що об’єднує різні народи, й відмінне – те, що свідчить про неповторність націй. Особливу увагу це має для усвідомлення належного місця української літератури в європейському культурному просторі.

Робота з використанням елементів компаративного аналізу тексту стимулює самостійний науковий пошук, розкриває здібності, сприяє формуванню життєво необхідних компетентностей учнів.

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Маранська Ірина Андріївна методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін  Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»

Теоретичні аспекти компаративного вивчення шкільного курсу літератури

 

Використана література

1. Анікіна Н. Управління змінами вимагає нових стратегій. (Стратегічні завдання управління школою в умовах реалізації Державного стандарту загальної середньої освіти). //Управління освітою. – 2012. – №19. – с. 10-15

2. Градовський А.В. Компаративний аналіз у системі шкільного курсу літератури: методологія та методика: Монографія.–Черкаси: Брама, 2003.–292 с.

3. Бабенко В. М. Компаративний аналіз художнього твору в системі літературної освіти школярів / В. М. Бабенко // Наукові записки. – Вип. 36. – Серія: пед. науки. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. – С. 3

4. Криворучко О.В. Компаративний аналіз як засіб розвитку полікультурної компетентності учнів на уроках світової літератури. Із досвіду роботи // Електронний ресурс. Режим доступу: httr:// www.eltutor.at.ua./id/2/259.doc

5. Куцевол О.М. Методика уроку компаративного аналізу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – №10. – С.2-4.

6. Літературознавчий словник-довідник / P. T. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. — К.: ВІД «Академія», 1997. — 752

7. Літературознавча компаративістика. Навчальний посібник /Ред. Р.Т.Гром’як., упоряд.: Р.Т.Гром’як, І.В.Папуша. — Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТДПУ, 2002. — 331 с.

8. Постанова Кабінету Міністрів України  від 23 листопада 2011 р. № 1392  «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

9.   Урок словесності: реалізація змістових ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: зб. Наук-метод. Матеріалів / упор. Н.Уманців, Я. Козеленко, С. Худецька; наук ред. О. Мариновська. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2012. 270с.

10. Шалагінов  Б. Літературна компаративістика в школі: можливості і труднощі. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – №6. – С.2 – 5.

2038 Комментарии

Add a Comment
 1. Компаративний аналіз – цікавий і неординарний метод. Він забезпечує творчий підхід до викладання літератури. Використання порівняльного аналізу художніх текстів допомагає реалізувати завдання сучасної літературної освіти.
  Погоджуюсь з автором допису, що застосовувати елементи компаративного аналізу потрібно вже із 5 класу. Це дасть змогу краще осмислити твір.
  Цікавими є вищезазначені засоби здійснення компаративного аналізу, зокрема «живі презентації», ментальні карти, буктрейлери, веб-квести …
  Також корисні поради автора щодо підготовки та проведення уроків з елементами компаративного аналізу.

 2. Погоджуюся із Вами, Ірино Андріївно, відносно застосування на уроках як традиційних, так би мовити, звичних форм компаративного аналізу таких як складання порівняльних таблиць (зокрема діаграм Венна тощо), так і використання елементів ІКТ. Хочу запропонувати колегам для опрацювання дві цікаві, на мій погляд, статті з журналу «Дивослово», у яких розкрито досвід компаративного дослідження творів української та світової літератур. Це стаття Тетяни Матюшкіної «Незабутні «чари дитинства» (До проблеми компаративного вивчення творів «Зачарована Десна» О. Довженка та «Кульбабове вино» Рея Бредбері) – «Дивослово», №10, 2008, с.34– 37; та Тетяни Стефанович і Лариси Гулак – Артемовської «Спорідненість українських і зарубіжних літературних казок» (Інтегрований урок у 5 класі) – «Дивослово», №9, 2010, с. 38 – 42.

 3. Дякую Вам, Ірино Андріївно, за цікавий та корисний матеріал. Погоджуюся з тим, що уроки, де буде використовуватися дослідження, яке містить порівняння, потрібні як учням так і вчителям.

 4. Питання застосування елементів компаративного аналізу є значушим на сучасному етапі викладання літератури. Зазначений вид аналізу є доволі цікавим. Застосування його елементів сприяє формуванню вмінь порівнювати не лише теми чи героїв, а й знахоходити елементи подібності між елементами та деталями у творах різних літератур. Дякую, Ірино Андріївно.

 5. service de femme de ménage
  Professionnelle de l’entretien, notre dynamique entreprise saura réaliser pour vous l’ensemble dees travaux ménagers.

  G.E.M. s’engage sur une prestation dde qualité !
  Notre équipe de spécialistes chevronnés ccomplira un travail à la fois soigné, rapide et économique.

  De plus, nous utilisons exclusivement des produits écologiques et hautement
  performants, issus des ttoutes dernières technologies.

  La vie moderne véhicule aussi de lourdes menaces.
  D’apparence inoffensive, meubles, appareils ménagers,
  matériaux de construction, jouets ou objets familiers peuvent dégager des phtalates ou autres redoutables composés chimiques.

  entretien ménager résidentiel.G.E.M votre unique intervenant qui pourra assurer tout auu long dde l’année la continuité d’un service
  de haute qualité et à la carte !
  Entreetien ménager résidentiel, Entyretien ménager commercial, Grand ménage résidentiel et commercial, Lavage de Vitres,
  Lavage de tapis, Décapage et Cirage de planchers et Plus.

  Franchise de Nettoyage Résidentiel et Commercial, service de femme de ménage ,entretien ménager commercial,entretien ménager commercial, ménage résidentiel, service d’entretien ménager montréal
  Nous aidons les personnes désireusesd’être propriétaires d’entreprises prospères à devenir des professionnels
  du nettoyage commercial et de la maintenance. En rejoignant notre réseaud’entreprises, vous bénéficierez d’un avantage concurrentiel ainsi que d’une
  aide apportée par un modèle d’affaires éprouvé vous assurant dde travailler avec
  un leader du domaine disposant de l’expérience et la stabilité.

  Vous disiez augmentez vos revenus afin d’améliorer otre quotidien ?
  Faites Appel a G.E.M Ménage! service de femme de ménage ,entretien ménager
  commercial,entretien ménager commercial, ménage résidentiel,
  service d’entretien ménager montréal, srvice de femme de ménage ,entretien ménager commercial,entretien ménager commercial, ménage résidentiel, service d’entretien ménager montréal
  Franchises de Nettoyage Résidentiel et Commercial disponible Partout A Montréal
  ,Rive Noord ett Rive Sud.

  Financement Sans Intérêt par G.E.M .
  Un dépôt est obligatoir

  Un Investissement de 24 000$ Vous Rapporte (4800$ et plus de Revenus par Mois)!

  Matériel et formation fourni

  Nous aidons lles personnes désireuses d’être propriétaires d’entreprises
  prospères à devenir des professionnels du nettoyage
  commercial et de la maintenance. En rejoignant notre réseau d’entreprises, vous bénéficierez d’un avantage concurrentiel
  aiunsi que d’une aide apportée par un modèle d’affaires éprouvé
  vous assurant de travailler avec un leader du domaine disposant de l’expérience et la stabilité.

  G.E.M Ménage vous offre l’opportunité dde travailler pendant la journée de lundi a vendredi .

  G.E.M Vous propose des contrats d’entretien ménager avec des horaires souples et un revenu garanti.

  Pour les personnnes libres,les nouveaux arrivants ou
  les sans-emplois G.E.M peut favoriser votre accès au marché du travcail !

  G.E.M voous propose des contrats stables et rémunérateurs!

  Dans le secteur résidentiel idéal pour unn couple, ou uun homme seul dans le secteur commercial
  Vous débuter des maintenant

  Des techniques et méthodes de travail éprouvées.

  Une aide à la constitution ou à l’enregistrement de leur entreprise.

  Des territoires d’exercice protégés.
  Entreprise clés en main.
  Un garantie qui protège votre investissement

  Exigences de l’entrée de notre réseau :
  Les demandes son examinées attentivement et une enquête relative
  à la candidature esst menée.
  Les candidats doivent paasser une entrevue de sélection.
  Avasnt tout début d’activité, lles candidats dkivent assister à des sessions de formation.

  Au G.E.M. nous nous assurons quee nos franchisés puissent offrir à
  leus clients un service professionnel d’une qualité
  supérieure à celle dee la concurrence.
  Franchise disponible au résidentiel et commercial

  N’hésitez pas à nous contacter
  469 Jean-Talin Ouest Suite # 222
  Montreal QC
  gemmenage.net
  gemmenage.com

 6. Пінгбек: writeaessay
 7. ultimate spider man game for pc Вибір творів для компаративного аналізу не повинен бути випадковим. Твори мають добиратися за спільними аспектами, які розглядаються на уроці. Від прочитаного учні отримують враження, які стають навчальним матеріалом.

 8. There are numerous sites online and also search engines that can be utilized to help discover people on the web. Below are a few of the different sites and also techniques of locating somebody online. news search people with photo
  Keep in mind: A lot of these solutions function best for discovering a person that is alive. If you are trying to find somebody that is deceased, you may want to begin with a Google search. One more choice that could work better are genealogy websites, which can have even more details for deceased individuals.

 9. [url=https://antabuse250.com/]antabuse 500mg[/url] [url=https://tadacip2019.com/]tadacip[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole 400 mg[/url] [url=https://celebrex200.com/]celebrex generic[/url] [url=https://buyzithromaxonline.com/]zithromax[/url]

 10. [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabus[/url] [url=https://buyzithromaxonline.com/]zithromax azithromycin[/url] [url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip online[/url] [url=https://celebrex200.com/]generic celebrex 200mg[/url]

 11. [url=http://cafergot.in.net/]cafergot[/url] [url=http://baclofenbest.us.org/]lioresal baclofen[/url] [url=http://advairbest.us.com/]buy advair diskus online[/url] [url=http://baclofen.in.net/]baclofen[/url] [url=http://albuterolgenericonline.com/]albuterol[/url] [url=http://buymobic.us.com/]buy mobic[/url] [url=http://tadacipbest.us.com/]tadacip no prescription[/url] [url=http://acyclovirgenericbuy.com/]acyclovir[/url] [url=http://kamagrabest.us.org/]kamagra[/url] [url=http://allopurinolgenericbuy.com/]allopurinol[/url]

 12. [url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip 20 mg[/url] [url=https://buyzithromaxonline.com/]zithromax[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole 400 mg[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse[/url] [url=https://celebrex200.com/]celebrex 200mg[/url]

 13. [url=https://albendazoletablets.com/]where can i buy albendazole[/url] [url=https://celebrex200.com/]celebrex 200[/url] [url=https://buyzithromaxonline.com/]zithromax z-pak price without insurance[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse 250 mg[/url] [url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip 20 mg[/url]

 14. [url=https://cafergotmedication.com/]cheap cafergot[/url] [url=https://tadalafil5.com/]tadalafil[/url] [url=https://allopurinol100.com/]purchase allopurinol[/url] [url=https://furosemide20.com/]buy furosemide 40 mg[/url] [url=https://atenololmedication.com/]atenolol[/url]

 15. [url=https://tadalafil5.com/]generic cialis tadalafil[/url] [url=https://furosemide20.com/]buy furosemide 40 mg[/url] [url=https://cafergotmedication.com/]generic cafergot[/url] [url=https://atenololmedication.com/]buy atenolol[/url] [url=https://allopurinol100.com/]allopurinol generic[/url]

 16. [url=https://tadalafil5.com/]tadalafil[/url] [url=https://allopurinol100.com/]order allopurinol online[/url] [url=https://atenololmedication.com/]atenolol[/url] [url=https://cafergotmedication.com/]generic cafergot[/url] [url=https://furosemide20.com/]buy furosemide[/url]

 17. [url=https://allopurinol100.com/]allopurinol[/url] [url=https://tadalafil5.com/]buy cheap tadalafil[/url] [url=https://atenololmedication.com/]atenolol medication[/url] [url=https://cafergotmedication.com/]cafergot generic[/url] [url=https://furosemide20.com/]furosemide[/url]

 18. [url=https://paydayloanss.us.com/]payday loans bad credit[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.org/]bad credit loans monthly payments[/url] [url=https://advancepayday.us.com/]payday advance online[/url] [url=https://loans-online.us.com/]best online loans[/url] [url=https://cashadvanceloans.us.com/]installment loan companies[/url]

 19. Пінгбек: womens air jordan bel air
 20. Пінгбек: nike magista orden ii
 21. Пінгбек: throw pillows with words
 22. Пінгбек: marine volt nike air max 95
 23. [url=http://viagraoffers.us.com/]viagra from canadian pharmacy[/url] [url=http://cialis24.us.org/]cialis online pharmacy[/url] [url=http://flagyl.us.com/]flagyl pills[/url] [url=http://cymbaltabest.us.com/]cymbalta duloxetine[/url] [url=http://biaxinbest.us.com/]read more here[/url] [url=http://augmentinbest.us.com/]augmentin[/url] [url=http://hydrochlorothiazide.us.com/]hydrochlorothiazide[/url] [url=http://trazodonebest.us.org/]trazodone[/url] [url=http://torsemidebest.us.com/]torsemide[/url]

 24. [url=http://levaquin.us.com/]Levaquin[/url] [url=http://zithromaxbest.us.com/]purchase zithromax online[/url] [url=http://nexiumbest.us.com/]nexium tablets[/url] [url=http://cleocin.us.org/]cleocin[/url] [url=http://elimite.us.com/]Elimite[/url]

 25. [url=http://glucophagebest.us.com/]glucophage[/url] [url=http://cialisbuy.us.com/]generic cialis[/url] [url=http://antabusebest.us.com/]Antabuse[/url] [url=http://amitriptylinebest.us.org/]elavil medicine[/url] [url=http://levaquin.us.com/]cheap levaquin[/url] [url=http://seroquelbest.us.com/]seroquel rxlist[/url] [url=http://ciprobest.us.org/]cipro[/url] [url=http://prednisolonebest.us.org/]prednisolone 5 mg[/url] [url=http://stromectolbest.us.org/]stromectol[/url] [url=http://tadalafilbest.us.org/]tadalafil citrate[/url]

 26. Пінгбек: adidas falcon w
 27. Пінгбек: bandanas
 28. Пінгбек: silber lila wall 3
 29. [url=http://doxycycline100mg.us.com/]doxycycline 100 mg[/url] [url=http://prednisolonebest.us.com/]prednisolone medicine[/url] [url=http://trazodonebest.us.org/]trazodone price[/url] [url=http://prozacbest.us.org/]prozac[/url] [url=http://propeciaoffers.us.org/]generic propecia 1mg[/url] [url=http://zithromaxbest.us.com/]buy generic zithromax[/url] [url=http://motiliumbest.us.com/]Motilium[/url] [url=http://estracebest.us.org/]Estrace 2mg Tablets[/url]

 30. Пінгбек: adidas yeezy 350
 31. [url=https://wellbutrin150.com/]wellbutrin[/url] [url=https://seroquel25.com/]seroquel xr for sleep[/url] [url=https://bupropionsr.com/]bupropion hcl sr[/url] [url=https://indocinindomethacin.com/]indocin[/url] [url=https://dapoxetineonline.com/]dapoxetine 60mg[/url]

 32. [url=http://zofran.us.org/]order zofran[/url] [url=http://prozacbest.us.org/]prozac[/url] [url=http://propeciaoffers.us.org/]propecia[/url] [url=http://amitriptylinebest.us.org/]elavil[/url] [url=http://prednisolonebest.us.com/]prednisolone drug[/url]

 33. Пінгбек: schwarz jordan 26
 34. Пінгбек: nuevos vans offwall sk8
 35. Пінгбек: new 2018 nike air kobe ad
 36. Пінгбек: range shooting array
 37. Пінгбек: snapback fish in bangladesh
 38. [url=https://tretinoincream1.com/]tretinoin cream[/url] [url=https://tadalafil10.com/]buy tadalafil cialis[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]viagra soft tabs[/url] [url=https://celebrexgeneric.com/]celebrex 200mg capsules[/url] [url=https://buyrobaxin.com/]buy robaxin[/url]

 39. [url=https://termpaper.us.com/]term paper[/url] [url=https://essaywritingservice.us.org/]writing my essay[/url] [url=https://researchessay.us.com/]learn how to write essay[/url] [url=https://collegeessay.us.com/]essay writing assignment help[/url] [url=https://argumentativeessay.us.com/]paper writing[/url]

 40. Пінгбек: arcteryx boston
 41. [url=http://antabusecheapestoffers.com/]Antabuse[/url] [url=http://lexapro.us.org/]Lexapro[/url] [url=http://metforminnorxprice.com/]metformin[/url] [url=http://viagracheapestprice.com/]viagra cheapest price[/url] [url=http://buysildenafil.us.org/]buy sildenafil[/url] [url=http://synthroidcheapestoffers.com/]synthroid[/url] [url=http://propecia.us.com/]propecia[/url] [url=http://buycheapgenericviagraonline.com/]viagra for sale cheap[/url]

 42. [url=https://buyindocinonline.com/]indocin 50 mg[/url] [url=https://buysildenafil100.com/]sildenafil buy[/url] [url=https://cialis5.com/]5 mg cialis[/url] [url=https://prednisolone10.com/]prednisolone[/url] [url=https://buyaciclovironline.com/]aciclovir online[/url]

 43. [url=http://propeciacompareprice.com/]propecia no prescription[/url] [url=http://antabusecheapestoffers.com/]buy antebuse online 250 mg uk[/url] [url=http://lasix007.com/]lasix generic[/url] [url=http://trazodone.us.com/]trazodone[/url] [url=http://atenololnorxprice.com/]cost of atenolol[/url] [url=http://viagra005.com/]viagra from canadian pharmacy[/url] [url=http://synthroidcheapestoffers.com/]purchase synthroid[/url] [url=http://zetia.us.com/]Zetia Tablets[/url] [url=http://tetracyclinecheapestoffers.com/]tetracycline online without prescription[/url] [url=http://prednisonecheapestoffers.com/]prednisone steroid[/url]

 44. [url=https://buyavodart.com/]generic for avodart 0.5 mg[/url] [url=https://ventolin90.com/]ventolin hfa price[/url] [url=https://buyviagrasofttabs.com/]buy viagra soft online[/url] [url=https://levitra911.com/]levitra[/url] [url=https://tadacip2019.com/]tadacip[/url]

 45. [url=http://propranolol02.us.org/]Buy Propranolol[/url] [url=http://clomidonline.us.org/]medication without prescription clomid[/url] [url=http://cialisgeneric.us.com/]cialis generic[/url] [url=http://cialisbestchoice.com/]Cheap Cialis Pills Online[/url] [url=http://synthroidcheapestoffers.com/]Synthroid[/url] [url=http://kamagraovercounter.com/]Kamagra[/url] [url=http://zoloftpricescompare.com/]zoloft without a prescription[/url] [url=http://buycheapgenericviagraonline.com/]buy cheap generic viagra online[/url] [url=http://zetia.us.com/]zetia[/url] [url=http://atenololnorxprice.com/]tenormin 50[/url]

 46. [url=https://doxycycline100.com/]doxycycline[/url] [url=https://buycelebrexonline.com/]buy celebrex without prescription[/url] [url=https://lisinoprilhydrochlorothiazide.com/]hydrochlorothiazide[/url] [url=https://metforminhcl500.com/]metformin hcl 1000 mg[/url] [url=https://buyavodart.com/]avodart[/url]

 47. [url=https://cialis20forsale.com/]cialis 20[/url] [url=https://genericzithromax.com/]buy cheap zithromax online[/url] [url=https://buycelebrexonline.com/]where to buy celebrex cheap[/url] [url=https://valtrexcost.com/]valtrex generic cost[/url]

 48. [url=http://cialisbestchoice.com/]5 mg cialis[/url] [url=http://propranolol02.us.org/]PROPRANOLOL[/url] [url=http://diflucan02.us.org/]diflucan no rx[/url] [url=http://lisinoprilhydrochlorothiazide.us.com/]hydrochlorothiazide 12.5[/url] [url=http://buypropecia247.us.org/]buy propecia online[/url] [url=http://prednisolone247.us.org/]Methylprednisolone[/url] [url=http://lexapro.us.org/]lexapro[/url] [url=http://xenicalbestchoice.com/]xenical online[/url] [url=http://viagracheapestprice.com/]viagra cheapest price[/url] [url=http://prednisonecheapestoffers.com/]prednisone[/url]

 49. [url=https://freelivesexchat.webcam]free live sex chat[/url] [url=https://automobileinsurance.us.com]texas auto insurance[/url] [url=https://moneylenders.us.org]direct lending[/url] [url=https://cheapestcarinsurance.us.org]the cheapest car insurance available[/url] [url=https://mortgageservices.us.com]mortgage financial services[/url] [url=https://loansinstantapproval.us.com]loans instant approval[/url] [url=https://hotwebcamgirls.trade]webcam amateur[/url] [url=https://installmentloans.us.org]installment loans[/url] [url=https://sameday.us.com]same day loans[/url] [url=https://mortgagecompanies.us.com]mortgage companies[/url]

 50. Пінгбек: newsletter sign up
 51. Пінгбек: womens turf goalie gloves
 52. Пінгбек: collegiate emfielder polo
 53. Пінгбек: womens nike 2017 rn